Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перевірка звітності на відповідність до Положення по бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБО 4/99)

Згідно з Положенням з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації (ПБО 4/99) при перевірці правильності складання звітності аудитор повинен враховувати наступне:

 • 1) бухгалтерська звітність організації повинна включати показники діяльності всіх філій, представництв та інших підрозділів (включаючи виділені на окремі баланси);
 • 2) організація при складанні бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки та пояснень до них повинна дотримуватися прийнятих змісту і форми послідовно від одного звітного періоду до іншого. Зміна прийнятих змісту і форми бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки та пояснень до них допускається у виняткових випадках, наприклад, при зміні виду діяльності. Організація повинна забезпечити підтвердження обгрунтованості кожної такої зміни. Істотна зміна має бути розкритий в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки разом із зазначенням причин, що викликали цю зміну;
 • 3) в бухгалтерській звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків, крім випадків, коли такий залік передбачено відповідними положеннями з бухгалтерського обліку;
 • 4) бухгалтерський баланс повинен включати числові показники у нетто-оцінці, тобто за вирахуванням регулюючих величин, які повинні розкриватися в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки;
 • 5) правила оцінки окремих статей бухгалтерської звітності встановлюються відповідними цього положеннями з бухгалтерського обліку;
 • 6) статті бухгалтерської звітності, яка складається за звітний рік, повинні підтверджуватися результатами інвентаризації активів і зобов'язань.

Перевірка податкової звітності на відповідність НК

Відповідно до НК аудитору при перевірці правильності складання звітності необхідно враховувати наступне, що відповідно до ст. 23 "Обов'язки платників податків (платників зборів)" НК платники податків зобов'язані:

 • 1) сплачувати законно встановлені податки;
 • 2) стати на облік у податкових органах, якщо такий обов'язок передбачений НК;
 • 3) вести в установленому порядку облік своїх доходів (витрат) та об'єктів оподаткування, якщо такий обов'язок передбачений законодавством про податки і збори;
 • 4) подавати в установленому порядку до податкового органу за місцем обліку податкові декларації (розрахунки), якщо такий обов'язок передбачений законодавством про податки і збори;
 • 5) подавати до податкового органу за місцем проживання індивідуального підприємця, нотаріуса, що займається приватною практикою, адвокати, котрі заснували адвокатський кабінет, за запитом податкового органу книгу обліку доходів і витрат і господарських операцій; подавати до податкового органу за місцем знаходження організації бухгалтерську звітність відповідно до вимог, встановлених Законом про бухгалтерський облік, за винятком випадків, коли організації відповідно до зазначеним Законом не зобов'язані вести бухгалтерський облік або звільнені від ведення бухгалтерського обліку;
 • 6) подавати до податкових органів та їх посадовим особам у випадках і в порядку, які передбачені НК, документи, необхідні для обчислення і сплати податків;
 • 7) виконувати законні вимоги податкового органу про усунення виявлених порушень законодавства про податки і збори, а також не перешкоджати законній діяльності посадових осіб податкових органів при виконанні ними своїх службових обов'язків;
 • 8) протягом чотирьох років забезпечувати схоронність даних бухгалтерського та податкового обліку та інших документів, необхідних для обчислення і сплати податків, у тому числі документів, що підтверджують отримання доходів, здійснення видатків (для організацій і індивідуальних підприємців), а також сплату (утримання) податків ;
 • 9) нести інші обов'язки, передбачені законодавством про податки і збори.

За невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків платник податків (платник зборів) несе відповідальність відповідно до законодавства РФ.

Податкова декларація являє собою письмову заяву платника податків, складене в електронному вигляді та передане по телекомунікаційних каналах зв'язку із застосуванням електронного цифрового підпису, про об'єкти оподаткування, про отримані доходи і проведені витрати, про джерела доходів, про податкову базу, податкові пільги, про обчисленої сумі податку і (або) про інших даних, які є підставою для обчислення і сплати податку.

Податкова декларація подається кожним платником податків по кожному податку, що підлягає сплаті цим платником податку, якщо інше не передбачено законодавством про податки і збори.

Не підлягають поданням в податкові органи податкові декларації (розрахунки) але тим податкам, за якими платники податків звільнені від обов'язку по їх сплаті у зв'язку із застосуванням спеціальних податкових режимів, в частині діяльності, здійснення якої тягне застосування спеціальних податкових режимів, або майна, використовуваного для здійснення такої діяльності.

Особа, визнане платником податків по одному або декількох податках, що не здійснює операцій, в результаті яких відбувається рух грошових коштів на його рахунках у банках (у касі організації), і не має по цих податках об'єктів оподаткування, являє за даними податках єдину (спрощену) податкову декларацію.

Форма єдиної (спрощеної) податкової декларації та порядок її заповнення затверджуються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів, за погодженням з Мінфіном Росії.

