Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічні основи природокористування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Види моніторингу

Моніторинг стану навколишнього середовища передбачає постійне спостереження за процесами, що відбуваються в природі і техносфери, з метою передбачення змін їх якості, погіршення середовища проживання людини, деградації біосфери.

Залежно від конкретних цілей, завдань, об'єктів спостереження розрізняють кілька видів моніторингу. Так, наприклад, існує поняття загального моніторингу, об'єктом дослідження якого є, на думку академіка І. П. Герасимова (1975), "багатокомпонентна сукупність природних явищ, підвладна різноманітним природним динамічних змін та стикається різноманітний вплив і перетворення її людиною".

Для конкретизації дій і зручності розгляду загальний моніторинг поділяється на наступні блоки:

 • - Біоекологіческій;
 • - Геоекологічний;
 • - Біосферний.

У кожен з цих блоків можуть бути включені певні види моніторингу в залежності від конкретних об'єктів спостереження. У свою чергу, структура окремого виду моніторингу може складатися з окремих підсистем або підпрограм з інших видів моніторингу.

Один з варіантів структури видів моніторингу навколишнього середовища представлений на рис. 4.7.

Наведена на схемі структура не є повною класифікацією всіх можливих видів моніторингу навколишнього середовища. Між окремими видами моніторингу не завжди представляється можливим провести чітку грань, оскільки, як було сказано раніше, окремі види моніторингу можуть бути використані іншими або входять в їх структуру.

В даний час найбільшу актуальність набуває моніторинг антропогенних змін, так як саме техногенне і (або) господарське вплив людини на навколишнє середовище приносить небезпечні зміни в екологічні системи, ландшафти, природні комплекси. Основою для цього служить фоновий моніторинг в незмінених або малозмінених природних комплексах.

Структура видів моніторингу

Мал. 4.7. Структура видів моніторингу

Виключно важливе значення мають результати фонового моніторингу в процесі біосферного моніторингу, призначеного для визначення глобально-фонових змін у навколишньому природному середовищі під дедалі більшим антропогенним впливом.

Наслідками антропогенного "тиску" на біосферу можуть бути зміни циркуляції газів між океаном і повітряну оболонку Землі, погодно-кліматичних умов на планеті, порушення озонового шару, забруднення Світового океану нафтою і нафтопродуктами, порушення природних місць мешкання і шляхів міграції в тваринному світі, порушення біогеоценозів і т.д.

Невід'ємною частиною біосферного моніторингу є біосферні заповідники (заказники), що дозволяють підтримувати стратегію біорізноманіття.

У Російській Федерації створена і функціонує Єдина державна система екологічного моніторингу (ЕГСЕМ), загальне керівництво якою здійснює Міністерство природних ресурсів і екології РФ. Крім того, Мінприроди Росії координує діяльність всіх зацікавлених відомств в області спостережень за станом навколишнього середовища.

Мінприроди та його установи організовують і ведуть:

 • - Моніторинг джерел антропогенного впливу на навколишнє природне середовище;
 • - Моніторинг тваринного і рослинного світу, моніторинг наземної флори і фауни (крім лісів);
 • - Моніторинг водного середовища водогосподарських систем в місцях водозабору та скидання стічних вод.

Федеральне агентство кадастру об'єктів нерухомості організовує і координує діяльність по земельній політиці держави, в тому числі здійснює:

 • - Державний контроль за використанням та охороною земель;
 • - Ведення державного земельного кадастру і моніторингу земель;
 • - Організацію і проведення робіт із землеустрою;
 • - Організацію робіт по систематичному виявленню невикористаних і нераціонально використовуваних земель.

Федеральна служба Росії по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет), комітети або управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища суб'єктів Російської Федерації, регіональні та територіальні центри організовують роботу зі спостереження за станом атмосферного повітря, поверхневих вод суші, морського середовища, грунтів, навколоземного космічного простору. Крім того, ведеться облік шкідливих впливів на об'єкти природи, а також спостереження за рівнями радіації (радіаційним фоном).

Ця служба здійснює збір і узагальнення гідрометеорологічної і геліогеофізичної інформації, даних про метеорологічних, агрометеорологічних і гідрологічних явищ та процесів, про зміну клімату, про радіаційну обстановку на поверхні Землі і в навколоземному космічному просторі. В її обов'язки також входить надання всім зацікавленим організаціям відомостей про небезпечні природні явища, екстремальних забрудненнях навколишнього середовища.

У Росії з 1994 р функціонує система соціально-гігієнічного моніторингу. Ця система передбачає: отримання і обробку інформації державних і галузевих систем спостереження, оцінку і прогнозування зміни стану здоров'я населення, навколишнього природного, виробничої і соціального середовища, соціально-економічного розвитку, а також даних дер

дарчим статистики; виявлення причинно-наслідкових зв'язків між станом здоров'я і середовищем проживання людини, створення інформаційно-аналітичних мереж і баз даних і ін.

Інформаційний фонд соціально-гігієнічного моніторингу поповнюється необхідною інформацією як за рахунок діяльності установ самої служби, так і інших відомств в рамках ЕГСЕМ.

Система соціально-гігієнічного моніторингу наочно демонструє важливість і необхідність інтеграції різних видів моніторингу навколишнього середовища.

Відсутність опису в цьому розділі інших специфічних видів моніторингу анітрохи не применшує їхньої значимості і цінності в системі загального моніторингу стану навколишнього середовища.

Організація моніторингу навколишнього середовища

Ефективність будь-якої системи (виду) моніторингу багато в чому визначається його організацією, що представляє собою складну, багатопланову завдання.

Перш за все складність організації моніторингу залежить від його рівня. Моніторинг навколишнього середовища може охоплювати локальні території (район, область) - локальний рівень, окремі регіони (округу) - регіональний рівень і земну кулю в цілому - глобальний рівень. При цьому з урахуванням рівня моніторингу повинна бути створена достатня мережу станцій, пунктів, постів спостережень, оснащених найсучаснішим обладнанням, що використовують новітні технології.

Так, наприклад, система гідрометеорологічного моніторингу до недавнього часу налічувала понад 1800 гідрометеостанція, близько 3,5 тис. Спостережних постів, 42 гідрометеорологічні обсерваторії, більше 190 авіаметеорологічних і близько 150 аерозольних станцій. В системі використовуються для отримання необхідної інформації як національні ( "Метеор", "Океан", "Прогноз" і ін.), Так і міжнародні космічні комплекси та апарати.

Важливим питанням організації та функціонування системи моніторингу є її фінансове забезпечення.

У Росії поряд з бюджетним фінансуванням різних служб і відомств, які здійснюють моніторинг навколишнього середовища, функціонує Федеральний екологічний фонд Російської Федерації (ФЕФРФ).

ФЕФРФ здійснює фінансування за напрямками природоохоронної діяльності та федеральних цільових екологічних програм, в т.ч. розвиток системи екологічного моніторингу та його забезпечення.

Разом з тим ефективність моніторингу навколишнього природного середовища багато в чому залежить від наукового обґрунтування його теоретичних і методологічних основ, критеріїв оцінки різних факторів і показників антропогенних змін і порушень в біосфері. Вирішення цих питань суттєво підвищить рівень практичної значущості результатів, отриманих в процесі реалізації програм моніторингу навколишнього природного середовища.

 
<<   ЗМІСТ   >>