Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Демографія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В СВІТІ, ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ І КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Світові (глобальні) демографічні проблеми зачіпають інтереси всього людства, тому їх врегулювання можливе тільки спільними зусиллями. Поняття "глобальні демографічні проблеми", що підкреслює особливе значення проблем народонаселення, стало використовуватися в науковій літературі в кінці 1960-х - початку 1970-х рр.

В даний час увагу вчених багатьох країн направлено на вивчення проблеми регіональної диференціації світових процесів народонаселення і їх впливу на світову економіку. Протиріччя між тенденціями демографічного розвитку окремих країн посилюють її нестійкість, збільшують розрив в рівнях економічного розвитку між розвиненими і країнами, що розвиваються.

XX ст. (Особливо друга половина) характеризується значним зростанням населення Землі. Так, якщо в 1980 р воно становило 4,4 млрд чол., В 1985 р - 4,8, в 1990 р - 5,3, у 2000 р - 6,1, в 2013 р - 7, 1 млрд, то до 2025 р може скласти понад 8 млрд чол. Таке високе зростання чисельності населення Землі визначається темпами його збільшення в країнах, що розвиваються. Сучасний «демографічний вибух» за своєю силою та значущості істотно перевищує аналогічний "вибух", що відбувся в Європі в XIX в.

Різке зростання чисельності населення в країнах, що розвиваються Африки, Азії, Південної Америки пояснюється зниженням (за допомогою світової спільноти) смертності і збереженням високої народжуваності. Таке збільшення чисельності населення в цих країнах ускладнює вирішення поставлених перед ними соціально-економічних завдань, призводить до поширення небезпечних захворювань, зростання збройних конфліктів в них, зниження рівня життя, перетворенню позитивних явищ міграції та урбанізації в негативні і т.д.

Негативні наслідки стрімкого зростання населення зумовлюють необхідність поступового переходу від його стихійного, некерованого зростання до свідомого упорядкування відтворення населення. Для вирішення цього завдання потрібні спільні дії всього світового співтовариства і, отже, створення міжнародного механізму впливу на процеси народонаселення. Однак основна умова досягнення поставленої мети є соціально-економічне перебудову всіх сфер життя населення країн, що розвиваються, розробка регіональних моделей демографічної політики.

Для економічно розвинених країн Європи, Північної Америки, Японії та ряду інших характерні інші проблеми - скорочення чисельності населення, обумовлене низькою народжуваністю і супроводжується старінням населення.

Світова демографічна ситуація вимагає серйозних наукових досліджень з таких питань, як: допустимі межі чисельності населення Землі з урахуванням природних обмежувачів; ймовірні терміни припинення зростання чисельності світового населення; можливі шляхи стримування зростання населення країн, що розвиваються; заходи, спрямовані на зниження темпів скорочення чисельності населення економічно розвинених країн.

У 1960-х рр. була сформульована концепція кульового зростання населення , згідно з якою вже до 2000 р передбачалося завершення демографічного вибуху в країнах, що розвиваються і стабілізація чисельності всього населення Землі. Для досягнення цих цілей пропонувався загальний контроль народжуваності. Розробники концепції (наприклад, Д. Дж. Боуг, Д. Медоус, Я. Тінберген) вважали, що проводити політику скорочення народжуваності країни, що розвиваються можуть і при відсталою економіці без вирішення соціальних питань, розвитку освіти, освіти і культури.

Ця концепція була піддана різкій критиці з боку інших дослідників (К. Кларк, П. Куусі, Дж. Саймон та інші). досвід багатьох

країн показав, що без одночасних економічних, соціальних і культурних перетворень зміна типу відтворення населення неможлива [1] .

В економічно розвинених країнах у другій половині XX ст. відзначалося різке скорочення темпів зростання чисельності населення (на відміну від демографічного вибуху в країнах, що розвиваються). Це було пов'язано з тим, що компенсаторний післявоєнний сплеск народжуваності досить швидко змінився її падінням до рівня, який не забезпечує просте відтворення населення. Демографічне становище в розвинених країнах поступово переходило в кризовий, що проявлялося в скороченні народжуваності, природного убутку титульного населення, кризі сім'ї і т.п.

Однак найбільш суттєвою проблемою розвинених країн стало старіння населення і всі пов'язані з ним економічні і соціальні проблеми. Причини старіння населення полягають перш за все в зниженні народжуваності і смертності і збільшенні тривалості життя.

До глобальних проблем народонаселення відноситься і неконтрольована урбанізація в країнах, що розвиваються, криза великих міст в ряді розвинених країн.

