Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Консультування та коучінг персоналу в організації

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ 2. КОНСУЛЬТУВАННЯ І КОУЧІНГ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПО ТИПОВИМ ЗАПИТАМ

РОБОТА З ОСОБИСТІСТЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ. КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

• підходи до розуміння структури самовизначення і професійної ідентичності особистості;

вміти

 • • виявляти проблеми самовизначення;
 • • проводити аналіз професійної ідентичності в рамках індивідуально-психологічної консультації;

володіти

 • • прийомами аналізу самовизначення і професійної ідентичності;
 • • методом генограмми і технікою репертуарних решіток.

Консультування з питань соціального і професійного самовизначення особистості

У будь-якій організації працюють люди з різним рівнем підготовки, як молоді, які проходять період адаптації, так і тс, хто має багаторічний досвід роботи. За все вони стикаються з питаннями статусно-рольових відносин, постановки і уточнення цілей, життєвих і професійних планів, позиціонування себе перед іншими людьми і т.п. Подібна активність тісно пов'язана з проблематикою самовизначення особистості - актуальною предметною областю психологічних досліджень. Процес самовизначення спрямований на осягнення норм, правил, цінностей та інших аспектів життєдіяльності організації, а також формування уявлень індивіда про свої професійно важливі якості, здібності і інших характеристиках, що забезпечують професіоналізацію.

Консультування але проблем самовизначення направлено на надання допомоги співробітникам, які опинилися перед проблемою вибору, необхідністю прийняття рішення про свої цілі, плани, напрямки діяльності, особливості поведінки, переосмислення своїх цінностей, уявлень про себе і своє майбутнє. Подібні запити виникають в умовах адаптації, організаційних змін, що супроводжуються зміною статусно-рольового становища, місцем в комунікаційних зв'язках, розвитком конфліктів і т.п.

Сутність самовизначення особистості. У вітчизняній психологічній традиції проблема самовизначення досліджується в зв'язку з завданнями трудової і навчальної діяльності, професійного становлення та розвитку особистості.

Самовизначення розглядається як:

 • • свідомий акт виявлення та утвердження власної позиції в проблемних ситуаціях [1] ;
 • • внутрішня активність, яка надає визначеність особистості і через яку переломлюються зовнішні впливи [2] ;
 • • свідомий процес аналізу, прийняття, перевірки на міцність не тільки власної позиції, а й уявлень про самого себе в проблемних ситуаціях [3] ;
 • • умова формування професійно важливих якостей і успішного оволодіння діяльністю [4] ;
 • • умова успішної соціальної адаптації [5] і т.д.

Осмислене ставлення фахівця до процесу самовизначення має велике значення для професійного розвитку, формування особистості. Як писав В. Д. Шадриков, професіонал на відміну від виконавця сам ставить цілі діяльності, визначає шляхи і засоби їх досягнення, несе відповідальність за наслідки її реалізації. Професіонал вибудовує, змінює і розвиває діяльність, утримує її предметність в різноманітних практичних ситуаціях [6] . Тому можна сказати, що багато сторін життєдіяльності людини залежать від того, яке місце він собі відводить в соціальній і професійному середовищі, які ставить перед собою мети, які освоює соціальні ролі і т.п. Від результатів самовизначення людини багато в чому залежать його готовність до зміни, самореалізації, розвитку і, як наслідок, почуття впевненості в собі, ефективність діяльності і конкурентоспроможність.

У зарубіжній психології в цьому контексті досліджується само- детермінація як процес формування життєво важливих навичок, знань і переконань особистості, що дозволяють суб'єкту здійснювати автономне поведінка, постановку цілей і їх досягнення, саморегуляцію і т.п. [7]

Згідно з логікою склалися у вітчизняній психології підходів до проблеми самовизначення, це явище можна розглядати як свідому активність людини, спрямовану на вироблення власної позиції щодо свого місця в соціальних і професійних умовах в проблемних (змінюються) ситуаціях. Па основі сформованих уявлень про себе і своє місце в соціальному світі людина вибудовує логіку розвитку і втілення свого потенціалу в діяльності, спілкуванні, взаємодії з іншими людьми і різними сторонами навколишнього світу.

Як процес самовизначення носить активний характер, що надає особливого значення ціннісно-смисловий сфері особистості, відповідальності за свої життєві плани і перспективи. Спрямованість у майбутнє, співвідноситься з минулим і сьогоденням, забезпечує можливість постійного зростання особистості, включення в нові соціальні відносини з урахуванням минулого досвіду і реального стану. Суб'єктом самовизначення є особистість, яка виявилася в проблемної ситуації, перед необхідністю прийняття рішення про подальшу свою діяльність. Незважаючи на те що вона дуже обмежена регулюються соціальними інститутами, результат самовизначення заснований на усвідомленій активності і особистому вирішенні.

Самовизначення як особистісне явище передбачає (поряд з інтуїтивними процесами) свідомий аналіз ситуації, вибір своєї позиції, місця в різноманітних соціальних відносинах. Цей аналіз і вибір здійснюються через конкретні дії (вибір навчального закладу, професії, супутника життя, місця проживання і т.зв.) і більш загальні слабо структуровані дії, в яких виражається певна спрямованість (пошук сенсу життя, ролі в суспільстві і т.п .).

Серед основних результатів цього процесу можна виділити такі, як усталена система цінностей, життєві позиції, плани і т.п. В результаті самовизначення відбувається формування ідентичності (системи уявлень про самого себе, в яку входить усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних та інших якостей) і самооцінки. Одним з механізмів цього процесу виступає необхідність вирішення проблемної ситуації, що виникла в ході соціалізації і послужила джерелом відповідної активності суб'єкта, вибору їм способів поведінки, взаємодії з оточуючими людьми і т.п. У цьому сенсі самовизначення особистості виступає як процес конструювання ідентичності, який наразі триває в ході вирішення проблемної ситуації. Результатом самовизначення є не тільки нову якість особистості, а й досвід роботи над собою, розвиток навичок прийняття рішення в умовах, що змінюються. Тому кожна людина в організації може зіткнутися з проблемами самовизначення незалежно від свого стажу і досвіду роботи.

У психологічних підходах до аналізу самовизначення особистості основна увага приділяється проблемі взаємодії індивіда і суспільства, співвідношення зовнішньої і внутрішньої детермінації поведінки людини, ціннісно-мотиваційної основі самодетерминации. При цьому самовизначення розглядається як особистісний вибір своєї позиції, свого місця в суспільстві.

Типи самовизначення. У психологічної літературі найчастіше виділяються особистісне, життєве, соціальне, професійне самовизначення, які тісно взаємопов'язані між собою [8] . В основі їх виділення лежать основні фактори, що зумовлюють формування самосвідомості особистості. Так, джерелом формування соціального самовизначення є соціальне середовище, а джерелом формування професійного самовизначення - професійне середовище.

