Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості аграрного маркетингу

Для ефективного планування та управління бізнесом у сфері агропродовольчого комплексу в умовах жорсткої конкуренції, особливо з іноземними товаровиробниками, і враховуючи можливі несприятливі погодні умови, сільські товаровиробники змушені впроваджувати елементи маркетингу в господарську діяльність.

Особливістю маркетингу товарів сільськогосподарського виробництва (агромаркетінга) є те, що він охоплює наступні стадії дослідження:

 • • вивчення потреб і прогнозування попиту;
 • • вивчення асортиментної політики та розробка виробничої програми;
 • • вивчення каналів товароруху і організація збуту.

Найбільш ефективним є застосування маркетингу

при розробці стратегії збутової діяльності, стимулюванні збуту і організації рекламної діяльності.

Продукція агропромислового комплексу різноманітна, що обумовлює використання більш численних маркетингових підходів у виробництві та розподіленні в порівнянні з маркетингом в торгівлі і галузях промисловості.

Маркетинг у сфері виробництва сільськогосподарської продукції обумовлений деякими особливостями, пов'язаними:

 • • з природними умовами виробництва, врожайністю і інтенсивністю використання сільськогосподарських земель;
 • • значимістю виробленого товару, що визначає особливі вимоги до його виробництва, зберігання і транспортування;
 • • розбіжністю часу виробництва продукції та її споживання;
 • • сезонним характером виробництва;
 • • різноманіттям форм власності в системі АПК, що висуває особливі вимоги до методів маркетингових досліджень;
 • • наявністю різних організаційно-правових форм господарювання (АТ, ТОВ, колгоспи, радгоспи, фермерські господарства та ін.);
 • • тривалістю циклу виробництва і споживання сільськогосподарської продукції, яка ускладнює прийняття правильних маркетингових рішень в конкурентній боротьбі, задоволення запитів споживачів щодо якості товару;
 • • більш високою чутливістю і сприйнятливістю агромаркетінга в порівнянні з іншими системами маркетингу;
 • • порівняно невисоким рівнем наукових розробок у сфері маркетингової діяльності.

Система агромаркетінга включає в себе комплекс ринкових відносин і інформаційних потоків для встановлення зв'язків з ринками збуту. В якості керованої системи виступає маркетингова середу, яка може бути умовно підрозділена на внутрішню і зовнішню.

Внутрішня мікросередовище агромаркетінга включає елементи постійної роботи з постачальниками, конкурентами, транспортними та фінансово-кредитними організаціями, яка управляється керівництвом підприємства.

Зовнішня макросередовище являє собою сукупність факторів, що роблять більш масштабне вплив на діяльність підприємства та інші елементи макросередовища. Це економічні, правові, технічні, природно-кліматичні та інші фактори.

Основним завданням агромаркетінга є активний вплив на розвиток попиту на продукцію підприємств АПК.

Управління агромаркетінгом означає широкий комплекс стратегічних і тактичних заходів, спрямованих на ефективне ведення ринкового господарства з метою задоволення потреб у сільськогосподарській продукції, сировині і продовольстві з метою досягнення стійкої прибутковості від результатів господарської діяльності.

Функції агромаркетінга полягають в аналізі, прогнозуванні, організації, управлінні, обліку і контролі. З урахуванням цього виділяють:

 • • аналітичну функцію. Ця функція передбачає збір, обробку, систематизацію та вивчення інформації, аналіз зведених показників по агропромисловому комплексу і виявлення їх можливих відхилень від планових, а також вивчення і встановлення шляхів підвищення якості продукції;
 • • функцію прогнозування. Вона передбачає встановлення показників агромаркетінговой діяльності на перспективу, оскільки поведінка споживачів сільськогосподарської продукції носить переважно імовірнісний характер;
 • • функцію планування. Ця функція являє собою формування цільової програми діяльності та її забезпечення необхідними матеріальними ресурсами. Вона передбачає прогнозування і планування різних маркетингових заходів, які дозволять досягти більш обгрунтованих результатів;
 • • організаційну функцію. Вона покликана створити єдність і цілісність економічної, організаційної, технічної систем і забезпечують це єдність підсистем в комплексі агромаркетінга;
 • • функцію управління. Ця функція передбачає різні види діяльності по встановленню планомірності і пропорційності в діяльності підприємств. При цьому головним слід вважати зниження ступеня невизначеності та ризику в господарської діяльності;
 • • функцію обліку і контролю. Вона забезпечує організацію контролю дій фахівців і своєчасне виявлення відхилень від встановлених планових показників.

У маркетинговій діяльності підприємств агропромислового комплексу, як і в інших галузях економіки, виділяють поточне і стратегічне планування.

Поточне планування переслідує короткострокові цілі і розраховано на вирішення оперативних завдань при розробці тактичних завдань.

Стратегічне планування розраховане на рішення довгострокових цілей і вироблення механізму для досягнення перспективних цілей з розподілу матеріальних ресурсів, пристосуванню підприємства до зовнішнього середовища, ефективному використанню внутрішніх ресурсів та планування організаційної його діяльності на перспективу.

Вибір конкретної агромаркетінговой стратегії може бути пов'язаний з використанням різних стандартних програм. Найбільш проста модель - це матриця можливостей по товарах і ринкам, коли для основних елементів агромаркетінговой діяльності використовуються товар і цільовий ринок. При формуванні маркетингової стратегії підприємства АПК найчастіше використовують матрицю Бостонської консалтингової групи (БКГ) і матрицю М. Портера.

 
<<   ЗМІСТ   >>