Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Істотні характеристики управлінського обліку

Цілі і завдання. Управлінський облік - це багатоцільова система. Але можна виділити узагальнюючу мета - формування релевантної інформації для ефективного управління бізнесом. Основним критерієм якості інформації є підвищення ефективності діяльності господарюючих суб'єктів і зростання їх конкурентних переваг.

Традиційно завданнями управлінського обліку виступають: обчислення прибутку, оцінка запасів в балансі, формування інформації для ціноутворення; завдання, спрямовані на забезпечення конкурентних переваг. До області управлінського обліку відносяться завдання, характерні для бухгалтерського обліку в цілому: забезпечення інформацією для контролю за дотриманням доцільності господарських операцій, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм; запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.

Проблемні ситуації в управлінні підприємством вимагають нестандартного підходу до їх вирішення. Однак нерідкі типові ситуації, для яких розроблений спеціалізований інструментарій управлінського обліку. Завдання під типові ситуації пов'язані з оцінкою діяльності центрів відповідальності, рішеннями про припинення або продовження випуску видів продукції, виробництві комплектуючих виробів власними силами або придбанні їх на стороні, про продажі продукції за цінами, що не перевищує собівартість, за умови неповного завантаження потужностей і обмеженому ринку збуту , закриття філій і т.д.

Підвищується роль стратегічного аспекту управлінського обліку, тому акценти переносяться з завдань інформаційного забезпечення оперативного управління на стратегічне управління. Новітні завдання управлінського обліку пов'язані зі створенням інформаційного забезпечення управління ринковою вартістю компанії.

Принципи управлінського обліку включають як загальні, так і специфічні принципи бухгалтерського обліку. До загальним принципам ставляться пріоритет змісту над формою, принципи системності, достовірності інформації, тимчасової визначеності, ефективності. Принцип "тимчасова визначеність" проявляється як в забезпеченні своєчасності надходження інформації для користувачів, так і у встановленні певних часових меж для інструментів управлінського обліку. Наприклад, при бюджетуванні виділяють бюджетний період, бюджетний цикл. Особливості прояву принципу ефективності (інакше економічності) пов'язані з тим, що на відміну від суцільного і безперервного фінансового обліку в управлінському допускається його сегментарно впровадження. Основним критерієм ефективності практичного впровадження управлінського обліку є оцінка того, поліпшуються чи істотно результати управлінських рішень при отриманні менеджерами більш якісної бухгалтерської інформації. Конкретний прояв критерію залежить від виробничої ситуації, рівня управління, інших факторів.

Серед специфічних принципів можна виділити основні принципи управлінського обліку, серед яких на першому місці стоїть принцип "відповідності цілям функціонування підприємства і поточним завданням бізнесу". Він обґрунтовує варіативність систем, методів і процедур управлінського обліку організації. На рис. 2.4 наводиться матриця управлінських завдань в тривимірній системі координат. Типологія управлінських рішень включає велику кількість класифікаційних груп, але найважливішими з позицій управлінського обліку є часовий горизонт (оперативні та стратегічні рішення), періодичність (рутинні і спеціальні), сфера дії (бізнес в цілому, сегменти бізнесу, структурних підрозділів). Дані групи управлінських рішень можна розташувати на трьох осях координат, відповідно X, Y і Z. Потім завдання проектуються на площини методичного та організаційно-технічного розділів облікової політики. Кожне завдання, сформована на основі перетину груп управлінських рішень, в ідеалі вимагає спеціального облікового забезпечення. Але така організація управлінського обліку не відповідатиме принципу ефективності. Тому в управлінському обліку розроблені спеціальні інструменти для забезпечення інформацією типових груп управлінських рішень.

Ілюстрація принципу управлінського обліку "Відповідність цілям функціонування підприємства і поточним завданням бізнесу"

Мал. 2.4. Ілюстрація принципу управлінського обліку "Відповідність цілям функціонування підприємства і поточним завданням бізнесу"

Поєднання спеціальних оперативних рішень з управління бізнесом виникають у випадках необхідності перегляду цін через зміни ринкової кон'юнктури в відповідь на ситуації, пов'язані з аварійними поломками устаткування, коригування продуктового портфеля через появу лімітує ресурсного чинника, для обґрунтування рішення про прийняття замовлення за ціною, що не перевищує собівартість, про прийняття рішення з аутсорсингу. Для вирішення подібних ситуацій релевантними є дані про змінних витратах. Отже, потрібно вибрати метод розподілу витрат на змінні і постійні (див. Параграф 2.3). Блок X пов'язаний з рішеннями по стратегічним управлінським завданням - підберемо для пего інформацію про повної собівартості об'єктів. Блок У пов'язаний з управлінням підрозділами організації та їх персоналом. Актуальними для завдань цієї групи бюджетування та облік по центрам відповідальності.

