Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЧАСТИНА II. ВИТРАТИ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ

РІЗНІ ВИТРАТИ - ДЛЯ РІЗНИХ ЦІЛЕЙ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • концепцію управлінського обліку "різні витрати - для різних цілей";
 • • класифікацію витрат і використовувану в ній термінологію;
 • • механізм впливу вибору груп витрат на прибуток від продажів;

вміти

 • • класифікувати витрати для цілей формування бюджетних і звітних показників;
 • • класифікувати витрати для цілей прийняття управлінських рішень;
 • • класифікувати витрати для цілей контролю;

володіти

• навичками виділення контрольованих і неконтрольованих витрат для центрів відповідальності.

Поняття витрат в управлінському обліку

Витрати в управлінському обліку - це певна сукупність ресурсів, використаних для досягнення будь-якої мети (виробництво продукції, маркетингові дослідження і т.д.). Витрати в управлінському обліку відіграють особливу роль. "Різні витрати - для різних цілей" - вихідна концепція, покладена в теорію і практику управлінського обліку. Менеджерам підприємства різних рівнів управління потрібна інформація про операційного прибутку, маржинального прибутку і рентабельності, собівартості товарів, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції. Ця інформація потрібна для обгрунтування цін, вибору політики технічного переозброєння, мотивації, і ін. Даних фінансового бухгалтерського обліку про величину витрат в цілому по підприємству або традиційних об'єктів калькулювання (продукція, напівфабрикат, замовлення і т.д.) недостатньо для прийняття рішень по оперативному , тактичного і стратегічного управління.

У західних підручниках з управлінського обліку виділяються первинні витрати і витрати на обробку. Первинні витрати включають в себе всі прямі виробничі витрати (вартість витрачених у виробництві основних матеріалів, нарахована заробітна плата виробничих робітників з нарахуваннями до фондів соціального страхування). До групи витрат на обробку відносяться всі виробничі витрати, за винятком прямих матеріальних витрат, тобто всі витрати, пов'язані з перетворенням сировини і матеріалів в готову продукцію. Зазвичай це витрати, пов'язані з оплатою праці виробничих робітників і непрямі виробничі витрати (у вітчизняному обліку вони називаються загальновиробничих витрат). При високому ступені автоматизації виробничих процесів заробітна плата робітникам нараховується на погодинній основі, тому її складно ідентифікувати з виробництвом конкретної продукції. В цьому випадку вона входить до складу загальновиробничих витрат і згодом розподіляється непрямим шляхом. Термін "витрати на переробку" використовується в МСФЗ 2 "Запаси" і замінює звичний нам термін "витрати на виробництво".

Значення показників витрат і сформованих на цій основі показників собівартості може варіюватися в залежності від мети, заради якої вони розраховуються. (Про варіативності показників витрат і собівартості, які використовуються при обгрунтуванні управлінських рішень, см. В частині четвертій підручника.) Зараз зупинимося на характеристиках процесів, що поглинають ресурси, і на характеристиці об'єктів обліку витрат. На підприємстві протікають процеси, які формують ланки ланцюжка цінностей. Це витрати на дослідження і розробку нових продуктів і технологічного процесу, витрати на виробництво, закупівлі, маркетинг, процес реалізації продукції, витрати на гарантійний ремонт і післяпродажне обслуговування покупців. Якщо порівняти потреби фінансового обліку та управлінського обліку, то при складанні фінансової звітності національними і міжнародними стандартами накладаються обмеження. Наприклад, згідно з МСФЗ в собівартість продукції включаються тільки виробничі витрати. В управлінському обліку також можуть діяти обмеження, встановлені конкретними контрактами.

Подивимося, як діє принцип "різні витрати для різних цілей" щодо витрат ланцюжка цінностей підприємства для обґрунтування рішень по ціноутворенню. Якщо обгрунтовується ціна держзамовлення, то в калькуляцію собівартості зазвичай не включаються витрати на наукові дослідження і дослідно конструкторські роботи. У той же час при обгрунтуванні ціни для продажу комерційним підприємствам і населенню в калькуляцію собівартості включаються витрати кожного з процесів, що утворюють ланцюжок цінностей в підприємстві.

Для початкового збору витрат, що передує процесам калькулювання собівартості, виділяються об'єкти обліку витрат. Вибір об'єктів обліку витрат залежить від багатьох факторів: завдань обґрунтування управлінських рішень, організаційної структури управління і ін. Традиційні об'єкти обліку витрат - це місця виникнення витрат (цех, бізнес-процес і ін.), Центри відповідальності. Новітні об'єкти обліку витрат, потреба в яких виникла в другій половині XX ст., - Це:

 • • операції бізнес-процесу;
 • • процеси;
 • • бізнес процеси;
 • • життєвий цикл продукту.

Наприклад, витрати по бізнес-процесам збираються для обґрунтування рішень щодо диверсифікації бізнесу; за операціями - для обґрунтування рішень з реінжинірингу бізнес-процесів.

