Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Ділові та міжкультурні комунікації

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ. ВИДИ І ФОРМИ

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен:

знати

 • • поняття ділової комунікації;
 • • загальні теоретичні основи комунікативного процесу;
 • • види і форми ділової комунікації;
 • • види комунікативних бар'єрів;
 • • про невербальної стороні процесу комунікації;

вміти

 • • визначати види і форми ділової комунікації;
 • • визначати види комунікативних бар'єрів;

володіти

теоретичної інформацією про види і форми ділової комунікації, видах комунікативних бар'єрів.

Поняття ділової комунікації

В даний час в науках гуманітарного циклу існує велика кількість визначень поняття "комунікація". У контексті даного підручника ми припускаємо використовувати наступне визначення.

Комунікація (від лат. Communicatio, повідомлення) - специфічний акт обміну інформацією, процес передачі емоційного та інтелектуального змісту.

З точки зору соціальної психології, комунікація - це процес передачі інформації від відправника до одержувача. Мета відправника полягає в тому, щоб надати на одержувача той чи інший вплив, передаючи певне повідомлення. Одержувачу для розуміння інформації необхідно розкодувати (декодувати) повідомлення. Таким чином, повний одиничний цикл комунікації складається з почергових ходів партнерів.

Ділова комунікація - це процес взаємодії, спрямований на оптимізацію того чи іншого виду предметної діяльності: виробничої, наукової тощо У діловій комунікації партнер по спілкуванню завжди виступає як особистість, значима для іншого.

Основними завданнями ділової комунікації можуть бути продуктивну співпрацю, прагнення до зближення цілей, поліпшення партнерських відносин.

Ділова комунікація передбачає реалізацію наступних умов:

 • 1) обов'язковість контактів всіх учасників спілкування незалежно від їхніх політичних симпатій і антипатій;
 • 2) предметно-цільовий зміст комунікації;
 • 3) дотримання формально-рольових принципів взаємодії;
 • 4) взаємозалежність всіх учасників ділової комунікації в досягненні кінцевого результату;
 • 5) комунікативний контроль учасників взаємодії, в тому числі високий (гра, маніпулювання, камуфляж).

Ділова комунікація реалізується в трьох основних комунікативних формах: монологічного, діалогічного і полілогічне.

У монологічного формі комунікації переважають комунікативні дії: висловлювання особистості як суб'єкта - організатора процесу слухання у інших суб'єктів - учасників спілкування.

У діалогічній формі комунікації суб'єкти взаємодіють і, як правило, взаємно активні;

У полілогічне формі комунікації має місце багатостороннє спілкування, яке, найчастіше, носить характер своєрідної боротьби за оволодіння комунікативної ініціативою і пов'язане з прагненням до максимально ефективної її реалізації.

Тобто, по суті, комунікація може носити внутрішньоособистісний характер ( "внутрішній діалог") і міжособистісний характер ( "особистість - особистість"; "особистість - група"; межгрупповая комунікація; все перераховане вище в рамках різних культурних груп).

Загальновідомо, що ділова комунікація являє собою складний і багатогранний процес, який має об'єктивні і суб'єктивні сторони та характеризується різними вербальними і невербальними параметрами. Від звичайної комунікації ділова відрізняється, в першу чергу, чіткої детерминированностью і регламентацією, оскільки спрямована на вирішення певної задачі. Дана регламентація здійснюється за допомогою ділової етики, ділової риторики, деяких стандартів корпоративної культури і т.д. Всі ці, а також деякі інші сфери ділової комунікації будуть розглянуті в даному підручнику.

Існує думка, що в міжособистісному спілкуванні невербальна комунікація передає 65% всієї інформації. При вираженні ставлення рухи передають 55% інформації, голос - 38%, а слова - всього 7%. Це пояснюється тим, що кинемо (жестові руху рук) часто вживаються неусвідомлено і тому сильніше впливають, передають найтонші відтінки емоцій.

Невербальну частину комунікації частково можна диференціювати на кінесіка (науку про жестах рук), проксемику (науку про простір комунікації) і окулесіку (науку про рухах очей в комунікативному процесі). Мова, умовно кажучи, являє собою знакову систему свідомого. А знакова система невербальної комунікації реалізує ті мотиви, які знаходяться в несвідомому. Дуже часто невербальна сфера входить в дисонанс з вербальної сферою і протирічить реальній мови. Роль вербального спілкування в діловому дискурсі грунтується на засадах ділової риторики, і культура мови в діловому спілкуванні відіграє домінуючу роль. Культура дискусії - показник професіоналізму в діловому дискурсі.

