Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Демографія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ

У спеціальній літературі для кількісної характеристики демографічної експансії розглядаються різні показники, серед яких найчастіше використовуються:

  • • чисельність некорінного населення:
  • • динаміка чисельності некорінного населення;
  • • питома вага некорінного населення;
  • • динаміка питомої ваги некорінного населення і ін.

У зв'язку з цим аналіз змісту різних точок зору з питання оцінки демографічної експансії дозволяє виявити цілий ряд особливостей. Перш за все, значна частина фахівців намагаються акцентувати увагу не на причинах, а на кінцевих результатах досліджуваного процесу, використовуючи або абсолютні, або відносні показники представництва некорінного населення, які найчастіше розглядаються в динаміці. Подібний підхід має очевидний, але не послідовний характер. Звичайно, зміна питомої ваги некорінного населення в загальній чисельності жителів в явному вигляді відображає наслідки

демографічної експансії. Однак в цьому випадку за кадром залишаються ті безпосередні явища і процеси, які власне і призводять до трансформації позицій корінного населення.

Особливо слід відзначити, що не так часто, як цього хотілося, але все ж зустрічаються підходи, орієнтовані на зіставлення різноманітних показників природного і міграційного руху, відтворення і т.д. корінного і некорінного населення, що проживає на конкретній території. Дана позиція базується на розумінні того, що саме трансформація показників народжуваності, смертності, прибуття, вибуття, середньої тривалості життя та ін., В кінцевому рахунку і приводить до скорочення питомої ваги корінних жителів і зниження їх ролі в житті суспільства. Правда, упор тут, як правило, робиться на народжуваність, що кілька звужує уявлення про реальні шляхи практичної реалізації демографічної експансії.

Нарешті, зовсім вже мало хто автори намагаються вийти за рамки чисто демографічних процесів і говорять про необхідність оцінки політичних, економічних, соціальних та інших наслідків зміни співвідношення корінних і некорінних жителів. Вони вважають, що збільшення представництва некорінного населення вихлюпнеться в самих різних сферах суспільної діяльності і з тих чи інших причин може не відповідати інтересам корінний популяції. В результаті, незважаючи на відмінність зустрічаються трактувань, їх об'єднує те обставина, що вони поки не дозволяють отримувати всебічну і комплексну характеристику демографічної експансії.

В цьому аспекті для здійснення управління виникає нагальна потреба розробки системи показників демографічної експансії, яка в силу своєї складності і різноманіття форм прояву навряд чи може бути ідентифікована за допомогою одного або навіть групи приватних параметрів. Формування подібної системи показників вимагає часу і спільних зусиль представників різних шкіл і напрямків, включаючи статистику, демографію, менеджмент, соціологію, політологію і ряд інших наук.

У загальному вигляді систему показників демографічної експансії можна представити таким чином [1] :

  • 1) показники внутрішньої демографічної експансії;
  • 2) показники зовнішньої демографічної експансії;
  • 3) показники наслідків демографічної експансії.

Показники внутрішньої демографічної експансії орієнтовані

на те, щоб охарактеризувати ситуацію, що склалася всередині самої популяції, тобто відобразити, як розрізняються результати тих чи інших демографічних процесів у корінних і некорінних жителів країни. За своєю суттю вони є провісниками або факторами, що приводять до трансформації демографічної обстановки (в контексті експансії, що розглядається стосовно до населення).

Показники зовнішньої демографічної експансії, з одного боку, накладаються на показники внутрішньої демографічної експансії, т.с. доповнюють, коректують її результати, з іншого - свідчать про те, які компоненти поза самої популяції, потрапляючи в її склад, також призводять до експансії в області населення.

Показники наслідків демографічної експансії покликані акцентувати увагу па кінцевих результатах змін демографічної ситуації, а саме: характеризувати, до чого призводять процеси подібного роду як в населенні, так і в інших сферах суспільного життя.