Професійне самовизначення виступає як самостійне і усвідомлене знаходження смислів виконуваної роботи і всієї життєдіяльності. Це змістовний процес, який має свій розвиток. Показниками цього розвитку є зміни в сфері таких найважливіших параметрів особистості, як її професійна спрямованість і професійна самосвідомість [9] .

Серед основних особливостей професійного самовизначення виділяють [10] :

 • • більшу формалізацію (професіоналізм відбивається в дипломах і сертифікатах, трудовій книжці, результати праці і т.п.);
 • • наявність сприятливих умов (соціальний запит, відповідні організації, обладнання і т.п.).

Професійне самовизначення - тривалий процес внутрішнього, суб'єктивного плану, пошук людиною "своєї" професії і "себе в професії", визначення для себе професійних позицій і перспектив, досягнення їх. Це такий етап соціалізації, всередині якого людина набуває готовність до самостійної професійної діяльності, тобто стає суб'єктом діяльності [11] .

Особливості соціального самовизначення [12] :

 • • глобальність того образу і стилю життя, які специфічні для життєвого середовища, в якій мешкає дана людина;
 • • роль соціокультурних чинників (стереотипів, традицій, суспільних норм і т.п.);
 • • залежність від економічних, соціальних, екологічних чинників, що визначають життя даної соціальної групи.

Самовизначення в соціально-психологічному контексті постає як процес формування "Я-концепції" (соціальної ідентичності) особистості через освоєння і прийняття індивідом соціальних ролей, позицій в загальній системі соціальних відносин. Соціальне самовизначення пов'язано з особистісно значущої орієнтацією в системі соціальних відносин. Це і закономірний процес особистісного становлення, і в той же час одна з головних задач в житті людини, вирішувати яку доводиться власними зусиллями і за допомогою сформованих в суспільстві соціальних інститутів. Соціальне самовизначення здійснюється щодо ситуації в суспільстві культури цінностей.

Особистісне самовизначення характеризується наступними основними ознаками [13] :

 • • практично повна відсутність формалізації результату або рівня самовизначення;
 • • відсутність стандартних умов для прояву;
 • • роль факторів епохи, громадських стандартів.

Цей вид самовизначення розгортається в рамках так званого життєвого поля: сукупності індивідуальних цінностей, смислів і простору реальному житті, що охоплює минуле, сьогодення і майбутнє [14] .

Всі види самовизначення знаходяться в постійній взаємодії. На думку А. К. Маркової, різні види самовизначення по-суті здійснюються одночасно, міняючись місцями, як причина і наслідок [15] . У деяких випадках вони можуть передувати один одному. Наприклад, особистісне самовизначення може лежати в основі професійного, тим самим сприяючи його більш ефективній реалізації.

Життєве самовизначення є найбільш загальним видом. Воно лежить в основі процесу самовизначення особистості, який починається з першого дня життя людини як виконання ним свого призначення.

Фактори самовизначення. Самовизначення особистості залежить від багатьох факторів.

Зовнішні фактори:

 • • закладені в культурі механізми соціалізації;
 • • традиції і способи взаємодії людини з іншими людьми, групами, соціальними інститутами;
 • • система суспільних вимог і норм і т.д.

Внутрішні чинники - змістовні особливості особистості, що визначають характер і напрям поведінки індивіда. Серед них основне місце відводиться ціннісно-мотиваційним, змістовим характеристикам особистості. Ціннісно-мотиваційна основа самовизначення, на думку багатьох дослідників, становить його ядро. І це зрозуміло - кожен з нас вибирає свою професію, коло спілкування, місце проживання, друзів і т.п., багато в чому виходячи з власних бажань, уподобань, цінностей.

Структура і механізми процесу самовизначення. Розглянемо структуру самовизначення в рамках розвивається нами підходу [16] Самовизначення - це когнітивно-мотиваційний процес, в результаті якого формується соціальна ідентичність особистості. Головний зміст цього процесу складає ціннісно-мотиваційна основа особистості, яка взаємопов'язана з поданням людини про своє місце в соціальному середовищі (соціальної ідентичністю) [16] .

Самовизначення розглядається як:

 • а) процес конструювання соціальної ідентичності, в ході якого відбувається:
  • - Сприйняття суб'єктом невідповідності його індивідуальних і особистісних властивостей (якості, соціально-рольові позиції, рівень, місце в суспільстві і т.д.) вимогам навколишнього середовища;
  • - Співвіднесення своїх якостей з реальними або уявними стандартами (вимоги, статуси, ролі, культурні традиції і т.д.);
  • - Перебудова уявлень про себе, в тому числі і шляхом вибору якостей, які з об'єктивних чи суб'єктивних причин оптимальні для життєдіяльності в ситуації, що склалася;
 • б) процес вирішення проблемної ситуації, прийняття рішення. Його основу складає активність з виявлення та утвердження власної позиції в проблемних ситуаціях, аналогічна процесу вирішення завдань з різним ступенем невизначеності, складності та мінливості.

Найважливішим механізмом самовизначення виступає проблемна ситуація, яка може бути викликана різними причинами. Наприклад, зміною зовнішнього середовища або критеріїв її сприйняття і оцінки (соціокультурної, економічної, політичної і т.д.), появою нових властивостей суб'єкта (отримано нове утворення, з'явилися нові друзі і т.п.), проблемами адаптації (освоєння повий діяльності, включення в новий колектив і т.зв.), які посилюють роль самовизначення [18] .

Індивід здійснює аналіз проблемної ситуації, альтернативи її вирішення і потім робить особистісний вибір, при якому вимоги зовнішнього середовища і можливі способи поведінки (усталені норми поведінки, діяльності і т.п.) співвідносяться з його особистісними смислами і цінностями.

З огляду на всі ці положення, структура самовизначення являє собою поєднання когнітивних і ціннісно-смислових процесів, які забезпечують формування певної внутрішньої схеми (ідентичність). У цьому підході підкреслюється важливість і взаємозв'язок наступних питань самовизначення особистості: "Хто я? Що і як я роблю?" - Власне питання ідентичності, спрямовані на отримання знань про самого себе в контексті існуючих соціальних відносин і вимог діяльності. "Який я?" - Питання цінностей, спрямований на усвідомлення смислових компонентів свого "Я", на розвиток уявлень про атрибути належного але відношенню до різних ситуацій і людям. "До чого я прагну?" - Питання мотивації, ефективно відповісти на який можна, тільки усвідомивши перші два питання [16] .

Основні ознаки процесу самовизначення:

 • • наявність проблемної ситуації, яка запускає механізм самовизначення;
 • • різний стан суб'єкта самовизначення, умовно в початковій і кінцевій точці самовизначення;
 • • певне місце суб'єкта самовизначення в соціально-економічній або культурній структурі суспільства;
 • • наявність життєвих механізмів регуляції цього процесу, які актуалізуються у відповідь на проблемну ситуацію.

Показники особистісного розвитку в процесі самовизначення:

 • • усвідомлені уявлення про своє місце в статусно-рольових відносинах, цінностях, мотивах діяльності;
 • • вміння визначати соціальні та професійні рамки поведінки;
 • • аналізувати прийняті рішення і готувати нові, що забезпечують можливість особистісного зростання в сьогоденні і майбутньому.

