Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Актуарні розрахунки

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗРАХУНОК СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ І ОЦІНКА РЕЗЕРВІВ В ДОГОВОРАХ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

В результаті вивчення глави 8 студент повинен:

знати

 • • основні типи договорів страхування життя;
 • • особливості розрахунку премій за договорами страхування життя;
 • • принципи оцінки резервів але договорами страхування життя;

вміти

 • • розраховувати нетто-ставки в основних договорах страхування життя;
 • • оцінювати розмір резерву в основних договорах страхування життя;
 • • аналізувати вплив різних чинників на величину тарифів і резервів;
 • • формулювати рекомендації по поведінці на ринку страхування життя;

володіти

 • • теоретичними основами страхування життя;
 • • методиками аналізу демографічних аспектів страхування життя;
 • • практичними навичками розрахунку тарифів і оцінки резервів в страхуванні життя і додаткової пенсії.

Теорія формування тарифної ставки та оцінки резерву

Специфіка страхування життя

Як вже було зазначено в розділі 1, відповідно до методики Європейського союзу (ЄС) і Світової організації торгівлі (СОТ) виділяють дві основні галузі страхування: страхування життя (life insurance), або накопичувальне страхування, і страхування інше, ніж страхування життя (nonlife insurance) , або ощадна ризикове страхування.

Невід'ємною частиною пропонованого страховиками спектра послуг є страхування життя. Страхування життя вдало поєднує в собі ризикові і ощадні функції. Крім того, страхування життя є важливим джерелом довгострокових ( "довгих") інвестицій. У країнах з розвиненою ринковою економікою страхування життя відіграє важливу і багатопланову роль. Воно пропонує людині широкий набір страхових гарантій та інвестиційних послуг, дозволяє йому вирішити цілий комплекс соціально-економічних проблем. Страхові компанії фінансують лікування і реабілітацію потерпілих, компенсують останнім втрачені доходи. У разі смерті застрахованої його близьким виплачуються кошти, які дозволяють не знижувати досягнутий рівень життя.

З технічної точки зору страхування життя є найбільш розвиненим напрямом страхової справи. Саме в страхуванні життя особливо велика роль математики, саме в даній галузі страхування на основі стійких закономірностей можливе широке використання ймовірносно-статистичних моделей і отримання практично достовірних результатів. У традиційному розумінні актуарна математика - це теорія розрахунків, пов'язаних з визначенням страхових тарифів в різних договорах страхування життя, а також страхових резервів, що забезпечують неразоренние страхової компанії з певною надійністю, з урахуванням демографічних законів, що характеризують сукупність застрахованих осіб, прибутку компанії, рівня інфляції, правових та інших аспектів.

Згідно ст. 4 Закону про страховій справі страхування життя є підгалузь особистого страхування.

Особисте страхування - галузь страхування, де захисту підлягають майнові інтереси, пов'язані:

 • 1) з дожиття громадян до певного віку або строку, зі смертю, з настанням інших подій в житті громадян (страхування життя);
 • 2) заподіянням шкоди життю, здоров'ю громадян, наданням їм медичних послуг (страхування від нещасних випадків і хвороб, медичне страхування).

Об'єктами особистого страхування є життя, здоров'я, працездатність людини та пенсійне забезпечення громадян. Особисте страхування поділяється:

 • • на страхування життя;
 • • страхування від нещасних випадків і хвороб;
 • • медичне страхування.

Страхування життя - надання страховиком в обмін на сплату страхових премій гарантії виплатити певну суму грошей (страхову суму) страхувальнику або вказаним ним третім особам у разі настання певних подій в житті застрахованої: хвороби, інвалідності, смерті або його дожиття до певного віку або іншої події.

Бенефіціар ( beneficiary ) - особа, якій призначена грошова виплата, тобто особа, яка не є страхувальником, але володіє правом на отримання страхових виплат у разі смерті власника страхового поліса.

Можна виділити ряд особливостей страхування життя.