Говорячи про конкретний наповненні кожного з виділених вище розділів системи показників демографічної експансії, можна назвати такі найважливіші індикатори (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

Зміст системи показників демографічної експансії

Показники внутрішньої демографічної експансії

Показники зовнішньої демографічної експансії

Показники наслідків демографічної експансії

Співвідношення рівнів народжуваності корінного і некорінного населення.

Співвідношення рівнів смертності корінного і некорінного населення.

Співвідношення рівнів заміщення поколінь корінного і некорінного населення.

Співвідношення рівнів середньої тривалості життя корінного і некорінного населення.

Співвідношення коефіцієнтів природного приросту корінного і некорінного населення і ін.

Рівень і динаміка чисельності некорінного населення, прибулого на дану територію

за рік.

Сукупна чисельність некорінного населення, прибулого на дану територію за певний період часу (накопичена величина). Відношення чисельності некорінного населення, прибулого на дану територію за рік, до середньорічної чисельності корінного населення.

Рівень і динаміка коефіцієнта міграційного приросту некорінного населення і ін.

Питома вага корінного населення в загальній чисельності жителів.

Динаміка питомої ваги корінного населення в загальній чисельності жителів.

Питома вага корінного населення в загальному прирості чисельності жителів. Динаміка питомої ваги корінного населення в загальному прирості чисельності жителів.

Співвідношення темпів приросту корінного і некорінного населення.

Питома вага корінного населення в органах державної та місцевої влади. Питома вага корінного населення в ключових секторах економіки.

Питома вага корінного населення в бізнесі і приватної власності (земля, нерухомість, фінанси

і т.п.).

Динаміка розширення територіальних анклавів проживання некорінного населення і ін.

У табл. 6.4 представлені тільки основні показники, що характеризують перебіг процесів внутрішньої і зовнішньої демографічної експансії, а також їх кінцеві результати. Доповнення і уточнення наведеної вище системи має бути нерозривно пов'язане з проведенням всебічних теоретичних і прикладних досліджень сутності, механізму і форм прояву демографічної експансії в сучасному світі, які до сих пір не вивчені належним чином, а тому ще не усвідомлені всі напрямки даного процесу, які явно потребують в адекватної кількісної оцінки і управління.

Одночасно не слід упускати з виду ту обставину, що в даний час навіть багато хто з найпростіших показників демографічної експансії, розглянуті в табл. 6.4, не можуть бути отримані з діючих джерел офіційної статистичної інформації. На превеликий жаль, відомості про чисельність і структуру жителів з національностей в Російській Федерації зазвичай наводяться в публікаціях матеріалів переписів населення, а в багатьох країнах взагалі не прийнято збирати дані про національний склад жителів. Ще складніше здійснити на постійній основі зіставлення різних показників руху і відтворення корінного і некорінного населення. З цієї причини не тільки утруднений, а частіше і взагалі неможливий розрахунок багатьох показників демографічної експансії. Суспільство стикається з тією ситуацією, коли найважливіший процес, що протікає в населенні і має політичний, соціально-економічний і інший підтексти, залишається поза полем зору статистичної практики і управління.

На закінчення необхідно відзначити, що на сучасному етапі розвитку цивілізації демографічна експансія є не віддаленій теоретичною можливістю, а об'єктивною реальністю для цілого ряду не тільки економічно розвинених, але і країн, що розвиваються. Вона впливає на трансформацію геополітичної обстановки, зміна традиційних підвалин життя, століттями формувалися в окремих частинах світу, а тому повинна бути постійним об'єктом управління, яке складно реалізувати без розробки відповідної системи показників, що дозволяє оцінити характер, напрямки, швидкість і результати демографічних процесів, що призводять до ослаблення впливу корінного населення, історично проживає на певній території.

  • [1] Див .: Карманов М. В., Кузін С. І. Теоретичні питання побудови системи показників демографічної експансії // Зб. науч. ст. НДІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. № 2 (153). Київ, 2014. С. 107-111.
 
<<   ЗМІСТ   >>