Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Основи соціології і політології

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СУБ'ЄКТИ ПОЛІТИКИ

Відомо порівняння політики з театром. Політика - це сцена, де розігрується повний конфліктів і інтриг політичний спектакль з безліччю діючих осіб: партій, угруповань, лідерів. Зіткнення між ними становить зміст кожного епізоду політичної драми. Перед спостерігачами політичний спектакль встає безліч питань. Хто бере участь у ньому? Якими мотивами керуються учасники? Хто герой, а хто лише пішак? Які приховані пружини цієї хаотичної на перший погляд політичної боротьби? Щоб відповісти на ці запитання, необхідно досліджувати проблему суб'єктів політики, тобто дати визначення учасників політичного процесу, виявити інтереси діючих суб'єктів політики, їх силу і вплив, здатність боротися за владу і здійснювати політичний курс.

Під суб'єктами політики розуміються учасники політичного процесу, здатні діяти вільно і самостійно, тобто враховувати свої власні потреби і інтереси, які виділяють кожного суб'єкта політики серед інших дійових осіб і їм усвідомлюються.

Характер і тенденції політичного життя залежать не тільки від соціально-історичних і економічних умов, а й від діяльності людей. В якості суб'єктів політичного життя люди діляться на ряд взаємопов'язаних категорій: еліти і маси, адміністрація і громадськість, політичні партії і виборці.

Особистість як первинний суб'єкт політики

Проблема особистості в політиці

Первинним суб'єктом політики є особистість. Як відомо, ще давньогрецький філософ Протагор стверджував, що "людина є міра всіх речей". Це повністю відноситься і до політики: саме особистість, її інтереси й устремління, ціннісні орієнтації і цілі виступають «мірою політики", рушійним початком політичної активності класів, націй, партій і т.д. Проблема особистості в політиці відноситься до числа "вічних". З давніх часів вона викликала безсумнівний інтерес філософів і істориків, політиків і моралістів, релігійних діячів і письменників. В останні роки до цієї проблеми прикута увага найширших верств громадськості як у нас в країні, так і за кордоном. Проблема "людського фактора" в політиці стала однією з центральних як в науковому, так і в масовій свідомості.

У політичній думці склалися дві традиції в трактуванні проблеми особистості в політиці. Одна з них, що йде з глибини століть, отримала найбільший розвиток і, мабуть, крайні форми в теорії елітаризму. Ця точка зору редукує (тобто зводить) весь політичний процес до особистості його лідера, вождя. Ще французький математик і філософ Блез Паскаль (1623-1662) висловив цю позицію, сказавши, що якби ніс Клеопатри був трішки коротше або трішки довше, то історія людства виглядала б зовсім інакше. У руслі цієї традиції вироблялися класичні канони опису політики через перерахування діянь вождів, героїв і царів, чиї вчинки нерідко містифікувати, створювався їх культ. Роль лідерів і причини їх висунення обгрунтовувалися особистими перевагами вождів: політичним талантом, здібностями, знаннями, навичками, авторитетом, а не їх класової чи політичною позицією.

Інший підхід, навпаки, швидше за принижує роль особистості в політиці. Серед концепцій даного напрямку спостерігаються відмінності. Так, функционалистские політичні психологи вважають особистість лише одним з елементів політичної системи поряд з іншими елементами, що не мають пріоритетного впливу на політику. В рамках цієї течії виробилося технократичне політичне мислення. Іншу за задумом, але подібну по суті позицію займають прихильники авторитаризму: вони розглядають людину лише як матеріал для своїх політичних проектів, як "людську пил" під ногами історії. Така позиція була характерна для сталінізму, незважаючи на декларування принципів гуманізму. Сюди ж примикають і концепції антиавторитарний налаштованих ліворадикальних, анархістських політичних мислителів, які заперечують не тільки авторитет вождів, а й взагалі необхідність будь-якої організованої політичної діяльності, зводячи нанівець значення розумної особистості в політиці.

Як антипода тих концепцій і порядків в суспільстві, які недооцінювали особистість або зводили її до положення повній залежності від держави, виступив лібералізм. Передбачаючи його поява, італійський політичний мислитель Нікколо Макіавеллі (1469-1527) проголосив: "Людина, а не Бог - центр всесвіту". Лібералізм вперше в історії політичної думки виділив людини з його розумом і здібностями в самостійний предмет дослідження, відділив особистість і суспільство від держави, проголосив політичну рівність всіх громадян, свободи і права особистості.

Принципи лібералізму були сформульовані головним чином мислителями епохи Просвітництва і лягли в основу створення правової держави і громадянського суспільства. Ці принципи лежать в основі сучасного розуміння прав людини - норм взаємовідносин між людьми і державами, які забезпечують індивіду можливість діяти на свій розсуд, тобто користуватися свободами, а також отримувати певні блага. Права складаються з природних, які дані людині від народження і не залежать від конституційного закріплення (до них відносяться право на життя, свободу думки, слова, віри, совісті, рівність і ін.), І тих, які даровані державою (право на працю, відпочинок, освіту та ін.). Разом вони складають комплекс прав і свобод особистості . Права необхідні людині для того, щоб він міг реалізувати свої можливості в різних сферах суспільного життя і забезпечити свої потреби відповідно до своїх здібностей і нахилів.

Важливим фактором, що сприяє як вихованню людини, стримування його жадібності та егоїзму, так і, навпаки, деградації особистості, можуть бути соціальні порядки . Те, що людина протягом цивілізації не зміг звільнитися від поганих, порочних якостей, ще не є доказом низовини його природи. Швидше, це результат того, що людське суспільство в своїй сукупності продовжує перебувати в нездоровому стані. Існуючі в суспільстві порядки не тільки важливий фактор формування особистості (поняття "особистість" характеризує людину як істота не тільки біологічне, а й соціальне), але і важлива умова змісту політичного життя особистості.

Залежно від політичного режиму і які панують у ньому порядків особистість може виступати в якості суб'єкта і об'єкта політики. Бути суб'єктом політики , тобто свідомим її творцем і провідником, можна лише в умовах демократичного суспільства, де панують політичні права і свободи, мають місце повнота і достовірність інформації, гласність, можливість пропагувати і відстоювати свої переконання, на свій розсуд брати участь в діяльності різних організацій і формах політичного життя. При тоталітарних і авторитарних режимах, де політичне життя строго регламентована державою або партією, відсутні можливості для самодіяльного, творчої участі особистості в політиці. Тут особистість виступає не суб'єктом, а лише об'єктом політики , тобто виконавцем чужої волі. Відзначимо, що особистість може виступати об'єктом політики і в умовах демократичного режиму, але лише остільки, оскільки вона зобов'язана виконувати конституцію, закони, розпорядження, норми співжиття та інші встановлення, що забезпечують нормальну цивілізовану життя суспільства.

 
<<   ЗМІСТ   >>