Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методи розподілу витрат на змінні і постійні

Аналіз поведінки витрат в залежності від обраного фактора може проводитися логічними і математичними методами. До них відносяться:

 • 1. Метод аналізу рахунків (інформації облікових регістрів, метод, заснований на інтуїції і досвіді аналітика).
 • 2. Метод технологічного аналізу (інженерний).
 • 3. Візуальний метод.
 • 4. Метод мінімальної і максимальної точок (абсолютного приросту).
 • 5. Метод регресійного аналізу.

Перші три методи ґрунтуються на логічному або техніко-економічному аналізі. Решта методи оперують кількісними і (або) вартісними даними про залежною змінною (витрати, що підлягають розподілу на змінні і постійні) і незалежної змінної.

Типові для міжнародної теорії та практики управлінського обліку методи аналізу поведінки витрат можна доповнити авторськими методами. Н. Г. Чумаченко розробив спрощений статистичний метод розподілу витрат на змінні і постійні, сутність якого в обчисленні середніх величин обсягу виробництва і витрат за двома групами показників (вся сукупність даних групується в міру зростання обсягу виробництва, і визначається середнє значення по кожній половині даних) [1] . С. А. Стуков (1988) рекомендує варіант розрахунку, при якому не виявляються відхилення від середніх величин, а використовуються абсолютні значення досліджуваних показників [2] .

Розглянемо зміст методів розподілу витрат на змінні і постійні, ілюструючи деякі з них прикладами з практики.

Метод аналізу інформації облікових регістрів (метод аналізу рахунків), застосовується бухгалтерами та економістами на основі інтуїції і досвіду. Спеціаліст аналізує характер окремих груп витрат, кваліфікує їх на свій розсуд на змінні, постійні, змішані. Якість результату залежить від кваліфікації фахівця, наявності докладних аналітичних облікових даних, виділення проміжних груп витрат, таких як прогресивні, дігрессівние, стрибкоподібні і ін. (Див. Параграф 3.2). Недолік даного методу - суб'єктивність рішення.

На практиці не обходиться і без курйозів. Наприклад, на заводі хімічного машинобудування фахівці консультаційної фірми при виконанні проекту з використанням маржинального підходу запропонували поділити витрати на змінні і постійні головному бухгалтеру. Вони вручили їй журнал, в якому була наведена таблиця аналітичних статей витрат і відповідних розмірів у відсотках змінних витрат. Навпаки статті "основні матеріали" стояло 100%, навпаки статті "витрати на поточний ремонт" - 40% і т.д. Вона поділила витрати на змінні і постійні по цій таблиці без урахування специфіки продукції, технології та обладнання свого підприємства. Консультанти потім розрахували критичну точку, маржу безпеки, операційний важіль і інші показники. Їх результати в цій ситуації можна назвати "замком на піску", так як базова оцінка функції витрат була досить умовною.

Наведемо ще один приклад. На теплоелектростанції при бюджетуванні розраховують маржинальний прибуток, для чого виділяють змінні витрати. У попередньому році до змінних витрат віднесено витрати на паливо, які складають 76% загальної собівартості. До постійних витрат віднесено вода на технологічні цілі, заробітна плата почасових з нарахуваннями на неї на соціальні потреби, витрати на утримання та експлуатацію обладнання загальногосподарські та загальновиробничі витрати. Спірним в даному випадку є те, що специфічна для даного підприємства стаття "вода на технологічні цілі» не була кваліфікована як змінні витрати. Крім того слід було виділити зі складу умовно-постійних витрат на утримання і експлуатацію устаткування компоненту змінних витрат.

Метод технологічного нормування (інженерний метод) передбачає нормування витрат з одночасним виділенням змінних витрат. Інженерний метод грунтується на спостереженні основних фізичних характеристик по кожній операції бізнес-процесу з подальшим перетворенням отриманих результатів в очікувані значення витрат. Даний метод корисний для оцінки витрат по повторюваним операціями, він більшою мірою пов'язаний з основними витратами на продукт.

