Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Демографія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МІГРАЦІЙНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ФАКТОРИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА РОЛЬ В УПРАВЛІННІ

На сучасному етапі система управління повинна базуватися на оцінці ситуації в області міграційного руху населення. Чисельність і структура жителів країни, його працездатного населення зазнають змін, не тільки залежні від динаміки рівнів народжуваності і смертності, а й від міграційних процесів (припливу і відпливу людей), значимо коригувальних параметри суспільства. Коливання рівнів міграційних процесів знаходять своє відображення у змінах структури працездатного населення і рівня зайнятості на ринку праці, рівня злочинності, соціальної напруженості і т.д. У зв'язку з цим вивчення міграційного руху населення завжди займало і займає самостійне місце в процесі вироблення і здійснення керуючого впливу на демографічний та соціально-економічний розвиток суспільства.

Завдяки переміщенням людей по території на Землі заселено практично всі придатне для життя простір. Міграція населення сприяла формуванню людського суспільства і розвитку цивілізації. Загальновідомий історичний факт пов'язаний з сукупністю етнічних переміщень в Європі в IV-VII ст., Умовно називаються великим переселенням народів. Цей глобальний міграційний процес став основою соціального перевороту в європейській історії. Велике переселення народів супроводжувалося культурними, мовними і релігійними конфліктами між переселенцями і осілим населенням. Воно виступило умовою для утворення і розвитку на Європейському континенті нових держав в період Середньовіччя.

Трактування терміна "міграційний рух населення" в науковій літературі представлена досить широким колом думок і точок зору. Наприклад, Л. Н. Сухов і С. Л. Триканова під міграцією розуміють лише просторову мобільність (переміщення) індивіда, спрямовану на оволодіння ресурсами нових територій і пов'язану зі зміною місця проживання [1] . У демографічному енциклопедичному словнику міграція населення - переміщення людей (мігрантів) через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди або на більш-менш тривалий час [2] .

У сукупності це поняття може бути розглянуто в широкому і вузькому сенсі слова.

У широкому сенсі міграція являє собою довільне просторове переміщення, переселення людей. У цьому випадку коло осіб, що відносяться до мігрантів, може охоплювати досить велику частку жителів держави, всіх тих, хто щодня або періодично змушений здійснювати переміщення по території: па роботу, на навчання, на дачу, у справах і т.п.

У вузькому сенсі міграція громадський процес, який характеризується переміщенням населення через кордони адміністративно-територіальних одиниць з метою зміни постійного місця проживання.

Отже, виділяються два основних взаємопов'язаних критерію міграційного руху жителів:

 • • перетин адміністративно-територіальних кордонів (країни, республіки, області, краю і т.д.);
 • • зміна постійного місця проживання.

На практиці при вивченні міграції зазвичай використовують вузьку концепцію, що пов'язано, з одного боку, з неможливістю обліку всіх територіальних переміщень людей, з іншого - з безсумнівною і невід'ємною необхідністю регламентації принципів обліку мігрантів (осіб - учасників міграційного руху населення) з метою управління даними суспільним процесом.

В цілому під міграцією населення розуміється складний і комбінаційний процес соціально-демографічного розвитку суспільства, вимагає всебічного аналізу та певної систематизації чинників.

В демографії міграційні потоки класифікуються за низкою ознак, серед яких: напрямок міграції, причини, час та інші підстави для виділення окремих підвидів міграції (рис. 4.4).

Ознаки класифікації міграційних потоків

Мал. 4.4. Ознаки класифікації міграційних потоків

Міграційні потоки по характеру перетину кордонів поділяються на два основних види: зовнішню і внутрішню міграцію.

До першого виду міграції відноситься виїзд населення за кордон (еміграція) або в'їзд з-за кордону до даної держави (імміграція). Зовнішня міграція характеризує сукупність переміщень людей між країнами, між континентами і всередині континентів.

До другого виду відносяться переміщення жителів, що відбуваються всередині кожної країни.

Внутрішня міграція по відношенню до адміністративно-територіальним одиницям в Російській Федерації розмежовується відповідно до таких напрямів:

 • внутрішньообласні - міграційні переміщення в межах області (краю, республіки, автономного округу), коли не покидають межі її межі;
 • міжобласні - переміщення, що відбуваються всередині великих економічних районів, федеральних округів;
 • міжрайонні - міграції, що відбуваються між великими економічними районами, федеральними округами.

Міграційний рух по ознакою напрямки ділиться на: з села в село (переважно з дрібних сільських поселень у великі); з села в місто (характеризує процес урбанізації суспільства); з міста в місто (основна частка переміщень представлена рухом людей з невеликих міських поселень у великі, економічно та інфраструктурно розвинені міста); з міста в село (найбільш рідкісний вид переміщень).

