Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Ділові та міжкультурні комунікації

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Даний підручник задуманий авторами як спроба синтезу деяких існуючих підходів до осмислення процесу ділових і міжкультурних комунікацій.

По суті, успішність життєдіяльності суб'єкта або організації безпосередньо залежить від уміння вибудовувати ефективні комунікації. Пропонований авторами підручник складається з шести розділів, що описують багатогранну проблематику ділового спілкування.

Перша глава присвячена поняттю і сутності, видів і форм ділової комунікації. У ній містяться теоретичні поняття, спираючись на які автори викладали матеріал в наступних розділах.

Другий розділ присвячена актуальній нині тенденції підвищення особистої ефективності суб'єкта. Особиста ефективність розуміється як комплексне утворення, що складається з ефективного мислення, позитивного світосприйняття і продуктивного планування часу і діяльності. В даному контексті розглядаються "правопівкульний" і "лівопівкульний" підходи до спілкування і діяльності, різні методи розвитку мислення, підвищення його ефективності, такі як рефреймінг, інтелект-карти, метод Е. де Боно, мозковий штурм і т.д. Також в цьому розділі міститься матеріал, що стосується моделей представлення знань, таких як семантичні мережі, ментальні карти, когнітивні карти, діаграми зворотного зв'язку, і інших схемних методів, використовуваних для фіксації індивідуальних і групових знань. Далі розглядається використання інформаційних технологій і методів структуризації знань, особливості роботи з експертними знаннями для аналізу ситуації. Почасти зачіпаються когнітивні спотворення і когнітивні помилки при прийнятті рішень в складних ситуаціях (на основі роботи психолога Д. Дернер). Крім усього іншого, розглядається теорія емоційного інтелекту і її значення для ефективного росту і розвитку особистості. Також у другому розділі наведені найбільш відомі методики ефективного планування часу.

У третьому розділі розглядається сукупність параметрів, що дозволяють досягти рівня комунікативної компетентності. Тут розповідається про значення невербальних параметрів в комунікації, гендерних тенденції в спілкуванні, наводяться відомості про психологічний типування. Велика частина глави присвячена проблематиці маніпуляцій в діловому спілкуванні і способам протистояння їм. У цьому ключі розглядаються методи нейролінгвістичного програмування і транзактного аналізу. Частина глави присвячена методам аналізу конфліктів в бізнес-ситуаціях з багатьма інтересами.

Четверта глава присвячена ділової комунікації в контексті корпоративної культури, зокрема, статусу ділової етики та ділової риторики. Крім традиційних тем, що стосуються видів і форм етикету, принципів складання ділового гардероба, основних постулатів ділової риторики: особливостей проведення ефективних презентацій, переговорів, співбесід, нарад, ділового листування та ін., В підручнику розглянуті методи підготовки нарад з багатьма активними суб'єктами (вироблення пріоритетів з метою, формування бюджетів тощо), особливості аналізу позицій суб'єктів і специфіка процесу узгодження інтересів.

У п'ятому розділі описані і систематизовані різні аспекти, що стосуються міжкультурної ділової комунікації. Дана глава містить матеріал про основні міжкультурних відмінностях в діловій комунікації. Розглядаються класифікації культур, когнітивні константи, дискурсивні і поведінкові моделі, моделі роботи з інформацією, прийняття рішень і командної роботи в різних культурних групах. Також є інформація про специфіку національних корпоративних культур, національному гастрономічному етикеті, етикеті дарування і т.д., що є дуже важливим в процесі вибудовування ефективних ділових комунікацій в міжнародному контексті.

У шостому розділі розглядаються трансформації комунікативних моделей в інформаційному суспільстві. Спочатку автори коротко описують основні постулати інформаційного суспільства, продекларовані відомими вченими Е. Тоффлер, Д. Беллом, М. Кастельс. Відзначається, що в інформаційному суспільстві, крім зростання ролі технологій та інтелектуального знання, експоненціального зростання інформації, багато в чому істотно змінюється загальний характер комунікації. Мережа Інтернет сприяє появі нових дискурсів, нових жанрів і форм комунікації і репрезентації суб'єктів, таких як блоги, соціальні мережі, мобільні додатки і т.д. Формування і поширення інформації стає менш регламентованим і будується за іншими законами: часто переважає метод відкритого контенту, коли інформація йде "від усіх до всіх" і контент формується самими користувачами. Безумовно, даний технологічний прорив дає можливість істотно підвищити ефективність роботи суб'єктів і організацій.

