Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Стандартний сценарій

Банк працює в нормальному режимі, прогнозування потоків платежів проводиться па основі статистики історичних даних і планів підрозділів банку.

Параметри сценарію.

Погашення кредитів здійснюється в термін, дострокове погашення та пролонгація кредитів враховується відповідно до інформації, наданої підрозділами.

Видача нових кредитів здійснюється відповідно до планових обсягів підрозділів.

Залишки на рахунках клієнтів прогнозуються з урахуванням їх історичного поведінки.

Існуючий портфель строкових депозитів вважається відновлюваним, приріст портфеля враховується відповідно до планових обсягів підрозділів.

Позикові здатність банку на ринку міжбанківського кредитування визначається як сумарний обсяг відкритих на Банк лімітів і враховується з ваговим коефіцієнтом 70%.

Криза в банку

Прогнозується посилення відтоку клієнтських коштів, неповернення частини кредитів, закриття ряду джерел покупної ліквідності.

Параметри сценарію.

Погашення кредитів здійснюється не в повному обсязі. Обсяг реструктуризованих позик визначається коефіцієнтом пролонгації 30%.

Востребование термінових депозитів і коштів до запитання здійснюється за запланованим графіком, без пролонгації за існуючими договорами. Приріст коштів клієнтів прогнозується як обсяг приросту даного показника для стандартного сценарію з урахуванням вагового коефіцієнта 50%.

Позикові здатність банку враховується з ваговим коефіцієнтом 30%.

Плани з видачі нових кредитів коригуються відповідно до обсягу коштів на їх фондування.

Криза ринку

Прогнозується падіння ринкових цін на фінансові інструменти, закриття на банк лімітів з боку контрагентів, неліквідність ринку цінних паперів.

Параметри сценарію.

Погашення кредитів здійснюється не в повному обсязі. Обсяг реструктуризованих позик визначається коефіцієнтом пролонгації 40%.

Востребование термінових депозитів і коштів до запитання здійснюється за запланованим графіком, без пролонгації за існуючими договорами. Приріст коштів клієнтів прогнозується як обсяг приросту даного показника для стандартного сценарію з урахуванням вагового коефіцієнта 20%.

Реалізація портфеля цінних паперів можлива при дисконті 30%.

У банку відсутня можливість залучення позикових коштів на ринку міжбанківського кредитування.

Плани з видачі нових кредитів коригуються відповідно до обсягу коштів на їх фондування.

Результатом проведення ГЕП-аналізу є таблиця розподілу активів і пасивів банку за строками до погашення з урахуванням реалізації планів підрозділів, історико-статистичного аналізу і сценарних варіантів розвитку подій.

Управління ліквідністю крім управління активами і пасивами в нормальних умовах включає в себе елементи антикризового управління . Заходи з управління ліквідністю банку в разі виникнення кризи ліквідності повинні спиратися па джерела виникнення кризи ліквідності:

 • • погіршення фінансового стану самого банку;
 • • відсутність ліквідності у фінансовій системі в цілому.

Погіршення фінансового стану самого банку є більш небезпечним для банку, так як внутрішньобанківські проблеми з ліквідністю є основною причиною руйнування банків.

Основними ознаками погіршення фінансового стану банку є:

 • • зменшення власного капіталу на 10% і більше;
 • • зменшення прибутку на 15% і більше;
 • • коментарі в засобах масової інформації про погане управління, недостатній внутрішній контроль, про неправильну стратегію;
 • • погіршення нормативу достатності капіталу на 20% і більше, недотримання обов'язкових економічних нормативів, встановлених Банком Росії;
 • • зниження вартості акцій банку на ринку не менше ніж на 20%, не пов'язане з рухом фондового ринку.

В рамках оцінки стану ліквідності служба ризик-контролю готує звіт для комітету з управління активами та пасивами з наступною інформацією:

 • • рекомендації але показниками ліквідності;
 • • рекомендації по ризику зміни процентної ставки;
 • • рекомендації по збільшенню залучення коштів;
 • • рекомендації щодо згортання певних операцій для збереження відкритих банку кредитних ліній для можливого подальшого використання;
 • • пропозиції щодо сек'юритизації активів;
 • • рекомендації щодо обмеження зростання активів.

Одним із заходів при управлінні ліквідністю є мобілізація активів. Методи мобілізації за певними видами активів представлені в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Методи мобілізації активів

активи

методи мобілізації

1. Прострочені кредити

Активні зусилля банку, спрямовані на отримання коштів за боргами.

Зміна графіка обслуговування зобов'язань за боргами.

