Повна версія

Головна arrow Журналістика arrow Політична журналістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕДІАДИСКУРС І МЕДІАТЕКСТ

Перш ніж звернутися до політичного медіадискурс, зупинимося коротко на понятті "медіадискурс", який багато дослідників називають "смислосозідающей машиною", оскільки саме мас-медіа надають сьогодні істотний вплив на мовну концептуалізацію дійсності. Зокрема, відносно нова галузь - медіалінгвістіка - розробляє теоретичну і методологічну базу для аналізу різних з формальної точки зору мовних явищ, характерних для окремих медійних технологій.

Як і при визначенні інших дискурсів, ми можемо покласти в основу виділення медіадискурс функціонування мови в певній сфері людської діяльності - в сфері мас-медіа, яка виступає особливим середовищем існування мови. Слід зазначити, що під середовищем в даному випадку не мається на увазі канал поширення інформації, інакше можна було б сказати, що медіадискурс - це всього лише технологічний аспект дискурсивних практик. Дійсно, від техніко-технологічних характеристик ЗМІ (паперові або мережеві; преса або радіо; телебачення або всі інші) багато в чому залежать форми і способи обговорення теми, презентація учасників, їх статусні ролі. Немає сумніву, що, наприклад, політична тема, яка обговорюється в прямому ефірі телебачення, представлена суспільству інакше, ніж якби матеріал про цю дискусію був опублікований в газеті, навіть в форматі стенограми. Однак і в тому, і в іншому випадку ми маємо справу з особливою сферою людської комунікації і мовної практики - сферою масової комунікації, де медійно обумовленим виявляється використання не тільки вербального мови, а й мов самих різних семіотичних систем, що беруть участь в створенні медіатексту. Проводячи паралель з мовою художньої літератури, де на відміну від всіх інших мовних сфер існує презумпція "значущою форми", тобто всі мовні засоби з властивими їм значеннями використовуються для образного уявлення дійсності, слід зазначити,

що в медіатексті використання мови (мов) направлено на формування громадської думки з приводу реальних подій.

Текст розуміється сьогодні як частина певного дискурсу, як висловлювання в рамках дискурсу, якому властиві свої моделі створення і сприйняття тексту; для розуміння тексту потрібні певні дис- курсно обумовлені знання.

Елементом медіадискурс, формою його існування, способом формування є медіатекст. У найзагальнішому вигляді медіатекст - це розширене тлумачення тексту, традиційно розуміється як послідовність зв'язкових вербальних знаків, що утворюють тематичну цілісність. Будучи перенесеним в мас-медійні сферу, текст, зберігаючи онтологічне властивості (цілісність і зв'язність), являє собою навіть не послідовність знаків різних семіотичних систем, але їх просторово-часову сукупність. Так, вербальні знаки можуть бути представлені в медіатексті і візуально, і аудіальпо; графічні знаки (за природою візуальні) можуть, в свою чергу, належати до ілюстративної частини вербально-аудиальной інформації, а можуть становити самостійний компонент смислової структури медіатексту; візуальні знаки можуть бути частиною культурно-мовного коду (жести, міміка, кинесика в цілому), а можуть виступати в своїй власне візуальної значимості (фотографії, екранний характер телевізійної продукції).

В подальшому викладі під словом "текст" стосовно медійній сфері буде розумітися "медіатекст", оскільки "просто текстів" в мас-медіа не існує. Навіть в тому випадку, якщо ми розглядаємо мовленнєвий твір на сторінці газети, ми маємо справу з вербально-графічним комплексом, тобто з медіатекстом.

Принципова відмінність медіатексту від тексту в традиційному розумінні можна продемонструвати па наступному прикладі. У журнальних публікаціях, як правило, відсутність опису зовнішності людини компенсується фотографіями героїв в різних жанрах: іміджевих, документальних і репортажних, портретних фото [1] .

приклад

У номері журналу "Коммерсант Власть" (2011. № 13) ні разу не зустрілася естетична оцінка зовнішності людини в вербальних компонентах публікацій. У той же час відбір фотографій для документального нарису про період колективізації в СРСР є ясне оцінне висловлювання, що не потребує вербальному дублювання: вербальний текст та фотографії, створюють єдине смисловий простір. Інша залежить від статті "Березневі читання", написаної в протокольному жанрі "звіт" (рубрика "Охотний ряд", діяльність Держдуми РФ). Лід: "Третій місяць весняної сесії Держдуми депутати присвятили турботі про ближніх. На лівійського лідера Муамара Каддафі запасу думської дбайливості вже не вистачило". На розвороті дано три репортажних фотопортрета, об'єднаних підзаголовком "Думский розмах": Олена Драпеко, Костянтин Косачев і Володимир Жириновський

"Спіймані" фоторепортером в моменти активної жестикуляції, яка в контексті серйозної проблематики думських дискусій виглядають досить комічно. Цікаво, що у вербальній частині публікації імена цих депутатів взагалі не названі. Проте зафіксовані на знімках депутати виявляються повноправними персонажами звіту і отримують іронічну оцінку: використаний прийом комічного зіставлення зовнішніх характеристик персонажів (депутати, які розмахують руками), мовної гри в підзаголовку "Думский розмах" (переносне значення слова "розмах" - широта, обсяг діяльності ) і відновлюваних з підтексту прецедентних фразеологізмів "розводити руками", "розмахувати руками".

Всі елементи виступають в медіатексті як комунікативних складових. Верифікувати роль кожної з них у формуванні змісту буває непросто. Однак ще важче припустити можливі індивідуалізовані смисли, породжувані настільки складною конструкцією, якою є медіатекст. Ці індивідуалізовані смисли багато в чому детерміновані тим різновидом медіадискурс, в якій породжений даний текст. Наведена вище інтерпретація медіатексту "Березневі читання" є не що інше як експлікація дискурсивних смислів, в даному випадку - смислів політичного медіадискурс.

  • [1] Див .: Васильєва В. В. Зовнішність людини в текстах ЗМІ: естетичний аспект оцінки // Вісник С.-Петерб. ун-ту. Сер. 9: Філологія. Сходознавство. Журналістика. 2012. Вип. 2. С. 247-252.
 
<<   ЗМІСТ   >>