Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Графічний підхід

Залежність "витрати - обсяг - прибуток" можна представити графічно. Такі графіки є досить спрощеними, проте їх основна практичну перевагу якраз і полягає в простоті побудови і наочності. Ці графіки є, по суті, статичними; ті чи інші зміни у вихідних даних (в тому числі продажної ціни) вимагають побудови нового графіка або серії графіків. Передбачається також лінійна залежність витрат і обсягів виробництва (продажів), що є певним спрощенням. Графіки "витрати - обсяг - прибуток" будуються в тому вигляді, який найкраще підходить для ілюстрації конкретної проблеми, з чого випливає, що існують їх різні види.

Графіки "прибуток - обсяг продажів"

Аналіз при випуску одного виду продукції

Графік "прибуток - обсяг продажів" використовується для визначення можливого прибутку (збитку) при різних рівнях обсягу продажів (виробництва). Графік ділиться на дві частини горизонтальною лінією обсягів продажів, при цьому останні можуть бути виражені в кількісних або вартісних показниках, а також у відсотках. Вертикальна лінія являє собою можливий прибуток (збитки). Вище горизонтальної лінії - прибуток, нижче - збитки.

Графік "прибуток - обсяг продажів" є графіком лінійного рівняння, яке може бути виражено так:

де Пр - залежна змінна; V - незалежна змінна.

Зазвичай значення незалежної змінної наносять по горизонтальній осі, а значення залежною - по вертикальній. Розглянемо побудову графіка "прибуток - обсяг продажів" стосовно до єдиного продукту.

ПРИКЛАД 10.3

Скористаємося наступними даними:

  • - Постійні витрати за період - 100 ден. од .;
  • - Змінні витрати па одиницю продукції - 10 ден. од / од .;
  • - Ціна одиниці продукції - 20 ден. од / од.

Тоді рівняння буде мати такий вигляд:

Пр = 20 V - 10 V - 100

або

Пр = 10 V - 100.

Для побудови лінійного графіка необхідні дві точки; причому зазвичай вибирають ті, які відповідають нульового обсягу продажів і кульової прибутку. Прирівнявши V = 0, отримаємо Пр = -100. Іншими словами, якщо компанія має нульовий обсяг продажів, то її збитки будуть дорівнювати постійним витратам. Прирівнявши Пр = 0, отримаємо V = 10. Отримані дві точки і визначають графік "прибуток - обсяг продажів" (рис. 10.1).

Графік "прибуток - обсяг продажів" для одного виробу

Мал. 10.1. Графік "прибуток - обсяг продажів" для одного виробу

Аналіз при випуску декількох видів продукції

Графік "прибуток - обсяг продажів" може використовуватися і при випуску декількох видів продукції, проте в такій ситуації кращим є вартісної підхід. Оскільки по кожному продукту можуть бути визначені виручка від продажів і змінні витрати, очевидно, що по кожному продукту можна розрахувати маржинальний дохід і коефіцієнт маржинального доходу. Розглянемо приклад.

ПРИКЛАД 10.4

Дані для побудови графіка представлені в табл. 10.10.

Таблиця 10.10

Дані для побудови графіка

продукт

Виручка від продажів, ден. од.

Змінні витрати, ден. од.

Маржинальний дохід, ден. од.

Коефіцієнт маржинального доходу

А

150 000

90 000

60 000

0,4

Б

100 000

20 000

80 000

0,8

В

80 000

40 000

40 000

0,5

Г

50 000

40 000

10 000

0,2

Разом

380 000

190 000

190 000

0,5

Постійні витрати, ден. од.

(100 000)

Прибуток, ден. од.

90 000

Дані про виручку, маржинальном доході і коефіцієнтах маржинального доходу представлені в табл. 10.10 як в цілому по компанії, так і окремо по кожному продукту. Тому можна побудувати графік "прибуток - обсяг продажів" як для всього обсягу випуску продукції, так і окремо по кожному продукту (рис. 10.2).

Сумарний графік будується аналогічно графіку, наведеному в попередньому прикладі, з тією лише різницею, що в даному випадку обсяг продажів виражається не в одиницях продукції, а в грошових одиницях. Точка беззбитковості для пакета в вартісному вираженні складе 200 000 грош. од. (Постійні витрати: коефіцієнт маржинального доходу або 100 000 ден. Од .: 0,5).

Графік починається в точці, що відповідає нульовому обсягом продажів і максимальному збитку (сума постійних витрат в розмірі 100 000 ден. Од.), Перетинає вісь абсцис в точці беззбитковості (200 000 ден. Од.) І закінчується в точці, що відповідає отриманого прибутку в розмірі 90 000 грош. од. при обсязі продажів 380 000 грош. од.

Графіки "прибуток - обсяг продажів" по кожному продукту будуються таким чином. Лінії прибутку наносяться для кожного продукту у напрямку зниження показника коефіцієнта маржинального доходу, тобто починаючи з продукту Б, що має найвищий коефіцієнт маржинального доходу (0,8), і закінчуючи продуктом Г з найменшим коефіцієнтом маржинального доходу (0,2).

Лінія прибутку для продукту Б починається в тій же точці, що і на сумарному графіку, і проводиться до точки, що відповідає обсягу продажів 100 000 ден. од. і збитку 20 000 ден. од. Оскільки маржинальний дохід від продажу продукту Б складає 80 000 грош. од., графік показує, що з 100 000 ден. од. постійних витрат (що відповідають максимальному збитку) покриваються 80 000 грош. од. Отже, після продажу продукту Б збиток складе 20 000 ден. од. (100 000 - 80 000).

Лінія прибутку для продукту В, має коефіцієнт маржинального доходу 0,5, починається в точці, де закінчується лінія для продукту Б. Після продажу продукту В виручка складе вже 180 000 грош. од. (100 000 +80 000), що дозволить отримати прибуток в розмірі 20 000 ден. од. Таким чином, лінія прибутку для продукту В перетинає вісь обсягу продажів і закінчується в точці з координатами 180 000, 20 000.

Відповідно, в цій же точці починається лінія прибутку для продукту А (коефіцієнт маржинального доходу 0,4), а закінчується вона в точці з координатами 330 000 (100 000 + 80 000 + 150 000), 80 000 (20 000 + 60 000) .

Лінія прибутку для продукту Г з найнижчим коефіцієнтом маржинального доходу (0,2) наноситься на графік останньої. Продукт Г додає до прибутку ще 10 000 ден. од., і сумарно остання становить вже 90 000 грош. од., і 50 000 ден. од. до обсягу продажів, рівному в сумі 380 000 грош. од.

Графік "прибуток - обсяг продажів" для декількох видів продукції

Мал. 10.2. Графік "прибуток - обсяг продажів" для декількох видів продукції

Графічне зображення прибутку по кожному продукту наочно відображає те, що чим крутіше нахил лінії, тим вище коефіцієнт маржинального доходу. Якщо який-небудь продукт не володіє маржинальним доходом, то нахил лінії буде спадним. Крім того, розмір маржинального доходу кожного продукту в грошових одиницях можна визначити безпосередньо на графіку, вимірявши відстань по вертикалі від точки, де починається лінія прибутку, до точки, де вона закінчується. Подібні графіки використовуються і для аналізу обсягу продажів по різних територій, продавцям і типам споживачів, чиї покупки забезпечують найбільший прибуток для компанії.

Відзначимо, що при всій легкості побудови і інтерпретації графік "прибуток - обсяг продажів" не відображає зміни витрат при зміні обсягу продажів (виробництва). Таку можливість надають графіки "витрати - обсяг - прибуток".

 
<<   ЗМІСТ   >>