Соціальна ідентичність. Ідентичність - найважливіший змістовний результат і процесуальний сенс самовизначення. Стосовно до професійної діяльності в психології досліджуються в основному такі різновиди ідентичності, як соціальна і професійна, що в цілому відображає реальний в культурі відношення до професіонала, який є не тільки носієм професійних якостей, а й представником різних груп, суспільства, часу [20]

У літературі можна знайти різні підходи до розуміння соціальної ідентичності, суть яких в загальному вигляді представлена в табл. 3.1 [21] .

Таблиця 3.1

Основні підходи в дослідженні ідентичності

підхід

феномен ідентичності

функції

Структура / Механізм

психоаналіз

Почуття тотожності і безперервності власної особистості при сприйнятті інших людей, які визнають ці тотожність і безперервність (Е. Еріксон)

Адаптація в найширшому сенсі цього слова

Індивідуальна, особистісна і соціальна / Страх втрати свого "Я", обмеження потреб

Символічний інтер акционізм

Ієрархічна послідовність різних інтеріо- різірованних ролей (Ш. Струкер)

Основа для організації і вибору напрямку поведінки

Несвідома, усвідомлювана, "Я і Ми" (Дж. Мід) / Прагнення до взаємодії, спілкування, взаєморозуміння

біхевіоризм

Усвідомлення людиною своєї причетності до якоїсь групи, що відбувається під впливом реальних між- групових дій (М. Шериф)

Регуляція міжгрупових і міжособистісних відносин

Соціальна, особистісна / Прагнення зайняти певне місце в соціумі

когнітивний

і конструк- ціоністскій підходи

Когнітивна система, система конструктів

адаптація; орієнтування в соціальному просторі; структурування досвіду; побудова і прогнозування моделі поведінки

Рівні категоризації, когнітивний, мотиваційний, поведінковий компоненти / Порівняння з іншими, соціальна категоризація

Різниця підходів проявляється і в змісті поняття соціальна ідентичність. У табл. 3.2 наводяться приклади визначення цього поняття в різних роботах.

Таблиця 3.2 [22]

Приклади визначень соціальної ідентичності

Поняття соціальної ідентичності

автори

Частина "Я-концепції", самоконцепціі

А. Тешфел, Д. Абрамс, М. Хог, Д. Майерс

Область соціокультурного "Я"

Г. Маркус

Мережа соціальних ролей

Г. Мак Кол, Д. Сімонс

інтеріоризувати роль

Дж. Мід, Ш. Струкер, С. Розенберг С. П. де Бойка

Комплекс багатоаспектних характеристик

В. Рейч

Одиниця груповий взаємозалежності

М. Бревер

Когнітивна організація, орієнтована на метасістему соціальної регуляції

У. Дойзі

Категоріальна система знань суб'єкта про своє місце в соціальному оточенні

С. Московічі

Внутрішня конструкція (схема)

М. Чандлер

Існування в певному місці, сталість "Я"

К. Шейбі

Частина соціального "Я"

М. Ярумовіч

Визначеність особистості як основа соціального життя

Т. Шибутані

особистісний ядро

3. Бауман

Діспозіціонние, ситуативні атрибути

С. Александ, М. Вілей

Співвідношення мимоволі або довільно обираних ролей

А. А. 11уціев

Усвідомлення, відчуття, переживання приналежності до соціальних спільнот

В. А. Ядов

Один з елементів соціального світу людини

Г. М. Андрєєва

Область соціальних відносин, символічне засіб

Ю. Л. Качанов

Система ключових особистісно-соціальних конструктів суб'єкта

Н. Л. Іванова, Г. Б. Мазілова, Т. В. Румянцева

В класичним визначенні А. Тешфела соціальна ідентичність розглядається як та частина індивідуальної "Я-концепції", яка походить від знань індивіда про власне груповому членстві, тобто власної приналежності до соціальної групи (або груп) разом з ціннісними та емоційними проявами цього членства [23] .

Соціальна ідентичність розглядається як динамічне прижиттєво конструює в ході взаємодії, соціального порівняння і активного побудови соціальної реальності цілісне утворення, що виступає як система ключових особистісно-соціальних конструктів суб'єкта [24] . Звернення до поняття конструкту наклало відбиток і на методи аналізу ідентичності, зокрема застосування техніки репертуарних решіток Дж. Келлі [25] .

Структура соціальної ідентичності включає в себе різні компоненти. Найчастіше серед них виділяють когнітивні, ціннісно-мотиваційні та поведінкові компоненти. Ідентичність - це, перш за все, когнітивна характеристика, в якій відбивається знання людини про себе як члені різних спільнот і носії професійних якостей. За це і ціннісно-мотиваційна характеристика, оскільки на основі уявлень про себе, своє місце в навколишньому середовищі, людина вибудовує і логіку своєї поведінки і розвитку (особистісного, соціального, професійного) [26] .

Основні функції соціальної ідентичності спрямовані на забезпечення соціальної орієнтації, діяльності та взаємодії індивіда в різних умовах; побудова прогнозів можливих наслідків індивідуального вибору і напрямки розвитку. Крім того, соціальна ідентичність є однією з підстав сприйняття індивідом цінностей групи, відповідно до яких визначаються допустимі межі поведінки [27] . Головна функція (фокус придатності) соціальної ідентичності як системи особистісно-соціальних конструктів знаходиться в зоні збереження визначеності, пристосування до мінливих умов соціального середовища, визначення свого місця в соціальному просторі, побудови моделі поведінки і прогнозування.

Соціальна ідентичність - це та внутрішня когнітивна схема, яка формується в процесі самовизначення, забезпечує збереження визначеності особистості і, разом з ціннісно-мотиваційними особливостями, служить внутрішнім фактором суб'єктивної оцінки зовнішніх впливів в ситуації ухвалення рішень.

Підхід соціальної ідентичності знайшов застосування в дослідженнях організації та лідерства, практиці консультування в цій сфері.

Під впливом підходу А. Тешфела і Дж. Тернера стали переосмислюватися багато традиційні проблеми організаційної психології. З'являються роботи, в яких обгрунтовується важливість вивчення соціальної ідентичності персоналу для розуміння функціонування організацій [28] .

Відомий англійський психолог А. Хаслам і його колеги вже багато років займаються розвитком підходу соціальної ідентичності до вивчення організацій. Сенс цього підходу полягає в тому, що деякі особливості організації знаходять нові інтерпретації завдяки розумінню соціальної ідентичності персоналу і керівників.

Розвиваючи ідею Дж. Тернера про рівні самокатегоризации, автор виділяє кілька рівнів ідентичності в організації - організаційна, субгрупповая, персональна, яким відповідають різні механізми досягнення мотивації самоповаги, самоактуалізації, кооперації [29] .