З поняттям витрат і їх класифікацією в управлінський облік вводяться численні терміни, які мають певне смислове значення, а позначаються ними поняття - певні цілі використання. Але крім цього, спеціальну термінологію супроводжують проблеми, пов'язані з різночитаннями терміна або з використанням численних термінів для позначення одного і того ж об'єкта. Так, у вітчизняних нормативних, навчальних і наукових виданнях для позначення поняття спожитих ресурсів або грошей, які потрібно заплатити за товари і послуги, використовуються три терміни, відмінності між якими і область застосування строго не визначені, - витрати, витрати, витрати. Дані терміни мають ходіння як у навчальній і науковій літературі, так і в нормативних документах, що регулюють фінансовий і податковий облік.

У нормативних документах, що регламентують фінансовий облік, вони використовуються як слова-синоніми. Наприклад, в ПБО 2/08 "Облік договорів будівельного підряду", ПБО 4/99 "Бухгалтерська звітність організації", ПБО 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів", 6/01 "Облік основних засобів", 10/99 "Витрати організації ", 17/02" Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи "використовується як термін" витрати ", так і термін" витрати ". У нормативному документі ПБО 10/99 "Витрати організації", виданому Мінфіном Росії, витрати визначені як "зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників". У той же час в Наказі Мінфіну РФ № 94н "План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації" (в редакції від 18 вересня 2006 № 115н) фігурує термін "Загальновиробничі витрати", які у відповідності з усіма російськими регулятивами і загальновизнаною світовою практикою складання фінансової (бухгалтерської) звітності включаються в собівартість, тобто можуть бути віднесені або в активи (незавершене виробництво та готову продукцію), або до витрат організації (в собівартість проданої продукції).

У НК РФ використовуються терміни "витрати" і "витрати" без будь-якого спеціального розмежування сфери застосування. Так, в н. 2 ст. 252 гл. 25 НК РФ написано: "Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією". Ці терміни використовуються як синоніми. Більш того, в Податковому кодексі (п. 1 ст. 252 гл. 25) дається визначення "витрат" через "витрати": витрати визначені як обгрунтовані і документально підтверджені витрати, здійснені платником податків.

У вітчизняній економічній літературі розмежовують терміни "витрати" і "витрати" виходячи з їх періоду віднесення на фінансовий результат. Також застосовується підхід, згідно з яким здійснюється ділення витрат (витрат, витрат) в залежності від принципів касового і нарахування. Аналогічні проблеми щодо вирішені в ряді країн.

Наприклад, у Великій Британії та США термін "expenses" означає витрати, які використовуються при обчисленні прибутку. Термін "expenditures" означає витрата, нс пов'язаний з процесом калькулювання, використовується, наприклад, для проектування грошового потоку [1] .

Визнаючи доцільність спеціальної термінології, вважаємо, що в зв'язку зі сформованим в Росії традиційним використанням цих трьох термінів як синонімів закріплення за кожним з них конкретного значення є штучною мірою. Тому в книзі терміни "витрати", витрати "," витрати "застосовуються як синоніми. Однак це питання залишається проблемним, його доцільно розробляти при виконанні курсових і дипломних робіт.

Парадокси термінології. Слід знати, що в податковому обліку терміни "прямі" і "непрямі" витрати використовуються в іншому сенсі, ніж в бухгалтерському і управлінському обліку. З перетином двох груп класифікацій витрат - "на продукт - періодичні" і "на прямі - непрямі" - пов'язана серйозна термінологічна проблема, обумовлена гл. 25 НК РФ і загострюється у зв'язку з поширенням МСФЗ. У гл. 25 НК РФ ввели нове, не традиційне поняття термінів "прямі" і "непрямі" витрати. Відповідно до ст. 319 гл. 25 НК РФ оцінка залишків незавершеного виробництва здійснюється тільки за "прямими витратами", до яких в якості одного з прикладів законодавець без застережень відносить амортизацію виробничого обладнання (п. 1 ст. 318) [2] . Непрямі витрати на виробництво і реалізацію відповідно до п. 2 ст. 318 в повному обсязі відносяться до витрат поточного звітного періоду, тобто декапіталізіруются і зменшують базу оподаткування по прибутку звітного періоду.

Якщо зіставити ці положення з традиційною класифікацією витрат, то побачимо, що термін "прямі витрати" ототожнюється з терміном "витрати на продукт"; термін "непрямі витрати" ототожнюється з терміном "витрати на період (періодичні)". Даний термінологічний парадокс дозволяє викладачеві легко визначати професійний склад аудиторії на семінарах з підвищення кваліфікації фахівців. Якщо на питання: "До яких витрат ви віднесете амортизацію виробничого обладнання?" послідує відповідь: "До прямих" - перед вами бухгалтери, чий лексикон формується під впливом Податкового кодексу. Якщо ж на ваше запитання буде зустрічне запитання про номенклатуру оброблюваної продукції, то в аудиторії переважають економісти.

 • [1] Вуд Ф. Бухгалтерський облік для підприємців: пров. з англ. М .: Аскер, 1992.
 • [2] В многономенклатурних виробництвах пряме віднесення витрат на амортизацію обладнання неможливо, крім винятків, коли обладнання використовується для обробки тільки одного виду продукції.
 
<<   ЗМІСТ   >>