Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Економіка підприємства - Клочкова Е. Н.

У підручнику представлені комплексна система показників для оцінки ресурсного потенціалу підприємства (основні та оборотні засоби, персонал), а також показники витрат і результатів діяльності (собівартість продукції, випуск продукції, прибуток, рентабельність, економічна ефективність діяльності). Розглядаються основні методи статистичної обробки інформації для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Приділено увагу питанням, пов'язаним з інноваційною діяльністю. Викладено основні методи планування на підприємстві.

Особливість даного підручника полягає в тому, що він містить безліч конкретних прикладів. У кінці кожної глави передбачені питання для самоконтролю, підсумкові тести, а також практичні завдання, які дозволяють перевірити якість засвоєння викладеного матеріалу.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ Поняття і класифікація підприємств Організаційні структури підприємств Порядок створення, реорганізації та ліквідації підприємств Організація статистичного спостереження за підприємствами СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВА Поняття продукції. Види і стадії готовності продукції Методи обліку продукції Система вартісних показників виробництва і реалізації продукції Індексний метод в аналізі динаміки обсягів виробництва і реалізації продукції Статистичне вивчення якості продукції Контрольні карти Схеми Ісікава Діаграми ПаретоСтатистичне вивчення шлюбу і втрат від шлюбу Типи виробництв, типи планувань виробництва Принципи організації виробничого процесу ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА Показники складу, наявності та руху персоналу Показники використання робочого часу Статистичне вивчення продуктивності праці Форми, системи та види оплати праці ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА Поняття і класифікація основних засобів Види оцінки та способи переоцінки основних засобів Показники наявності, стану і руху основних засобів Показники ефективності використання основних засобів Статистичне вивчення виробничих потужностей і їх використання ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА Поняття і класифікація оборотних коштів Показники наявності та ефективності використання оборотних коштів Статистичне вивчення ефективності використання матеріальних ресурсів Статистичне вивчення забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами Управління запасами ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ Визначення і класифікація витрат підприємства Показники рівня та динаміки собівартості продукції Аналіз показника витрат на карбованець реалізованої продукції Фактори зниження собівартості продукції ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Поняття фінансових результатів. Формування і використання прибутку Система показників рентабельності Методика аналізу фінансового стану і фінансової стійкості підприємства УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ інноваційний процес Класифікація інновацій Управління освоєнням нововведень Організація НДДКР Управління інтелектуальною власністю Підготовка та реалізація інноваційних змін Життєвий цикл нововведення, управління роботами на його стадіях Венчурне підприємництво Об'єкти інфраструктури інновацій Експертиза інноваційних проектів ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Сутність, цілі, завдання та принципи планування Фази і етапи планування. методи планування Форми і види планування Бюджетне планування та його значення для підприємстваПроблеми впровадження системи бюджетування на підприємстві Бізнес-планування та його особливості на сучасному етапіРезюме (оглядовий розділ)Загальний опис компанії - ініціатора інвестиційного проектуОпис продукціїПлан маркетингуПлан виробництваУправління та організаціяКапітал і юридична форма компаніїФінансовий планОцінка ризиків і страхуванняАналіз чутливості проектуДодатки
 
>>