На організаційному рівні самоповагу підтримується колективними досягненнями, а самоактуалізація досягається через поділ загальних цілей. Спостерігається висока мотивація кооперації з групою. На рівні субгрупповой ідентичності в індивіда мотивація самоповаги підтримується через порівняння своєї групи з іншими групами, оцінку досягнень своєї групи. Самоактуалізація виникає внаслідок порівняння та конкуренції з іншими групами. Спостерігається висока мотивація кооперації всередині своєї групи, але низька за її межами. На рівні персональної ідентичності почуття самоповаги з'являється завдяки оцінці власних досягнень. Самоактуалізація досягається через порівняння і конкуренцію з іншими членами групи, при цьому мотивація кооперації низька [30] .

Емпіричні дослідження, проведені Хасламом і його колегами, показали, що особливості соціальної ідентичності персоналу і керівників можуть відігравати суттєву роль для організацій [31] .

Наприклад, було виявлено, що функціонування організації пов'язано з тим, наскільки персонал розділяє групову ідентичність. У співробітників організацій проводився аналіз співвідношення мотивації координації, кооперації та комунікації з бар'єрами координації, кооперації та комунікації. Це співвідношення розглядалося в ситуаціях, що сприяють формуванню загальної групової ідентичності, і, навпаки, перешкоджають цьому. Виявилося, що в ситуаціях, коли співробітники поділяли ідентичність групи, у них була вище мотивація координації, кооперації та комунікації і нижче бар'єри координації, кооперації та комунікації. Це позитивно позначалося па функціонуванні організації [32] .

Ці дані було використано в дослідженні лідерства в організації. Згідно з підходом А. Хаслама, лідерство - це не є індивідуальне якість, а результат групових процесів [33] . Така постановка проблеми дозволяє подолати обмеження традиційних підходів в організаційній психології, які спрямовані на вивчення особистості лідера, пошук відповіді на питання про персональні якості хороших лідерів. Цього явно недостатньо для розуміння психологічної природи лідерства. Лідерство в організації повинно розглядатися з позиції проблеми не лідерів, а тих, що слід за ними. Лідерство - це не щось про мене, а про всі наші потреби це не про силу над людьми, а про силу через людей.

Емпірично було виявлено, що лідер діє в організації більш ефективно, якщо він демонструють соціальну ідентичність, яку поділяють члени групи. Характеристики, які ми цінуємо в лідерах (наприклад, розум), служать типовим прикладом про нас, а не про них. Це було виявлено в дослідженні, в якому психологи повинні були вибрати групового лідера з декількох кандидатів. Вибір здійснювався на основі наступних якостей: розумний, старанний. Виявлялося наявність цих якостей у членів групи і лідерів. Виявилося, що дуже сильні розбіжності в якості лідера і групи може негативно впливати на ефективність лідерства. Подібні приклади відомі в практиці управління компаніями. Так, в роботах, присвячених проблемі ефективного лідерства, П. Друкер показав, що в організації може відбутися розкол, якщо заробітна плата керівництва буде набагато більше, ніж інших співробітників. Занадто великий розрив у заробітній платі призводить до того, що керівники сприймаються співробітниками лише як вище керівництво, але не як колеги. При цьому у співробітників падає бажання сказати про всю команду "ми" [34] . З цього прикладу видно, що занадто великі відмінності ідентичності керівників і підлеглих але певним параметрам може негативно позначатися на лідерство і, як наслідок, функціонуванні організації.

Професійна ідентичність. У сучасних дослідженнях професійна ідентичність виділяється як основний критерій професійного розвитку особистості і ведуча характеристика суб'єкта праці [9] .

Логіка розвитку наукових уявлень про феномен і структурі соціальної ідентичності та окремих її видів дозволяє розглядати професійну ідентичність як найважливіший елемент в структурі "соціального Я", який заснований на усвідомленні індивідом своїх професійних якостей, а також на зіставленні себе з іншими професіоналами, тобто . професійному розвитку і соціалізації [36] .

Професійна ідентичність може розглядатися як область самосвідомості особистості, в якій під впливом діяльності і пов'язаного з нею взаємодії конструюється індивідуальне емоційно забарвлене знання власної приналежності до професії як цілеспрямованої діяльності, що реалізується в певних професійних спільнотах. Відповідно до цього знання індивід освоює систему цінностей, а також форм поведінки, властивих професійного співтовариства і диктуються як доцільністю діяльності, так і статусно-рольовими, ціннісними, мотиваційними впливами професійного співтовариства.

Як змістовна область соціальної ідентичності професійна ідентичність є комплексом когнітивних, ціннісно-мотиваційних і поведінкових особистісних характеристик, що забезпечують орієнтацію і взаємодія в світі професій, що дозволяють більш повно реалізовувати особистісний потенціал у професійній діяльності та професійному співтоваристві, а також прогнозувати можливі наслідки професійного вибору і напрямки розвитку. Знання людини про своє місце в професійній спільності супроводжується певними ціннісними та мотиваційними орієнтирами, а також суб'єктивним ставленням до власної професійної приналежності - все це становить основу професійної ідентичності [37] .

Самовизначення і процес прийняття рішень. Важливо підкреслити, що самовизначення на психологічному рівні пов'язано з усвідомленою активністю суб'єкта, спрямованої на розпізнавання особливостей соціальної і професійної середовища, ідентифікацію власних якостей і співвіднесення їх із зовнішніми вимогами. Ці процеси тісно взаємопов'язані. Вони призводять до формування ідентичності.

Ідентичність - нестабільна характеристика. Її розвиток зумовлений багатьма причинами, серед яких велике місце займають фактори свідомої регуляції, особистісного вибору, що відзначається навіть у роботах представників психоаналітичної школи. Наприклад, Дж. Марсіа розглядав ідентичність в контексті проблеми прийняття рішень і вибору [38] . Ідентичність формується через вибір з числа конкретних альтернатив, нехай навіть самих незначних, з якими стикається людина в житті. Вирішені проблеми призводять до посилення его, а невирішені можуть послабити його. Особиста історія формується в міру становлення ідентичності. Кожна вирішена проблема посилює его, наповнює його змістом, розкриває сильні і слабкі сторони і сприяє усвідомленню цілеспрямованості і осмисленості свого життя [39] .

Самовизначення особистості багатьма авторами розглядається з позиції проблеми вибору, який передбачає перевагу одного з прихованих або явних варіантів - альтернатив. Для того щоб у людини була можливість вибору, необхідна наявність декількох альтернатив, які по-різному можуть бути задані ситуацією і в різному ступені усвідомлювати або сприйматися суб'єктом. До дослідження вибору психологи зверталися в зв'язку з проблемами прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності, смисловий і моральної суперечливості ситуацій вибору і ін. [40]

Проблематика психологічних досліджень вибору пов'язана з аналізом його умов і можливостей, індивідуальних способів виявлення альтернатив і факторів, що впливають па вибір суб'єкта і т.п. Ці проблеми привернули увагу насамперед дослідників когнітивного напрямку. Але на сьогодні важко назвати концепцію, в якій би розглядалися тільки когнітивні аспекти вибору, оскільки, крім інтелектуальної діяльності, цей процес передбачає особисту відповідальність за результат, мотиваційні, змістові чинники вибору.

