Повна версія

Головна arrow Журналістика arrow Політична журналістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЛАНУВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Етапи дослідницької діяльності організовуються в такій послідовності: планування, збір інформації, обробка отриманих даних, аналіз і інтерпретація результатів.

Планування полягає в складанні програми (в прикладних дослідженнях - проекту) дослідження. Пр01рамма починається з обгрунтування проблеми , яка зазвичай відображається у формулюванні теми. Наприклад, в назві "Пропагандистські функції мережевих ЗМІ" виявлена проблема визначення специфіки пропагандистських функцій у функціональній системі (функціонал) ЗМІ та особливостей їх прояву в мережевому середовищі з урахуванням факторів мультимедийности, інтерактивності та гіпертекстуальності.

У застосуванні до політичної журналістиці проблемні ситуації, як і самі дослідні проекти, мають емпіричний або прикладний характер. При проведенні умовної межі між цими двома видами дослідницької діяльності слід враховувати два критерії. Перший - суб'єкт дослідження. Емпіричні дослідження, як правило, виконуються науково-дослідними колективами, організаціями (інститутами, кафедрами, лабораторіями, дослідними фірмами), а також окремими вченими. Дослідження, що мають прикладний характер, здійснюються за ініціативою редакцій ЗМІ і втілюються в редакційні проекти. Звичайно, силами лише однієї редакції здійснити повноцінне дослідження неможливо, і співробітникам ЗМІ в таких випадках доводиться звертатися до професіоналів-дослідникам. Подібні звернення можуть мати різні форми: від консультування до проведення дослідження на замовлення редакції.

Другий критерій розмежування емпіричних і прикладних досліджень - це об'єкти вивчення. Вчені, які вивчають політичну журналістику, звертаються до тематики публікацій, досліджують політичні рівні функціонування ЗМІ, взаємини журналістів з політичними силами та інститутами, політичні типи ЗМІ (офіційні, партійні, опозиційні і т.д.). Також в сфері інтересу дослідників перебувають питання політичної ангажованості та незалежності преси, політичної ефективності журналістської діяльності, наукових і творчих методів роботи політичних журналістів і т.д.

Реалізація прикладних редакційних проектів зазвичай пов'язана з вирішенням економічних проблем ЗМІ, що визначає інше коло основних об'єктів досліджень. Основний з цих об'єктів - аудиторія політичної журналістики. У прикладних проектах аудиторія розглядається і вивчається в якості споживача інформації, який забезпечує доходи ЗМІ. Аудиторія купує і виписує періодичні друковані видання, слухає радіо, дивиться телевізор і підключається до мережевих ресурсів, збільшуючи рейтинг. Масовий споживач радіо- і телеінформації "розплачується" своїм часом, яке, в свою чергу, оплачує рекламодавець. Редакції радіо і телебачення встановлюють розцінки на рекламу в залежності від рейтингу програм, тобто від обсягу аудиторії в ті чи інші проміжки часу мовлення. Особливий інтерес у подібних дослідженнях представляє вивчення факторів залучення аудиторії, її характеристик, в тому числі політичних і ідеологічних.

Ще один об'єкт інтересу прикладних редакційних досліджень - політичний рекламодавець. Згідно ст. 50 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації", як уже говорилося вище, редакції ЗМІ, засновниками (співзасновниками) яких є державні або муніципальні органи і (або) чий бюджет включає частки фінансування від даних органів , зобов'язані забезпечити кандидатам, об'єднанням і блокам рівні умови проведення передвиборної агітації. Решта (недержавні) ЗМІ мають право надавати політичного рекламодавцю ефірний час або друковану площу на договірній основі.

Боротьба за аудиторію і рекламодавця призводить до обґрунтування визначення третього об'єкта прикладних редакційних дослідження конкуруючих ЗМІ. Головний ресурс, за який ведеться конкурентна

боротьба, - це час адресата інформації, яке він готовий витратити на читання преси, прослуховування та перегляд програм. Конкурентами па ринку масової інформації, по-перше, є типологічно схожі ЗМІ, що пропонують аудиторії однотипну інформацію, з яких споживач робить вибір на користь якого-небудь одного. По-друге, в якості конкурента слід розглядати практики, інститути, організації, котрі відволікають від даного ЗМІ аудиторію і рекламодавців, що віднімають у споживачів інформації час.

Після визначення проблеми, яка, як правило, носить багатоаспектний характер, необхідно виділити її елементи, найбільш значущі для цілей дослідження. Наприклад, прикладна проблема залучення аудиторії для масового суспільно-політичного видання має безліч проявів: визначення характеристик цільової аудиторії (соціального портрета), виявлення ознак потенційної аудиторії, аналіз тематики і форм подачі інформації в типологічно схожих ЗМІ або пресі з найбільшою часткою перетину аудиторій, розгляд існуючих і можливих форм і факторів залучення читачів і т.д. Кожне з подібних проявів може стати темою окремого дослідницького проекту зі специфічними завданнями і методами збору і аналізу інформації. У зв'язку з цим в кожному конкретному випадку слід вибирати ті напрямки дослідження, які найбільшою мірою акумулюють проблемну ситуацію.

Після обгрунтування проблеми і визначення мети дослідження в програмі слід привести формулювання об'єкта і предмета вивчення. Об'єкт виявляється через інтерпретацію , яка полягає у визначенні меж досліджуваного явища. Такі кордону повинні мати чіткими, бажано кількісно вимірюваними, критеріями - індикаторними, просторовими, тимчасовими і ін. Наприклад, проблема вивчення жанрових особливостей опозиційної преси передбачає інтерпретацію як об'єкт поняття "опозиційна преса", тобто визначення того, які саме видання і за якими ознаками відносяться до даного явища, який ареал і рівень поширення (районний, міський, федеральний, міжнародний) цікавить дослідника, який проміжок часу (хронологічні рамки) є достатнім для отримання достовірних результатів і т.д.