Міграційні потоки по формам реалізації можуть бути організованими і стихійними ( неорганізованими ).

До першої категорії міграційних потоків відноситься регульоване і здійснюване державою рух населення. Тому організована міграція ґрунтується на спеціальних заходах держави і націлена на вирішення управлінських соціально-економічних завдань, пов'язаних з освоєнням і розвитком нових територій, природних багатств, будівництвом залізниць, виробничих комплексів і т.п. Серед найбільш поширених видів організованої міграції виділяють: направлення випускників навчальних закладів на роботу; переклади по службі; громадські заклики (наприклад, будівництво БАМу, освоєння цілини і ін.).

Друга категорія міграційного руху характеризується власною ініціативою населення. Індивідуальна, неорганізована, або стихійна, міграція переважно визначається такими причинами як: прагнення до матеріального благополуччя (на новому місці передбачається отримання більш високих доходів); необхідність підвищення рівня освіти та кваліфікації; бажання переміститися в райони з розвиненою інфраструктурою; сімейні обставини (вступ в шлюб і переїзд до чоловіка); необхідність переїзду в зв'язку з лікуванням і т.п.

Міграційні переміщення по часу представлені такими видами міграцій:

 • постійної або безповоротної , основна умова - переміщення супроводжуються зміною постійного місця проживання;
 • тимчасової - місце проживання змінюється людьми не назавжди, а на певний термін (зазвичай на термін до двох років);
 • сезонної , пов'язаної зі зміною місця проживання на цілком конкретний сезон року зі збереженням можливості повернення в місця постійного проживання, характерною більшою мірою для економічно активного населення (дані міграції перш за все пов'язані зі специфікою економічного розвитку окремих регіонів, відмінна риса яких полягає в домінуванні тих галузей, де потреба у праці нерівномірна в часі, наприклад сільське господарство, лісозаготівельна і рибодобивающая галузі і т.п.);
 • маятникової , заснованої на регулярних поверненнях людей до постійного місця проживання (наприклад, щоденні або щотижневі поїздки жителів Підмосков'я па роботу (навчання) в Москву і назад). Такі міграційні переміщення являють собою важливий фактор формування трудових ресурсів в містах (покривається близько 1/5 потреб великих міст в робочій силі); підвищують продуктивність використання висококваліфікованих трудових ресурсів; створюють можливість більш широкого вибору професій і занять і нр.

По суті останні два види міграції носять тимчасовий характер, проте часто визначаються як самостійні в силу своєї специфіки.

Міграційні потоки по характеру причин поділяються на: соціально-економічні (переселення, які призводять до зміни соціально-економічного становища); політичні (переселення людей, які не згодні з політичним режимом); військові (евакуація, біженці). У ряді випадків факторами вступають природні умови, клімат і ін., А також особисті мотиви.

За заходам , що вживаються з боку держави, міграція може бути добровільною або примусовою (залежить від рівня самостійності прийнятого мігрантом рішення про переїзд).

Міграційні потоки в залежності від дотримання законодавства поділяються на легальні і нелегальні. Під легальної міграцією розуміються переміщення людей з дотриманням всіх юридичних формальностей. Нелегальна міграція характеризується наявними порушеннями юридичних (правових) норм але перебуванню в межах тієї чи іншої території країни (наприклад, одні мігранти протизаконно проникають через кордон держави, інші - залишаються в чужій країні з простроченими візами, треті - не мають посвідки на проживання або інших дозвільних документів на право проживання / перебування в державі) [3] .

Помстимося, що найбільш важкі наслідки для соціально-економічного розвитку суспільства притаманні міграції, викликаної причинами політичного і військового характеру. Таких мігрантів відносять до категорії біженців і вимушених переселенців. Мігранти, які шукають притулку в країні, прибувають на її територію переважно з країн, де складна і неоднозначна соціально-політична обстановка. Саме дані потоки мігрантів призводять до зниження рівня життя населення на територіях його входу і виходу, і перш за все до зростання захворюваності і смертності населення. При цьому частина мігрантів набуває правове притулок з метою ухилення від відповідальності за скоєний злочин.

Населенню властиво переміщення по території. Інтенсивність переміщень людей, їх спрямованість визначають розподіл і перерозподіл населення але районам, його розселення по населеним пунктам, характеризують процеси урбанізації і соціальної мобільності. Тому міграція тісно пов'язана з розвитком і розміщенням продуктивних сил, характером виробничих відносин, відтворенням економічно активного населення, природним рухом населення і його структурою. Міграційні переміщення людей сприяють зміні соціально-психологічних характеристик кожної людини, його комунікаційних навичок, культурно-естетичних поглядів, моральних принципів і т.д. Отже, розвитку населення не може бути без його переміщень.