 • 1. Об'єктом страхового захисту є життя людини, яка не має вартості. Життя або смерть не може бути об'єктивно оцінена, але страхувальник, укладаючи договір страхування, намагається запобігти матеріальні труднощі, з якими може зіткнутися він сам в разі втрати працездатності або його сім'я в разі його смерті. При відсутності страхування потерпілі змушені в короткий проміжок часу зібрати значну суму коштів для компенсації втрат, що може створити для них серйозні фінансові труднощі. Наявність же договору страхування дозволяє вирішити цю проблему, так як регулярно сплачуючи порівняно невеликі внески, учасники страхування отримують гарантію, що їм не доведеться раптово нести великі витрати на ліквідацію наслідків будь-яких випадковостей. Тим самим страхування дозволяє заздалегідь планувати витрати, пов'язані з негативними наслідками несподіваних подій.
 • 2. Страхування життя виконує соціальну функцію, тобто воно широко використовується для вирішення соціальних проблем суспільства. Перш за все, страхові організації надають велику допомогу застрахованим при втраті працездатності та настання інвалідності в результаті раптових нещасних випадків і захворювань. Страхові компанії фінансують лікування і реабілітацію потерпілих, компенсують останнім втрачені доходи. У разі смерті застрахованої його близьким виплачуються кошти, які дозволяють не знижувати досягнутий рівень життя. Тим самим страхування виконує роль стабілізатора рівня життя громадян.
 • 3. Тісний взаємозв'язок з демографічними подіями. Страхування життя пов'язане з виплатами грошових сум в залежності від настання певних подію в житті застрахованої. До таких подій відносять: хвороба, інвалідність, смерть або навпаки, дожиття до певного віку. Події такого роду носять назву демографічних, оскільки вони безпосередньо впливають на стан і чисельність населення, а також його окремих груп.
 • 4. Змінює свій зміст ознака надзвичайності, який відрізняє категорію страхування життя від інших видів страхування. Якщо така подія, як настання смерті, зберігає надзвичайний характер, то факт дожиття застрахованого до закінчення строку страхування або обумовленого події не можна віднести до надзвичайної події. Спостереження показують, що у великих групах населення частоти настання різних демографічних подій мають статистичної стійкістю, тобто мало змінюються з часом і тому можуть бути передбачені з достатньою для практичних цілей точністю і достовірністю. Методи актуарних розрахунків у страхуванні життя спираються на демографічну статистику, вивчає стан і динаміку груп населення. Демографічна статистика дозволяє отримати оцінку параметрів для імовірнісних моделей страхових договорів і пенсійних схем, на основі яких розраховуються такі основні показники, як величина страхових премій, пенсійних внесків, страхових резервів. Вивчення демографічної статистики - необхідна передумова для використання актуарних розрахунків у страхуванні життя і пенсій.
 • 5. Договори страхування життя є довгостроковими. Вони поєднують в собі не тільки ризикову, але і накопичувальну функції. Страхування життя виконує інвестиційну функцію. Оскільки договори страхування життя укладаються в основному на тривалий термін, зібрані по ним грошові кошти забезпечують можливість їх інвестування в довгострокові проекти. Страхування життя сприяє реалізації ощадних потреб населення. Багато великих витрати (наприклад, пов'язані з придбанням житла, автомобіля, витратами на освіту) громадяни не можуть здійснити за рахунок своїх поточних доходів, тому вони потребують заощадженні і накопиченні коштів. Одним із способів організації цього є укладання договорів страхування життя. За допомогою страхування накопичення тимчасово мобілізуються для розвитку національної економіки. Загальновідомо, що країни, які змогли більше накопичити, мають тенденцію до більш швидкому економічному зростанню. На відміну від комерційних банків, які спеціалізуються па залученні коштів на короткий період, страхові компанії (особливо, компанії зі страхування життя) мають у своєму розпорядженні отриманими у вигляді страхових внесків коштами протягом тривалого часу (10 і більше років). Тому в економічно розвинених країнах страхові компанії є найбільшими інвесторами. Стабільний приплив грошових коштів, довгостроковість зобов'язань страхових компаній зробили їх ідеальним джерелом "довгих грошей" для бізнесу і уряду.

Основні цілі страхування життя соціального і фінансового характеру представлені на рис. 8.1. Страхування життя реалізує генеральну мету страхування - забезпечує страховий захист майнових інтересів громадян. А цілі, представлені на рис. 8.1, конкретизують напрямки реалізації генеральної мети.

Для страхування життя характерні страхові виплати при дожитті застрахованого до обумовленого моменту або в разі його смерті протягом дії договору, який укладається на тривалий термін (зазвичай 5-10 і більше років). Це, як правило, конкретні події, вірогідність настання яких можна заздалегідь передбачити з досить великою ймовірністю, так як прогноз їх настання спирається на наявні дані демографічної статистики. До числа таких імовірнісних подій в житті людини відносяться народження, смерть, наявність травми, каліцтва, дожиття до певного віку та ін. Ці особливості зумовили специфіку розрахунку тарифів по страхуванню життя з використанням таблиць смертності і норми прибутковості.

Основні цілі страхування життя

Мал. 8.1. Основні цілі страхування життя

Але сам факт настання цих подій є випадковим, тобто ризиковим, передбачуваним.

Страхування життя набуло широкого розвитку в зарубіжних країнах, на нього припадає приблизно половина всіх страхових премій і виплат, що збираються страховими організаціями. В економічно розвинених державах з цього виду страхування страхові внески на душу населення коливаються від 1000 до 4000 доларів в рік, а страхові надходження становлять від 4% ВВП (в США) до 10% (в Японії). У Росії ринок страхування життя знаходиться в початковій стадії свого розвитку. Інтерес до цього виду страхування тільки починає проявлятися.

Співвідношення премій, зібраних зі страхування не-життя і страхування життя по регіонах і країнах,

Сума страхових премій за договорами страхування життя, регіони і країни світу, 2004 року, млрд дол.

Мал. 8.2. Сума страхових премій за договорами страхування життя, регіони і країни світу, 2004 року, млрд дол.

Сума страхових премій за договорами страхування життя та іншого, ніж страхування життя ( "не-життя"), регіони і країни світу, 2004 року, млрд дол

Мал. 8.3. Сума страхових премій за договорами страхування життя та іншого, ніж страхування життя ( "не-життя"), регіони і країни світу, 2004 року, млрд дол.

за даними Французької асоціації страхових товариств і швейцарського агентства "Сигма" представлено па рис. 8.2. Найбільш велика частка страхування життя в країнах Західної Європи, Північної Америки, і, особливо, в Японії - вона більш ніж в 3 рази перевищує частку страхування іншого, ніж страхування життя.

Існує безліч видів договорів страхування життя, які класифікуються за різними ознаками.

 
<<   ЗМІСТ   >>