Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічні основи природокористування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Поняття про забруднення навколишнього середовища, їх класифікація та характеристика

Забрудненням навколишнього середовища називається надходження або виникнення в ній нових, звичайно не характерних для неї фізичних, хімічних, біологічних та інформаційних агентів, що призводять до негативних наслідків.

Забруднення навколишнього середовища може виникнути як в результаті впливу природних, природних факторів, так і в результаті господарської діяльності людини.

Природні забруднення виникають в результаті природних катастроф: вивержень вулканів, землетрусів, селевих потоків, бур, ураганів - без втручання людини.

Прикладами антропогенного забруднення є аварії і катастрофи на промислових об'єктах з викидом радіоактивних, хімічних і біологічних речовин. Однак не менш значними і небезпечними є забруднення, пов'язані зі звичайною господарською діяльністю, роботою підприємств, транспорту, будівництвом портів, урбанізацією територій і т.д.

Залежно від їх властивостей та впливу на навколишнє середовище забруднення ділять на наступні групи: фізичні, хімічні, фізико-хімічні та біологічні.

Таким чином, забруднення - це тіла, речовини, явища, процеси, які в неприродному для природи кількості і якості з'являються в навколишньому середовищі і можуть виводити її системи зі стану рівноваги.

Кожен забруднювач надає певний негативний вплив на природу, тому їх надходження в навколишнє середовище має суворо контролюватися і регламентуватися.

Фізичними забрудненнями називають забруднення, що виникають зі зміною фізичних параметрів середовища: теплових, світлових, електромагнітних, акустичних, радіаційних і ін. Прикладом може служити потепління, яке є результатом підвищення температури середовища в зв'язку з промисловими викидами теплої води, потоків нагрітого повітря, димів, газів. Тепловий вплив може бути вторинним як результат зміни хімічного складу середовища (парниковий ефект), який виникає в результаті антропогенного забруднення повітря вуглекислим газом, метаном, фтор-хлоруглеродамі, які пропускають сонячні промені, але затримують теплове випромінювання поверхні Землі, тим самим викликаючи підвищення температури атмосфери .

Теплове забруднення водойм призводить до послідовної зміни видового складу та порушення формування спільнот водоростей.

Розвиток промисловості призводить до акустичного забруднення середовища у вигляді підвищення природного рівня шуму і відхилення від нормального стану звукових характеристик (сили звуку, періодичності). Практично будь-які звуки, що виникають не з природних джерел і до яких живі організми не адаптовані протягом еволюції, розглядаються як антропогенний шумове забруднення. Шум як безладне поєднання звуків різної частоти і сили негативно впливає на будь-які живі організми, але найбільшою мірою на людину, викликаючи підвищену стомлюваність, зниження розумової активності, продуктивності праці, викликає соматичні та психічні захворювання.

Розрізняю / і радіаційне і радіоактивне забруднення навколишнього середовища. Радіаційний виникає в результаті дії іонізуючої радіації (випромінювання), а радіоактивне - в результаті перевищення рівня природного вмісту радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Радіаційний та радіоактивне забруднення викликають перевищення радіаційного фону Землі, до якого всі живі організми адаптовані в ході еволюції. Радіоактивне та радіаційне забруднення строго регламентуються. Перевищення нормативів може викликати серйозні зміни в навколишньому середовищі і в організмі людини. Мутагенний ефект, викликаний радіацією, є найбільш небезпечним наслідком цього виду забруднення.

Мутації передаються в поколіннях і можуть викликати стійкі зміни в біосфері. В епоху науково-технічного прогресу з'являються нові види забруднень, зокрема електромагнітне. Цей вид забруднення, що виникає в результаті дії ліній передач, радіо, телебачення, засобів комунікацій, роботи промислових установок, викликає зміни клітинних мембран і діє па молекулярному рівні, викликаючи зміни діяльності живих організмів в цілому.

