Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічне картографування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Екологічне картографування, активно розвивається в останні півстоліття, стало одним з основних засобів географічного пізнання дійсності, моделювання стану довкілля, а також невід'ємним елементом у вирішенні питань раціонального природокористування, охорони природи та збалансованого розвитку. Актуальність використання картографічного методу в дослідженні екологічних проблем полягає в тому, що він дозволяє за допомогою карт, побудованих на принципах системного просторово-часового моделювання, вивчати властивості навколишнього природного середовища, їх зміни в часі, зв'язку та просторові відносини. Для досягнення цієї мети потрібно виконати збір, аналіз, інтеграцію, територіальну інтерпретацію різноманітної інформації і підготувати достовірну картографічну модель у відповідності з поставленими завданнями.

На новому етапі картографування (Берлянт, 2001; Лур'є, 2002) відбулося суттєве просування в комплексному тематичному і, зокрема, екологічному картографуванні, що зміцнив його позиції в біогеографії та суміжних науках про Землю в якості одного з найбільш ефективних методів дослідження. Воно відбилося в розробці нових концепцій тематичних карт, розширенні і поглибленні їх змісту, зміні підходів до організації легенд карт відповідно до цілей їх створення. Науково-методичною основою сучасного розвитку картографування стало впровадження інформаційних технологій з великими можливостями обробки і перекладу на картографічний мову багатосторонній і різнорідної інформації.

Завдання дослідження визначають вибір об'єктів картографування, повноту і підходи до картографічного вивчення, територіальних рівнів і часових зрізів відображення. При розмаїтті об'єктів і підходів склалася певна структурованість екологічного картографування - наявність тематичних розділів і їх міждисциплінарні сполучення на основі біо- гео- чи антропоцентричних підходів (Комедчіков, Лютий, 1995).

Ключове місце в екологічних дослідженнях, незалежно від призначення і територіального рівня, займає біогеографічний підхід. Біоекологічна картографування як частина екологічного інформаційно направлено на вивчення властивостей і оцінку стану біосфери в цілому або її компонентів (Сочава, 1979).

Як об'єкти біоекологічна картографування виступають організми і середовище в цілому, окремі компоненти біоти, екосистеми різного рангу, включаючи біоми. При розширенні міждисциплінарних зв'язків в область біогеографічного картографування виявилися включеними карти природного навколишнього середовища та охорони природи. Зросла увага до екологічної складової в картографуванні природи в цілому і її окремих компонентів робить цілком закономірним пошук в напрямку створення комплексних біогеографічних карт.

Мета навчального посібника - допомогти слухачам освоїти складні методологічні питання біоекологічна картографування. В основу посібника покладено досвід, який отримав віддзеркалення в численних публікаціях, в тому числі на картах, а також авторські розробки в області екологічного картографування.

У посібник включені розділи курсу, присвячені питанням вибору об'єктів біоекологічна картографування і пов'язані зі специфікою їх екологічних взаємозв'язків і функціонування на картах. В окремому розділі посібника розглянуті комплексне біогеографічне картографування, розробка легенд карт, їх подання на картах нового покоління з використанням інформаційних баз даних. Такий відбір матеріалу не випадковий. У раніше опублікованому навчальному посібнику "Біогеографічне картографування" (Ємельянова, Огуреева, 2006) багато теоретичні питання розробки тематичного змісту карт розбиралися докладно (класифікації рослинності і тваринного населення, відображення структури і динаміки живого покриву на картах різного масштабу і ін.), Тому пропонований посібник присвячено відображенню головним чином екологічної інформації на картах.

До завдань навчального посібника входить ознайомлення студентів з сучасними напрямками біоекологічна картографування, картографічними творами екологічної тематики різних природних регіонів Росії і зарубіжних країн, що демонструють різні підходи до розробки змісту, побудови легенд і оформлення біоекологічних карт. Відповідно до завдань курсу навчальний посібник включає аналіз накопиченого досвіду біоекологічна картографування, висвітлює нові розробки по тематичним змістом карт, що представляють науковий і методичний інтерес. Корисним доповненням є анотований список карт біоекологічна змісту.