Об'єктивні та суб'єктивні причини прийняття рішення про просторовому переміщенні називаються факторами міграції. Серед найбільш значущих чинників можна виділити: політичну обстановку, розвиток і розміщення виробництва, гендерну диспропорційність населення, наявність комах та ін. Існує безліч варіантів класифікації факторів міграції. Наприклад, В. І. Переведенцев виділяє економічні, етнічні, демографічні, природні (природно-географічні), культурні, моральні, соціологічні, соціально-психологічні фактори міграції [4] . Більшість дослідників доповнюють цю класифікацію одним-двома факторами. Так, Т. І. Заславська додає до цього переліку соціально-культурні та культурно-побутові чинники.

В цілому всі фактори, що визначають рівні міграційних процесів та їх зміни, можна розділити на чотири умовні групи, певним чином схожі з групами факторів природних процесів:

• чинники природного характеру:

фізико-географічне положення місцевості (близькість або віддаленість від моря, річок, озер, гір і т.п., розташування грунтово-рослинних і зоогеографічних зон),

кліматичні умови (висока вологість, різкі добові та сезонні перепади температур, стійкість вітрів),

 • - природні катаклізми (землетруси, цунамі, виверження вулканів, повені, лавини і т.п.) і ін .;
 • • фактори соціально-економічного характеру:
  • - рівень матеріального добробуту суспільства (оплата праці, житлові умови, якість і забезпеченість продуктами харчування та непродовольчими товарами, розвиток сфери послуг, ступінь задоволення матеріальних і культурних потреб населення і т.п.),
  • - урбанізація,
  • - розвиток системи охорони здоров'я (якість медичної допомоги, доступність медикаментів, поширеність сучасних методів лікування, забезпеченість лікарями і медперсоналом і т.п.),
  • - культурно-освітній рівень населення,
  • - особливості релігійної системи і ін .;
 • • фактори демографічного характеру (структурні фактори):
 • - віково-статевої склад населення,
 • - шлюбна структура суспільства, територіальний розподіл населення,
 • - етнічний склад населення та ін .;
 • • чинники - пособники міграції:
 • - війни,
 • - революції,
 • - репресії та ін.

При цьому всі перераховані чинники виходячи з особливостей міграційних процесів ділять на фактори відтоку і припливу. Однозначно виявити їх роль і ступінь впливу на інтенсивність і напрямок міграції вельми складно. При прийнятті рішення про переміщення поряд з факторами, формулюють установку на виїзд (відтік) з країни або регіону, одночасно діють і фактори, що визначають, куди саме, в яку країну або регіон чоловік поїде (приплив). Е. Д. Малінін і А. К. Ушаков пропонували поділ факторів на позитивні, тобто привертають населення або сприяють його приживлюваності, і негативні, що стимулюють відтік населення [5] .

Необхідно відзначити, що чинники - насамперед інструменти управління. У зв'язку з цим фактори зазначеної першої групи можна характеризувати як постійно діючі і не піддаються якому-небудь регулювання. Три залишилися групи факторів - це фактори, якими можна управляти, однак час змін міграційних процесів від заходів впливу на них може бути по-різному. Так, серед чинників оперативного регулювання можна виділити встановлення додаткових пільг, підвищення оплати праці та ін. До факторів, міра впливу яких на міграційні процеси змінюється протягом порівняно тривалого часу, так як вони самі змінюються поступово, можна віднести структурні чинники, зростання культурно-освітнього рівня населення, створення соціальної інфраструктури та ін.

З метою розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень необхідно враховувати можливі наслідки міграції, такі як зміни гендерної диспропорції в населенні, зростання або спад народжуваності, можливе збільшення смертності в місцях переселення мігрантів через погану приживлюваності. Регіони зі зростаючою чисельністю населення за рахунок міграції і, отже, з високою часткою новоселів, як правило, характеризуються і високою часткою чоловіків, несімейних і т.п.

Серед функцій міграційного руху населення необхідно виділити дві основні і взаємопов'язані між собою:

 • перераспределительную , пов'язану зі зміною територіальних пропорцій в розміщенні населення;
 • селекційну , засновану на формуванні чисельності та складу населення.