Як процес, що передбачає вибір, самовизначення може включати в себе різні компоненти: аналіз ситуації, визначення альтернатив, тобто елементів, з яких буде робитися вибір, підбір і перевірку критеріїв вибору і т.д. Всі ці компоненти складають більш складний у порівнянні з вибором процес пошуку і прийняття рішень. Пояснимо, що в літературі використовуються три близьких за змістом терміна, які, тим не менш, не слід плутати один з одним: робити вибір ( make chaise ), приймати рішення ( decision making process), вирішувати проблеми (solving problems). Багато в чому це взаємозамінні словесні звороти, і в побутовому мовленні їх часто плутають або підміняють одне іншим, але це різні дії. Робити вибір - означає вибір оптимальної з уже відомих альтернатив. Прийняття рішень - це більш складний процес. Він починається з ідентифікації проблеми, яку треба вирішувати, передбачає генерування альтернативних рішень, оцінку альтернатив і закінчується вибором. Рішення проблем - це активність, що включає в себе виявлення і в той же час створення необхідних умов для коригування невдалої ситуації або капітуляції при необхідності, тобто розпізнавання проблем, генерування альтернативних рішень, оцінку і вибір альтернатив, забезпечення реалізації обраної альтернативи [41] .

Механізмом самовизначення як процесу прийняття рішень виступає необхідність пошуку нових властивостей суб'єкта, який опинився в проблемної ситуації, прийняття рішення про самого себе або своє місце в навколишньому середовищі, коли старі уявлення виявляються неадекватними ситуації. Це передбачає аналіз зовнішніх умов життя, своїх якостей і зіставлення їх відповідності один одному. Як правило, джерелом проблем виступає соціальна або професійне середовище, яка "запускає" відповідні види самовизначення - соціальне і професійне. Питання про те, як вони співвідносяться між собою, залишається відкритим, але ми виходимо з того, що вони знаходяться в супідрядності стані: соціальне самовизначення включає в себе професійне.

Людина, який виявився в нових умовах (економічних, соціальних і ін.), Здійснює активність, спрямовану на розуміння себе і свого місця в цих умовах, тобто самовизначається. При цьому він приймає багато різних рішень. Наприклад, визначає, хто свій, а хто чужий в ситуації, що змінилася, з ким і яким чином будувати відносини, які якості заважають або допомагають долати труднощі і т.п. Суб'єктом рішення в цьому випадку є сама особистість, яка опинилася перед проблемою вибору, необхідністю розуміння свого місця в суспільстві, майбутньої діяльності і т.п. У цьому сенсі самовизначення може розглядатися як процес формування ідентичності, який забезпечується завдяки інтелектуально-особистісної активності індивіда, пов'язаної з необхідністю вирішення проблемних ситуацій і прийняття рішень. Тому в консультуванні клієнта з питань самовизначення важливо аналізувати критерії свідомого вибору, а також ступінь відповідальності особистості за результат свого самовизначення.

Основні етапи самовизначення як процесу прийняття рішень. Самовизначення здійснюється в певній послідовності:

 • • постановка проблеми;
 • • аналіз проблемної ситуації;
 • • визначення альтернатив вирішення проблеми;
 • • аналіз альтернатив і перевірка на практиці;
 • • оцінка результатів рішення.

Складне питання, який вирішує для себе кожна особистість, що стикається з проблемами самовизначення, - це критерії генерування і вибору альтернатив. В якості таких критеріїв можуть виступати різні явища, умови, особливості ситуації. Па особистісному рівні в ролі критеріїв виступають індивідуальні когнітивно-мотиваційні конструкти, в яких виражаються минулий досвід, специфіка прогнозування подій, суб'єктивних вимог до себе і навколишнього світу. В рамках когнітивних підходів основними критеріями вибору альтернатив при професійному самовизначенні є:

 • • оцінка цінності успіху і неуспіху;
 • • антиципация престижу, винагороди або задоволення;
 • • висування критеріїв професійної кар'єри, складності виробничої діяльності, доступності освіти та робочих місць [16] .

Кризи самовизначення. Процес самовизначення носить нерівномірний характер і може супроводжуватися кризовими періодами. Будь-яка криза з психологічної точки зору є відображенням невідповідності потреб особистості і можливостей їх задоволення. У цьому сенсі криза самовизначення може бути описаний як ситуація або період, коли індивіду відкриваються нові цілі, проблеми, перспективи, але при цьому він не має достатніх психічними ресурсами (інтелектуальними, мотиваційними та ін.), Необхідними для вирішення нових проблем і досягнення цілей.

Криза ідентичності відноситься до числа особистісних, психологічних криз.

Психологічна криза розглядається як "дисбаланс конструктивних і руйнівних тенденцій і форм психічної діяльності". Більшість психологічних криз спостерігається поза рівня патологічних реакцій, у практично здорових людей [43]

Різновиди криз. За змістом переживань виділяють наступні види криз [44] .

 • 1. Травматичні - викликаються екстремальними ситуаціями, що приводять до серйозних негативних наслідків, тобто ситуацій втрати здоров'я або життя:
  • • криза цілісності - загроза цілям, системі цінностей, неможливість самоактуалізації; зміст кризових переживань - втрата життєвого сенсу, інтересу до життя, перспективи, стимулу до діяльності, виникнення феноменів відчуження і безнадійності, поява негативного ставлення до життя;
  • • "пересадки коріння" - ситуації переходу в іншу культуру, інформаційну та комунікаційну середу;
  • • позбавлення - пов'язаний з втратою близької людини, ускладнюється, якщо відносини з людиною були важкими, не можна нічого виправити, при цьому несподіванка і безчасовість смерті може призводити до травматичного кризи;
  • • ситуаційний - втрата чогось емоційно значимого (крадіжка, руйнування системи політичної влади, зрада).
 • 2. Становлення - пов'язані з необхідністю витримувати нові випробування, пов'язані з дорослішанням і досягненням соціальної зрілості.
 • 3. Розвитку та життя - пов'язані з особливостями людського існування і постійними змінами в житті людини; необхідність перебудови в зв'язку з появою нових фізіологічних і психологічних якостей, розгортаються протягом певних періодів.

За змістом проблематики кризового періоду виділяють:

 • • кризи вікового розвитку,
 • • ситуацій,
 • • професійного розвитку.

У теорії криз традиційним вважається поділ криз на кризи вікового розвитку, кризи ситуацій та професійні кризи (кризи професійного становлення).

Вікові кризи пов'язані зі зміною періодів психічного розвитку особистості, коли відбувається перетворення соціальної ситуації розвитку: новоутворення попереднього періоду руйнує стару соціальну ситуацію розвитку і провокує утворення нової.

Кризи ситуації - результат деякого травмуючої події, яке зазвичай знаходиться поза контролем індивіда.

