Повна версія

Головна arrow Журналістика arrow Політична журналістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТЕКСТІВ ПОЛІТИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Підходи до аналізу текстів політичної журналістики умовно можна розділити на три групи. Перша група дослідницьких методів представлена варіантами аналізу, пов'язаного з технічними характеристиками матеріалу - структурними особливостями тексту, розміщенням, об'ємом, ступенем ефективності. Друга група грунтується на кількісному (формалізованому) аналізі, в ході якого визначаються частота появи аналізованих категорій, частота і обсяги їх появи, характер і динаміка їх спрямованості, інтенсивність присутності. Третя група включає в себе методики якісного -психологічного, мотиваційного, рольового - аналізу. У науковому дослідженні виділені групи часто пов'язані з етапами дослідницької діяльності: спочатку тексти піддаються технічної обробки, потім - кількісному (статистичному) опису та якісному аналізу.

Вивчення текстів суспільно-політичних ЗМІ становить необхідну частину підготовки журналістів, політологів, працівників редакцій, дослідників масової інформації. Фахівцям, що вивчають журналістику, аналіз текстів дозволяє визначити ступінь впливу і впливу різних політичних сил на громадську думку і роль публіцистів в політичному житті. Журналістам і редакціям дослідження матеріалів ЗМІ необхідні, по-перше, як інструмент аналізу та прогнозування діяльності суб'єктів інформаційного ринку (наприклад, типологічно схожих ЗМІ), по-друге, як привід, що вимагає оперативного реагування (важко уявити суспільно-політичне видання без полемічних рубрик "За і проти", "Поєдинок", "Дискусійний клуб" і т.п., інформація для яких багато в чому отримана з матеріалів інших ЗМІ). Одним з найбільш поширених в дослідницькій практиці науково обґрунтованих методів вивчення текстів є метод контент-аналізу.

Контент-аналіз - методика узагальнення матеріальних проявів поведінки і відносин різних типів соціальних і політичних суб'єктів.

У визначеннях контент-аналізу завжди присутнє посилання на об'єктивний характер методу. Можна навести такі формулювання: статистична (квантитативная) семантика, техніка для об'єктивного кількісного аналізу змісту комунікації, техніка об'єктивного і систематичного встановлення характеристик повідомлень і ін.

В емпіричних і прикладних дослідженнях контент-аналіз використовується для вивчення змісту текстів різного характеру: матеріалів ЗМІ, книг, усних виступів, листів, щоденників, офіційних документів. Процедура контент-аналізу може бути застосована і до досліджень зображень, наприклад, творів живопису, фотографій, кінофільмів, відеозаписів і т.д. Таким чином, об'єктами контент-аналізу є матеріальні носії інформації. Статистичні дані, отримані в ході застосування методу, використовуються для формулювання висновків про невербальних аспектах вивчення, наприклад, про характеристики автора або ЗМІ. Застосування контент-аналізу має сенс тільки при порівнянні, зіставленні кількох потоків інформації: двох і більше ЗМІ; кіно- та відеоматеріалів; статистичних або отриманих в ході опитування соціологічних даних і т.п.

До переваг контент-аналізу можна віднести відсутність взаємодії з фоном дослідження, що викривляє результати, і непрямий характер методу, що виявляється у відсутності безпосереднього спостереження. Дослідник в даному випадку залишається один на один з досліджуваними текстами, на хід його аналізу і висновки не можуть вплинути ні автор публікації, ні герой твору, ні редактор ЗМІ.

У дослідницькій практиці використовуються два види контент-аналізу: Некількісні і кількісний. Цей поділ певною мірою умовно, оскільки, як правило, обидва види доповнюють один одного. Некількісні контент-аналіз грунтується на використанні не частотних моделей змісту тексту. В даному випадку дослідник фіксує наявність певного елемента в тексті, який розглядається в якості індикатора відповідної категорії змісту. Система одиниць аналізу складається з індикаторів значень прояву ознаки об'єкта дослідження. Одиниця аналізу вимірює інтенсивність прояву ознаки і його значення. В якості таких одиниць можуть використовуватися поняття (знаки, терміни, назви, імена, символи), теми, герої (характери), ситуації, судження, повідомлення, дії. Наприклад, при аналізі політичної фотографії одиниці аналізу представлені політичними діячами, політичними символами і політичними діями. Одиниця аналізу повинна виражати значення, але при цьому слід прагнути до того, щоб вона не була багатозначною. Наприклад, прізвища політичних діячів визначаються як індикатори партій і рухів, які вони представляють; далі фіксується, що згадуються в текстах лідери, партії та рухи служать маркерами теми "Передвиборна кампанія" і т.д.

