Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Положення, посадові інструкції і стандарти

Організація і ведення управлінського обліку на підприємстві вимагають відповідного нормативного регулювання. Оскільки організація і ведення управлінського обліку є виключною прерогативою самого підприємства, то його регулювання здійснюється шляхом розробки і затвердження на підприємстві відповідних внутрішніх нормативних актів (робочих документів конкретної організації).

Необхідно створити внутрішні нормативні документи:

  • • регламентують організаційну структуру управління і діяльність підрозділу (підрозділів) управлінського обліку;
  • • регламентують діяльність фахівців в області управлінського обліку;
  • • регламентують ресурсне забезпечення діяльності з управлінського обліку;
  • • регламентують методологію ведення управлінського обліку і складання звітності для різних груп користувачів і різних цілей;
  • • регламентують процедури управлінського обліку.

Для регламентації діяльності підрозділу (підрозділів) управлінського обліку створюються положення про відділ, посадові інструкції персоналу відділів, додатки до них у вигляді опису процедур діяльності, стандартів документообігу. Положення про відділ включають завдання, функції підрозділів, які потім деталізуються щодо конкретних посад. Позитивна роль посадових інструкцій полягає в чіткій регламентації робіт, зменшенні ймовірності службових конфліктів; вони спрощують делегування повноважень.

Для регламентації діяльності фахівців в області управлінського обліку формують посадові інструкції. Посадові інструкції включають: 1) загальні положення; 2) обов'язки; 3) права; 4) відповідальність. У першому розділі посадової інструкції бухгалтера фіксується, до якої категорії фахівців підприємства він відноситься; ким приймається і звільняється; підпорядкованість. Так само в цьому розділі перераховуються основні нормативні та внутрішні розпорядчі або спеціальні документи. Наприклад, у своїй діяльності бухгалтер керується законодавчими актами РФ, правилами внутрішнього трудового розпорядку, вказівками головного бухгалтера і т.д. У першому розділі вказуються вимоги до освіти, знань, стажу роботи за спеціальністю. Другий розділ найбільш важливим є з точки зору управління персоналом. Чим вище статус фахівця, тим важче чітко сформулювати коло сто обов'язків. Наприклад, якщо за посадою касир-операціоніст для складання даного розділу посадової інструкції можна взяти "Порядок ведення касових операцій" (касир-операціоніст зобов'язаний здійснювати операції по прийому, обліку, видачі і зберіганню грошових коштів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження, передавати в відповідно до встановленого порядку грошові кошти інкасаторам та ін.), то коло обов'язків головного бухгалтера повинен бути доповнений виходячи з впливу внутрішніх та зовнішніх чинників.

приклад 9.1

Наводимо витяг з посадової інструкції головного бухгалтера, керівного фінансовим і податковим обліком, а також управлінським обліком в широкому розумінні цього терміна, (п. 2.1). Формує відповідно до законодавства і стратегією підприємства облікову політику в частині фінансового обліку, податкового обліку, управлінського обліку виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його прибутковості та фінансової стійкості. Здійснює методичне керівництво і координація діяльності всіх підрозділів підприємства з розробки перспективних і поточних планів, а також заходів щодо вдосконалення господарського механізму, економічної роботи, виявлення та використання внутрішньогосподарських ресурсів (п. 2.2). Організовує розробку раціональної планової та облікової документації, яка застосовується на підприємстві, а також аналізу господарської діяльності (п. 2.3). Забезпечує контроль за ходом виконання договірних завдань, дотриманням фінансової дисципліни, господарського розрахунку, організовує проведення комплексного економічного аналізу і оцінки результатів проізводственнохозяйственной діяльності підприємства і його підрозділів, розробляє заходи щодо використання внутрішньогосподарських резервів (п. 2.4). Організовує проведення досліджень з питань економіки підприємства (п. 2.5). Організовує розробку методів економічної оцінки заходів, спрямованих на розвиток техніки, вдосконалення організації виробництва, а також пропозицій щодо практичного використання результатів наукових досліджень в області економіки (п. 2.6). Бере участь в розробці і впровадженні заходів щодо поліпшення економічних показників діяльності підприємства, розробці та реалізації прогресивних форм і методів економічної роботи (п. 2.8). Керує структурними підрозділами, які виконують економічну, фінансову та бухгалтерську роботу. Організовує взаємодію всіх підрозділів підприємства з питань господарсько-фінансової і фінансово-економічної діяльності підприємства та ін.