Кризи ситуації відбуваються в результаті дії несподіваних, непередбачених факторів, що не залежать безпосередньо від самої людини, наприклад скорочення на роботі, різке погіршення здоров'я, несподіваний відхід з сім'ї чоловіка, стихійне лихо [45] .

За аналогією з віковими кризами можна сказати, що криза самовизначення - це момент, коли людина вже дозрів для переходу на новий виток розвитку (соціального або професійного), але поки що не знайшов адекватного способу самовираження і використання можливостей, що відкриваються. При цьому він відчуває почуття втрати ідентичності, невідповідності сформованих уявлень про себе новим вимогам, незадоволеність собою [46] .

При описі проблем самовизначення важлива роль відводиться кризи ідентичності. Поняття "криза" відноситься до однієї з найважливіших змістовних характеристик стану ідентичності і є певним етапом в її трансформації. Прояви кризи ідентичності, які використовуються в консультуванні, наводяться в табл. З.З [47] .

Таблиця 3.3

Психологічні прояви кризи ідентичності [46]

компоненти структури

ідентичності

Прояви ідентичності (група 1 - сильне переживання кризи)

Прояви ідентичності (група 2 - слабке переживання кризи)

Навчально-про- фессіоіальние позиції

Ситуаційні, суперечливі

Перспективні, суперечливі

соціальні,

статусно-рольові

Низька диференціація, знижується кількість широких соціальних ролей

Низька диференціація, знижується кількість широких соціальних ролей. Виходить на перший план мінімум ролей, перевірених на минулому досвіді

діяльні

слабко виражені

Перспективні, суперечливі

Закінчення табл. 3.3

компоненти структури

ідентичності

Прояви ідентичності (група 1 - сильне переживання кризи)

Прояви ідентичності (група 2 - слабке переживання кризи)

Рефлексивні, особистісні

Слабке усвідомлення себе, своїх сильних і слабких сторін

Слабке усвідомлення себе, дисбаланс в уявленнях про свої сильні і слабкі сторони

фізичні

Негативна оцінка "фізичного Я"

Потреба в зміні "фізичного Я", іміджу

перспективні позиції

слабко виражені

Виражені, але суперечливі

емоційні переживання

Негативні або завищені

Суперечливі або знижені (життя як у це)

В рамках різних підходів криза ідентичності розглядається як:

 • • поворотний момент у розвитку, ситуація вибору між позитивною і негативною лініями розвитку, прогресом і регресом [49] ;
 • • втрата індивідом позитивної визначеності групового членства [50] ;
 • • особлива ситуація свідомості, коли більшість соціальних категорій втратили свою цінність, відбувається втрата ціннісних орієнтирів і позитивних уявлень особистості про свою групу [51] ;
 • • відчуття втрати смислового насиченості колишніх форм соціальної ідентифікації і пошук нових, що відповідають базальної потреби людини в сенсі і сприяють найбільш адекватної адаптації в мінливих соціальної реальності [52] .

Наслідки і прояви криз ідентичності поки що слабо вивчені в психології. У ряді робіт показано, що вони полягають в складнощах прийняття нової ролі і адаптації до неї, що може супроводжуватися неадекватністю самооцінки, втратою перспективи, песимістичними почуттями, погіршенням взаємин, зміною соціальної активності, соціально агресивною поведінкою і т.д. Криза соціальної ідентичності проявляється також у суперечливості структури ідентичності, наявності в ній складно сумісних компонентів, в яких виражається вплив старих і нових спільнот на самосвідомість особистості [53] .

У загальному вигляді криза соціальної ідентичності може розглядатися як відображення в свідомості індивіда невідповідності сформованих уявлень про себе вимогам реальності (зовнішньої чи внутрішньої), яке актуалізує необхідність свідомого вибору нової ідентичності, вміння дотримуватися цього вибору. Людина втрачає стале уявлення про себе і намагається знайти нові орієнтири і критерії набуття гармонійного стану. Тому криза ідентичності - явище глибоко індивідуальне, пов'язане з суб'єктивним досвідом людини, його вмінням розпізнавати і вирішувати проблеми [53] . У найзагальнішому вигляді криза виступає як відповідна реакція індивіда на критичні ситуації.

У практиці консультування при аналізі критичних ситуацій широко застосовується модель Ф. Е. Василюка, якої виділяються наступні типи життєвих світів [55] :

 • • внутрішньо простий і зовні легкий (інфантильний);
 • • внутрішньо простий і зовні важкий (реалістичний);
 • • внутрішньо складний і зовні легкий (ціннісний);
 • • внутрішньо складний і зовні важкий (творчий).

У кожному з цих типів світів зустрічаються свої специфічні проблеми. До критичних ситуацій вчений відносить стрес, фрустрацію, конфлікт і криза. У інфантильному життєвому світі зустрічається тільки стрес, який прирівнюється до кризи, в реалістичному - стрес і фрустрація (криза), в ціннісному - стрес і конфлікт (криза), в творчому - всі типи критичних ситуацій (стрес, фрустрація, конфлікт і криза). У різних життєвих світах одна і та ж критична ситуація переживається по-різному [55] .

Для розуміння специфіки протікання криз ідентичності корисні роботи Л. Хоффа, який виділив можливі варіанти поведінки людей, що переживають кризу [55] :

 • 1. Індивід може повернутися до докризового стану. Це відбувається при ефективному вирішенні проблеми, можливе при наявності внутрішньої сили і соціальної підтримки. Такий результат не обов'язково передбачає психологічний зростання в результаті пережитого. Швидше індивід просто повертається до свого звичайного стану.
 • 2. Індивід здатний не просто повернутися до докризового стану, але вирости в результаті кризи завдяки відкриттю нових шляхів і способів вирішення проблем. Ці відкриття відбуваються в період кризи.
 • 3. Індивід зменшує нестерпне напруження за рахунок невротичних або психотичних патернів поведінки. Наприклад, індивід може стати дуже потайним, замкнутим, підозрілим або впасти в депресію. Порушене сприйняття подій може привести до незаслуженим закидам інших у своїх невдачах. Деякі люди намагаються зменшити напругу, перебуваючи в стані кризи, принаймні тимчасово, прийомом алкоголю або медикаментозних засобів. Можливі спроби суїциду або агресивна поведінка.

Ситуації, які можуть призводити до криз самовизначення:

 • а) екстремальні або стресові ситуації (втрата близьких, катастрофи, війни і т.д.);
 • б) різкі зміни в житті (зміна роботи, сім'ї, місця проживання і т.п.);
 • в) організаційні зміни (зміна керівництва, умов роботи, статусу і т.п.);
 • г) соціокультурні зміни в суспільстві (встановлення нового політичного устрою, економічні кризи, поява нових груп в суспільстві і т.д.).