Кількісний контент-аналіз передбачає виявлення структури змісту тексту на підставі частоти і обсягу одиниць дослідження. В даному випадку потрібно, щоб одиниця аналізу легко ідентифікувався, і число таких одиниць має бути достатнім, щоб у дослідника була можливість провести статистичний аналіз. Наприклад, ставиться завдання з'ясувати, як часто в матеріалах досліджуваного видання зустрічається згадка того чи іншого діяча, піднімається та чи інша тема, зустрічається політична реклама, вживається той чи інший політичний символ і т.п .; далі визначається обсяг (частка), який дані матеріали займають у виданні. Заходи (одиниці) виміру в контент аналізі представлені двома типами: одиницями простору, протяжності (в обсягах друкованого тексту - сторінками, смугами, друкованими

листами, модулями, рядками і т.д., в дослідженнях матеріалів радіо і тележурналістики - хвилинами ефірного часу) і одиницями частоти (присутністю елементів змісту тексту). В результаті застосування методу визначаються частота, наявність або відсутність різних тем, їх значення і зв'язок між ними.

приклад

Контент-аналіз лежить в основі процедури, яка використовується компанією "Медіалогія" для розрахунку медіаіндекса, що полегшує якісний аналіз публікацій [1] . Даний індекс ґрунтується на наступних показниках: цитованість ЗМІ: позитивне або негативне зміст повідомлення; розмір статті, номер смуги: наявність фотографії; головна або другорядна роль об'єкта: згадка об'єкта в заголовку: наявність прямої і непрямої мови. При аналізі текстів також враховуються дані про обсяги аудиторії. Індекс розраховується автоматично і коливається в межах від -1000 до +1000. Знак індексу залежить від позитивного чи негативного згадки об'єкта в ЗМІ. Результати досліджень "Медіалогії" використовуються і самими ЗМІ, зокрема телеканалом "Дождь", для інформаційного супроводу в випусках новин "Тут і зараз" [2] .

При проведенні дослідження матеріалів телебачення зазвичай реалізується модель вибірки, що представляє собою так звану "штучну тиждень". Реальний час спостереження становить кілька тижнів, в кожній з яких вибирається один день (від понеділка до п'ятниці); протягом цього дня проводиться вибір телепрограм для подальшого аналізу. У суботу та неділю здійснюється суцільний аналіз суспільно-політичних програм, оскільки в ці дні вони носять узагальнюючий характер. В якості одиниці аналізу, як правило, розглядається окремий сюжет.

Вибіркові процедури лежать в основі виділення методу знаходження контекстів , що грунтується на виборі пропозицій, в яких зустрічається та чи інша категорія. В отриманій підвибірки тексту визначаються контексти: з'ясовуються прості частоти вживання категорій, відносні частоти (частки), оцінки категорій щодо норм слововживання і т.д. При моніторингу великих обсягів текстів контекстний аналіз дозволяє автоматизувати весь процес збору необхідної інформації.

Контент-моніторинг - постійне, що відтворюється в часі виконання вузько окресленого своїми завданнями контент-аналізу безперервних потоків інформації.

Серед основних принципів побудови системи моніторингу виділяють принципи системності, адресності та предметної спрямованості. [3]

приклад

Одним з варіантів комп'ютерного статистичного аналізу текстів [4] , що дозволяє обчислити, скільки разів та чи інша категорія або словосполучення зустрічається в тексті (зазвичай з розширенням .txt, .htm або .html), є програма Wordstat, за допомогою якої можна отримати загальну статистику за кількома оброблюваних файлів. Дослідження матеріалів ЗМІ за допомогою інформаційно-аналітичної системи лежить в основі роботи бази Public.Ru. Користувачі останньої можуть самостійно шукати публікації, готувати огляди преси, проводити медіастатістіческій аналіз даних зі звітами у вигляді графіків і таблиць за будь-який заданий період.

Крім поширеного в силу своєї універсальності метола контент-аналізу для дослідження текстів політичної журналістики застосовуються так звані методи неформализованного аналізу. А. Г. Алтунин пропонує три етапи подібного аналізу політичних текстів [5] .

 • 1. Інтерпретація змісту за допомогою відповідей на наступні питання: "Які проблеми автор вважає найважливішими?"; "Які передбачувані шляхи вирішення?"; "Хто адресат повідомлення?"; "До чиєї думки автор апелює, чиєї підтримки шукає?"; "Яке самовизначення автора в політичному полі?"; "Хто союзники і хто противники автора?"; "Як співвідноситься позиція автора з поточним моментом, з проведеною політикою?"; "З ким автор вступає в полеміку і але яких питань?"; "Що нового вносить текст в баланс політичних сил?"; "В якому напрямку автор прагне змінити ситуацію?".
 • 2. Аналіз використовуваних автором засобів і прийомів за допомогою відповідей на такі питання: "Які риторичні, стилістичні та графічні засоби використані в тексті?"; "Які образи автора, адресата, опонентів, союзників?"; "Як автор позиціонує політичних гравців в символічному просторі" я "-" ми "-" вони "?"; "Як описуються суб'єкти дії?"; "Чи виникає з тексту образ ворога (хто ворог і який він)?"; "Які способи аргументації (звернені до логіки або емоціям) використані в тексті? ".
 • 3. Оцінка ідей і апріорних посилок, якими керується автор тексту; реконструкція його політичних цінностей, установок і переваг.

