Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління в енергетиці

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Поняття капіталізації компанії. Мета її розрахунку

Ринкова капіталізація - ціна, яку необхідно заплатити в разі покупки акцій на фондовому ринку, помножена на кількість акцій. Отже, вона є індикатором вартості компанії.

Капіталізацію слід розраховувати з наступних причин:

 • 1. Попит на акції і, як наслідок, зростання ринкової капіталізації характеризує інтерес до компанії з боку інвестиційного співтовариства.
 • 2. Високе значення і позитивна динаміка капіталізації дозволяють залучити кредитні ресурси на пільгових умовах.
 • 3. Ринкова капіталізація дозволяє оцінити поточний стан, перспективи компанії і порівняти компанію з аналогічними компаніями в галузі, тобто провести бенчмаркінг.
 • 4. Високе значення капіталізації ускладнює можливість ворожого поглинання з боку інших компаній.
 • 5. Капіталізація є одним з факторів, що дозволяють оцінити ефективність роботи менеджерів компанії.

Фундаментальні фактори, що впливають на капіталізацію енергокомпаній:

 • - Лібералізація ринку електроенергії;
 • - Зміна принципів ціноутворення;
 • - Приватизація енергокомпаній;
 • - Реалізація ефективних інвестиційних проектів;
 • - Поліпшення фінансово-господарської діяльності;
 • - Підвищення рівня прозорості та вдосконалення корпоративного управління.

Питома капіталізація енергокомпаній за період з 1992 по 2001 р становила 60-100 дол. / КВт, в AO-енерго з 2003 по 2006 р вона досягала - 200-300 дол. / КВт. Під час розпродажу акцій додаткових емісій 2006-2008 рр. питома капіталізація реструктурованих енергокомпаній піднімалася до 500-900 дол. / кВт, що було одним із свідчень правильності курсу реформ і підтримки її світовим інвестиційним співтовариством.

Показники порівняльного аналізу енергокомпаній з використанням капіталізації

Фінансові мультиплікатори (показники):

 • - Обсяг капіталізації / прибуток;
 • - Обсяг капіталізації / обсяг продажів.

Операційні мультиплікатори:

 • - Обсяг капіталізації / кВт;
 • - Обсяг капіталізації / кВт • год;
 • - Обсяг капіталізації / км.

В цілому акції енергетичних компаній Росії при реформуванні електроенергетики були в 2006-2008 рр. вище аналогічних компаній країн, що розвиваються і нижче енергокомпаній розвинених країн. При фінансовій кризі акції впали і поки не досягли рівня передкризових років.

Планування дивідендів

Дивіденди являють собою дохід акціонерів і певною мірою сигналізують про те, що енергокомпанії, в акції яких інвестори вклали свої кошти, працюють успішно.

Дивідендна політика, що проводиться компанією, впливає на розмір залучених зовнішніх джерел фінансування і ринкову вартість акцій даної енергокомпанії.

Відповідно до статті 43 Федерального закону від 26.12.1995 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" існують обмеження на виплату (оголошення) дивідендів.

Компанії не має права приймати рішення (оголошувати) про виплату дивідендів :

 • по всіх акціях:
  • - До повної оплати статутного капіталу (відсутня заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу - с. 244 ф. 1 бухгалтерської звітності "Бухгалтерський баланс");
  • - До викупу всіх акцій на вимогу акціонерів;
  • - Якщо на день прийняття рішення компанія відповідає ознакам банкрутства або ці ознаки з'являться в результаті виплати дивідендів;
  • - Якщо на день прийняття рішення вартість чистих активів компанії менше суми статутного капіталу, резервного фонду та перевищення статутний ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номіналом, або стане менше їх розміру в результаті прийняття рішення;
 • по звичайних акціях, якщо не прийнято рішення про повну виплату дивідендів за всіма типами привілейованих акцій, розмір дивідендів по яких визначено статутом компанії;
 • за привілейованими акціями певного типу, за якими розмір дивіденду визначений статутом, до рішення про повну виплату дивідендів за всіма типами акцій, що надають перевагу щодо черговості виплат.

Стабільність дивідендної політики для багатьох власників служить своєрідним індикатором (сигналом) успішної діяльності даної енергокомпанії. Дивідендна політика компанії багато в чому залежить від стадії життєвого циклу компанії. Формування дивідендної політики для конкретної компанії в реальних умовах має відбуватися на підставі аналізу її фінансового стану, положення в галузі і т.д. При цьому необхідно враховувати ситуацію на фондовому ринку і загальноекономічну ситуацію. При розробці методики формування дивідендної політики необхідно враховувати існуюче законодавство в питаннях розподілу прибутку і нарахування дивідендів, а також податкові наслідки процедури нарахування дивідендів.

В даний час економічна теорія виділяє три основні підходи до формування дивідендної політики: консервативний, помірний (компромісний) і агресивний.