В кінці кожного розділу представлена рекомендована література і питання для самостійного контролю якості засвоєння навчального матеріалу. У додатку наводяться приклади завдань для семінарських занять: ділові ігри, тести, вправи на відпрацювання різних комунікативних навичок.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати

 • • основні поняття і предмет ділової комунікації в сучасних умовах: види і форми ділової комунікації; модель комунікації; поняття комунікативного каналу і простору; вербальну і невербальну боку комунікації;
 • • про особисту ефективність при комунікації: поняття; види комунікативних бар'єрів; когнітивні особливості суб'єкта в контексті комунікації; когнітивні спотворення (когнітивний дисонанс, когнітивні помилки, ментальні пастки);
 • • цільову ситуацію комунікації: поняття проблемної ситуації; мети і визначення мети; основні моделі представлення знань про ситуації і принципи структуризації знань на основі цих моделей;
 • • основні методи підвищення особистої ефективності: розвиток креативного нестандартного мислення; основні інструменти планування часу; причини, види і форми маніпулятивного поведінки;
 • • теоретичні основи конфліктології та принципи аналізу конфліктних ситуацій;
 • • поняття корпоративної культури, види корпоративних культур;
 • • стилі лідерства в контексті корпоративної культури;
 • • основи ділового етикету, види і форми;
 • • принципи ділової риторики;
 • • принципи підготовки цілісного кончини про предмет переговорів у вигляді якісних моделей, сценарного планування переговорів (або стратегічних нарад), модерування переговорів (і нарад);
 • • загальнотеоретичні основи міжкультурної диференціації;
 • • поняття інформаційного суспільства; специфіку комунікативних моделей в інформаційному суспільстві; сучасні інформаційні системи, що підтримують експертну діяльність;

вміти

 • • ставити цілі в залежності від контексту комунікації та вибирати адекватні засоби їх досягнення;
 • • визначати види і форми ділової комунікації;
 • • визначати види комунікативних бар'єрів;
 • • застосовувати методи нестандартного підходу до вирішення завдань на практиці;
 • • працювати з когнітивними спотвореннями;
 • • ідентифікувати типові когнітивні помилки;
 • • визначати тип проблемної ситуації;
 • • визначати свій психотип, а також психотип співрозмовника;
 • • протистояти манипулятивному впливу;
 • • визначати причини конфліктів і вибирати адекватні способи їх усунення;
 • • адекватно вибудовувати комунікацію згідно з правилами ділового етики та ділової риторики;
 • • ідентифікувати стилі лідерства;
 • • розділяти формальну і неформальну комунікацію в корпоративній культурі;
 • • планувати комунікацію з урахуванням інтересів багатьох учасників;
 • • визначати і аналізувати основні культурно-комунікативні особливості комунікантів - представників інших культур;
 • • вибудовувати комунікативну стратегію в блогах, професійних мережевих спільнотах;
 • • будувати модель зацікавлених осіб в цільової ситуації комунікації;

володіти

 • • адекватними комунікативними техніками і способами розуміння ситуації і її аналізу для ефективного досягнення мети;
 • • теоретичної інформацією про види і форми ділової комунікації, видах комунікативних бар'єрів;
 • • деякими методами структуризації знань про ситуацію;
 • • деякими методами постановки цілей і планування часу;
 • • набором практичних технік, що дозволяють підвищити ефективність комунікативного процесу;
 • • навичками підготовки ефективних презентації, нарад, співбесіди, ділової переписки;
 • • навичками аналізу ситуацій з багатьма інтересами для підготовки переговорів;
 • • навичками модерування нарад на основі сценарного планування та аналізу розвитку ситуацій;
 • • різними техніками вибудовування комунікації в міжкультурної діловому середовищі;
 • • правилами етикету; навичками модерування комунікації в професійних мережевих спільнотах; навичками вибудовування роботи віртуальної команди.
 
<<   ЗМІСТ   >>