Візуальний метод відноситься до нематематичні методам. Аналітик вивчає графік, на якому розкид точок відображає ступінь взаємозв'язку (кореляції) між коливаннями залежною змінною (витратами) і незалежної змінної (наприклад обсягом виробництва). Далі він проводить пряму, яка, на його погляд, найбільш адекватно відображає поведінку витрат. Метод несе в собі високий ступінь умовності, але наводиться в більшості західних підручників з управлінського обліку. На рис. 4.6 наведені точки, відповідні коливань витрат і обсягу виробництва основного цеху машинобудівного підприємства. Спробуйте провести самостійно через них пряму лінію так, щоб вона перетнула одну з осей системи координат. Якщо ви провели її через вертикальну вісь витрат, то число на осі покаже суму постійних витрат. Чи не повторите курйозних помилок, що виникали на практичних заняттях: один студент з'єднав всі крапки на графіку, як в китайському кросворді, і отримав не пряму, а ламану лінію; інший провів пряму лінію через горизонтальну вісь, на якій відкладені показники обсягу. Тим самим результат його аналізу показав негативну суму постійних витрат, чого на практиці не може бути.

Візуальний метод поведінки витрат (ви аналітик і повинні провести лінію, що оцінює поведінку витрат)

Мал. 4.6. Візуальний метод поведінки витрат (ви аналітик і повинні провести лінію, що оцінює поведінку витрат)

Суб'єктивність цього методу призводить до того, що різні люди проведуть лінії з різним нахилом, отже, результат оцінки поведінки витрат буде також різний.

Метод мінімальної і максимальної точок (абсолютного приросту) відноситься до математичних методів аналізу поведінки витрат. У ньому використовуються крайні значення (найменше та найбільше) незалежної і залежною змінною в діапазоні релевантності. Цей простий метод набув широкого поширення. Розрахунок виконується в чотири кроки.

 • 1. Визначається різниця між максимальним і мінімальним значенням незалежної і залежною змінною відповідно.
 • 2. Визначаються питомі змінні витрати як частка від ділення різниці крайніх точок залежною змінною (наприклад, зміна загальновиробничих витрат) на різницю точок незалежної змінної (наприклад, зміна обсягу діяльності). Результат цього кроку також називають коефіцієнтом розподілу.
 • 3. Обчислюються змінні витрати, відповідні крайніх точках: отримане на попередньому кроці значення питомих змінних витрат послідовно множиться на мінімальне та максимальне значення незалежної змінної.
 • 4. Обчислюються постійні витрати як різницю між загальними і змінними витратами. Отримане значення постійних витрат в двох крайніх точках поширюється на всі точки вибірки.

приклад 4.10

В річний вибірці залежною і незалежною змінних відзначені максимальні і мінімальні значення. Вони складають: по загальних витрат відповідно 727 000 руб. і 28 000 руб .; за обсягом виробництва відповідно 1 300 000 руб. і 280 000 руб. Потрібно знайти суму постійних витрат. Результати виконання процедури представлені в табл. 4.16.

Таблиця 4.16

Розподіл загальних витрат основного цеху машинобудівного підприємства методом абсолютного приросту

показник

максимум

мінімум

різниця

Питомі змінні витрати

Обсяг ( x )

1300,00

230,00

1070,00

Витрати загальні (у)

727,00

280,00

447,00

0,42

змінні

витрати

543,08

96,08

постійні витрати

183,92

183,92

Приріст абсолютного значення обсягу виробництва склав 1 070 000 руб. (1 300 000 - 230 000). Приріст абсолютного значення загальних витрат склав 447 000 руб. (727 000 - 280 000). Розділивши суму збільшилися витрати на прирослий обсяг, ми отримаємо питомі змінні витрати в сумі 0,42 руб. (447 000: 1 070 000). Сума загальних змінних витрат розраховується шляхом множення питомих змінних витрат відповідно на мінімальний і максимальний обсяг виробництва. У максимальній точці вона дорівнює 543 080 руб., В мінімальної - 96 080 руб. Сума постійних витрат дорівнює 183 920 руб. (Розраховується як різниця між загальними витратами в точках, які відповідають мінімальним і максимальним значенням).

