Повна версія

Головна arrow Географія arrow Геологія. Прогнозування та пошук родовищ корисних копалин

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Більше десяти років минуло з дня опублікування першого видання підручника "Прогнозування і пошуки родовищ корисних копалин" для студентів геологічних спеціальностей технічних вузів. За минулий період в геологорозвідувальній науці і практиці країни відбулися істотні зміни з питань прогнозування, моделювання і методам пошуків і розвідки корисних копалин. Ці зміни вимагають перегляду і перевидання даного підручника стосовно до потреб магістерської програми підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Протягом останніх десятиліть характеризувалися постійним зростанням споживання мінеральної сировини. Поряд з кількісним зростанням розширювалася і номенклатура споживаного сировини. У сферу господарського вжитку безперервно залучаються вага нові нетрадиційні види корисних копалин. Вони стають основою технічного та інноваційного розвитку економіки країни. Такий постійний ріст споживання корисних копалин зумовив активізацію пошуково-розвідувальних робіт як у нас в країні, так і за кордоном. На сучасному етапі розвитку геологорозвідувальних робіт актуальним завданням виявилося рішення проблеми розширення мінерально-сировинної бази в відомих і нових гірничопромислових центрах країни. Знадобилося поліпшення географічного розміщення родовищ з підвищеними якостями руд. Стали залучатися у виробництво все більш об'ємні рудні об'єкти з низькими якісними показниками руд, але мають стратегічне значення для прискорення інноваційного шляху розвитку економіки. Нові типи родовищ необхідно виявляти там, де вони найбільш необхідні для забезпечення розширеного відтворення мінеральних ресурсів. Країни, що розвиваються галузі промисловості і сільського господарства вимагають постійного залучення в господарський оборот нових нетрадиційних типів родовищ. За якістю та умовами відпрацювання, переробки руди повинні задовольняти зростаючим вимогам промисловості.

Одночасно виникла проблема різкого скорочення числа "легко відкриваються родовищ" перш за все в відомих гірничорудних центрах країни. Це зумовило перехід до прогнозування і пошуків важко відкриваються "прихованих" родовищ. В даний час відкриття нових родовищ корисних копалин вимагає великих колективних зусиль, поєднання науково обґрунтованих прогнозів з індустріальними методами виробництва. Сьогодні важко відкрити родовище, що виходить на поверхню, але ці труднощі на багато разів при пошуках прихованого зруденіння. Наукове прогнозування і пошуки прихованих, глубокозалегающих родовищ вимагають постійного доопрацювання методологічних питань і нових технологій для мобілізації можливостей сучасних прогнозно-пошукових методів.

Подальше успішний економічний розвиток країни залежить від інтенсифікації інноваційного шляху перетворення науки і освіти для виконання намічених програм і забезпечення новими кадрами, озброєних новими науковими ідеями. Інтенсифікація розвитку паливно-енергетичного комплексу, чорної і кольорової металургії, хімічної промисловості, машинобудування, будівельних матеріалів, нових нанотехнологій повинна забезпечуватися своєчасним зміцненням і розширенням мінерально-сировинної бази країни. Особлива роль при цьому відводиться стратегічним видах мінеральної сировини - дорогоцінним, кольоровим і рідкісних металів як основи подальшого прогресу в розвитку нанотехнологій і водневої енергетики. Успішне вирішення проблем прогнозування, пошуків та оцінки родовищ різних видів мінеральної сировини вимагає підготовки кадрів вищої кваліфікації, які володіють новими науковими знаннями і прогресивними технологіями.

Багато десятиліть у вузах країни традиційно викладалася навчальна дисципліна "Пошуки і розвідка родовищ корисних копалин", яка завершувала професійну підготовку гірського інженера-геолога. З 1985 року, з ініціативи автора вона була розділена на два навчальні курси: "Прогнозування і пошуки родовищ корисних копалин" і "Розвідка та геолого-економічна оцінка родовищ". Такий поділ єдиного курсу пов'язано зі зростанням вимог до прогнозування, пошуків родовищ і різними підходами до технологій прогнозно-пошукових і розвідувальних робіт. Читається курс "Прогнозування і пошуки родовищ корисних копалин" відноситься до блоку спеціальних професійних дисциплін. Він розкриває геологічні обстановки знаходження промислових родовищ корисних копалин і способи найбільш ефективного здійснення їх прогнозування, пошуків та оцінки. Метою даного курсу є освоєння студентами методів сучасних прогнозно-пошукових досліджень родовищ корисних копалин і вміння використовувати ці знання в конкретних геологічних ситуаціях на різних стадіях геологорозвідувального процесу.

