Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Основи соціології і політології

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Конфлікти і їх соціальна сутність. Поняття конфлікту в соціології

Поняття конфлікту (від лат. Conflictus - зіткнення) має не одну інтерпретацію. Зокрема, в філософії конфлікт - поняття, що відображає стадію (фазу і форму) розвитку категорії "суперечність", коли існуючі в протиріччі протилежності перетворюються в крайні протилежності (полярність, антагонізм), досягаючи моменту взаимоотрицания один одного і зняття протиріччя. У соціології соціальний конфлікт розглядається як соціальне явище, змістом якого виступає процес розвитку і дозволу суперечливості відносин і дій людей, обумовлений об'єктивними закономірностями соціально-економічного та конкретноісторіческого розвитку суспільства. Це процес, динаміка якого має дві діалектично взаємозалежні форми: по-перше, відкриті суперечливі дії і, по-друге, суперечливі психологічні стани (типологічні та особистісні) на індивідуальному і груповому рівнях, не виявляються в відкритих діях. Це саме загальне визначення соціального конфлікту, що має місце у вітчизняній соціології.

Системний підхід дозволяє подолати концептуальні та термінологічні розбіжності соціологів і психологів при спробах дати визначення конфлікту, задає більш точну методологічну орієнтацію для відображення та обліку системності конфлікту в теорії і практиці досліджень. Системний підхід передбачає:

  • 1) необхідність виокремлення рівнів аналізу конфлікту (соціологічного, соціально-психологічного, психологічного), які відображають ступінь соціальності конфлікту в сенсі його обумовленості об'єктивними закономірностями і суперечностями;
  • 2) виявлення конкретного прояви фундаментального ознаки конфлікту, тобто будь-якої форми суперечності;
  • 3) визначення специфіки структурних елементів конфлікту (учасники, причина і мета конфлікту, форма взаємодії, фізична і соціальне середовище, результати і наслідки).

Така орієнтація допускає в рамках єдиної теоретико методологічного підґрунтя розробку різних типологічних схем конфлікту. Вона дозволяє вивчати як різні форми суперечливих психологічних станів (від неприязні, ворожості і агресивності до несумісності цілей та інтересів об'єктивного і суб'єктивного характеру), так і види суперечливих взаємодій (від найбільш прямих, нерегульованих із застосуванням насильства до найбільш стабільних, жорстко регульованих соціальними нормами) . При цьому необов'язково, щоб будь-яка з цих форм-станів або взаємодій з необхідністю присутня у всіх видах конфліктних явищ.

При більш спрощеною трактуванні конфлікту як відкритої боротьби між індивідуумами або групами в суспільстві або між державами-націями взагалі відсутній будь-який натяк на психологічний аспект даного поняття. Констатується лише, що такий конфлікт можливий, наприклад, між двома і більше людьми, соціальними рухами, групами інтересів, класами, статями, організаціями, політичними партіями, етнічними, расовими або релігійними колективами.

Російський соціолог П. А. Сорокін зазначив на обумовленість конфлікту рівнем задоволення базових потреб людей. Розкриваючи причини соціальних конфліктів і революцій, він писав: "Безпосередньою причиною будь-якої революції завжди було збільшення придушення базових інстинктів більшості населення, а також неможливість навіть мінімального їх задоволення ... Якщо" пригнічується "власницький інстинкт мас, панують бідність і нестатки і особливо, якщо его відбувається на тлі благоденства інших, то ми маємо ще одну причину революцій " [1] . Серед пригнічених інстинктів, потреб і рефлексів, які викликають соціальну напругу, вибух і конфлікт, Сорокін, крім перерахованих вище, називає потреби колективного самозбереження (сім'ї, релігійної віри, партії, своєї референтної групи і т.п.), потреба в житлі і одязі , сексуальний рефлекс, інстинкт самовираження і самоствердження, інстинкт змагальності, творчої роботи, придбання різноманітного досвіду, потреба в свободі і т.д.

Вказівка ​​на зв'язок потреб і конфліктів, розгляд джерел конфліктів в придушенні базових потреб, без задоволення яких людина не може існувати, дозволить ближче підійти до аналізу соціальних конфліктів. Зміст і специфіка соціального

конфлікту будуть істотно відрізнятися в залежності від відповіді на ряд питань, які залишаються "за дужками" загального визначення. Наприклад, що собою представляють учасники соціального конфлікту, наприклад безробітні, що увійшли в конфлікт з суспільством з приводу втрати (втрати) робочих місць? Які підстави, причини соціального конфлікту (коли роботодавці, не бажаючи втрачати прибуток, звільняють зайвих, як їм здається, працівників) і що випливають з цього мети учасників (роботодавців - зберегти або збільшити прибуток, безробітних - відновити себе на ринку праці)?

Не випадково сучасні російські соціологи вважають ключовим поняттям для виявлення сутності соціального конфлікту соціальну напруженість , тобто такий стан соціальної системи, зміст якого становить процес виникнення і розвитку соціальних протиріч в суспільстві. Необхідною умовою появи соціальної напруженості виступає зіткнення соціальних інтересів різних суб'єктів суспільного розвитку , яке може проявлятися в різних формах: зростання невдоволення, обурення, соціальне непокору і т.п.

Таким чином, конфлікт - одна з форм соціальної взаємодії, в ході якого інтереси одних суб'єктів протиставляються інтересам інших, або інтереси групи суб'єктів протиставляються інтересам суспільства в цілому. Конфлікт - вираз крайньої форми загостреності відносин в малих і великих групах людей, яка проявляється як на соціологічному, так і на психологічному рівні соціальної взаємодії. І оскільки зміст конфлікту пов'язане з взаємодією суб'єктів соціального життя на всіх її рівнях або, точніше сказати, з усіма формами суспільної свідомості (історичного, політичного, соціологічного, психологічного тощо), остільки вивчення сутності соціального конфлікту вимагає комплексного аналізу цього феномена.

  • [1] Сорокін, П. А. Людина, цивілізація, суспільство. - М., 1992. - С. 272-273.
 
<<   ЗМІСТ   >>