Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Демографія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, ВИДИ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Демографічна політика - цілеспрямована діяльність суспільства в області упорядкування демографічних процесів.

Розглядається як частина загальної соціальної політики держави, яка, в свою чергу, являє собою систему заходів, спрямованих на підвищення рівня і якості життя населення. Роль демографічної політики вельми велика при плануванні соціально-економічного розвитку країни, обґрунтуванні стратегічних напрямів політики і розвитку соціальної сфери. В якому напрямку буде здійснюватися розвиток країни, багато в чому залежить від нестачі або надмірності трудових ресурсів, зростання або зниження народжуваності, значної тривалості життя або високого рівня смертності. Регулювання демографічних процесів присвячені заходи демографічної політики. Від її ефективності залежать перспективи розвитку країни, напрями внутрішньої та зовнішньої політики.

При розробці демографічної політики важливо враховувати відмінності між соціальною, сімейної і демографічної політики:

 • соціальна політика пов'язана з вирівнюванням можливостей, насамперед, з точки зору забезпечення мінімальних гарантій рівня життя;
 • демографічна політика являє собою реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення розширеного або хоча б простого відтворення населення;
 • об'єктом впливу сімейної політики виступає саме сім'я (а не окремі індивідууми) з метою підвищення значущості сімейного способу життя та забезпечення життєдіяльності інституту сім'ї;
 • соціальна допомога - надання малозабезпеченим сім'ям, малозабезпеченим самотньо проживають громадянам, а також іншим категоріям громадян соціальної допомоги, субсидій, соціальних послуг і життєво необхідних товарів.

Заходи соціальної політики за своїм впливом на населення і результатами можуть бути близькі цілям і задачам демографічної

політики. Однак одних тільки заходів соціальної політики для вирішення більшості демографічних проблем недостатньо.

У той же час демографічна політика - складова частина соціальної політики разом з регулюванням зайнятості, умов праці, рівня життя, соціального забезпечення населення. Досить часто поняття "демографічна політика" і "політика народонаселення" ототожнюються і використовуються паралельно. Найбільшого поширення термін "політика народонаселення" отримав в міжнародних документах, особливо в доповідях ООН.

Заходи соціальної і демографічної політики в тій чи іншій мірі зачіпають інтереси сім'ї. Тому велика їх частина включається до складу заходів сімейної політики. І все ж демографічну політику слід відрізняти від сімейної. Остання складається з діяльності державних і громадських служб щодо соціального захисту сімей (незалежно від числа дітей в сім'ї), створення умов для виконання сім'єю своїх функцій.

Іноді для характеристики впливу держави на процес народжуваності з метою зниження се рівня і скорочення темпів зростання населення використовується поняття "контроль народжуваності", близьке за змістом до демографічної політики.

Поряд з перерахованими поняттями часто вживається і термін "планування сім'ї". З одного боку, планування сім'ї - внутрішньосімейне регулювання дітонародження, з іншого - комплекс заходів, спрямованих на створення умов для народження сім'ями бажаного числа дітей.

Демографічна політика може бути успішною тільки за умови чіткої постановки її мети. Мета демографічної політики - формування найбільш бажаного (тобто оптимального) типу відтворення населення, збереження або зміна існуючих тенденцій динаміки чисельності, складу, розміщення і якості населення, міграції. Зрозуміло, що цілі політики будуть відрізнятися в залежності від конкретних умов країни, регіону. При цьому вибір оптимального типу відтворення населення буде визначатися виходячи з вибору критерію оптимальності (економічного, природоохоронного, військового, політичного і т.п.). Залежно від вибору критерію встановлюється спрямованість політики суспільства на той чи інший рівень відтворення населення, в першу чергу народжуваності. Крім того, можливе одночасне використання різних критеріїв.

Відповідно до поставленої мети демографічну політику можна розуміти в широкому і вузькому сенсі. У широкому сенсі в поняття демографічна політика включається вплив суспільства на демографічні процеси за двома напрямками, таким як зміна або збереження:

 • • рівня природного відтворення населення;
 • • спрямованості та обсягів міграції населення.