В економічно розвинених країнах з високим рівнем урбанізації темп зростання питомої ваги міського населення можна характеризувати як незначний. Цим країнам в даний час властиві процеси субурбанізації (випереджаюче зростання населення приміської зони) і утворення нових форм міського розселення - мегаполісів (злиття багатьох міст в один величезний), міських агломерацій (скупчення населених пунктів).

У країнах, що розвиваються провідними є кількісні сторони процесу урбанізації, зовнішні його форми. Темпи зростання міського населення в цих країнах з величезними людськими ресурсами вище, ніж в промислово розвинених державах.

З одного боку, в країнах, що розвиваються урбанізація сприяє прогресу суспільства. Однак в більшості з них урбанізація значно випереджає розвиток економіки, а приплив сільського населення перевищує потреби міст в робочій силі.

Урбанізація в країнах, що розвиваються, при нестачі багатьох ресурсів, супроводжується рядом негативних явищ: скупченістю населення, забрудненням навколишнього середовища, нестачею питної води, сприятливим грунтом для поширення епідемій і т.д.

Найважливіше наслідок урбанізації - підвищення територіальної рухливості населення, тобто міграція.

Міграція населення - складний і суперечливий соціальний процес, пов'язаний з рівнем розвитку економіки, соціально-економічною привабливістю окремих територій, особливостями і нерівномірне розміщення продуктивних сил в різних частинах світу.

З одного боку, міграція населення сприяє формуванню чисельності та вікового складу населення промислово розвинених країн шляхом міграційного обміну населенням з країнами, що розвиваються, надає певний позитивний вплив на збалансованість ринку праці, змінює економічне і соціальне становище новоприбулого населення, сприяє залученню робочої сили країн, що розвиваються до сучасної промисловій культурі, вихованню економічних, технічних і наукових кадрів для їх зростаючої економіки.

З іншого боку, масовий некерований приплив мігрантів може загострити проблему зайнятості населення, породжуючи безробіття, чинити сильний тиск на соціальну інфраструктуру країн прийому, знижуючи тим самим рівень життя корінного населення. Крім того, масова стихійна міграція може викликати різку нерівномірність в розподілі населення по території. Це призводить в ряді випадків до сплесків соціальної і політичної активності населення, спрямованої проти мігрантів, посилення міграційного законодавства приймаючих країн.

Вищенаведені негативні наслідки некерованої міграції відносять її до числа світових проблем народонаселення, що впливають на розвиток демографічних процесів.

Для надання сприяння у вирішенні демографічних проблем світу в 1969 р був організований спеціальний Фонд ООН для діяльності в галузі народонаселення (ЮНФПА). Їм була розроблена програма ООН в області народонаселення, проведено ряд досліджень в області народжуваності, здійснена підтримка міжнародних і національних навчальних закладів з підготовки фахівців з демографії і т.д.

Фондом було організовано та проведено ряд Всесвітніх конференцій з народонаселення. Відмінність цих конференцій від раніше проводилися (1954 г. - в Римі, 1965 г. - в Белграді) полягало в тому, що в них брали участь урядові делегації, тоді як на попередніх конференціях фахівці з народонаселення виступали тільки від власного імені.

Перша конференція, проведена ЮНФПА, відбулася в Бухаресті (1974). На ній був прийнятий Всесвітній план дій в області народонаселення на 20 років.

Друга Міжнародна конференція але народонаселення відбулася в Мехіко (1984). На ній були підведені підсумки виконання Всесвітнього плану за минулі 10 років і прийнята Декларація з проблем населення і розвитку.

Третя Всесвітня конференція з народонаселення та розвитку була проведена в Каїрі (1994). Тут була прийнята Програма дій в галузі народонаселення та розвитку на наступні 20 років. Каїрська конференція ще раз показана, що рішення світові демографічні проблеми можливо при об'єднаних зусиллях всього світового співтовариства.

Згодом Комісія з народонаселення і розвитку ООН неодноразово зверталася до оцінки і прогресу в діяльності по виконанню рекомендацій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку.

У січні 2004 р в Женеві відбувся Європейський форум з питань народонаселення, що проводився за темою "Демографічні проблеми

і політичні заходи з метою їх вирішення ". Форум був організований Європейською економічною комісією Організації об'єднаних націй (ЕЕКООН) і ЮНФПА. На Форумі була дана оцінка ходу здійснення Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку, що відбулася в Каїрі.

Нагальність та необхідність проведення форуму в Європі була викликана тим, що вона стала єдиним континентом, де чисельність населення скорочувалася протягом 1999-2005 рр., А потім показник природного приросту застабілізовано на нульовій позначці. Подальше скорочення чисельності населення і трудових ресурсів може перешкодити процесу сталого розвитку Європи.

  • [1] Див .: Демографічна статистика / під ред. М. В. Карманова. Гл. 11.
 
<<   ЗМІСТ   >>