Консервативний підхід передбачає використання залишкової політики дивідендних виплат. Залишкова політика дивідендних виплат припускає, що виплати дивідендів виробляються тільки після того, як за рахунок прибутку задоволена потреба у формуванні власних фінансових ресурсів, що забезпечують повною мірою реалізацію інвестиційних запитів енергокомпанії. Перевагою політики такого типу є забезпечення високих темпів зростання енергокомпанії, підвищення її фінансової стійкості. Недолік цієї політики полягає в нестабільності розміру дивідендних виплат, непередбачуваності їх розмірів в цьому періоді і навіть відмова від виплати дивідендів в період високих інвестиційних потреб або низьких прибутків. Така дивідендна політика використовується зазвичай на ранніх стадіях життєвого циклу компанії, пов'язаних з високим рівнем його інвестиційної активності.

Помірний (компромісний ) підхід до формування дивідендної політики ґрунтується на принципах політики мінімального фіксованого дивіденду з надбавкою в окремі періоди. Перевагою даного методу є стабільна гарантована виплата дивідендів в мінімально передбаченому розмірі. Така політика дає найбільший ефект в компаніях, для яких характерні стабільні зміни величини одержуваного прибутку.

Агресивний підхід до розробки дивідендної політики характеризується використанням політики стабільного коефіцієнта дивідендних виплат (політики постійної частки прибутку) і політики постійного зростання розміру дивідендів. Політика постійної частки прибутку для формування дивідендної політики передбачає встановлення довгострокового коефіцієнта дивідендних виплат по відношенню до суми прибутку. Перевагою даної політики є простота її формування і тісний зв'язок з розміром формованого прибутку. У той же час основним її недоліком є нестабільність розміру дивідендних виплат, обумовлена нестабільністю суми формованої прибутку. Тільки компанії, які знаходяться на стадії зрілості, можуть дозволити собі проводити таку політику. Політика постійного зростання розміру дивідендів передбачає стабільне зростання рівня дивідендів. Перевагою є забезпечення високої ринкової вартості акцій компанії. Недоліком є відсутність гнучкості в проведенні даної політики та постійне зростання фінансової напруженості, якщо темп зростання коефіцієнта дивідендних виплат більше, ніж темп зростання розміру прибутку.

За рішенням зборів акціонерів дозволяється дивіденди взагалі не виплачувати, а чистий прибуток, передбачену на виплату дивідендів, направити на розвиток компанії.

Формування та розподіл чистого прибутку енергокомпанії відповідає формі № 2 "Звіту про прибутки і збитки" російського стандарту бухгалтерської звітності.

Порядок використання чистого прибутку та нарахування дивідендів в енергокомпаніях:

 • 1. Обов'язкові відрахування в Резервний фонд (5% щорічно від чистого прибутку).
 • 2. Авансове використання прибутку в звітному періоді (у разі відсутності інших джерел фінансування інвестиційних програм).
 • 3. Основна складова дивідендів дорівнює коефіцієнту ( k ), помноженому на різницю (EBITDA - відсотки по кредитах - податок на прибуток), де до - визначається наказом Голови Правління енергокомпанії (або Генеральним директором) і коригується за підсумками фінансового стану.
 • 4. Планові інвестиції року, наступного за звітним.
 • 5. Розрахунок додаткової складової дивідендів (збільшення розміру дивідендів до рівня минулого року).
 • 6. Покриття збитків минулих років.
 • 7. Розрахунок збільшення дивідендів.

Поняття диверсифікації активів

Диверсифікація активів - вкладення в різні види активів, у тому числі в непрофільні.

Основними цілями енергокомпаній при реформуванні непрофільних активів є:

 • - Зниження витрат, пов'язаних з утриманням збиткових непрофільних активів;
 • - Підвищення ефективності основного бізнесу за рахунок оптимізації витрат на продукти непрофільних видів діяльності;
 • - Оптимізація структури активів;
 • - Підвищення прозорості бізнесу.

Основна умова реформування непрофільних активів полягає в тому, що його результати не повинні чинити негативний вплив на виробничі результати енергокомпаній.

Підготовка до реформування передбачає, що всі непрофільні активи підлягають обов'язковій ідентифікації. Ідентифікація непрофільних активів здійснюється наступним чином:

 • 1) визначається наявність профільних активів;
 • 2) визначається наявність непрофільних активів;
 • 3) непрофільні активи групуються (рис. 8.2).

Перелік можливих дій з реформування непрофільних активів:

В1 - безоплатна передача, відокремлення з подальшим збереженням участі, відокремлення з подальшою конкурсній продажем, установа з передачею в оперативне управління, конкурсний продаж;

І 2 - списання, ліквідація;

З - продаж, відокремлення з подальшим продажем;

І4 - продаж, відокремлення з подальшим продажем;

И5 - передача в оренду, установа з подальшою передачею в оренду, установа з подальшою передачею в оперативне управління;

І 6 - збереження участі, відокремлення з подальшим збереженням участі, відокремлення з подальшою конкурсній продажем.

Класифікації непрофільних активів енергокомпаній за формою майна

Мал. 8.2. Класифікації непрофільних активів енергокомпаній за формою майна

 
<<   ЗМІСТ   >>