Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Джерела інформації для аудиторської перевірки

Джерелами інформації при аудиті оподаткування є:

 • 1. Установчі документи. Юридична особа діє на підставі статуту, або установчого договору і статуту, або тільки установчого договору. В установчих документах юридичної особи повинні визначатися найменування юридичної особи, місце його знаходження, порядок управління діяльністю юридичної особи та міститися інші відомості, передбачені законом для юридичних осіб відповідного виду, а також повинні бути визначені предмет і цілі діяльності юридичної особи. В установчому договорі засновники зобов'язуються створити юридичну особу, визначають порядок спільної діяльності щодо його створення, умови передачі йому свого майна та участі в сто діяльності. Договором визначаються також умови і порядок розподілу між учасниками прибутку і збитків, управління діяльністю юридичної особи, виходу засновників (учасників) з його складу.
 • 2. Наказ про облікову політику. Кожна організація повинна самостійно формувати свою облікову політику, виходячи зі своєї структури, галузі та інших особливостей діяльності, керуючись законодавством РФ про бухгалтерський облік, нормативними актами органів, регулюючих бухгалтерський облік.

Прийнята організацією облікова політика затверджується наказом чи розпорядженням особи, відповідальної за організацію і стан бухгалтерського обліку. При цьому затверджуються:

 • - Робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності;
 • - Форми первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;
 • - Порядок проведення інвентаризації та методи оцінки видів майна і зобов'язань;
 • - Правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;
 • - Порядок контролю за господарськими операціями, а також інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.

Прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно з року в рік. Зміна облікової політики може проводитися у випадках зміни законодавства РФ чи нормативних актів органів, що здійснюють регулювання бухгалтерського обліку, розробки організацією нових способів ведення бухгалтерського обліку або істотної зміни умов її діяльності.

3. Наказ про облікову політику з метою оподаткування. Відповідно до ст. 313 НК кожна організація повинна самостійно організувати систему податкового обліку, виходячи з принципу послідовності застосування норм і правил податкового обліку, тобто застосовується послідовно від одного податкового періоду до іншого. Порядок ведення податкового обліку закріплюється в обліковій політиці для цілей оподаткування, затверджуваною відповідним наказом (розпорядженням) керівника.

Дані податкового обліку повинні відображати:

 • - Порядок формування суми доходів і витрат;
 • - Порядок визначення частки витрат, що враховуються для цілей оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді;
 • - Суму залишку витрат (збитків), що підлягає віднесенню на витрати в наступних податкових періодах;
 • - Порядок формування сум створюваних резервів;
 • - Суму заборгованості за розрахунками з бюджетом з податку.

Зміна порядку обліку окремих господарських операцій та (або) об'єктів з метою оподаткування здійснюється організацією в разі зміни законодавства про податки і збори або застосовуваних методів обліку. Рішення про внесення змін до облікової політики для цілей оподаткування при зміні застосовуваних методів обліку приймається з початку нового податкового періоду, а при зміні законодавства про податки і збори не раніше ніж з моменту вступу в силу змін норм зазначеного законодавства.

4. Первинні документи аудируемого особи. Всі господарські операції, що проводяться організацією, повинні оформлятися виправдувальними документами. Ці документи є первинними обліковими документами, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік. Якщо зазначено в обліковій політиці для цілей оподаткування, бухгалтерські первинні документи можуть використовуватися і в якості податкових первинних документів.

При проведенні перевірки згідно з п. 2 ст. 9 Закону про бухгалтерський облік первинні облікові документи прийматимуться до обліку, якщо вони складені за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, а документи, форма яких не передбачена в цих альбомах, повинні містити такі обов'язкові реквізити:

 • - Назва документу;
 • - Дату складання документа;
 • - Найменування організації, від імені якої складено документ;
 • - Зміст господарської операції;
 • - Вимірювачі господарської операції в натуральному і грошовому виразі;
 • - Найменування посад осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
 • - Особисті підписи зазначених осіб.

Первинний обліковий документ повинен бути складений у момент здійснення операції, а якщо це не представляється можливим - безпосередньо після її закінчення.

5. Регістри бухгалтерського та податкового обліку економічного суб'єкта. Регістри бухгалтерського обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, для відображення на рахунках бухгалтерського обліку й у бухгалтерській звітності.

Регістри бухгалтерського обліку ведуться в спеціальних книгах (журналах), на окремих аркушах і картках, у вигляді машинограм, отриманих при використанні обчислювальної техніки, а також на магнітних стрічках, дисках, дискетах та інших машинних носіях.

Господарські операції повинні відображатися в регістрах бухгалтерського обліку в хронологічній послідовності і групуватися по відповідним рахунках бухгалтерського обліку.

