Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Основи соціології і політології

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СЛОВНИК СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

Аналіз документів - сукупність методичних прийомів і процедур, що застосовуються для вилучення з документальних джерел соціологічної інформації при вивченні соціальних процесів і явищ з метою вирішення певних дослідницьких завдань. Один з основних методів збору даних в соціологічному дослідженні.

Анкета - опитувальний лист, запитальник, основний інструментарій опитування. Являє собою структурно організований набір питань, кожен з яких пов'язаний з програмними і процедурними аспектами дослідження.

Бідність - відповідний мінімальному рівню споживання показник доходу сім'ї (або окремо проживаючого людини) з урахуванням числа її членів, віку її глави і кількості дітей до 18 років.

Безробіття (незайнятість) - відсутність роботи для працездатних. Безробіття пов'язане з поняттям "зайнятість", яке значно ширше поняття "робота".

Безробітний - працездатний громадянин, який не має роботи і заробітку, зареєстрований в службі зайнятості з метою пошуку підходящої роботи і готовий приступити до неї.

Взаємодія соціальне - взаємний вплив різних сфер, явищ і процесів, осіб або спільнот, що здійснюється за допомогою соціальної діяльності. Розрізняють взаємодію зовнішнє (між відокремленими об'єктами) і внутрішнє (всередині окремого об'єкта між його елементами).

Вибірка - метод вибіркового дослідження, який дозволяє робити висновки про характер розподілу досліджуваних ознак генеральної сукупності всього об'єкта на основі розгляду певної її частини - так званої вибіркової сукупності.

Гіпотеза (в соціології) - наукове припущення про структуру соціальних об'єктів, характер і суть зв'язків між досліджуваними соціальними явищами, про фактори, що детермінують ці зв'язки.

Група мала (контактна) - група людей, що мають безпосередні контакти.

Група референтна - реальна чи уявна соціальна (соціально-психологічна) група, спільність, з цінностями, нормами і установками якої індивід співвідносить свою поведінку.

Група етнічна - частина етносу (племені, народності, нації), ядро якого знаходиться в іншому соціальному організмі (країні, регіоні тощо). Розрізняють компактне і дисперсне (розсіяне) стан етнічної групи.

Рух соціальне - спільні дії різних соціальних груп, об'єднаних спільними цілями, цінностями, системою норм, специфічними способами символізації своїх цінностей, неформальним лідером.

Демократія - влада народу, форма політичних відносин, заснованих на визнанні народу (його більшості) носієм державної влади.

Діяльність - спосіб існування і розвитку соціальної дійсності, прояв активності, цілеспрямоване відображення і перетворення навколишнього світу.

Документ (в соціології) - спеціально створений людиною предмет, призначений для передачі і зберігання інформації. Не прийнято вважати документом предмети матеріальної і духовної культури та побуту (будинки, мости, меблі і ін.).

Завдання соціологічного дослідження - розділ методологічної частини програми соціологічного дослідження; сукупність конкретних цільових установок, які розкривають зміст предмета дослідження.

Закон соціологічний - суттєва, необхідна, стійка, повторювана зв'язок всіх сторін і компонентів суспільних явищ, процесів і систем.

Індикатор - прості властивості об'єктів, що утворюють соціальні показники; доступна спостереженню і виміру характеристика досліджуваного об'єкта, наприклад відсоток вживають наркотики підлітків як показник девіантної поведінки.

Інститут соціальний - елемент соціальної структури суспільства.

Інструмент соціологічного дослідження - набір спеціальних документів (анкети, картки спостереження, таблиці експертних оцінок і т.п.) для збору первинної соціологічної інформації.

Інфантилізм соціальний - відставання соціального дорослішання молоді від біологічного.

Колектив - об'єднання людей на основі особистих і суспільних інтересів і цілей.

Контент-аналіз - кількісний аналіз текстів і текстових документів з метою подальшої змістовної інтерпретації виявлених числових закономірностей.

Конфліктологія - галузь суспільствознавства, що вивчає соціальні та міжособистісні конфлікти, закономірності їх виникнення, розвитку та вирішення.

Культура - в широкому сенсі - все, що створено або створюється в суспільстві в результаті людської діяльності.

Особистість (в соціології) - сукупність, цілісність соціально-типових, необхідних для виконання громадських функцій характерологических і моральних якостей людини, його знань і умінь, ціннісних орієнтацій і соціальних установок, що переважають мотивів діяльності.

Масова культура - вид культури, що охоплює різноманітні і різнорідні прояви культури, які набули поширення в зв'язку з науково-технічною революцією, постійним оновленням комунікаційних та репродуктивних систем, глобальним характером інформаційного обміну.