Хімічне забруднення проявляється в зміні хімічних властивостей середовища, коли зміст якогось хімічного елемента або речовини перевищує середні багаторічні коливання. Особливо небезпечні викиди промислових підприємств, що містять двоокис сірки і продукти її перетворень, оксиди азоту та продукти їх перетворень, що веде до випадання кислотних дощів; значних розмірів досягають викиди в навколишнє середовище сірки, важких металів, особливо ртуті; летючого попелу з частинками недогоревшей палива, оксидів азоту, фтористих сполук, продуктів неповного згоряння палива. За експертними оцінками переважний вплив на хімічне забруднення навколишнього середовища надає автотранспорт, найнебезпечнішими серед викидів якого є сполуки свинцю, зокрема тетраетилсвинець, чадний газ, вуглеводні.

Серед більш ніж 7000 хімічних сполук, що забруднюють навколишнє середовище в результаті діяльності людини, розрізняють за дією на організм общетоксические і специфічні (алергенні, канцерогенні, мутагенні, ембріо- і гонадотоксические і ін.) Речовини. Серед них виділяють як найбільш небезпечні сім груп речовин: двоокис азоту в повітрі, бензол в повітрі, пестициди в воді, нітрати у воді, діоксини в харчових продуктах і в грунті, поліхлоровані дифеніном в харчових продуктах, соляна кислота в грунті.

Кількість шкідливих речовин та їхніх сполук постійно зростає. Відходи виробництва вводять в навколишнє середовище речовини, які отруюють повітря, воду, грунт, продукти харчування. Тонка плівка нафти від втрат при транспортуванні, аварій і скидів, що містять нафтопродукти, покриває водні поверхні і викликає загибель планктону, забруднює біогеоценози, порушує газообмін між атмосферою і гідросферою.

Біологічне забруднення навколишнього середовища поділяється на биотическое (биогенное) і мікробіологічне (мікробне). До биотическому забруднення відносять поширення в навколишньому середовищі біогенних речовин - виділень сільськогосподарських тварин з ферм і індивідуальних господарств, викидів підприємств, які виробляють певні види продовольства (м'ясокомбінатів, молокозаводів, пивзаводів), підприємств, що виробляють антибіотики, а також забруднення трупами тварин. Биотическое забруднення може привести і часто призводить до порушення процесів самоочищення води і ґрунту, вторгаючись в природний круговорот речовин.

Мікробне забруднення виникає внаслідок масового розмноження мікроорганізмів в антропогенних субстратах або в середовищах, змінених в ході господарської діяльності людини. В результаті зміни субстратів раніше нешкідливі мікроорганізми можуть набувати патогенні властивості або здатність пригнічувати інші мікроорганізми в спільнотах.

Крім того, всі забруднення в залежності від масштабів можна розділити на глобальні, регіональні та локальні.

Глобальні забруднення називають також фоново-біосферними. Вони виявляються в будь-якій точці планети, часто на значній відстані від джерел. Найчастіше ці забруднення є антропогенними і пов'язані з глобальним впливом людства як екологічного чинника.

Регіональне забруднення - це таке привнесення в середу або виникнення в ній нових, звичайно не характерних для неї фізичних, хімічних, біологічних та інформаційних агентів або перевищення природного среднемноголетнего рівня концентрацій перерахованих агентів у середовищі, що виявляється в межах значних просторів, але не охоплює всю планету.

Локальним називають забруднення невеликого регіону, як правило, навколо населеного пункту, промислового підприємства, шахти і т.д.

В результаті виведення в навколоземний і космічний простір об'єктів з випадковими орбітами і загального засмічення цього простору космічними об'єктами виникає забруднення космосу. Спостерігалися випадки раз

рушення ядерних реакторів, які перебувають на орбітах, що призводить до радіоактивного забруднення космосу.

Розрізняють також забруднення оболонок біосфери - атмосфери, гідросфери, ґрунту, підземних вод, Світового океану.