Професійні кризи (кризи професійного самовизначення і становлення) виникають в процесі професійного розвитку (навчання і професійної діяльності), відображають специфічні закономірності різних етапів професіоналізації, є реакцією на суперечності професійного розвитку, які виникають між:

 • • чином "Я" фахівця і змістом "Я-концепції" особистості (лежать в основі вибору діяльності);
 • • вимогами професії і готівкою якостями фахівця (лежать в основі переходу на нову стадію професіоналізації, освоєння нових вимог діяльності);
 • • старими і новими прийомами і видами професійної діяльності (лежать в основі професійної творчості).

Основні чинники криз професійного становлення [58] :

 • а) наднормативна активність як наслідок незадоволеності своїм становищем, своїм статусом;
 • б) соціально-економічні умови діяльності людини (скорочення робочих місць, ліквідація підприємства, переїзд);
 • в) вікові психофізіологічні зміни (погіршення здоров'я, зниження працездатності, синдром "емоційного згоряння");
 • г) вступ в нову посаду (а також участь в конкурсах на заміщення, атестації);
 • д) повна захопленість професійною діяльністю;
 • з) зміни в житті (зміна місця проживання, перерва

в роботі, "службовий роман").

Основні види і причини професійних криз наступні [59] .

 • 1. Криза навчально-професійної орієнтації (від 14-16 до 16-17 років). Причини: невдале формування професійних намірів і їх реалізація, несформованість "Я-концепції" і проблеми з її корекцією.
 • 2. Криза професійного навчання (час навчання в професійному навчальному закладі). Причини: незадоволеність професійною освітою і підготовкою, перебудова провідної діяльності з навчально-професійної на власне професійну вже під час навчання в професійному навчальному закладі, зміна соціально-економічних умов життя.
 • 3. Криза професійних експектацій, тобто невдалий досвід адаптації до соціально-професійної ситуації (перші місяці і роки самостійної роботи; інакше кажучи, це криза професійної адаптації). Причини: труднощі професійної адаптації (особливо в плані взаємин з різновіковими колегами, освоєння нової провідної діяльності - професійної; розбіжність професійних очікувань і реальної дійсності).
 • 4. Криза професійного зростання (23-25 ​​років). Причини: незадоволеність можливостями займаної посади і кар'єрою, потреба в подальшому підвищенні кваліфікації, створення сім'ї і неминуче погіршення фінансових можливостей.
 • 5. Криза професійної кар'єри (30-33 роки). Причини: стабілізація професійної ситуації (для молодої людини це визнання того, що розвиток мало не припинилося), незадоволеність собою і своїм професійним статусом, ревізія "Я-концепції", пов'язана з переосмисленням себе і свого місця в світі, нова домінанта професійних цінностей, коли для частини працівників "раптом" виявляються нові смисли в самому змісті і процесі праці (замість старих, часто зовнішніх по відношенню до праці смислів).
 • 6. Криза соціально-професійної самоактуалізації (38-42 року). Причини: незадоволеність можливостями реалізувати себе в ситуації, професійної ситуації, корекція "Я-концепції", також пов'язана часто зі зміною ціннісно-смислової сфери, невдоволення собою, своїм соціально-професійним статусом, психофізіологічні зміни і погіршення стану здоров'я, професійні деформації, тобто . негативні наслідки тривалої роботи.
 • 7. Криза згасання професійної діяльності (55- 60 років, тобто останні роки перед пенсією). Причини: очікування виходу на пенсію і нової соціальної ролі, звуження соціально-професійного поля (працівнику менше доручають завдань, пов'язаних з новими технологіями), психофізіологічні зміни і погіршення стану здоров'я.
 • 8. Криза соціально-психологічної адекватності (65- ТО років, тобто перші роки після виходу на пенсію). Причини: новий стиль життя, поява великої кількості вільного часу; звуження фінансових можливостей; соціально-психологічне старіння; втрата професійної ідентифікації; позначається загальна незадоволеність життям; почуття своєї "непотрібності"; погіршення здоров'я.

У стані психологічних криз людина відчуває деструктивні почуття, які знижують самоповагу, самооцінку, роблять його вразливим і вразливим. До них відносяться такі почуття, як дратівливість, злість, образа, агресія, ненависть, досада, впертість, прискіпливість, недовірливість, заздрість. Криза супроводжують суперечливість, почуття тривоги, безпорадності, сорому, смутку, гніву. Тому в консультуванні з проблем самовизначення велика увага приділяється розвитку позитивних почуттів і відносин з оточуючими.

