Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічні основи природокористування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Екологія як наука. Цілі і завдання екології

Екологія - це наука, що вивчає закономірності взаємодії організмів і середовища їх проживання, закони розвитку і існування біогеоценозів як комплексів взаємодіючих живих і неживих компонентів в різних ділянках біосфери.

Слово "екологія" як уже говорилося в передмові, вперше вжив німецький біолог Ернст Геккель, позначивши їм біологічну науку, що вивчає взаємини організмів з навколишнім середовищем. В даний час це поняття стало вживаним і звичним у всьому світі, породило "екологізацію" сучасних наукових дисциплін, визначило спосіб мислення і поведінки для найбільш освіченої і прогресивної частини людства. Екологія по праву стала однією зі сторін гуманізму, духовності, розуміння єдності людини і природи, високої культури.

Основу всієї життєдіяльності людини, джерело ресурсів його господарства становить навколишня природа. Однак людство дуже довго обходило і замовчував проблеми впливу цивілізації на навколишнє середовище.

Вперше ці питання були підняті В. І. Вернадським, який довів, що за потужністю впливу на біосферу антропогенні процеси на початку XX ст. стали співставними з геологічними та іншими природними процесами. Знадобилися десятиліття для того, щоб наукова думка прийшла до висновку про те, що розвиток цивілізації справжніми темпами і в існуючій формі неминуче веде до руйнування природи і несумісно з можливостями виживання людини як біологічного виду.

Екологічні закономірності виявляються на рівні особини, популяції особин, біоценозу, біогеоценозу і біосфери в цілому. Розуміння цього є основоположним у розвитку екології як науки, що вивчає природу як людський будинок і доводить, що він незамінний, унікальний, неповторний, але при цьому крихкий, вразливий і потребує захисту від руйнівних наслідків розвитку цивілізації. Таким чином, наука, раніше орієнтована на вивчення окремих видів, популяцій і елементарних спільнот, перенесла центр уваги на всю біосферу як сукупність живих організмів на Землі. Виникла екологія людини як всякої живої істоти; людського суспільства як особливої ​​сукупності живих організмів.

Якщо простежити послідовність етапів розвитку екології, то спочатку це були два приватних розділу ботаніки та зоології, які вивчають взаємодію організмів з навколишнім середовищем. До середини XX в. екологія як наука, перетворилася в галузь біології, що вивчає ще й надорганізменних системи, сукупність організмів разом з навколишнім середовищем, звану загальної екологією. В даний час екологія придбала міждисциплінарний, загальнонаукове значення і отримала статус загальної екології.

Загальна екологія - наука методологічна, що створює наукові методи пізнання дійсності, її висновки знаходять застосування в різних областях людської діяльності.

Відповідно до цього основними завданнями екології є:

  • - Розуміння законів функціонування і розвитку біосфери як цілісної системи;
  • - Вивчення реакцій компонентів довкілля на впливи природного та антропогенного походження;
  • - Визначення допустимих меж впливу людської цивілізації на навколишнє середовище;
  • - Розробка концептуальних уявлень і рекомендацій щодо шляхів розвитку суспільства, які гарантували б дотримання меж впливу на навколишнє середовище, існування і розвиток останньої.

У науці екології здійснюється синтез багатьох наукових дисциплін - біології, геології, фізики, хімії, географії, економіки, соціології, математичного моделювання, правознавства та ін.

Екологічні проблеми вимагають широкого філософського осмислення, створення нових етичних концепцій. В екології найскладніші наукові побудови сусідять з прикладними питаннями, які вимагають негайного вирішення. Структура науки екології схематично зображено на рис. 1.1.

Структура сучасної екології

Мал. 1.1. Структура сучасної екології

Таким чином, можна зробити висновок, що екологія - не просто наукова дисципліна, вона являє собою проблемно орієнтовану систему наукових знань.

 
<<   ЗМІСТ   >>