Особливий тип являють дослідження, пов'язані з вивченням історичних джерел-, первинних (офіційних документів) і вторинних (звітів, інтерв'ю, журналістських матеріалів і ін.). В даному випадку одиницею аналізу є тема, яка виділяється на основі параметрів дійової особи, особи, що сприймає дію, суті дії і його цілі. При вивченні історичних, архівних документів, які використовуються в якості джерел, велике значення має доказ достовірності викладених фактів. В якості загальних рекомендацій при роботі з даним типом джерел слід виділити наступні положення:

 • - поверхневе прочитання тексту документа (перегляд відеозапису), оцінка його з позиції читача преси (глядача програми), в якій документ був оприлюднений;
 • - аналіз того, що відсутня в документі (яка інформація потребує конкретизації);
 • - визначення політичних сил, точку зору яких висловлює автор документа;

визначення функцій документа (для кого і з якою метою він був створений);

- перевірка відповідності оформлення, лексики і стилю документа нормам, прийнятим під час його виготовлення.

Для оцінки достовірності інформації в документах необхідно виконання наступних вимог:

 • а) облік цілей і намірів укладачів документа;
 • б) розрізнення описів подій і їх оцінки;
 • в) проведення порівняння "цільових" документів (вони більш тенденційні, так як створюються з метою вплинути на адресата) і "природних";
 • г) облік приросту спотворення інформації у вторинних документах.

думка фахівця

"Довірче ставлення можливо, якщо повідомлення не стосується інтересів автора, не є предметом його пристрастей, якщо свідчення не завдає шкоди автору, носить характер сповіді, або дані в момент запису були загальновідомі або не істотні з точки зору автора, але значимі для дослідника. Довіра викликає і повідомлення, яке набирає протиріччя з передбачуваними дослідником установками автора " [6] .

До неформалізовані видам дослідження тексту відноситься структурний і стилістичний види аналізу. Різновиди структурною аналізу представлені тематичними аналізом ЗМІ (досліджується структура тем), аналізом профілів матеріалів (досліджується відповідність публікацій типу ЗМІ як жанрово, так і стилістично), аналізом цитування (досліджується цитованість ЗМІ або окремого журналіста в різних джерелах, а також обсяги і джерела цитування в досліджуваному ЗМІ). Предметом стилістичного аналізу є стилістичні особливості матеріалів у взаємозв'язку з жанрами та функціями ЗМІ. Зокрема, для політичної публіцистики характерні такі особливості, як документализм, змістовність, офіційність, абстрагування викладу, відкрита оцінність і експресивність.

Одним з напрямків, що концентруються на вивченні тексту, є Етнометодологія , предметом якої є процедури інтерпре-

тації, приховані, неусвідомлювані, нерефлексівному механізми соціальної комунікації між людьми. Засновник етнометодологіі - американський вчений Гарольд Гарфінкель - в якості базових категорій дисципліни використовував поняття "фонові очікування" і "рефлексивність".

Фонові очікування - це уявлення соціального суб'єкта в формі "правил" (стандартів, зразків) дії (поведінки, розуміння, пояснення і т.д.), за допомогою яких люди створюють соціальну дійсність.

Рефлексивність означає виникнення соціальних структур в ході їх суб'єктивної інтерпретації, з чого випливає, що вивчати потрібно не те, що сказано, а те, як сказано.

Правила комунікації зводяться до наступних положень: в комунікації неодмінно присутні елементи взаємного розуміння, хоча обговорювані проблеми можуть і не згадуватися; розуміння встановлюється не тільки на основі сказаного, а й на основі невисловленого; розуміння встановлюється не внаслідок суворості вживання понять і термінів, а в результаті тимчасової послідовності мовлення; розуміння досягається в результаті не актуальне роз'яснення, а існуючої моделі сприйняття; в розумінні укладено очікування відповідної реакції партнерів [7] .

Сформульовані Г. Гарфинкелем принципи етнометодологіі знайшли безпосереднє відображення в практиці досліджень текстів ЗМІ. Відштовхуючись від того, що дослідник не може зайняти позицію відстороненого, дистанційованого спостерігача, що він завжди включений в контекст спілкування, етнометодологі звертають увагу на мову, включаючи в нього не тільки вербальні елементи, але і мову жестів, виразних рухів, паузи і мовчання. Таким чином, етнометодологіческій аналіз полягає не стільки в дослідженні змісту тексту, скільки у вивченні його організації та мови, що розуміється як феномена соціальної активності людей. Зокрема, суть етнометодологіческого аналізу авторської мови полягає у виявленні інформації про світогляд і соціальному досвіді автора, його професійний та освітній рівень. Наприклад, близькість тексту до стереотипам - це показник низького рівня прояву в ньому авторської суті. При аналізі текстів етнометодологі звертають увагу на манеру викладу, химерність, відступи, емоції, наявність або відсутність почуття гумору, адекватність оцінки.

Аналіз висловлювань публічних діячів - один з пріоритетів використання методу іптент-аналізу.

Іптент-аналіз - дослідження мови, що дозволяє визначити наміри висловлюється, реконструювати інтенції мовця за його мови, а також метод дослідження психологічного змісту тексту, який складається в експертному оцінюванні цільової (интенциональной) спрямованості мови публічних діячів, вираженої в конкретному тексті.

