Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління в енергетиці

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Калькуляція собівартості

Угруповання витрат по калькуляційних статтях характеризує витрати по їх виробничим призначенням та видами продукції. Калькуляція складається для кожного виду продукції (послуг), на її основі розраховується собівартість одиниці продукції (послуг).

На відміну від інших галузей, в яких собівартість розраховується на одиницю виробленої продукції, в енергетиці собівартість розраховується на одиницю відпущеної з шин або колекторів енергії, так як в галузі частина енергії витрачається на власні потреби станцій.

В основі калькулювання собівартості лежить угруповання витрат за певними ознаками:

 • • по ролі в процесі виробництва: виробничі, невиробничі;
 • • за характером виробництва: витрати відносяться на основне і допоміжне виробництво;
 • • в залежності від ставлення до основних технологічних процесів: основні витрати (основні матеріали, паливо, заробітна плата основних робітників, амортизація); накладні витрати (заробітна плата адміністратівноуправленческого персоналу, опалення, освітлення приміщень);
 • • за місцем виникнення витрат: цехові, загальногосподарські витрати;
 • • за способом віднесення витрат на собівартість продукції: прямі, непрямі (підлягають розподілу між видами продукції);
 • • за ступенем залежності від обсягу виробництва продукції: витрати постійні, змінні;
 • • за видами продукції;
 • • за стадіями технологічного процесу (за центрами витрат).

Зміст статей калькуляції

У калькуляції витрати групуються за такими калькуляційними статтями:

 • • паливо на технологічні цілі;
 • • вода на технологічні цілі;
 • • основна оплата праці виробничих робітників;
 • • додаткова оплата праці виробничих робітників;
 • • страхові внески до соціальних фондів від оплати праці виробничих робітників;
 • • витрати по утриманню та експлуатації обладнання;
 • • витрати по підготовці і освоєнню виробництва (пускові витрати);
 • • цехові витрати;
 • • загальногосподарські витрати;
 • • покупна енергія.

За статтею "Паливо на технологічні цілі" відображається вартість палива безпосередньо витраченого на технологічні цілі, тобто на виробництво електроенергії і тепла.

У статті "Вода на технологічні цілі" плануються і враховуються витрати на воду, що витрачається на технологічні цілі (на підживлення енергетичних і пікових котлів, на підживлення системи охолодження конденсаторів турбін, на підживлення теплової мережі).

Стаття "Основна оплата праці виробничих робітників" враховує оплату праці виробничих робітників та інженерно-технічних працівників (вахтового персоналу), які безпосередньо беруть участь в технологічному процесі виробництва, передачі, розподілу електричної і теплової енергії.

Стаття "Додаткова оплата праці виробничих робітників" враховує додаткову оплату праці виробничих робітників та інженерно-технічних працівників (вахтового персоналу). Сюди включаються виплати, передбачені законодавством про працю або колективними договорами за опрацьованим на виробництві час (оплата відпусток, оплата нічних годин, святкових днів, виплата за вислугу років).

У статті "Страхові внески в соціальні фонди" враховуються передбачені законодавством страхові внески до фондів соціального призначення від основної і додаткової оплати праці виробничих робітників.

Стаття "Витрати по утриманню та експлуатації обладнання" включає:

 • • витрати на утримання обладнання і робочих місць (обтиральні, мастильні матеріали);
 • • витрати на амортизацію виробничого обладнання;
 • • витрати на ремонт виробничого обладнання, в тому числі вартість запчастин, оплата праці ремонтників;
 • • витрати по утриманню та експлуатації власних і залучених транспортних засобів;
 • • інші витрати, не передбачені в інших статтях, але пов'язані з експлуатацією та утриманням обладнання.

Стаття "Витрати з підготовки та освоєння виробництва (пускові витрати)" враховує пускові витрати, пов'язані з комплексним випробуванням устаткування, налагоджувальними роботами і випробуваннями після введення в експлуатацію нового обладнання або після реконструкції діючого.

У статтю "Цехові витрати" включаються витрати з обслуговування та управління цехами:

 • • витрати на основну і додаткову оплату праці службовців і фахівців цеху;
 • • витрати на утримання цехових будівель і цехового інвентарю (витрати на утримання освітлювальної електромережі, опалення, водопостачання);
 • • витрати на ремонт цехових будівель та інвентарю;
 • • амортизація цехових будівель та інвентарю;
 • • витрати з випробувань, дослідам, дослідженням, виробленим в цеху;
 • • витрати по охороні праці в цеху.