Метод соціології - спосіб побудови і обгрунтування соціологічного знання, сукупність прийомів, процедур і операцій емпіричного і теоретичного пізнання соціальної реальності.

Метод експертних оцінок - отримання соціологічної інформації шляхом проведення опитування експертів (як правило, в ролі експертів виступають висококваліфіковані фахівці).

Методологія і методика соціологічних досліджень - пізнавальні інструменти, кошти, прийоми дослідження соціальних об'єктів.

Мітинг - масові збори, що влаштовується на підтримку або проти будь-яких політичних рішень, характеризується високою емоційністю.

Мораль подвійна - моральну свідомість і практика, засновані на подвійних стандартах: моральне лицемірство, святенництво, розбіжність слова і справи.

Спостереження - метод збору первинної соціологічної інформації про досліджуваному соціальному об'єкті шляхом безпосереднього сприйняття і прямої реєстрації фактів (подій і умов), які є значущими для цілей дослідження.

Народ - 1) все населення країни; 2) народні маси, що включають класи та групи, які за своїм об'єктивним становищем здатні вирішувати завдання прогресивного розвитку суспільства; 3) різні форми історичних спільнот людей (плем'я, народність, нація).

Народність - форма соціально-етнічної спільності людей, історично наступна за родоплемінної спільністю.

Націоналізм - ідеологія і політика, що грунтуються переважно на ідеалах національної культури, національних традиціях, абсолютизації значимості національних аспектів соціального життя.

Національність - 1) народність, нація і інші етнічні спільності і групи, що населяють країну; 2) приналежність якогось людини або групи людей до певної народності або нації.

Нація - історично складаний тип етносу, історична спільність людей, що характеризується стійкою цілісністю (спільністю) економічного життя, мови, території, деякими особливостями культури і побуту, психологічного складу і етнічного (національного) самосвідомості.

Норми соціальні - кошти соціальної регуляції поведінки індивідів і груп.

Обробка даних - система операцій і процедур, що використовуються для аналізу первинної соціологічної інформації.

Освіта соціологічне - система наукових знань і навичок, що дозволяє професійно займатися соціологією.

Суспільна свідомість - система духовних способів відносини людей до світу і до самих себе, що виникає в процесі життєдіяльності різних груп і спільнот і обслуговує цю життєдіяльність.

Суспільство - в широкому сенсі - відокремитися від природи частина матеріального світу, що представляє собою історично розвивається форму життєдіяльності людей. Соціологія досліджує суспільство на різноманітних рівнях його організації (від людського суспільства в цілому до малих груп), а також в різних просторових і часових рамках.

Громада - вихідна форма соціальної організації, що виникла на основі кровноспоріднених зв'язків.

Об'єкт соціологічного дослідження - носій тієї чи іншої соціальної проблеми; конкретна область соціальної реальності; сфера діяльності суб'єкта суспільного життя.

Опитування - метод збору соціальної інформації про досліджуваний об'єкт під час опосередкованого ( анкетування ) або безпосереднього ( інтерв'ю ) соціально-психологічного спілкування соціолога і опитуваного ( респондента ) шляхом реєстрації відповідей на питання, що випливають з цілей і завдань дослідження.

Опитування анкетне (анкетування) - один з основних видів опитування, здійснюваний шляхом опосередкованого спілкування соціолога і респондента.

Поведінка, що відхиляється - поведінка індивіда, що не відповідає сформованим моральним і правовим вимогам суспільства (аморалізм, правопорушення, злочинність, наркоманія, самогубство і т.д.).

Ставлення до праці - основне поняття соціології праці; одне з фундаментальних підстав системи цінностей особистості; комплекс мотивів, що зв'язують особистість з суспільно корисною працею.

Звіт в соціологічному дослідженні - форма підведення підсумків соціологічного дослідження.

Панельне дослідження - вид повторного соціологічного дослідження, який передбачає вивчення одного і того ж соціального об'єкта з певним часовим інтервалом по одній і тій же програмі та методиці.

Пілотажне дослідження - пробне дослідження методичної спрямованості для перевірки якості інструментарію, процедур і методів організації масового польового дослідження.

Плем'я - тип етнічної спільності людей і соціальної організації докласового суспільства.

Показники соціальні - якісні і кількісні характеристики властивостей і станів соціальних об'єктів і процесів.

Поп-культура - вид художньої культури, основу якого складають неоавангардістскіе погляди на мистецтво і поверхнево-нігілістичне ставлення до класичного мистецтва, надбань світової культури.

Предмет соціологічного дослідження - істотні сторони, властивості, відносини об'єкта соціологічного дослідження, найбільш повно виражають досліджувану проблему і підлягають вивченню.

Ознака - властивість або характеристика досліджуваного явища, які можуть бути піддані спостереженню і виміру.