Застосування іптент-аналізу дозволяє відповісти на питання про психологічний стан автора і способах використання мови, а також

умовах, що обмежують здатність автора тексту адекватно і повно вербалізувати свої суб'єктивні стану і здатність читача адекватно розуміти автора [8] .

Нижче наведено приклад з практики телебачення, що демонструє застосування іптент-аналізу в поясненні змісту промови президента США Б. Обами після появи російської ініціативи про знищення хімічної зброї в Сирії.

приклад

"Оголошення війни не було. Зате прозвучало безліч найрізноманітніших обтічних фраз. Ми всі від досконально проаналізували, щоб з'ясувати. Що насправді стоїть за нечіткими формулюваннями і всієї цієї дипломатичної грою.

Всього звернення до нації у виконанні Обами тривало 15 хвилин 34 секунди. За его час президент встиг вимовити 2225 слів. Далеко не всі з них несли смислове навантаження. Неінформативне сегмент мови, який прийнято називати "водою", склав майже 70% від усього виступу ...

Ось найбільш часто вживані слова, таке семантичне ядро. Особливо Обама наголошував на такі терміни, як "Асад", "chemical weapon", дієслово "use", і тут легко вгадується фраза: "Асад використовує хімзброю". Стає ясно, що ніяких сумнівів у Обами на цей рахунок немає. І, власне, в інших словах, які також становлять це семитических ядро, вгадуються і подальші наміри американського президента. Особливо активно він використовував дієслово "will", тобто "будемо", і дієслово "force" в значенні "примушувати, чинити тиск". Виходить, щось на кшталт: "Америка буде примушувати світ до військових дій". Ось, власне, в цих двох фразах і весь сенс цього пятнадцатиминутного спічу. Правда, без аналізу вловити його було б практично неможливо.

Обама в своєму виступі активно використовував різні хитрі конструкції, наприклад, конструкцію з союзом "але". По суті, все, що стоїть до союзу "але", практично не має ніякого значення. Наприклад, Обама розповідав, що не можна закінчити чужу громадянську війну через зовнішнє втручання, особливо після десяти років війни в Іраку і Афганістані, але тут же додав: "Але ситуація кардинально змінилася 21 серпня, коли Асад використовував хімічну зброю" Загалом, якщо придивитися, очевидно, що акценти розставлені зовсім не так двозначно, як може здатися на перший погляд " [9] .

Розширення трактування мови характерно і для методу дискурс-аналізу. Дискурс прийнято розуміти, як зв'язний текст в сукупності з лінгвістичними, прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами. Дискурс - це текст в подієвому аспекті, що розглядається як цілеспрямоване соціальне дію.

Французький філософ М. Фуко визначав культуру як дискурс - формацію, що має мовну основу. Дискурс формує і забезпечує функціонування структур, званих дискурсивними формаціями, які реалізують ту чи іншу стратегію, що забезпечує, власне, існування самого дискурсу. У структуралістських дослідженнях тек-

ста виділяються дискурси конфлікту, порядку, стилю і інші, а також визначається їх вплив на культуру, політику, журналістику і т.д.

Петербурзький політолог О. В. Попова виділяє три основні підходи до поняття дискурсу. По-перше, розуміння дискурсу як фрагмента дійсності , який володіє тимчасової протяжністю і логікою свого розгортання. Тут виділяються два аспекти: дискурс-рамка як породжує система (наприклад, один і той же термін наповнюється різним змістом залежно від ідеології) і конкретний дискурс, або дискурс-твір, що володіє певним сюжетом (наприклад, вибори або політичний конфлікт). Завдання дискурс-аналізу полягає у виявленні внутрішньої логіки явища, визначенні способів і прийомів, за допомогою яких сюжет конструюється і розгортається в дійсності.

По-друге, дискурс розглядається як особливий вид комунікації - письмовій та мовної, вербальної і невербальної. У цьому сенсі політичний дискурс виступає як діалог між індивідами, групами, організаціями. Дискурс ЗМІ в даному випадку виступає в якості особливого рівня політичного дискурсу, поряд з повсякденним і офіційним.

По-третє, визначення дискурсу інтегративної структури , що об'єднує перші два підходу і несе в собі шість рівнів дискурсу: семіотичний (знакові системи, мову, жести, образи, форми знання); діяльнісний (характер соціальних дій, спрямованих на підтримку існуючих знакових систем і на створення нових смислів); матеріальний (середа взаємодії - час, місце, умови); політичний (формування і відтворення владних відносин в суспільстві); соціокультурний ; прикладної (аналіз промов, текстів, інтерв'ю, дебатів) [10] .