 • [1] Див .: Психологія. Словник / під заг. ред. А. В. Петровського, М. Г. Ярошев- ського. М .: Политиздат, 1990
 • [2] Див .: Рубінштейн С. Л. Основи загальної психології. СПб .: Питер, 2006
 • [3] Див .: Пряжников І. С. Психологія праці та людської гідності. М.: Академія, 2001; Його ж. Теорія і практика професійного самовизначення. М .: Изд-во МГППІ, 1999.
 • [4] Климов Е. А. Психологія професійного самовизначення. М.: Академія, 2005; Мітіна Л. М. Психологія розвитку конкурентоспроможної особистості. М .: Изд-во МПСІ, 2003
 • [5] Машарова Т. В., Сирцова Е. Л. Соціальне самовизначення учнівської молоді: можливості та проблеми. Кіров: Изд-во КГУ, 2007
 • [6] Див .: Шадриков В. Д. Проблеми системогенеза в професійній діяльності. М .: Логос, 2007
 • [7] Cм .: Deci EL, Ryan RM The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior // Psychological Inquiry. 2000. № 11. P. 227- 268: Ryan R. A /., Deci EL Self-regulation and the problem of human autonomy: Does psychology need choice, self-determination, and will? // Journal of Personality. 2006. №74. P. 1557-1585
 • [8] Див .: Іванова Н. Л. Самовизначення особистості в бізнесі. М.; Ярославль: Изд-во МАНН; Аспект Пресс, 2008
 • [9] Див .: Климов Е. А. Психологія професійного самовизначення
 • [10] Див .: Пряжников І. С. Теорія і практика професійного самовизначення; Його ж. Психологія праці та людської гідності
 • [11] Див .: Шнейдер Л. Б. Професійна ідентичність і пам'ять: досвід генетичної реконструкції // Світ психології. 2001. № 1. С. 64-78
 • [12] Див .: Андрєєва Г. М. Психологія соціального пізнання. М.: Аспект Пресс, 2000; Свєнціцький А. Л. Соціальна психологія. М., 2004
 • [13] Див .: Пряжников І. С. Психологія праці та людської гідності
 • [14] Див .: Гінзбург М. Р. Психологічний зміст особистісного самовизначення // Питання психології. 1994. № 3. С. 43-52
 • [15] Див .: Маркова А. К. Психологія професіоналізму. М .: Знание, 1996.
 • [16] Див .: Іванова Н. Л. Самовизначення особистості в бізнесі
 • [17] Див .: Іванова Н. Л. Самовизначення особистості в бізнесі
 • [18] Див .: Іванова Н. Л. Самовизначення особистості в бізнесі: проблеми і моделі дослідження // Психологія. Журнал Вищої школи економіки. 2011. № 2. С. 28-39
 • [19] Див .: Іванова Н. Л. Самовизначення особистості в бізнесі
 • [20] Див .: Єрмолаєва Е. П. Психологія професійного маргінала в соціально значущих видах праці (стаття друга) // Психологічний журнал. 2001. Т. 22. № 5. С. 69-78
 • [21] Див .: Іванова Н. Л., Румянцева Т. В. Соціальна ідентичність: теорія і практика. М .: Изд-во СГА 2009
 • [22] Див .: Іванова Н. Л., Румянцева Т. В. Соціальна ідентичність: теорія і практика
 • [23] Див .: Tajfel Н. Individuals and groups in social psychology // British Journal of Social and Clinical Psychology. 1979. № 18. P. 183-190
 • [24] Див .: Іванова H. Л. Структура соціальної ідентичності особистості: проблема аналізу // Психологічний журнал. 2004. Т. 2. № 1. С. 52-60
 • [25] Див .: Analyzing identity: cross-cultural, societal, and clinical contexts / by ed. P. Wcinreich, W. Sanderson. London; New York: Routledgc, 2003
 • [26] Див .: Іванова H. Л. Структура соціальної ідентичності особистості: проблема аналізу; Стефаненко Т. Г. Соціальна психологія етнічної ідентичності. М .: Изд-во МГУ, 1999.
 • [27] Див .: Augoustinos М .. Walker I. Social cognition. London: Sage publication, 2012; Іванова Н. //., Румянцева Т. В. Соціальна ідентичність: теорія і практика
 • [28] Див .: Haslam S. Л. Psychology in organizations: The social identity approach. 2 nd ed. London: Sage, 2004; Ban Дік P. Відданість і ідентифікація з організацією. Харків: Гуманітарний центр, 2006
 • [29] Див .: Ilaslam S. Л. Psychology in organizations: The social identity approach
 • [30] Cм .: Haslam SA Psychology in organizations: The social identity approach
 • [31] Cм .: Haslcim SA, Ellemers N. Social identity in industrial and organizational psychology : Concepts, controversies, and contributions // by ed. GP Hodgkinson // International review of industrial and organizational psychology. Vol. 20. P. 39-118. Chichester, United Kingdom, 2005; Haslam SA, Powell C., Turner JC Social identity, selfcategorization and work motivation: Rethinking the contribution of the group to positive and sustainable organizational outcomes // Applied Psychology: An International Review. 2000. Jsfe 49. P. 319-339; Sticking to our guns: Social identity as a basis for the maintenance of commitment to faltering organizational projects / SA Haslam | etc.J // Journal of Organizational Behavior. 2006. Vol. 27. P. 607-628; Social identity, stress and positive work-related outcomes: A five-phase longitudinal study / SA Haslam [etc.). United Kingdom, 2005
 • [32] Cм .: Haslam SA, Reicher SD Social identity and the dynamics of organizational life : Insights from the BBC Prison Study / by ed. C. Bartel, S. Blader & A. Wrzesniewski // Identity and the modern organization. New York: Erlbaum, 2007. P. 135-166
 • [33] Cм .: Reicher SD, Haslam SA, Platow MJ The new psychology of leadership // Scientific American Mind. 2007. August-September. P. 22-29
 • [34] Див .: Друкер П. Ф. Енциклопедія менеджменту. М .: Вільямс, 2004
 • [35] Див .: Климов Е. А. Психологія професійного самовизначення
 • [36] Див .: Іванова Н. Л. Професійна ідентичність в сучасних дослідженнях // Питання психології. 2008. № 2. С. 47-52
 • [37] Див .: Іванова Н. Л. Професійна ідентичність в сучасних дослідженнях
 • [38] Див .: Антонова Н. В .. Білоусова В. В. Самовизначення як механізм розвитку ідентичності // Вісник МДГУ ім. М. А. Шолохова. Педагогіка та психологія. 2011. №2. С. 79-92
 • [39] Див .: Антонова Н. В., Білоусова В. В. Самовизначення як механізм розвитку ідентичності
 • [40] Див .: Карпов А. В. Психологія прийняття управлінських рішень. М.: Юрист, 1996; Корнілова Т. В. Психологія ризику і прийняття рішень. М .: Аспект Пресс, 2003
 • [41] Див .: Іванова //. Л. Самовизначення особистості в бізнесі
 • [42] Див .: Іванова Н. Л. Самовизначення особистості в бізнесі
 • [43] Див .: Ачбрумова А. Г. Аналіз станів психологічної кризи і їх динаміка // Психологічний журнал. Т. 6, № 6. 1985. С. 107-115
 • [44] Див .: Ромек В. Г., Копторовіч В. А, Круковіч Е. І. Психологічна допомога в кризових ситуаціях. СПб .: Речь, 2004
 • [45] Див .: Ромек В. Г., Конторович В. А, Круковіч Е. І. Психологічна допомога в кризових ситуаціях
 • [46] Див .: Іванова Н. Л. Самовизначення особистості в бізнесі: проблеми і моделі дослідження
 • [47] Див .: Іванова І. Л., Румянцева Т. В. Соціальна ідентичність: теорія і практика
 • [48] Див .: Іванова Н. Л. Самовизначення особистості в бізнесі: проблеми і моделі дослідження
 • [49] Див .: Еріксон Е. Ідентичність: юність і криза. М .: Прогрес, 1996.
 • [50] Див .: Tcijfel Н "Turner J. С. The social identity theory of intergroup behavior // Psychology of Intergroup Relations. Chicago, 1986. P. 7-24
 • [51] Див .: Андрєєва Г. М. Психологія соціального пізнання
 • [52] Див .: Лебедєва Н. М. Соціальна ідентичність на пострадянському просторі: від пошуків самоповаги до пошуків сенсу // Психологічний жvpнaл. 1999. Т. 20, № 3. С. 48-58
 • [53] Див .: Іванова Н. Л. Особистість в бізнесі: проблеми і кризи самовизначення // Психологічні проблеми сучасного бізнесу. М.: Изд-во ГУ-ВШЕ, 2011. С. 27-46
 • [54] Див .: Іванова Н. Л. Особистість в бізнесі: проблеми і кризи самовизначення // Психологічні проблеми сучасного бізнесу. М.: Изд-во ГУ-ВШЕ, 2011. С. 27-46
 • [55] Див .: Василюк Ф. Е. Психологія переживання. М .: Изд-во МГУ, 1984
 • [56] Див .: Василюк Ф. Е. Психологія переживання. М .: Изд-во МГУ, 1984
 • [57] Див .: Василюк Ф. Е. Психологія переживання. М .: Изд-во МГУ, 1984
 • [58] Див .: Зеер Е. Ф. Психологія професійного розвитку. М .: Академия, 2006
 • [59] Див .: Пряжников Н. С., Пряжнікова Е. Ю. Психологія праці. М .: Академія, 2005
 
<<   ЗМІСТ   >>