Отримання додаткового або істотного заставного забезпечення боргових зобов'язань. Продаж прострочених активів на вільному ринку

2. Міжбанківські та інші кредити

Зміна графіка повернення кредитів (де це можливо) з достроковим поверненням

3. Цінні папери

Продаж державних цінних паперів. Продаж акцій.

продаж векселів

4. Резерви банку

Формування резервів на можливі втрати по позиках і резервів під сумнівні активи в розмірі не менше передбачених Банком Росії

Ефективне управління кредитними ризиками дозволяє скоротити обсяг простроченої заборгованості банку до мінімального рівня. Але необхідно звернути увагу на той факт, що в умовах кризи неповернення по кредитах зростають, впливаючи на стан ліквідності банку.

Під час кризи платежів для координації діяльності в рамках управління ліквідністю формується група з регулювання стану ліквідності. Склад групи призначається президентом банку. До складу групи входять представники управління фінансового аналізу, служби внутрішнього контролю та інших підрозділів.

При дефіциті ліквідності в банку здійснюються такі процедури з антикризового управління ліквідністю:

 • • розрахунок додаткової потреби в ліквідних коштах;
 • • планування зменшення поточних платежів клієнтів за рахунок перенесення термінів платежів;
 • • зниження або відмову від платежів за видатками на власні потреби і їх перенесення на інші тимчасові періоди;
 • • планування закінчення терміну угод по проведеним активними операціями на період кризи;
 • • рекомендації при укладанні угод по проведеним пасивних операціях про їх закінчення в інші часові періоди;
 • • планування продажу ліквідних активів.

У разі виникнення кризи ліквідності на фінансовому ринку слід очікувати втручання центрального банку, спрямовані на стабілізацію ситуації, наприклад, надання стабілізаційних кредитів, укладання угод репо. Однак в разі проблем з ліквідністю вартість ресурсів виявляється непередбачуваною (можливо, надзвичайно високою), крім того, різко зростає ризик зміни процентної ставки, можливе припинення звичайних розрахункових операцій. У подібних умовах передбачаються наступні процедури:

 • • максимальне скорочення дисбалансу між активами і пасивами з плаваючою і фіксованою відсотковою ставкою, тим самим зменшуючи величину ризику зміни процентної ставки;
 • • контролювання розміру заборгованості перед Центральним банком і уявлення щоденної звітності по проблемі голові Комітету з управління активами і пасивами;
 • • координування на щоденній основі інформаційних потоків, що надходять з Банку Росії, і доведення інформації до структурних підрозділів.

Комітет з управління активами і пасивами в рамках управління ліквідністю при погіршенні ситуації на ринку проводить такі процедури:

 • • здійснює загальне управління ліквідністю і координує роботу структурних підрозділів;
 • • контролює роботу клієнтських менеджерів по оптимізації потоків грошових коштів клієнтів;
 • • визначає зміст інформації, що повідомляється широкій публіці службою по зв'язках з громадськістю;
 • • виробляє тактику роботи з клієнтськими кредитами і депозитами.

Підтримка оптимального рівня ліквідності - складне завдання, виконання якої практично завжди може бути досягнуто лише в тій чи іншій мірі, оскільки існує зворотний зв'язок між рівнем ліквідності банку та іншої його найважливішою характеристикою - рівнем прибутковості. Чим вище перший показник, тим нижче другої, і навпаки, тобто готівку і прирівняні до них кошти, необхідні для підтримки необхідного рівня ліквідності, не приносять банку доходів або приносять незначний дохід.

З метою отримання максимального рівня доходності при підтримці необхідного рівня ліквідності використовується такий інструмент управління, як нетто-ліквідна позиція (Lt), в якій відбивається кожна операція банку але залучення та розміщення коштів:

Lt = Lp - Ls = (Pd + Dud + Ps + Pa + Pr) - (Sr + Sp + Rnd + Rp + Rd),

де Lt - нетто-ліквідна позиція; Lp - пропозиція ліквідних коштів; Pd - надходження депозитів; Dпd - доходи від продажу недепозитних банківських послуг; Ps - погашення раніше виданих позик; Ра - продаж активів банку; Рг - залучення коштів на грошовому ринку; Ls - попит на ліквідні кошти; Sr - зняття грошей клієнтами зі своїх рахунків; Sp - надходження заявок на отримання кредитів, які банк має намір задовольнити; Rnd - оплата витрат по залученню недепозитних коштів; Rp - витрати на інші операції банку (в тому числі сплата податків); Rd - виплати дивідендів акціонерам.

Таким чином, ліквідна позиція може бути представлена ​​як різниця між джерелами коштів з певним терміном і використанням джерел з тим же терміном. Управління ліквідною позицією полягає в регулюванні величини надлишку або дефіциту ліквідних коштів.

 
<<   ЗМІСТ   >>