Згідно з концепцією М. Фуко поширення впливу дискурсу є функцією влади. Тоталітарний політичний режим структурує всю сукупність культури - від інтерпретації понять (концептів) до встановлення правил і норм, що регулюють поведінку людей. Демократія теж структурує культуру, передаючи частину функцій з розповсюдження дискурсу інститутам, чия інформаційно-комунікативна природа дозволяє здійснювати вплив на суб'єктів соціальні групи і суспільство в цілому. До таких інститутів належить і журналістика, при тоталітарному режимі виконує інструментальні функції з розповсюдження дискурсу, а в демократичному суспільстві відіграє роль здійснює вплив політичного суб'єкта (точніше - суб'єктів, оскільки політичну багатоманітність прояву демократії тягне за собою і диференціацію журналістики, в тому числі і організованих по принципом презентації різних політичних ідеологій).

В якості окремого напрямку методу виділяється критичний дискурс-аналіз , який вивчає способи здійснення панування в сучасному суспільстві. Предметом дослідження критичного дискурс-аналізу є внутрішні закономірності тексту - усного та письмового, формалізованого і неформализованного - на основі положення про контроль структури над сенсом. Мета критичного дискурс-аналізу полягає

у виявленні засобів і способів (наприклад, мовних стратегій), за допомогою яких дискурс наказує норми соціального і політичного нерівності і відтворює його.

думка фахівця

"Існує ціла серія мовних стратегій, що перетворює" інших "в" чужих ": безперечне заперечення (" я нічого не маю проти N. але ... "), безсумнівна поступка (" вони не всі злочинці, але ... "), безсумнівну вибачення ( "я прошу вибачення, але ..."), безперечне незнання ( "я, звичайно, не знаю всього, але ..."), безсумнівна емпатія ( "їм довелося багато чого пережити, але ..."), безсумнівна симпатія ( "серед них зустрічаються гідні люди, але ..."), безсумнівна спроба ( "нами зроблено все можливе, щоб допомогти їм, але вони ..."), перенесення ( "це не я, а мої виборці .. . "), протилежні хід, або звинувачення жертви ( "це не вони піддаються дискримінації, а ми, постійні жителі, втратили ...") [11] .

В якості одного з різновидів дискурс-аналізу виступає метод лінгвістичного аналізу. Британський дослідник Норман Феркло сформулював його основні завдання: визначення того, хто з учасників комунікації встановлює тему бесіди (хто виробляє порядок денний); з'ясування того, як в дискурсі використовуються (не використовуються) метафори; виявлення специфіки етосу (як за допомогою мови, міміки, жестів створюються і підтверджуються ідентичності учасників комунікації), фразопостроенія, граматики (особлива увага звертається на транзитивність, номіналізація і модальність) [12] .

Методика транзитивності полягає у виявленні наявності або відсутності в тексті зв'язків між фактами, подіями і діями.

приклад

У тексті, поширеному інформаційною агенцією "Восток-Медиа" 31 серпня 2013 року в зв'язку з відставкою повпреда президента в Далекосхідному федеральному окрузі Віктор Ишаева, повідомляється: "Віктор Ішаєв сам попросив Володимира Путіна про відставку. Про це кореспонденту" Восток-Медиа "повідомив прес-секретар далекосхідного повпреда Євген Аношин. Це прохання глава регіону висловив напередодні, 30 серпня в ході годинної розмови з президентом країни. Євген Аношин також підкреслив, що відставка повпреда ніяк не пов'язана з паводкової ситуації на Далекому Сході " [13] . Відставка представлена як природне подія, пов'язана з бажанням колишнього повпреда залишити свій пост. Суб'єкти дії - президент і Віктор Ішаєв -" звільняються "від відповідальності за свої дії.

Подібним чином на зниження відповідальності суб'єкта дії спрямований прийом номинализации. Політична позиція видавців і журналістів проявляється у вживанні різних оціночних категорій для позначення одних і тих же явищ дійсності.

приклад

Як приклад розглянемо, як в матеріалах ЗМІ називали тих, хто організовував атаку на Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року і брав участь в ній. Семантичне поле в даному випадку виглядає наступним чином: "борці з американським імперіалізмом" (позитивний образ): "смертники - месники" (образ героїчної, жертовної особистості): "міжнародні терористи" (узагальнений образ з негативними і частково романтичними рисами): "ісламські радикали "(негативний образ, використання якого виводить аналіз на рівень міжрелігійного протистояння); "арабські екстремісти" (негативний образ, який формує етнічний стереотип). Подібний номінативний розкид в мові ЗМІ часто використовується в політичних цілях і служить цілям формування "образу ворога" і виправдання насильства [14] .

Модальність дозволяє виявити ступінь включеності автора в тему висловлювання, переконаності в усному, претензію на істину.

приклад

"Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав дивними заяви свого американського колеги Джона Керрі про те, що Вашингтон пред'явив Москві неспростовні докази застосування хімзброї в Сирії, а Росія це заперечує.

"Дуже дивно почути, що, виступаючи нещодавно на цю тему, мій хороший товариш, держсекретар США Джон Керрі заявив, що американська сторона висунула росіянам неспростовні дані про те, що режим застосував хімічну зброю, але росіяни свідомо відмовилися визнати цей факт", - сказано він, виступаючи перед студентами МДІМВ в понеділок ".