У прикладних дослідженнях об'єкт збігається з емпіричною базою дослідження - конкретним описом емпіричного матеріалу.

Процедура виділення предмета дослідження передбачає визначення тих властивостей і сторін об'єкта, в яких найбільш явно проявляється проблемна ситуація. Об'єкт піддається операціоналізації - процедурі виявлення сукупності деталізованих, семантично однозначно розуміються термінів. Така деталізація в результаті призводить дослідника до чітких, конкретних формулювань завдань і створення інструментальної моделі. Абстрактні теоретичні поняття переводяться в конкретні терміни, які дозволять досліднику виміряти те, що йому дійсно необхідно. У нашому прикладі з опозиційною пресою операционализируется категорія "жанрові особливості". Необхідно визначити, що таке жанр, які жанрові різновиди існують, які індикатори впізнання того чи іншого жанру і т.д.

Наступний блок програми дослідження - формулювання гіпотез і постановка задач. В ході дослідження гіпотези - припущення, що висувається для пояснення фактів, явищ, процесів, - підтверджуються або спростовуються; і в тому, і в іншому випадку проект слід вважати реалізованим. Один із способів підвищення якості дослідження - це формулювання альтернативних конкуруючих гіпотез. Можна звернутися, наприклад, до вивчення форм і особливостей роботи парламентських журналістів з джерелами інформації. Основна гіпотеза буде звучати так: "Можливо, парламентські журналісти використовують дані інформаторів з числа працівників секретаріату". Альтернативна гіпотеза: "Ймовірно, працівники секретаріату парламенту виконують функцію інформаційної селекції і дезінформації по відношенню до журналістів з метою управління громадською думкою".

При формулюванні гіпотез слід враховувати перспективу обробки отриманих в ході дослідження даних, яка здійснюється з метою встановлення між змінними статистичної залежності. Встановлення подібних взаємозв'язків (кореляцій) є головним в обгрунтуванні підтвердження (або не підтвердження) гіпотез дослідження. Наприклад, в програмі була сформульована гіпотеза про переважне вплив на вибір виборців матеріалів місцевих міських суспільно-політичних видань. В даному випадку необхідно встановити, чи є статистична залежність між даними про аудиторію місцевої преси і про результати виборів.

Завдання дослідження формулюються відповідно до гіпотезами, носять конкретний характер і являють собою установки для визначення методик збору інформації. У прикладі про використання джерел інформації в середовищі секретаріату парламенту завдання можуть бути пов'язані з відповідями па наступні питання:

- Які джерела інформації використовують парламентські журналісти?

Яку частку з них складають офіційні і неофіційні,

явні та латентні джерела?

  • - Яку інформацію журналісти змушені отримувати у працівників секретаріату?
  • - Які способи використовують журналісти для отримання інформації у працівників секретаріату?
  • - Які ще джерела можуть надати інформацію, яку журналісти змушені отримувати у працівників секретаріату? і т.д.

Обгрунтування проблеми, постановка мети, визначення об'єкта і предмета, формулювання гіпотез і завдань дослідження є блоки методологічної частини програми. Крім неї в проекті має бути присутня методична частина , в якій описуються методи організації дослідження і методи збору інформації , обґрунтовується їх адекватність поставленим цілям і завданням, а в разі вивчення великих сукупностей людей, документів, ситуацій і іншого визначаються моделі і обсяги вибірки. Вибірковий метод є способом організації дослідження. На даному організаційному рівні також можна виділити метод case-study (аналіз випадку), що включає в себе біографічний метод, і групу методів організації дослідження текстів - дискурс-аналіз, лінгвістичний аналіз і т.д.

Методи збору інформації визначаються відповідно до джерелами дослідження. В їх коло, перш за все, включаються емпірична база, а також джерела, інформація яких дозволяє доповнити, перевірити чи спростувати отримані відомості. Існують три основні групи методів збору інформації, пов'язані з трьома основними групами джерел.

Перша група - методи опитування (інтерв'ю, анкетування, дискусії, бесіди тощо), відповідні таких джерел інформації, як експерти, політичні журналісти, учасники політичного процесу, представники аудиторії політичної журналістики і т.д.

Другу групу складають методи аналізу документальних джерел політичної журналістики. Як джерела тут, перш за все, розглядаються тексти політичної журналістики, аудіо- та відеозаписи, матеріали прес-служб та інформаційних агентств.

Третя група - методи спостереження, головним інструментом якого є сам дослідник, його знання, досвід, уміння, цінності, світогляд.

Реальне дослідження ніколи не обмежується одним інформатором або групою однотипних джерел, отже, і методи збору інформації, що застосовуються в рамках окремого дослідницького проекту, можуть бути різноманітними. Існує група "синтетичних" методів, які об'єднують властивості різних способів отримання інформації. До них, наприклад, відносяться експерименти і фокус-групи (в них об'єднані методи опитування членів контрольних груп, спостереження за їх поведінкою, аналізу документів - тестових завдань, відео- і аудіозаписів і т.п.).

Обрані і зафіксовані в програмі методи повинні бути адекватними поставленим цілям і завданням дослідження. Наприклад, не можна по політичній позиції ЗМІ, навіть самих популярних і мають високі рейтинги, судити про вибір виборців і прогнозувати його, тобто в даному випадку не варто визначати контент-аналіз політичної інформації в ЗМІ в якості основного методу, якщо мета дослідження полягає в розумінні мотивів поведінки виборців і прогнозуванні результатів виборів.

 
<<   ЗМІСТ   >>