Єдина (спрощена) податкова декларація подається до податкового органу за місцем знаходження організації або місцем проживання фізичної особи не пізніше 20-го числа місяця, наступного за завершеним кварталом, півріччям, дев'ятьма місяцями, календарним роком.

Податкова декларація (розрахунок) подається до податкового органу за місцем обліку платника податків (платника збору, податкового агента) за встановленою формою на паперовому носії або за встановленими форматам в електронному вигляді разом з документами, які у відповідності з Податковим кодексом повинні додаватися до податкової декларації (розрахунку ). Платники податків вправі уявити документи в електронному вигляді.

Платники податків, середньооблікова чисельність працівників яких за попередній календарний рік перевищує 100 осіб, а також новостворені (у тому числі при реорганізації) організації, чисельність працівників яких перевищує вказану межу, подають податкові декларації (розрахунки) до податкового органу за встановленими форматами в електронному вигляді, якщо інший порядок подання інформації, віднесеної до державної таємниці, не передбачений законодавством РФ.

Відомості про середньооблікової чисельності працівників за попередній календарний рік представляються платником податку до податкового органу не пізніше 20 січня поточного року, а у разі створення (реорганізації) організації - не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому організація була створена (реорганізована) . Зазначені відомості подаються за формою, затвердженою федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів, до податкового органу за місцем знаходження організації (за місцем проживання індивідуального підприємця).

Платники податків, віднесені до категорії найбільших, представляють всі податкові декларації (розрахунки), які вони зобов'язані подавати відповідно до НК, до податкового органу за місцем обліку як найбільших платників податків за встановленими форматам в електронному вигляді, якщо інший порядок подання інформації, віднесеної до державної таємниці, не передбачений законодавством РФ.

Податкова декларація (розрахунок) може бути представлена платником податку (платником збору, податковим агентом) до податкового органу особисто або через представника, спрямована у вигляді поштового відправлення з описом вкладення або передана в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку.

Податковий орган не вправі відмовити у прийнятті податкової декларації (розрахунку), поданій платником податків (платником зборів, податковим агентом) за встановленою формою (встановленим форматом), і зобов'язаний проставити на прохання платника податків (платника збору, податкового агента) на копії податкової декларації (копії розрахунку ) відмітку про прийняття та дату її отримання при отриманні податкової декларації (розрахунку) на паперовому носії або передати платнику податків (платнику збору, податковому агенту) квитанцію про прийом в електронному вигляді - при отриманні податкової декларації (розрахунку) по телекомунікаційних каналах зв'язку.

При відправці податкової декларації (розрахунку) поштою днем її подання вважається дата відправлення поштового відправлення з описом вкладення. При передачі податкової декларації (розрахунку) по телекомунікаційних каналах зв'язку вдень її подання вважається дата її відправлення.

Податкова декларація (розрахунок) подається із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків.

Платник податків (платник збору, податковий агент) або його представник підписує податкову декларацію (розрахунок), підтверджуючи достовірність та повноту відомостей, зазначених у податковій декларації (розрахунку).

Якщо достовірність та повноту відомостей, зазначених у податковій декларації (розрахунку), у тому числі із застосуванням електронного цифрового підпису при поданні податкової декларації (розрахунку) в електронному вигляді, підтверджує уповноважений представник платника податків (платника збору, податкового агента), в податковій декларації (розрахунку ) вказується підстава представництва (найменування документа, що підтверджує наявність повноважень на підписання податкової декларації (розрахунку). При цьому до податкової декларації (розрахунку) додається копія документа, що підтверджує повноваження представника на підписання податкової декларації (розрахунку).

Податкова декларація (розрахунок) подається у встановлені законодавством про податки і збори терміни.

Форми і порядок заповнення форм податкових декларацій (розрахунків), а також формати і порядок подання податкових декларацій (розрахунків) в електронному вигляді затверджуються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів, за погодженням з Міністерством фінансів Російської Федерації.

Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений з контролю і нагляду у сфері податків і зборів, не вправі включати у форму податкової декларації (розрахунку), а податкові органи не вправі вимагати від платників податків (платників зборів, податкових агентів) включення в податкову декларацію (розрахунок) відомостей , не пов'язаних з обчисленням і (або) сплатою податків і зборів, за винятком:

 • 1) виду документа: первинний (коригувальний);
 • 2) найменування податкового органу;
 • 3) місця знаходження організації (її відокремленого підрозділу) або місця проживання фізичної особи;
 • 4) прізвища, імені, по батькові фізичної особи або повного найменування організації (її відокремленого підрозділу);
 • 5) номери контактного телефону платника податків.

На підставі постанови Уряду РФ від 21.04.1995 № 399 "Про вдосконалення інформаційної системи подання бухгалтерської звітності" організації, розташовані на території РФ, незалежно від їх організаційно-правових форм, представляють річну та квартальну бухгалтерську звітність територіальним органам державної статистики за місцем реєстрації організацій у строки, встановлені Мінфіном Росії.

 
<<   ЗМІСТ   >>