Соціолінгвістичний аналіз розкриває в тексті причинні зв'язку між мовою і фактами суспільного життя. Він використовується для вивчення мови масової комунікації в історичному і сучасному аспектах. Даний вид аналізу враховує особливості мови різних типів ЗМІ, оскільки одне й те саме явище для різних груп аудиторій передається різними мовними засобами. Так, політична журналістика може використовувати асоціативні образи з сфер народної творчості, художньої літератури, анекдотів, кінофільмів, які пов'язані зі стійкими уявленнями про цінності різних груп населення - селянства, робітничого класу, міської та сільської інтелігенції, мережевих спільнот, етнічних груп і т.д . Прийоми використання асоціацій можуть бути пов'язані як із залученням всього контексту твору, так і з цитуванням окремих фраз або згадуванням героїв. Це дозволяє лаконічно формулювати ставлення до об'єкта і сприяє підбору епітетів для його оцінки.

В основі психолінгвістичного аналізу лежить передумова про можливість психологічно зрозуміти текст - виділити "психологічну тканину", залишивши зміст тексту традиційної герменевтики [15] . Відносно текстів політичної журналістики має значення та обставина, що в сфері уваги психолінгвістичного аналізу знаходяться діючі особи, що займають стратегічні і лідируючі позиції, а також неоднозначні і нестабільні ситуації, що призводять до імпровізаційного поведінки. Вивчення текстів виходить із завдання визначення характеристик політичного діяча, зокрема, для прогнозування його поведінки. Класичним прикладом застосування даного методу є робота Зигмунда Фрейда і першого американського посла в СРСР Вільяма Булліта, присвячена американському президенту Вудро Вільсона [16] . Основне завдання дослідження полягала в пошуку характеристик президента, що ведуть до агресії і війни.

Дослідження матеріалів політичної журналістики дозволяє визначити стан політичного життя в суспільстві, наскільки вона стабільна і напружена.

Нижче розглянуто один з підходів до виявлення політичної напруженості тексту, що дозволяє піддати результати аналізу шкалированию на основі виділення декількох типів взаємодії на прикладі висвітлення в ЗМІ ситуації ( case-study) участі Олексія Навального у виборах мера Москви в 2013 р

1. Емоційно негативний освітлення (значення за шкалою: -2).

приклад

"Як же багато з'явилося грубих, агресивних людей, сміливо роздає будь ляпаси і штампи людям, які сміють ставити Навальному питання. Не можна рота відкрити з критикою, як тебе відправлять матом в ряди кремляді, проплачених журналістів. Мене нудить вже від сліпих, очманілих" навалишетов ". Звідки вони народились? що вони побудують з Навальний? Мені бридко в ці дні від того, що мене обливають брудом при будь-якій спробі почати думати. Наприклад, прямо сказати, що виступи по всій Росії 18-го до звільнення Навального відношення не мали і Що на вальний нам збрехав на Ярославському вокзалі. Що звільнення Навального - результат політичних інтриг і що непогано б подумати, кому з тих, проти кого ми боремося, Навальний потрібен вільним " [17] .

Емоційність висловлювань проявляється через узагальнення ( "багато грубих агресивних людей") і особистісний характер висловлювання ( "мені бридко", "мене обливають брудом" і ін.).

2. Раціонально негативний (значення за шкалою: 1).

приклад

"Однак боротьба за друге місце може бути доволі наполегливою - і тут ключову роль відіграє" фактор Навального ". Участь цього яскравого політика, який намагається в постмодерністської стилістиці інтегрувати демократію, націоналізм і популізм, підвищує легітимність виборів в очах московського середнього класу. Багато

його представники обережно ставляться до постаті Навального, але розглядають можливість проголосувати за нього, демонструючи невдоволення центральною владою. Вони не вважають, що Навальний може стати мером, але саме цей фактор може зіграти на користь цього кандидата. Якщо не віриш, що Навальний переможе, то багато аргументів проти нього - відсутність управлінського досвіду, зв'язку з націоналістами і ін. - стають менш дієвими " [18] .

Для відображення раціонально негативного твань характерна відсутність вираження особистої позиції автора, який залишається "над сутичкою", і розгляд політичного конфлікту лише в якості боротьби за владний ресурс без яскраво вираженого емоційного протистояння особистостей і ідей.

3. Нейтральне (значення за шкалою: 0).

приклад

"В електоральному рейтингу кандидатів на пост мера перше місце займає т.в.о. градоначальника Сергій Собянін (54% опитаних підтримали б його, якби вибори відбулися в найближчу неділю). Друге місце займає опозиціонер Олексій Навальний (9%)" [19] .

У нейтральних текстах повідомляються факти, вільні від коментаря і представляють політичне життя як природну, розвивається за своїми законами, середу.

4. Раціонально позитивне (значення за шкалою: +1).

приклад

"Олексій Навальний, якщо і націоналіст, то прогресивного типу. Припускаю навіть, що саме такий націоналізм може призвести до формування російської політичної нації. Всі інші варіанти малоконструктівни, а в перспективі - згубні.

... Більшість росіян мріють про сильну, але чесної батьківською руці. Але хіба Навальний винен в тому, що такі наші політичні традиції?