Значення впливу заходів демографічної політики па регулювання процесів міграції населення зумовлюється значною мірою необхідністю обмеження економічної міграції як одного з факторів існування сучасної малодетности. Недостатньо яку обмежує економічна міграція відволікає увагу суспільства від вирішення власне демографічних проблем і сприяє "демографічним паразитування" промислово розвинених країн з низьким рівнем народжуваності. Імміграція робочої сили в цих країнах стає відносно легким, дешевим і поки ще доступним джерелом поповнення трудового потенціалу в порівнянні з витратами сил і засобів на підвищення рівня народжуваності (як головного і природного джерела власної робочої сили) і тривалості життя. Тому вона вигідна лише роботодавцям, які економлять на витратах, використовуючи більш дешеву працю. При цьому існуючі обмеження на в'їзд іммігрантів не повинні вводити в оману, тому що в цьому випадку відбувається по суті лише відбір необхідної для потреб що розвивається виробництва робочої сили.

Однак найчастіше демографічну політику розглядають у вузькому сенсі. У цьому випадку це поняття включає вплив суспільства тільки на природне відтворення населення, в першу чергу на народжуваність.

Об'єктом демографічної політики може виступати населення країни або якийсь її частини, а також окремих соціально-демографічних груп населення, сім'ї того чи іншого типу. Розширюється коло суб'єктів демографічної політики - державні органи управління, некомерційні організації, бізнес, церква. Це обумовлено значимістю вирішення демографічних проблем для різних сфер суспільного життя.

Характеристика демографічної політики залежить від спрямованості і течії демографічних процесів і цілей демографічного розвитку. Зокрема, можна виділити наступні:

 • а) в залежності від спрямованості заходів:
  • • зміна режиму відтворення населення,
  • • збереження існуючого режиму відтворення;
 • б) комплексності заходів:
  • • спрямована на регулювання одного з демографічних процесів,
  • • системно охоплює комплекс заходів, спрямованих на регулювання ряду демографічних процесів;
 • в) врахування ролі міграційних процесів в демографічному розвитку:
  • • стимулююча міграційний приплив,
  • • спрямована на обмеження міграції,
  • • Не зачіпає проблем міграційного руху;
 • г) бажаної чисельності населення:
  • • спрямована па збільшення чисельності населення країни,
  • • спрямована на скорочення чисельності населення країни.

Демографічна політика являє собою сукупність різнобічних заходів, які умовно ділять па три групи - економічні, адміністративно-правові , виховно-пропагандистські. Спрямованість таких заходів різноманітна: зниження захворюваності і смертності,

підвищення або зниження рівня народжуваності, зміна спрямованості і обсягів міграції і т.д.

Серед факторів, що впливають на формування демографічної політики, можна виділити:

 • політичні (характер політичної ситуації в країні, наприклад, консервативний або ліберальний підхід до реалізації демографічної політики та ін.);
 • демографічні (характер перебігу демографічних процесів, зміни народжуваності, смертності та ін.);
 • економічні (наявність коштів у бюджеті країни на реалізацію заходів; рівень життя населення країни, що визначає масштаби і спрямованість заходів);
 • національно-етнічні (особливості сприйняття заходів демографічної політики різними етносами, релігійними конфесіями).

Історія зародження демографічної політики починається з виникнення античних держав, про що свідчать роботи мислителів того часу (Платон, Арістотель, Сократ та ін.) [1] .

Одним з перших проявів цілеспрямованого регулювання чисельності та розміщення населення можна вважати підставу давньогрецьких колоній в IV-V ст. до н.е. Цим самим підтримувалося необхідну рівновагу між чисельністю населення, наявними землями і продовольством.

В середні віки окремі держави брали найжорсткіші заходи, спрямовані на створення великих сімей і обмежуємося народжуваність. Це було пов'язано з прагненням підтримувати високу чисельність населення. Могутність країни багато в чому визначалося чисельністю населення. Значну роль в регулюванні шлюбного і репродуктивного населення відігравала церква.