У звітну калькуляцію за статтею "Цехові витрати" додатково включаються витрати непродуктивного характеру: втрати від простоїв з вини цеху, оплата праці робітників під час простоїв через персоналу цеху, втрати від псування матеріальних цінностей, втрати палива при зберіганні на складі, вартість недостачі матеріальних цінностей , виявлена ​​при інвентаризації.

За статтею "Загальногосподарські витрати" враховуються витрати з управління компанією: адміністративно-управлінські витрати, загальновиробничі витрати, відрахування на цільові витрати, загальногосподарські витрати непродуктивного характеру.

До складу адміністративно-управлінських витрат входять: витрати по оплаті праці та страхові внески до соціальних фондів від основної і додаткової оплати праці адміністративно-управлінського персоналу (АУП); витрати на відрядження АУП; витрати по експлуатації та ремонту будівель, інвентарю адміністративного призначення.

До складу загальновиробничих витрат включаються витрати на амортизацію основних засобів загальногосподарського призначення; витрати з охорони праці загальногосподарського персоналу; витрати на утримання воєнізованої та пожежної охорони.

До складу відрахувань на цільові витрати входять: витрати на НДДКР; податки, збори та інші обов'язкові відрахування; екологічні платежі в межах гранично допустимих концентрацій.

Загальногосподарські витрати непродуктивного характеру враховуються при складанні калькуляції за звітний період і аналогічні по номенклатурі однойменною цеховим видатках.

За статтею "Купівельна енергія" враховуються витрати на куповану на ринку електричну і теплову енергію, у тому числі оплата енергії, що витрачається на проізводственнохозяйственние потреби і втрати в мережах.

В результаті собівартість одиниці продукції визначається:

де - витрати відносяться відповідно на виробництво електроенергії та відпуск тепла; - Відповідно корисний відпуск і відпуск електроенергії з шин станції; - Відпустка тепла з колекторів ТЕЦ і котелень.

Графік беззбитковості

У процесі аналізу економічної діяльності компанії широко використовується модель "обсяг - витрати - прибуток", що передбачає побудову графіка беззбитковості компанії. Побудова графіка беззбитковості базується на розподілі витрат на постійні і змінні. Витрати, залежні від обсягу виробленої продукції відносяться до змінних ( ); витрати, які не залежать від обсягу виробленої продукції до постійних ( ).

Співвідношення і залежить від типу станцій (рис. 4.6).

Залежність змінних і постійних витрат від виробітку електроенергії ( ) представлені в табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Залежність витрат і собівартості одиниці продукції від зміни вироблення електроенергії

Іпер

руб. / рік

руб. / кВт-год

руб. / рік

руб. / кВт-Ч

збільшення

увеличива

ються

незмінні

незмінні

зменшуються

зменшення

зменшуються

незмінні

незмінні

збільшуються

Графік беззбитковості будується виходячи з таких припущень:

• ціна ресурсів, а також ціни на електроенергію і тепло незмінні;

Співвідношення Іпер і іпостась для різних типів електростанцій

Мал. 4.6. Співвідношення Іпер і іпостась для різних типів електростанцій

 • • вся вироблена енергія реалізується;
 • • асортимент продукції незмінний.

При цих припущеннях на графіку існує єдина точка беззбитковості (рис. 4.7).

У точці беззбитковості компанія не має ні збитку, ні прибутку, а лише покриває витрати на виробництво продукції (І = ВР).

Використовуючи модель "обсяг-витрати-прибуток", що включає графік беззбитковості, компанії можуть провести мар-

Графік беззбитковості

Мал. 4.7. Графік беззбитковості

жінальний аналіз, в основі якого лежить поняття маржинального доходу. Маржинальний дохід (МД) - це частина виручки від реалізації продукції, яка залишається на покриття постійних витрат і утворення прибутку.

де - ціна на електроенергію.

(руб. / кВт • год) - середній (питома) МД, де - змінна складова витрат в собівартості електроенергії.

Основна перевага маржинального доходу полягає в тому, що, на відміну від прибутку на одиницю продукції, на середній маржинальний доходу не впливає зміна обсягу продажів.

Маржинальний аналіз дозволяє з можливих стратегій управління прибутком вибрати оптимальну, а також визначити обсяг продукції і ціну, характерні для точки беззбитковості:

 
<<   ЗМІСТ   >>