Справжній же сильний політик обов'язково оточений не менш сильними партнерами-опонентами, що при дійсному поділ влади неминуче призведе до нормального поступального політичному розвитку.

Ще пропоную звернути увагу на те, як Навальний веде дебати. Його звинувачують, що він, мовляв, говорить не по справі. У нас з середини 90-х склалася погана традиція: люди, які балотуються на політичний пост, намагаються постати в очах виборців "міцними господарниками". Тим часом в країнах з традиційним демократичним устроєм меру, губернатору, прем'єру чи президенту зовсім не потрібно знати, скільки цвяхів потрібно зробити, щоб забезпечити підбиття каблуків для всіх громадян. У будь-якій країні є фахівці, цілком розбираються в діяльності тих відомств, в яких вони працюють. Це, власне, сумлінна і деполітизована бюрократія. У нас же, з одного боку, навіть

середній бюрократ - політичний функціонер, з іншого - вищий політик маніфестує себе як господарник [20] .

Автор вибудовує логіку викладу, послідовно намагаючись спростувати негативні (при цьому - раціональні) доводи проти кандидатури А. Навального, якого він вважає "сильним політиком". Раціональна аргументація тексту підкріплена посиланнями на недавню політичну історію і апеляціями до політичних традицій. У матеріалі також дан сприятливий прогноз розвитку всієї країни, що повинно викликати позитивну реакцію у кожної "одиниці населення".

5. Емоційно позитивне (значення за шкалою: +2).

приклад

"Навальний - кумир Болотній площі. Але, на відміну від нестрого" гламіруют інтернаціоналу ", що ратує за права людини, яка оспорює результати виборів, яка називає Путіна новим фюрером і узурпатором, Навальний вибрав мішенню саме незахищене і вразливе місце кремлівської влади: він - борець з корупцією . Одну за одною відкриває сторінки волаючого злодійства, нахабного користолюбства, безкарного хабарництва, якими охоплено російське чиновництво від районних мізерний управителів до кремлівського оточення Путіна.

"Розпис" Навального - це пила, якої він підсікає під самий корінь древо сьогоднішнього держави, нетривкого і нестійкого, набитого короедами і жужелиці.

Російський націоналіст з привабливою зовнішністю, учасник "Російських маршів", він так не схожий на напружений віроломний скопище "болотних" лідерів, боягузливих і жадібних до грошей, виділяється серед них своїм стоїцизмом і безстрашністю [21] .

Автор підкреслює своє емоційне ставлення до героя, називаючи його "кумиром" "з чарівною зовнішністю" і "борцем з корупцією", який виділяється "стоїцизмом і безстрашністю". Аналізуючи ставлення А. А. Проханова до влади і опозиції, текст його статті можна розглядати як своєрідне, художньо оформлене попередження, сенс якого винесено в заголовок матеріалу.

Стан напруженості тексту виявляється також шляхом визначення особливостей і форми журналістського відображення та аналізу політичних подій в публікаціях. До них відносяться жанр, стиль, джерела і методи збору інформації, лінгвістичні і технічні прийоми подачі матеріалу. Сукупна використання методів аналізу матеріалів ЗМІ лежить в основі медіапортретірованія.

Політичний медіапортрет - це образ політичного суб'єкта (діяча, партії, організації, інституту влади і т.д.), для якого характерна присутність в медіасфері.

Для політичного журналіста медіапортрети служать якісним супроводом баз даних і картотек політичних діячів (лідерів партій і рухів, депутатів, зарубіжних політиків і ін.), Інших політичних журналістів і суспільно-політичних ЗМІ, партій і рухів, некомерційних організацій і т.д.

Метод створення медіапортрета синтетичний, що представляє собою сукупність методів аналізу інформаційних матеріалів і базується на принципі унікальності кожного досліджуваного суб'єкта. Його якісне і кількісне присутність в медіасфері неповторно і тому вимагає індивідуального підходу.

Медіапортретірованіе як метод політичного дослідження передбачає ряд етапів.

 • 1. Складання списку аналізованих джерел, які в залежності від цілей дослідження структуруються за деякими критеріями: каналу поширення інформації (періодична преса, телевізійні та радіопрограми, мережеві ЗМІ), тематики, характеристикам аудиторій, території поширення і т.д. Якщо в дослідженні використовується вибірковий метод, список супроводжується обгрунтуванням і обсягом вибірки матеріалів за певний термін, наприклад, 200 матеріалів в суспільно-політичних періодичних друкованих виданнях Санкт-Петербурга за період 2012-2013 рр. і т.п.
 • 2. Визначення тим, відповідно до яких характеризується політичний суб'єкт в ЗМІ. Наприклад, діяльність губернаторів описується в контексті тим економічного розвитку регіону, міжнародних зв'язків регіону, партійної роботи, корупції, роботи правоохоронних органів і т.д. Виявлені теми представляються у вигляді рейтингів.
 • 3. Виставляння оцінок, які демонструють, як характеризується політичний суб'єкт в кожному відібраному матеріалі. Можна розробити власну систему оцінювання, а також використовувати підходи, розроблені в практиці досліджень зв'язків з громадськістю, наприклад, позитивні (+), негативні (-), збалансовані (+/-) і нейтральні (0) оцінки [22] . Оцінювання дозволяє групувати ЗМІ на основі їх відношення до досліджуваного суб'єкту політики.
 • 4. Виявлення позицій з метою уточнення характеристик відносини окремих авторів і ЗМІ до досліджуваного суб'єкту. У медіапортрет включаються найбільш характерні фрагменти матеріалів, що дозволяють виділити контексти, визначити джерела інформації та особливості авторського стилю.
 • 5. Подання думок і оцінок незалежних експертів. Фахівці можуть доповнити відомості, отримані з матеріалів ЗМІ, а також оцінити відповідність медіапортрета реальному суб'єкту.