Домінуючу роль вербальні і невербальні чинники грають в створенні індивідуального і корпоративного іміджу. Імідж ділової людини також являє собою сукупність ряду вербальних і невербальних параметрів. Його можна розглянути і як окреме соціокультурне явище, і як феномен. Генезис іміджу являє собою складне багатоструктурний освіту, будучи феноменом індивідуального, групового і масової свідомості. Імідж функціонує як образ-уявлення, в якому в складній взаємодії поєднуються внутрішні і зовнішні характеристики об'єкта. У діловій комунікації істотну роль грає як індивідуальний, так і корпоративний імідж. Останній несе на собі відбиток корпоративної культури, що виражається в діловому поведінці суб'єкта.

Вербальні та невербальні комунікативні параметри знаходять своє відображення в етиці і риториці ділового спілкування і суттєво детермінують моделі поведінки, прийняті в даній сфері. Одним з важливих базових понять, що включають в себе і вербальні, і невербальні складові, є етика корпоративного спілкування. Сутність корпоративної етики полягає в тому, що в основу її, в першу чергу, належить взаємна довіра. Етичні принципи і норми ведення справ мають свою специфіку в кожній сфері і одночасно є уніфікованими категоріями. Корпоративні та професійні кодекси диференційовані в рамках різних культур і багато в чому детермінуються системою цінностей, прийнятих в кожній культурі. Моделі поведінки в міжособистісному спілкуванні в діловій сфері, як правило, чітко обумовлені принципами корпоративної етики і моралі. Однак дані моделі багато в чому залежать від сприйняття та адекватної інтерпретації комунікативних параметрів, в залежності від того, здійснюються вони в рамках однієї культури або в різних. У свою чергу, принципи їх побудови і механізми функціонування детермінуються домінантою культури і її генезисом. Зрозуміло, однією з форм вербалізації ділового етикету є діловий дискурс.

У кожній окремій культурі ділової дискурс має свою лексико-граматичну специфіку. Багато в чому це обумовлено національної когнітивної специфікою. Найчастіше це виражається в тому, що в діловій дискурс рідко проникають явища художнього стилю і просторіччя, але офіційно-діловий стиль в цьому дискурсивної сегменті представлений найбільш яскраво. Усне ділове мовлення, як правило, відрізняється від письмового дискурсу більшої зовнішньої детерминированностью і наявністю клішірованних рамок. В усному мовленні, незважаючи на її чіткість, детермінованість, стислість, аргументацію і логіку, є все ж простір для різного роду варіацій. У письмовому дискурсі диференційованих культур доводиться враховувати їх когнітивну специфіку.

Риторика корпоративного спілкування тісно стикається з етикою і є її вербальним сегментом. Якщо етику можна розглядати як "план змісту", то риторику необхідно класифікувати як "план вираження". Однак ділова комунікація в міжкультурному контексті є процесом складним і часто нс завжди добре піддаються аналізу. Очевидно, що в процесі крос-культурної взаємодії відбувається вплив такої кількості різних факторів, яке врахувати часто не завжди представляється можливим. Безперечно, вплив етнічних і релігійних особливостей на корпоративну культуру буде грати одну з домінуючих ролей. Однак можна виділити деякі узагальнені параметри, характерні для ділового дискурсу кожної конкретної культури.

Цікаво, що в даний час доцільно розділити комунікацію на офлайн-комунікацію і онлайн-комунікацію. Простір онлайн-комунікації частково імітує комунікацію безпосередню, частково розвивається за своїми власними законами.

У діловому спілкуванні між партнерами можуть бути цілком специфічні комунікативні бар'єри. Бар'єри в широкому сенсі слова визначаються як проблемні точки процесу комунікації, що виникають в процесі взаємодії і знижують його ефективність. Одна з соціологічних трактувань комунікативних бар'єрів може бути зведена до їх визначення через категорії умов або факторів, що ускладнюють интеракцию і перешкоджають обміну інформацією.

Причини їх появи різні: неоднакове знання предмета розмови, різний тезаурус, а також диференційовані соціальні, політичні, професійні, релігійні, освітні, культурні та національні відмінності.

 
<<   ЗМІСТ   >>