Прикладне соціологічне дослідження - дослідження, орієнтоване на практичне вирішення завдань, пов'язаних з регулюванням процесів, прогнозуванням, плануванням та управлінням у чітко окреслених сферах суспільного життя.

Проблема (в соціології) - основне протиріччя, яке необхідно вирішити в ході соціологічного дослідження.

Програма соціологічного дослідження - документ, в якому викладено і обгрунтовані концепції дослідження, його основні методологічні принципи, методики та процедури.

Раса - гранично широке підрозділ виду людини розумної (homo sapiens) за етнічною ознакою.

Рід - група кровних родичів, що ведуть своє походження по материнській (материнський рід) або батьківській (батьківський рід) лінії.

Роль соціальна - соціальна функція, модель поведінки, об'єктивно задана соціальною позицією особистості (групи) в системі суспільних або міжособистісних відносин.

Самосвідомість етнічне - почуття приналежності до певного етносу, що відбиває у свідомості людей реально існуючі етнічні зв'язки.

Самогубство (суїцид) - навмисне позбавлення себе життя, одна з форм поводження, що відхиляється.

Сім'я - заснована на шлюбі або кровній спорідненості мала група, члени якої пов'язані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю та взаємодопомогою; відносини між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми.

Власність - економічні відносини між учасниками процесу виробництва але приводу засобів виробництва, що характеризується належністю матеріальних і духовних цінностей кому-небудь.

Сукупність вибіркова - сукупність об'єктів (одиниць), відібраних з генеральної сукупності для обстеження (див. Також Вибірка).

Соціальна стратифікація - система ознак і критеріїв соціального розшарування, диференціації суспільства.

Соціальна структура суспільства - сукупність стійких і впорядкованих зв'язків між об'єктивно існуючими суспільними класами, соціальними групами і спільнотами людей.

Соціологічне дослідження - особливий вид наукової діяльності, спеціально організованої для отримання і побудови наукового знання про досліджуваному соціальному об'єкті.

Соціологія - наука про закономірності становлення, функціонування і розвитку суспільства, соціальних відносин, соціальних спільнот і груп.

Соціологія малих груп - область соціології, що досліджує малі соціальні групи і контактні колективи.

Спеціальні (приватні) соціологічні теорії - концепції, що пояснюють функціонування і розвиток приватних соціальних процесів; області соціологічного знання про сфери соціального життя, видах соціальної діяльності, соціальних спільнотах, закономірності їх розвитку і функціонування.

Серед соціальних - громадські, матеріальні і духовні умови існування, формування і діяльності людини (шару, групи).

Засоби виробництва - сукупність засобів і предметів праці, використовуваних людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг.

Субкультура - 1) культура будь-якої специфічної соціальної або демографічної групи; 2) культура соціальної спільності, обмежена бідністю її соціальних зв'язків, неповнотою або складністю доступу до культурної спадщини.

Тест (тестування) - метод, техніка вивчення і вимірювання властивостей і якостей особистості, які не піддаються безпосередньому спостереженню.

Техніка (процедура) соціологічного дослідження - сукупність організаційних і методичних прийомів і способів збору і аналізу даних.

Типологізації - метод соціологічного дослідження, заснований на виявленні подібності та відмінності безлічі соціальних об'єктів, пошуку надійних способів їх ідентифікації та угруповання.

Натовп - відносно короткочасне внутрішньо організоване безліч людей.

Факт соціальний - подія, яка мала місце в певний час, за певних умов незалежно від спостерігачів чи інших суб'єктів.

Людський фактор - сукупність властивостей працівника як соціальна категорія (кваліфікація, мотиви поведінки, інтереси, свідомість, культура та ін.).

Шкала - вимірювальна частина інструментарію для оцінки соціальної інформації, отриманої шляхом опитування, спостереження чи аналізу документів.

Експеримент (в соціології) - спосіб отримання інформації про кількісний і якісний зміні показників діяльності і поведінки соціального об'єкту.

Експлуатація - привласнення, отримання прибутку за рахунок використання власних або орендованих засобів виробництва і найманої праці.

Емпірична соціологія - певний рівень соціологічного знання, комплекс досліджень, де особливу роль відіграють розробка програми соціологічного дослідження, його організація, методи і техніка збору, обробки та аналізу отриманої інформації.

Етнос - історично сформована на певній території стійка сукупність людей, що має загальними рисами, стабільними особливостями культури (включаючи мову), психологічним складом.

Етносоціологія - галузь соціології, яка вивчає походження, сутність, функції, загальні закономірності розвитку етносів, міжетнічні (міжнаціональні) відносини.

Мова - найважливіший засіб людського спілкування, нерозривно пов'язане з мисленням; сховище духовних цінностей і система комунікації.

 
<<   ЗМІСТ   >>