Обмеженість методів аналізу текстів ЗМІ полягає в неможливості дослідження з їх допомогою особливостей сприйняття змісту. Аналіз тексту, емоційно або раціонально пофарбованого, далеко

нс завжди дозволяє судити про відповідність позитивного або негативного вираження авторської позиції стосовно аудиторії до матеріалу. У зв'язку з цим для ефективного вивчення функціонування політичної журналістики слід використовувати комплексний підхід в дослідженнях масової інформації - вивчати об'єкти, що представляють різні сторони взаємодії (журналістику, тексти, аудиторію, влада і т.д.), і користуватися методами, які відповідають даним об'єктам як джерелами інформації.

 • [1] mlg.ru/
 • [2] tvrain.ru/articlcs/mcdialogija
 • [3] Шарков Ф. І. Моніторинг напруженості і толерантності: теорія і методика дослідження // Соціальне згоду і толерантність в сучасному світі. Вип. 2. М., 2002. С. 150: см. Також: Афонін А. А., Крейнес М. Г. Кластеризація текстових колекцій: допомога при змістовному пошуку та аналітичний інструмент // Інтернет-портали: зміст і технології. Вип. 4. М..2007. С. 510-537; Батов В. І. Аналіз і інтерпретація особистісного в тексті: автореф. дні. д-ра культурології. М., 2003.
 • [4] Див .: Петров Л. І. Комп'ютерний аналіз тексту: історіографія методу // Коло ідей: моделі та технології історичної інформатики. Праці III конференції АІК / РСД. Л. І. Бородкін, В. С. Тяжельнікова. М "тисячу дев'ятсот дев'яносто шість.
 • [5] Алтунян А. Г. Аналіз політичних текстів: навч, посібник. М., 2006. С. 48-52.
 • [6] Попова О. В. Методика і техніка емпіричних політичних досліджень: навч, метод. допомога. СПб., 2002. С. 66-67.
 • [7] Гарфинкель Г. Дослідження з етнометодологіі. СПб., 2007. С. 39. 46-52.
 • [8] Ушакова Т. II. Цеіцов В. А., Алексєєв К. І. Интент-аналіз політичних текстів // Психологічний журнал. 1998. Т. 19. № 4. С. 98-109.
 • [9] Францев Р. Обмани мене - до чого закликав Обама // Росія 24. Факти. 2013. 11 септ.
 • [10] Попова О. В. Політичний аналіз і прогнозування: підручник. М., 2011. С. 217-218.
 • [11] Попова О. В. Політичний аналіз і прогнозування. С. 223.
 • [12] Йоргенсен М. ВФілліпс Л. Дж. Дискурс-аналіз. Теорія і метод: пров. з англ. 2-е изд., Испр. Харків, 2008. С. 146-147.
 • [13] vostokmedia.com/nl76117.html
 • [14] Блохін І. Н. Журналістика в світі національних відносин: політичне функціонування і професійне участь. СПб., 2008. С. 341-342.
 • [15] Батов В. І. По ту сторону слова: нариси прикладної псіхогерменевтікі. М., 2001. С. 15.
 • [16] Фрейд 3 ., Булліт У. Томас Вудро Вільсон. Двадцять восьмий президент США. Психологічне дослідження. М., 1992.
 • [17] Миронова А. Навальний в політиці приносить тільки шкоду // Ехо Москви в Санкт-Петербурзі. 2013. 22 липня. wwv.echomsk.spb.ru/blogs/gluhova/15726.php
 • [18] Васильєв //. Проти всіх, крім нього: інтерв'ю з політологом Ігорем Буніним // Нова газета. 2013. 31 липня. № 83.
 • [19] Навальний займає друге місце в рейтингу кандидатів на вибори мери столиці // Інтерфакс. 2013. 23 липня.
 • [20] Габріелян Г. Аргументи на користь Навального для людей освічених // Інформаційно-аналітичний портал cogita.ru - "Когіта.ру. Громадські новини Північно- Заходу". 2013. 27 Серпня. cogita.ni/an
 • [21] Проханов Л. Олексій Навальний як оргоружіе // Завтра. 2013. 25 липня.
 • [22] Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Зв'язки з громадськістю. Теорія та практика. М., 2003. С. 67.
 
<<   ЗМІСТ   >>