Умовність методу полягає в тому, що значення постійних витрат (183 920 руб.), Отримане для двох крайніх точок, поширюється на кожну точку вибірки.

Метод регресійного аналізу використовує статистичну процедуру для знаходження середнього значення співвідношення залежною і незалежною змінних. Найбільш широко застосовуваний метод найменших квадратів використовує статистичну процедуру для знаходження середнього значення співвідношення залежною і незалежною змінних. Він ґрунтується на всіх результатах спостережень з метою визначення лінії максимальної відповідності умовам при виділенні змінного і постійного компонента загальних витрат. Коефіцієнти а і b розраховуються таким чином, що квадрат відстаней від усіх точок сукупності до теоретичної лінії регресії мінімальний. Коефіцієнта кореляції r показує ступінь кореляції між у їх. Значення, які приймає коефіцієнт, знаходяться в межах від +1 до -1. Також застосовується коефіцієнт визначеності г2, який показує, наскільки правильно розрахована регресія. Чим більше r2, тим більш достовірними є результати, обчислені за формулою витрат. Його значення коливаються в межах від 0 до 1.

приклад 4.11

На машинобудівному підприємстві проводиться розподіл загальних витрат основного цеху на змінні і постійні методом регресійного аналізу. Розподіляються витрати - его залежна змінна (у). В якості основного чинника, що впливає на поведінку витрат, обраний обсяг виробництва ( х ). Вибірка охопила 12 місяців попереднього року. Дані вибірки наводяться в табл. 4.17.

Таблиця 4.17

Вихідні дані для розподілу витрат

місяці

Обсяг виробництва, тис. Руб.

Загальні витрати, тис. Руб.

1

2019,60

338,80

2

2336,40

478,90

3

2563,50

525,20

4

2367,70

633,90

5

1639,00

277,80

6

2133,10

254,40

7

2434,90

250,00

8

2726,40

396,50

9

1727,30

274,90

10

3995,40

356,00

11

3433,90

385,50

12

3326,30

548,30

В результаті розрахунку із застосуванням стандартних програм регресійного аналізу в системі електронних таблиць загальні витрати можна представити в аналітичній формі у вигляді рівняння: у = 252,63 + 0,0550х; графічно, вони показані на рис. 4.7.

Аналіз веління витрат методом регресії за основним цеху машинобудівного підприємства за рік

Мал. 4.7. Аналіз веління витрат методом регресії за основним цеху машинобудівного підприємства за рік

Студент повинен знати, що метод найменших квадратів дуже чутливий до значних відхилень від середніх величин. При істотному розкид значень існує небезпека отримання від'ємного значення постійних витрат, що не може бути в реальному житті. Тому регресійний аналіз небезпечно застосовувати на підприємствах з вираженою сезонністю виробництва і продажів продукції і послуг.

Слід додати, що на підприємствах з відносно стабільними показниками слід застосовувати методи регресійного аналізу, на підприємствах із сезонним характером виробництва - метод аналізу рахунків. Інженерний метод ефективний для підприємств, що застосовують систему калькулювання "стандарт-костинг". Ефективність досягається за рахунок того, що нормування витрат з одночасною детальною оцінкою їх поведінки, витрати на розробку норм, в тому числі в частині змінних витрат, окупаються за рахунок одночасного використання отриманих результатів для різних цілей. Ступінь точності ділення витрат на змінні і постійні залежить від допусків. При зміні умов виробництва, зміни навколишнього середовища допуски повинні переглядатися.

Незважаючи на певну умовність результатів розрахунків, розподіл витрат на постійні та змінні з метою прийняття оперативних управлінських рішень приносить необхідний ефект. Помилки, що виникають із-за відно

вальну такого поділу витрат, незначніше, ніж інформаційні втрати, які можна понести, включаючи в розрахунки для обґрунтування рішень інформацію про постійних витратах.

 • [1] Чумаченко Н. Г. Облік і аналіз в промисловому виробництві США. М .: Фінанси, 1971.
 • [2] Стуков С. А. Система виробничого обліку і контролю. М .: Фінанси і статистика, 1988.
 
<<   ЗМІСТ   >>