У відповідності зі ст. 313 ПК у разі, якщо в регістрах бухгалтерського обліку міститься недостатньо інформації для визначення податкової бази, платник податків має право самостійно доповнювати застосовувані регістри бухгалтерського обліку додатковими реквізитами, формуючи тим самим регістри податкового обліку, або вести самостійні регістри податкового обліку.

6. Результати інвентаризації майна економічного суб'єкта, що проводиться співробітниками економічного суб'єкта. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності організації зобов'язані проводити інвентаризацію майна і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Порядок і строки проведення інвентаризації визначаються керівником організації, за винятком випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.

Проведення інвентаризації обов'язково:

 • - При передачі майна в оренду, викуп, продажу, а також при перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;
 • - Перед складанням річної бухгалтерської звітності;
 • - При зміні матеріально відповідальних осіб;
 • - При виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування майна;
 • - У разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;
 • - При реорганізації або ліквідації організації;
 • - В інших випадках, передбачених законодавством РФ.
 • 7. Акти перевірок контрольних органів. Податкові органи складають єдину централізовану систему контролю за дотриманням законодавства про податки і збори, за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення до відповідного бюджету податків і зборів, а у випадках, передбачених законодавством РФ, за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення до відповідного бюджету інших обов'язкових платежів.

Податкові органи діють в межах своєї компетенції та відповідно до законодавства РФ.

Податкові органи зобов'язані направляти платнику податків або податковому агенту копії акту податкової перевірки і рішення податкового органу, а також у випадках, передбачених НК, податкове повідомлення та вимога про сплату податку та збору.

 • 8. Рішення органів законодавчої та виконавчої влади. Органи законодавчої та виконавчої влади в межах своїх повноважень можуть давати свої коментарі та роз'яснення в області застосування чинного податкового законодавства.
 • 9. Рішення, постанови та ухвали судових органів. Судові органи (Конституційний Суд РФ, Вищий Арбітражний Суд РФ і Верховний Суд РФ) у межах своїх повноважень можуть виносити рішення, видавати постанови, визначення і тлумачення, що змінюють і доповнюють діючі нормативні акти у сфері оподаткування .
 • 10. Матеріали попередніх аудиторських перевірок, акти та висновки експертиз. Діюча аудиторська організація має право витребувати у аудируемого суб'єкта звіти та письмову інформацію, складену і передану за результатами попередніх перевірок, а також акти, висновки, особливі погляди та іншу інформацію від залучених в минулому експертів і зовнішніх фахівців, що стосуються предмета перевірки оподаткування аудируемого суб'єкта.
 • 11. Усні висловлювання і письмові підтвердження співробітників економічного суб'єкта і третіх осіб. Усний та письмовий опитування співробітників, керівництва економічного суб'єкта і незалежних (третіх) осіб може проводитися на всіх етапах аудиторської перевірки оподаткування. Результати опитувань повинні записуватися у вигляді протоколу чи стислого конспекту з обов'язковим зазначенням прізвища аудитора, який проводив опитування та прізвища, імені, по батькові опитаного особи.
 • 12. Відповіді на запити. Запит (відповідно до федерального правилом (стандартом) аудиторської діяльності № 5) являє собою пошук інформацією обізнаних осіб у межах або за межами аудируемого особи.

Запит за формою може бути як офіційним письмовим запитом, адресованим третім особам, так і неформальним усним питанням, адресованим працівникам аудируемого особи. Відповіді на запити (питання) можуть надати аудитору інформацію, якою він раніше не мав або які підтверджують аудиторські докази.

Підтвердження являє собою відповідь на запит про інформацію, що міститься в бухгалтерських записах (наприклад, аудитор зазвичай запитує підтвердження про дебіторську заборгованість безпосередньо у дебіторів).

13. Бухгалтерська та податкова звітність. У відповідності зі ст. 13 Закону про бухгалтерський облік "всі організації зобов'язані складати на основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність".

Бухгалтерська звітність організацій, складається з:

 • - Бухгалтерського балансу;
 • - Звіту про прибутки і збитки;
 • - Додатків до них, передбачених нормативними актами;
 • - Аудиторського висновку або висновку ревізійного союзу сільськогосподарських кооперативів, що підтверджують достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона відповідно до федеральних законів підлягає обов'язковому аудиту чи обов'язкової ревізії;
 • - Пояснювальної записки.

Пояснювальна записка до річної бухгалтерської звітності повинна містити істотну інформацію про організацію, її фінансове становище, порівнянності даних за звітний і попередній йому роки, методи оцінки та суттєвих статтях бухгалтерської звітності.

У відповідності зі ст. 23 НК платники податків зобов'язані вести в установленому порядку облік своїх доходів (витрат) та об'єктів оподаткування, якщо такий обов'язок передбачений законодавством про податки і збори, а також подавати в установленому порядку до податкового органу за місцем обліку податкові декларації (розрахунки), якщо такий обов'язок передбачений законодавством про податки і збори.

 
<<   ЗМІСТ   >>