Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Демографія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ, ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ СУСПІЛЬСТВОМ

Для кількісної характеристики відтворення населення в демографії використовуються різноманітні показники, які можуть бути об'єднані в три групи:

  • • показники динаміки населення, тобто швидкості та інтенсивності змін населення під впливом різних демографічних і соціально-економічних чинників;
  • • показники заміщення населення;
  • • показники довжини покоління і істинного природного приросту населення.

Показники динаміки населення. Розраховуються за традиційними формулами теорії статистики і відображають загальні результати відтворення. До них належать такі.

Абсолютний приріст чисельності населення - зміна чисельності населення в абсолютному вираженні в порівнянні з попереднім рівнем ряду динаміки:

(5.1)

де S n , S n -1 - останній і перший рівні ряду динаміки чисельності населення соответствен але.

Середній абсолютний приріст чисельності населення - середнє абсолютне зміна чисельності населення за період часу в цілому:

(5.2)

Темп зростання чисельності населення - зміна чисельності населення в відносному вираженні в порівнянні з попереднім рівнем ряду динаміки:

(5.3)

Середній темп зростання чисельності населення - середнє відносне зміна чисельності населення за період часу в цілому:

(5.4)

Темп приросту чисельності населення - величина відносного приросту чисельності населення в порівнянні з попереднім рівнем ряду динаміки:

(5.5)

Середній темп приросту чисельності населення - середня величина відносного приросту чисельності населення за період часу в цілому:

(5.6)

Абсолютний приріст, темп зростання і темп приросту чисельності населення можуть розраховуватися не тільки в порівнянні з попереднім рівнем ряду динаміки (цінні показники), але і але порівняно з будь-яким іншим рівнем ряду динаміки, прийнятим за базу (базисні показники).

Показники динаміки дають загальне уявлення про рух населення у часі, зростанні або убутку; при порівняно тривалому періоді - про основну тенденції розвитку. Безсумнівна перевага цих показників з позицій використання в управлінні - доступність, простота розрахунку і можливість проведення зіставлень з іншими територіями. Головний недолік всіх показників динаміки чисельності населення полягає в тому, що вони не відображають власне процесу заміщення поколінь суспільства. Це завдання вирішується за допомогою другої групи показників, а саме показників заміщення населення.

Коефіцієнт природного приросту населення - відношення різниці між числом народжених (N) і числом померлих (М) до середньорічної чисельності населення (S) за певний період часу:

(5.7)

Коефіцієнт природного приросту населення служить найбільш загальною характеристикою інтенсивності зростання населення і показує природний приріст населення в розрахунку на 1000 чол. населення. Від'ємний природний приріст населення означає, що в країні людей помирає більше, ніж народжується, тобто природне зменшення населення.

Показники заміщення населення. До найбільш загальних показників в цій групі ставляться коефіцієнти зіставлення абсолютних чисел народжених і померлих.

Коефіцієнт живучості був запропонований російським вченим В. І. Покровським ще в 1897 р і американським вченим Р. Пірло в 1921 р і носить назву індексу Покровського - Пірло :

(5.8)

Даний коефіцієнт показує, скільки чоловік народилися доводиться на одного померлого. Коефіцієнт живучості також може бути обчислений як відношення загального коефіцієнта народжуваності до загального коефіцієнту смертності населення.

Коефіцієнт природного приросту

(5.9)

де n, m - загальний коефіцієнт відповідно народжуваності і смертності.

Якщо n> m, то спостерігається природний приріст населення, n <m - природний спад.

Коефіцієнт природного обороту

(5.10)

показує, які сумарні витрати йдуть на зростання населення. Коефіцієнт економічності природного руху населення

(5.11)

дозволяє побачити частку природного приросту населення в його обороті.

До переваг перерахованих показників можна віднести простоту розрахунку і доступність даних для обчислення. Однак вони не дають однозначного уявлення про відтворення, так як одна і та ж отримана величина результативних індикаторів може скластися при різних рівнях народжуваності і смертності, на які також сильно впливає статево-вікова структура населення.

Відтворення населення розглядають найчастіше стосовно жіночому населенню. Причому репродуктивний період у жінок коротший, ніж у чоловіків, а параметри жіночої репродуктивності (число народжених жінкою дітей, се вік при їх народженні і т.п.) набагато доступніше, ніж аналогічні показники для чоловіків, особливо в тому, що стосується позашлюбної народжуваності.

Коефіцієнт сумарної народжуваності

(5.12)

де F x - вікової коефіцієнт народжуваності; а - довжина вікового інтервалу.

Коефіцієнт сумарної народжуваності служить інтегральним індикатором народжуваності, характеризує середнє число народжень у однієї жінки за весь репродуктивний період за умови незмінної вікової народжуваності незалежно від смертності і змін вікового складу. Тому він застосовується як один з первинних параметрів, що відображають процес заміщення поколінь. При цьому коефіцієнт сумарної народжуваності не показує, яке число дівчаток залишає після себе кожна жінка і не враховує їх смертності до досягнення віку матері. Такі можливості надають брутто і нетто-коефіцієнти відтворення, дають більш точне уявлення про процес заміщення жіночих поколінь.