Формалізація відповідальності, обумовленої наділеними повноваженнями (правами) становить третій і четвертий розділ посадової інструкції. Так Е. Бреч писав: "Я стверджую, що розподіл відповідальності керівників, складових структуру організації, має бути завжди зафіксовано у вигляді належним чином складених формулювань - посадових інструкцій. Це єдиний ефективний шлях делегування повноважень і ознайомлення з колом обов'язків як осіб, кого інструкції безпосередньо стосуються, так і всіх, що становлять керівництво компанії "(О'Шонессі, 1979).

Слідом за Ч. Т. Хорнгреном акцентуємо увагу студентів на наступному правилі: для того щоб підняти своє значення, бухгалтер крім професійних знань і навичок повинен зуміти вловити потреби керівників і займатися їх задоволенням так само наполегливо, як і технікою облікових обчислень. Облікові дані є базою для багатьох управлінських рішень. І бухгалтер, де б він не виявився, повинен швидко зрозуміти, яку підготувати інформацію і в якому обсязі.

Регламентація ресурсного забезпечення діяльності включає організацію інформаційного забезпечення (маються на увазі інформаційні технології), кадрове, технічне і фінансове забезпечення. У параграфі 10.1 даються рекомендації щодо застосування програмних продуктів, що використовуються для автоматизації облікових робіт.

До документів, що регламентують методологію ведення обліку і складання звітності для різних груп користувачів відносяться регламенти загального характеру і регламенти тематичні. До обов'язкових регламентам відноситься облікова політика в частині управлінського обліку. Її зміст розглянуто в параграфі 2.1, а форма подання наводиться на рис. 2.2. Конкретизація окремих положень методичного розділу дається в прикладі 9.2. До тематичних регламентам підпадає під опис з бюджетування, по організації обліку за центрами відповідальності та ін. В параграфі 9.2, зокрема, дано приклад такої тематичної регламентації - створення положень з бюджетування.

приклад 9.2

Витяги зі статей облікової політики з управлінського обліку холдингової компанії в частині включення окремих груп витрат в собівартість запасів наводяться нижче.

система калькулювання

Стаття облікової політики

Система калькулювання повної собівартості (абсорбшен-костинг)

Всі виробничі (цехові) витрати включаються в собівартість продукції і визнаються при розрахунку прибутку в період її продажу Керуючі загальнокорпоративні і загальногосподарські витрати визнаються при розрахунку прибутку від продажів як витрати періоду Комерційні витрати визнаються при розрахунку прибутку від продажів як витрати періоду База розподілу постійних загальновиробничих витрат - об'єм виробництва

Система калькулювання скороченою собівартості на основі змінних витрат (директ костинг) [1]

Змінні виробничі витрати включаються в собівартість продукції і визнаються при розрахунку прибутку в період її продажу Змінні управлінські і комерційні витрати беруть участь у розрахунку маржинального прибутку Змінні управлінські і комерційні витрати в собівартість продукції не включаються. Вони зізнаються при розрахунку прибутку від продажів як витрати періоду

Постійні виробничі витрати при розрахунку прибутку від продажів визнаються як витрати періоду [2]

Постійні управлінські і комерційні витрати при розрахунку прибутку від продажів визнаються як витрати періоду

Прикладом внутрішніх документів, що регламентують процедури управлінського обліку, є положення і стандарти з організації інформаційних потоків на підприємстві. (Організація документообігу на паперових та електронних носіях розглядається в гл. 10.)

  • [1] У підручнику - верібл-костинг. - Прим. авт.
  • [2] Амортизація виробничого обладнання, витрати на освітлення та опалення цехів та інші витрати в складі загальновиробничих витрат.
 
<<   ЗМІСТ   >>