У XVII-XVIII ст. політика заохочення державами високої народжуваності тривала, чому значною мірою сприяли економічні передумови розвитку мануфактурного виробництва і зростання попиту на робочу силу. Необхідність збільшення населення підтримували в цей період і багато російські державні діячі та вчені. І лише в кінці XVIII - початку XIX ст. з'явилися ідеї про необхідність стримування зростання населення.

Демографічна політика, що проводиться різними державами до середини XX ст., Була досить слабка і не робила помітного впливу на відтворення населення.

Погіршення демографічної обстановки в багатьох країнах, що стало особливо помітним до середини XX ст., Створило передумови для подальшого розвитку демографічної політики.

В даний час політику в області народонаселення проводить більшість держав. Однак в силу значних відмінностей в їх соціально-економічному становищі, рівні демографічного розвитку зміст державної політики, цілі, масштаби і методи її проведення в кожній країні мають свої особливості. Так, якщо в розвинених країнах економічні заходи державної політики (оплачувані відпустки і допомоги при народженні дитини, податкові та житлові пільги, позички, кредити та інші пільги) приймаються для заохочення народжуваності через підвищення рівня життя сім'ї, то в країнах, що розвиваються виділяються ресурси спрямовуються на підвищення ефективності послуг в галузі планування сім'ї з метою зниження народжуваності. При цьому в країнах з низькою народжуваністю, незважаючи на те що економічні заходи впливають на збільшення числа народжень, вони не можуть істотно змінити інтенсивність народжуваності. З демографічної точки зору їх дію короткочасно і недостатньо ефективно. Надаючи допомогу сім'ям, які вже мають дітей, економічні заходи покращують умови їх життя і є основою для формування потреби в більшому (трьох і більше) кількості дітей.

Адміністративно-правові заходи демографічної політики (законодавчі акти, що регулюють процеси народжуваності, шлюбності, міграції, охорону материнства і дитинства, майнові права матері і дітей при розпаді сімей і т.п.) виявляються ефективними тільки в поєднанні з іншими заходами демографічної політики.

Успіх зусиль суспільства з управління демографічними процесами в значній мірі визначається його ставленням до виховно-пропагандистським заходам демографічної політики. Виховання у населення демографічного освіти і грамотності, формування потреби в кількості дітей , що відповідають меті демографічної політики, інтересам держави і суспільства, належать до найважливіших завдань суспільства.

Таким чином, заходи демографічної політики повинні впливати на відтворювальні поведінку населення в двох напрямках:

 • • допомога в реалізації існуючої потреби в числі дітей;
 • • зміна самої потреби сімей в кількості дітей відповідно до інтересів суспільства.

Особливість здійснення заходів демографічної політики полягає в їх опосередкованому впливі на демографічні процеси (через поведінку людей у ставленні до шлюбу, сім'ї, народження дітей і т.д.).

Умова успішності проведення демографічної політики - її довготривалість (в зв'язку з інерційністю демографічних процесів), комплексність (одночасне проведення всіх заходів), постійне вдосконалення і розширення заходів демографічної політики, участь в розробці демографічної політики фахівців, які досліджують різні аспекти народонаселення.

Ефективність демографічної політики визначається зіставленням її цілей з отриманими результатами, часом досягнення поставлених цілей і виробленими матеріальними витратами суспільства. Найважливішим елементом будь-якої програми демографічної політики виступає набір індикаторів, що дозволяють оцінити ефективність реалізованих заходів і спираються на дані демографічної статистики.

Реалізація заходів демографічної політики спрямована на досягнення демографічного оптимуму, що дозволяє оптимізувати параметри

соціально-економічного розвитку. Демографічна політика забезпечує ринок праці трудовими ресурсами, необхідної щільністю населення і т.д., тим самим створюючи необхідні передумови для ефективного розвитку економіки і політичної стабільності в країні.

 • [1] Див .: Демографічна статистика / під ред. М. В. Карманова. Гл. І.
 
<<   ЗМІСТ   >>