Численні карти прикладної біоекології, в центрі уваги яких знаходиться природокористування як взаємодія людського суспільства і природи (забруднення навколишнього середовища і оцінка екологічних наслідків, биоиндикация стану екосистем, використання рослинних і тваринних ресурсів, біоекологічні проблеми регіонів і ін.), Аналізуються в ряді робіт з екологічного картографування (Стурман, 2000). У навчальний посібник включені окремі сюжети цього напрямку, в тому числі карти охорони природи, які безпосередньо пов'язані з картографування біорізноманіття.

Біоекологічні карти становлять значний науковий і практичний інтерес для багатьох географічних, екологічних, біологічних наукових галузей знань. Вони є невід'ємною частиною серії пов'язаних карт природи і можуть бути корисні в картографічному забезпеченні природоохоронної діяльності, в тому числі при розробці екологічних мереж, виділення еталонних ділянок особливо охоронюваних природних територій (ООПТ). Вони служать науковою основою для оцінки сучасного стану та прогнозування розвитку природних екосистем при екологічних експертизах в проектній діяльності; особлива роль відводиться їм у складанні оціночних карт біорізноманіття та при моніторингу стану природного навколишнього середовища.

Навчальний посібник "Екологічне картографування", побудоване відповідно до програми однойменного курсу, підготовлено на основі багаторічного досвіду викладання на кафедрі біогеографії географічного факультету Московського державного університету імені М. В. Ломоносова Дисципліна включена в перелік дисциплін освітніх магістерських програм "Географія біорізноманіття та біомоніторинг" по напрямками "Географія" і "Екологія та сталий розвиток" (2015). Навчальний посібник розвиває проблематику біогеографічного картографування, яка знайшла відображення в раніше виданих навчальних посібниках "Картографування біорізноманіття" (Огуреева, Котова, 2002) і "Біогеографічне картографування" (Ємельянова, Огуреева, 2006).

В результаті вивчення матеріалу навчального посібника студент повинен: знати

 • • основи фундаментальних властивостей взаємозв'язку організмів і чинників природного і навколишнього середовища і можливості відображення їх на картах різного масштабу і тематики;
 • • можливості еколого-географічного підходу до виявлення екосистемних зв'язків біоти на різних рівнях організації біотичного покриву (флори, фауни, рослинності, тваринного населення);
 • • основи екологічної комплексної оцінки території за даними стану біоти;
 • • основні типи і види біоекологічних карт;

вміти

 • • зібрати необхідний матеріал для проведення екологічного аналізу території різного масштабу відповідно до плану робіт, завдань і термінів виконання;
 • • використовувати інформаційні бази даних при картографічному аналізі біотичного матеріалу;
 • • використовувати картографічний метод при оцінці екологічного потенціалу території, аналізувати карти із застосуванням засобів картометрии і математичної статистики;
 • • використовувати біоекологічні карти в практичній діяльності;

володіти

 • • досвідом сучасного екологічного картографування;
 • • методами картографування біологічних об'єктів з використанням сучасного програмного забезпечення і системного аналізу;
 • • основами знань в області екологічного картографування і розумінням місця біоекологічної картографування в вирішенні екологічних проблем на різних рівнях досліджень.

Навчальний посібник підготовлено співробітниками географічного факультету Московського державного університету імені М. В. Ломоносова: ботаніко-географічна частина написана Г. Н. Огуреева, професором кафедри біогеографії, розділ по зоо екологічному картографування - Л. Г. Ємельянової, доцентом тієї ж кафедри, огляд карт екологічного потенціалу території, антропогенної трансформації біоти, біорізноманіття та охорони природи - Г. Н. Огуреева і Т. В. Котової, провідним науковим співробітником Науково-дослідної лабораторії комплексного картографування.

 
<<   ЗМІСТ   >>