Виникає природне запитання: як обмежити забруднення навколишнього середовища? Адже в сучасних умовах неможливо повністю виключити надходження забруднювачів в біосферу. Яким чином визначити ту межу, який дозволить при сучасному рівні розвитку народного господарства захистити навколишнє середовище і людини від впливу небезпечних і шкідливих факторів? На ці питання дозволяє відповісти нормування, про який поговоримо нижче.

Нормування забруднень - це визначення кількісних показників факторів навколишнього середовища, що характеризують безпечні рівні їх впливу на стан здоров'я і умови життя населення. Нормативи не можуть бути встановлені довільно, вони розробляються на основі всебічного вивчення взаємин організму людини з відповідними факторами навколишнього середовища. Дотримання нормативів на практиці сприяє створенню сприятливих умов життя - праці, побуту і відпочинку, зниженню захворюваності, збільшенню довголіття і працездатності всіх членів суспільства.

В основу нормування покладено принципи збереження сталості внутрішнього середовища організму людини (гомеостазу) і забезпечення його єдності з навколишнім середовищем, залежності негативного впливу від інтенсивності і тривалості впливу факторів навколишнього середовища, пороговости в прояві несприятливих ефектів.

При обгрунтуванні нормативів використовується комплекс фізіологічних, біохімічних, фізико-математичних та інших методів дослідження для виявлення початкових ознак шкідливого впливу факторів. Особлива увага приділяється вивченню віддалених ефектів: онкогенного, мутагенного, алергенної, впливу на статеві залози, ембріони і розвивається потомство, адже більшість забруднювачів оболонок біосфери мають віддаленим впливом на навколишнє середовище і всі об'єкти біосфери, включаючи людину. Остаточна апробація нормативів здійснюється при використанні на практиці для

контролю їх вмісту в атмосфері, гідросфері і літосфері і зіставленні отриманих концентрацій з даними про стан навколишнього середовища та стан здоров'я людей, які проживають на територіях, забруднених цими речовинами. Існують методи обліку комбінованої дії комплексу шкідливих факторів.

Залежно від нормованого фактора навколишнього середовища розрізняють:

ОБУВ - орієнтовний безпечний рівень впливу;

ГДК - гранично допустима концентрація;

ДОК - допустима залишкова концентрація;

ПДГ - гранично допустимі викиди;

ПДС - гранично допустимі скиди;

ІРУ - гранично допустимі рівні впливу (для фізичних чинників).

Перераховані нормативи діляться на санітарно-гігієнічні та санітарно-технічні.

Санітарно-гігієнічні нормативи попереджають вплив забруднювачів на живі об'єкти біосфери. До них відносяться ОБУВ, ГДК, ПДУ. Зазвичай встановлюється ВД До для атмосферного повітря - максимально-разова, середньодобова і ін .; ГДК для води водойм і водопроводів; ГДК для грунту.

Санітарно-технічні нормативи і їх дотримання дозволяють підтримувати концентрацію шкідливих речовин в навколишнє середовище на рівні встановлених гігієнічних нормативів, тобто не перевищує їх. До них відносяться ПДС, які встановлюються для води і грунту; ПДВ в атмосферне повітря тим чи іншим об'єктом народного господарства і ДОК - допустимі залишкові концентрації того чи іншого речовини у викидах підприємств в атмосферу, в стічних водах і скиди в грунт.

Оскільки гігієнічні нормативи обгрунтовуються в дослідах на лабораторних тваринах (не менше ніж трьох біологічних видів), можна сподіватися, що вони захищають не тільки людини як об'єкт біосфери, а й усі інші живі організми від шкідливого впливу забруднень. Проте в даний час розробляється додатковий норматив - гранично допустима екологічна навантаження на навколишнє середовище (ПДЕН), який дозволить враховувати несприятливі впливу на об'єкти біосфери в цілому.

 
<<   ЗМІСТ   >>