Перерозподіл населення але регіонах Росії - в більшій мірі результат міграції, а не відмінностей в інтенсивності народжуваності. Це пов'язано з розвитком окремих регіонів країни (природними зонами, районами, сільськими і міськими поселеннями), розподілом по регіонах виробничих потужностей та інвестицій, наявністю в них ефективної соціальної інфраструктури (охорони здоров'я, освіти, соціального захисту населення). Мігрант швидше адаптується до нових економічних умов, сприяє процесу урбанізації. По суті, міграція є ефективним механізмом розподілу і перерозподілу робочої сили. При цьому не можна не відзначити, що в Північно-Кавказькому регіоні вищий рівень народжуваності сприяє збільшенню його частки населення в порівнянні з іншими регіонами. Тому серед основних завдань управління виділяється необхідність забезпечення міграційної привабливості регіонів країни з урахуванням їх демографічного розвитку та потреб в трудових ресурсах.

Селекційна функція міграції насамперед пов'язана з вирішенням такої управлінської завдання, як забезпечення державної безпеки. У міграційних процесах беруть участь різні соціально-демографічні групи населення, що призводить до зміни не тільки віково-статевої структури населення, а й до зміни його національного складу. Сьогодні незменшуваного приплив мігрантів з країн Близького Сходу, Південно-Східної та Середньої Азії ставить під загрозу етнічну, культурну та територіальну цілісність ряду регіонів країни. Демографічна експансія набуває масштабного характеру і, як наслідок, завдає значного удару по стану безпеки країни.

На цьому тлі досить гострою проблемою для Росії представляється облік нелегальних мігрантів. Врахувати їх повністю сьогодні неможливо. За даними ФМС Росії, в 2013 р в Росію в'їхали 17 342 тис. Іноземців, з них на міграційний облік встали лише 7076 тис. Чол. - 40,8% приїжджих (в 2012 р число прибулих склало 15,9 млн іноземців, з них на облік стали 6,5 млн чол. - 40,9%). За сім місяців 2014 р приїхало понад 10 470 тис. Іноземців, на облік встали близько 5453 тис. Чол. У РФ знаходяться 11 458 111 іноземних громадян і осіб без громадянства (дані на липень 2014 г.). З них, за даними першого заступника генпрокурора Олександра Буксман, на законних підставах працюють лише 1,5 млн [6] .

Нелегальна міграція сьогодні - архізначімая проблема, що характеризується як глобальне явище, так як стосується практично всіх держав, що представляють собою країни відтоку, притоку, перебування і транзиту "нелегалів". До "нелегалам" відносяться особи, незаконно перетнули кордон, і особи, що знаходяться в країні з порушенням законодавства. Найбільші загрози державній безпеці Росії лунають із боку нелегальної міграції, тому протидія цьому явищу - найбільш актуальне і значиме напрямок в діяльності міграційних органів.

Таким чином, з огляду на значимість міграції в розвитку суспільства, се демографічних і соціально-економічних функцій, необхідно визнати її значну роль в управлінні. Ухвалення грамотних, вивірених, заснованих на повних і достовірних даних управлінських заходів в області регулювання міграційних процесів дозволить їх втілити в ресурс і фактор росту економіки країни. Однак має місце твердження Е. Л. Мохова (начальника відділу національної безпеки Аналітичного управління Апарату Ради Федерації) про те, що "в умовах управлінського бездіяльності або неефективного управління міграційні процеси нерідко (тим більше в умовах кризи) стають джерелом соціально-економічних, демографічних, кримінальних, міжнаціональних, корупційних та інших проблем як на регіональному, так і на федеральному рівнях " [7] .

 • [1] Див .: Сухов А. Н., Триканова С. А. Міграція в Європі і її наслідки: навч, посібник. М .: Флинта; Вид-во МПСІ, 2008.
 • [2] Див .: Демографічний енциклопедичний словник / під ред. Д. І. Валента.
 • [3] Кечеруков Р. К. Поняття "незаконна міграція" і "незаконний мігрант" в кримінальному праві // Суспільство і право. 2011. № 5. Режим доступу: URL: justicemaker.ru/ view-article.php? Id = 21 & art = 3920
 • [4] Див .: Переведенцев В. І. Методи вивчення міграції населення. М .: Наука, 1975. URL: demoscope.ru/weekly/Kinigi/perevedencev/perevedencev.pdf
 • [5] Див .: Малінін Е.Д., Ушаков Л. К. Населення Сибіру. М .: Статистика, 1976.
 • [6] Нелегальна міграція в РФ // ТАСС. 2014. 21 серпня. URL: itar-tass.com/ spravochnaya-informaciya / 691935
 • [7] Мохов Е. Л. Про стан та проблеми правового забезпечення протидії нелегальній міграції // Аналітичний вісник. 2013. № 14 (498). URL: budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2013/14_498/VSF_NEW_14_498.|xlf
 
<<   ЗМІСТ   >>