Брутто-коефіцієнт відтворення населення

(5.18)

де d - частка дівчаток серед народжених.

Він являє собою середнє число дівчаток, яке народила б одна жінка в середньому за репродуктивний період при збереженні на протязі її життя сучасних рівнів народжуваності в кожному віці. Брутто-коефіцієнт відтворення населення - грубий коефіцієнт, валовий коефіцієнт відтворення населення, що не враховує смертність жінок. Його недолік - недооблік смертності жіночого населення.

Нетто-коефіцієнт відтворення населення

(5.14)

де L F X - число живих жінок з таблиць дожиття, часткою од.

Нетто-коефіцієнт відтворення населення називають чистим коефіцієнтом відтворення населення. Він характеризує середнє число дівчаток, яке за репродуктивний період народжує кожна жінка за умови незмінної вікової народжуваності, а також дожиття дівчаток до віку матерів в момент свого народження.

Таким чином, нетто-коефіцієнт враховує рівень народжуваності в окремих вікових групах (віком), рівень смертності та ймовірність дожити до наступного віку. Нетто-коеффіціепт відтворення представляє особливу цінність серед показників заміщення населення, так як в чистому вигляді відображає процес відновлення жіночих поколінь, враховуючи смертність дівчаток у міру досягнення репродуктивного віку.

На підставі кількісної характеристики нетто-коефіцієнта встановлюється тип відтворення суспільства. Якщо нетто-коефіцієнт R Н < 1 - звужене, R Н > 1 - розширене, R H = 1 - просте відтворення.

Якщо нетто-коеффіціепт співвіднести з брутто-коефіцієнтом (у відсотках), то можна встановити економічність відтворення, яка з позицій управління дозволяє встановити втрати в заміщенні жіночого населення внаслідок смертності.

У навчальній і науковій демографічної літературі часто використовуються поняття "довжина покоління", "когорта", "умовне покоління". Їх застосування викликано тим, що не всі демографічні процеси відбуваються одночасно у людей, що народилися в один і той же рік, наприклад, не всі 20-річні жінки вийдуть заміж в один і той же рік, не можуть розлучитися одночасно всі 40-річні і т . Д.

В демографії під поколінням розуміють сукупність людей, що народилися в один і той же час, наприклад за рік або 5 років. Поколіннями можуть вважатися батьки (подружня пара - одне покоління), їхні діти (два), їхні онуки (три покоління) і т.д.

Термін "покоління" досить часто замінюють терміном "когорта". Однак поняття "когорта" має більш широкий зміст, так як когорта може формуватися не тільки за роками народження, але і за іншими демографічними подій, наприклад на поточний рік вступу в шлюб або черговості шлюбу, віком народження першої дитини і т.д. У цих випадках вказується "когорта жінок, які народили першу дитину в 2010 2014 рр.", Тобто ознаки і демографічного події - народження дитини, і період формування - 2010 2014 рр. При цьому в когорту можуть увійти жінки 20 років і жінки 40 років, які за віком утворюють два покоління.

Важливим параметром процесу відтворення суспільства вважається довжина покоління. Тобто довжина інтервалу часу між однойменними подіями в житті різних поколінь: дітей і батьків. Як правило, в якості такої події розглядається народження дітей.

Існує два методи розрахунку довжини покоління - прямий і непрямий. Прямий метод запропонував російський вчений Я. С. Улицький, виділивши такі варіанти визначення довжини покоління:

  • 1) середній вік батьків мінус середній вік дітей;
  • 2) середній вік батьків мінус вік середнього (молодшого або старшого) дитини;
  • 3) вік батька мінус середній вік синів (сина);
  • 4) вік матері мінус середній вік дочок (дочки).

Серед наведених показників третій показник служить довжиною покоління по чоловічій лінії, а четвертий - довжиною покоління по жіночій лінії.

Непрямий метод розрахунку довжини покоління, як правило, застосовується тільки для жінок. При цьому обчислення здійснюються за такою формулою:

(5.15)

де d - частка дівчаток серед народжених; .x - вік (якщо дані відносяться до вікового інтервалу, то в якості х береться його середина); F x - вікової коефіцієнт народжуваності у жінок у віці L F X - число живих жінок у віці х з таблиці дожиття.

В результаті розрахунків виходить довжина жіночого покоління, що визначає середній вік матерів при народженні доньок, які доживають до віку своїх матерів.

За допомогою довжини покоління знаходять також важливий показник відтворення населення, а саме істинний коефіцієнт природного приросту. Він обчислюється як відношення натурального логарифма нетто коефіцієнта відтворення жителів до довжини покоління по жіночій лінії:

(5.16)

Істинний коефіцієнт природного приросту населення показує, як змінилася б чисельність жителів у відносному вираженні через проміжок часу, рівний довжині покоління, якби народжуваність, смертність і статево структура суспільства залишалися без змін. Гідність даного індикатора в тому, що він не залежить від змін половозрастного складу населення.

 
<<   ЗМІСТ   >>