У Томському політехнічному інституті (нині політехнічному університеті) цей навчальний курс читається автором з 1984 року. Зміст його прямо або побічно пов'язане з усіма геологічними дисциплінами. З них базовими виявляються "Вчення про корисні копалини", "Промислові типи родовищ корисних копалин", "Металогенія", "Формаційний аналіз", "Структури рудних полів і родовищ".

Перше видання підручника "Прогнозування і пошуки родовищ корисних копалин" було призначене для студентів спеціальностей "Геологічна зйомка, пошуки і розвідка родовищ корисних копалин" і "Геологія і розвідка родовищ корисних копалин" за напрямом "Промислова геологія". У зв'язку з переходом на дворівневу модель підготовки геологічних кадрів вищої кваліфікації через бакалаврів і магістрів виникла необхідність перегляду змісту даного навчального курсу стосовно до вимог Державного освітнього стандарту (ДОС) до магістерської підготовки геологічних кадрів.

Відповідно до вимог ГОС спеціалізованої підготовки магістр повинен освоїти і оволодіти навичками самостійної науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності, які вимагають широкого освіти в напрямку "Промислова геологія"; повинен вміти :

> Формулювати і вирішувати завдання, що виникають в ході науково-дослідної та педагогічної діяльності і вимагають поглиблених професійних знань;

> Вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи виходячи із завдань конкретного дослідження;

> Обробляти отримані результати, аналізувати й осмислювати їх з урахуванням наявних літературних даних;

> Вести бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій (ГІС);

> Представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, оформлених відповідно до наявних вимог, із залученням сучасних засобів редагування і друку.

Крім того, магістр повинен вміти складати і реалізовувати науково дослідні, науково-виробничі та інші інноваційні проекти за завданнями Управлінь з надрокористування Міністерства природних ресурсів Російської Федерації.

Навчальний курс "Прогнозування і пошуки родовищ корисних копалин" складається з трьох частин:

частина I - Прогнозування рудних полів і родовищ;

частина II - Пошуки родовищ корисних копалин;

частина III - Випробування і оцінка корисних копалин.

Прогнозування рудоносних площ і родовищ здійснюється на всіх стадіях геологорозвідувального процесу. Геологічний прогноз спирається на еволюційні закономірності геологічного розвитку земної кори, на кількісні петрологические, геофізичні, геохімічні моделі рудних об'єктів і процесів рудоутворення. Прогнозні дослідження передують і завершують виконання кожної стадії геологорозвідувального процесу.

Підготовці підручника до перевидання передувало видання двох навчальних посібників з даного навчального курсу, складених автором в 2007 році: "Прогнозування рудоносних площ і родовищ корисних копалин. Томськ: Изд-во ТПУ, 2008.-200С." і "Моделювання рудоносних площ і родовищ корисних копалин. Томськ: Изд-во ТПУ, 2008.-190С.". Матеріали цієї допомоги частково увійшли в перевидавалися підручник "Прогнозування і пошуки родовищ корисних копалин".

При підготовці підручника до видання істотну допомогу надали співробітники кафедри геології і розвідки корисних копалин Томського політехнічного університету А.К. Мазуров, В.Г. Ворошилов, Ю.С. Ананьїв, В.К. Бернатоніс. Особливу вдячність автор висловлює Є.І. Мізюркіной за макетування робочого варіанту підручника, а також рецензентам рукописи професору, доктору геолого-мінералогічних наук, зав. кафедрою геології, пошуків і розвідки родовищ корисних копалин Уральського державного гірничого університету В.А. Душину і доктору геолого-мінералогічних наук, професору, зав. кафедрою петрографії Томського державного університету АІ. Чернишову.

 
<<   ЗМІСТ   >>