Особливе місце в складі концептуальних засад Ч. Т. Хорнгрен відводить "принципом різної угруповання витрат для різних цілей". Концепція "різні витрати для різних цілей" в сукупності з принципом відповідності цілям функціонування підприємства і поточним завданням бізнесу забезпечує спектр напрямків використання одних і тих же витрат ресурсів, але згрупованих для численних можливих цілей. Принцип застосуємо як для типових, так і для ситуаційних груп завдань. Альтернативні шляхи обчислення витрат необхідні в зв'язку з тим, що спектр рішень обумовлений різними цілями і завданнями. Наприклад, для обгрунтування оперативних рішень щодо ціноутворення "витрати плюс" краще використовувати систему калькулювання за змінними витратами. У той же час і на тому ж підприємстві для обґрунтування стратегічних рішень по ціноутворенню необхідно використовувати інформацію про повної собівартості продукту, так як в тривалому періоді часу все постійні витрати приймають характер змінних.

Одним з найважливіших принципів є принцип релевантності інформації, її альтернативності. Менеджерам полегшує вивчення інформації її релевантність - своєчасне надання в чіткій, зрозумілій формі з використанням такої кількості альтернатив, яке необхідно для прийняття обґрунтованих рішень. У зв'язку з тим, що процес управління динамічний і орієнтується на майбутнє, інформація повинна відповідати критеріям придатності і призначення.

Ефективні організаційні форми управлінського обліку формуються на основі наступних принципів: врахування впливу організаційно-технологічних особливостей і факторів зовнішнього середовища; надання структурним підрозділам самостійності в поєднанні з принципом відповідальності (принцип персоніфікації); організації діяльності структурних підрозділів підприємства на основі бюджетів. Бюджети і звіти повинні бути організовані в часі і просторі таким чином, щоб не тільки контролювати, але й мотивувати менеджерів і інших працівників на досягнення головних цілей підприємства.

Успіх управлінського обліку, на думку західних фахівців, може бути досягнутий за однакової кількості значення фінансових процедур і поведінкового підходу.

Якщо у фінансовій бухгалтерії домінують процедурні питання, то в управлінському ці питання балансують з поведінковими. При організації обліку на підприємстві слід пам'ятати, що постачальник інформаційного продукту - бухгалтер, а покупець - менеджер.

Управлінський облік характеризується двоєдиної функцією, що забезпечує управління бізнесом в цілому і підрозділами підприємства. Під управлінням бізнесом розуміється регулярне і ситуаційне прийняття управлінських рішень щодо розвитку підприємства в цілому. Тобто складання стратегічних, тактичних і оперативних планів, прийняття рішень щодо ціноутворення, формування портфеля замовлень і т.д. Під управлінням підрозділами підприємства розуміється внутрипроизводственное планування, регулювання, координація і мотивації діяльності підрозділів підприємства. Функція є двоєдиної, так як інформаційна підготовка рішень, спрямованих у зовнішнє середовище, і рішень, які координують діяльність внутрішніх підрозділів, має відмінності в методології та організаційно-методичних прийомах. Єдність двох сторін функції визначається загальними цілями діяльності господарюючого суб'єкта.

Декомпозиція двоєдиної функції дозволяє забезпечити інформацією різні рівні управління. Фахівці з управлінського обліку повинні виконувати бюджетування, контроль, складання і аналіз звітів, оцінку діяльності і консультування менеджерів, здійснювати контроль за збереженням активів.

Предмет управлінського обліку характеризується сукупністю об'єктів обліку. Об'єкти управлінського обліку можуть охоплювати як загальну сукупність активів і бізнес-процесів підприємства в ході всього циклу управління його діяльністю, так і лише окремі процеси, групи операцій, активів, зобов'язань, підрозділу або продукти - в залежності від завдань обліку. Метод управлінського обліку представляє сукупність різних прийомів і способів, за допомогою яких відображаються об'єкти управлінського обліку в інформаційній системі підприємства. Крім елементів методу бухгалтерського фінансового облік (документація і інвентаризація, оцінка і калькуляція, рахунки і подвійний запис, балансове узагальнення та звітність), він включає прийоми економічного аналізу та бюджетування.

Визначення управлінського обліку складається на основі його істотних характеристик. Управлінський облік - це система збору, угруповання і вивчення фінансової та нефінансової інформації, на основі якої менеджери приймають рішення для досягнення цілей бізнесу та конкурентних переваг організації.

Визначення можна сформулювати наступним чином: управлінський облік являє собою інформаційну систему, що забезпечує в систематичному і (або) разовому порядку збір, вимір, систематизацію, аналіз та передачу даних для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень, необхідних для управління бізнесом господарюючих суб'єктів і їх підрозділами для досягнення основної мети діяльності та конкурентних переваг.

Причини виділення окремих позицій - акцент на основних принципах: відповідність цілям і завданням бізнесу і різні витрати для різних цілей. Так, якщо для оперативних і тактичних рішень актуальні дані про змінних витратах і маржинальної прибутку, для стратегічних рішень їх приймати небезпечно через те, що в тривалому періоді часу все постійні витрати приймають характер змінних.

Рекомендації для НДРС. Проаналізуйте численні варіанти визначень управлінського обліку, виділіть спільні та відмінні позиції, обґрунтуйте свою точку зору.

 
<<   ЗМІСТ   >>