Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Ділові комунікації

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Одним з важливих чинників успішної модернізації економіки є впровадження передових комунікаційних технологій. Причому перспективи подальшого розвитку ділових комунікацій пов'язані з їх комплексним використанням, що дозволяє вирішувати все більш складні завдання.

В умовах сучасного ринку швидкість та якість інформаційних зв'язків стає для будь-якої компанії визначальним фактором її конкурентоспроможності. Сучасний підприємець, менеджер повинні формувати у себе комунікативну компетентність, готовність до міжкультурного спілкування, оволодівати знаннями основ комунікативного процесу, особливо в області реклами, зв'язків з громадськістю, міжнародного співробітництва. Професіонал, зайнятий в сфері бізнесу, повинен сьогодні мати розвинені навички інформаційно-комунікаційної роботи, бути готовим до дослідницької діяльності в цьому напрямку.

В даному навчальному виданні аналізуються не тільки окремі види ділових комунікацій, а й механізми взаємодії елементів комплексної інформаційної системи.

Проведення глибоко обгрунтованою комунікаційної політики розглядається в якості найважливішої складової загальної стратегії компанії, що забезпечує її довгострокову ефективність. У підручнику розглядається практичний досвід застосування комунікацій як в зарубіжних, так і в російських компаніях, що успішно використовують нові комунікаційні технології.

Підручник ставить своєю метою надання допомоги студентам, аспірантам, викладачам, а також практикам, зайнятим у господарській сфері, у справі ефективного використання можливостей комунікаційного комплексу для успішного створення продукції і її просування на ринку.

Автори знайомлять читачів зі змістом загальної теорії ділових комунікацій, категоріальним апаратом дисципліни, особливостями застосування кожного виду комунікацій, методами аналізу їх економічної ефективності.

При написанні роботи автори спиралися на ідеї і концепції, запропоновані в численних зарубіжних і вітчизняних працях, монографіях і методичних розробках вчених, викладачів вузів, бізнесменів.

Мета викладання дисципліни, її місце в навчальному процесі. Мета викладання дисципліни "Ділові комунікації" будується виходячи з вимог сучасного Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і передбачає формування цілісного і системного розуміння функцій, ролі і принципів ефективної комунікації у майбутніх фахівців в їх практичній діяльності. Для цього студентам необхідно отримати теоретичні знання про психіці людини, практичні навички комунікативної культури. Сьогодні потрібні фахівці, що володіють не тільки комплексом глибоких і міцних знань з різних аспектів бізнесу і економіки, а й вміють згуртувати колектив однодумців, щоб домогтися конструктивних цілей. Умовою ефективної професійної діяльності менеджера є вміння спілкуватися з людьми, чесність, порядність у стосунках з партнерами, грамотні і сучасні комунікативні навички. Вивчаючи змістовні питання дисципліни "Ділові комунікації", студент отримує теоретичні знання і практичні навички правильного сприйняття партнерів по спілкуванню і здійснення впливу на них; набуває досвіду для вирішення психологічних проблем керівництва і членів групи. Навчається виходити з конфліктних ситуацій; долати внутріособистісні конфлікти і стреси; розпізнавати різного роду маніпуляції і протистояти їм; вміти сформувати команду для досягнення поставлених цілей, а також мотивувати ініціативу співробітників, оптимізувати свої відносини з колегами і діловими партнерами.

Завдання вивчення дисципліни. Відповідно до цілями викладання дисципліни завдання її вивчення полягають в оволодінні майбутніми фахівцями принципами ділової комунікації, в освоєнні студентами комунікативного категоріального апарату, загальних закономірностей, подібностей і відмінностей, видів, рівнів, форм комунікації. Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів знань про сучасні методи, навичках і технологіях ефективних ділових комунікацій і їх практичного застосування, що є запорукою успіху самореалізації особистості та її професіоналізму.

Сприяти реалізації зазначених завдань якраз і покликаний даний підручник, який складається з п'яти розділів.

Перший розділ "Ділові комунікації як наукова дисципліна " знайомить читача з теоретичними передумовами, предметом і методами дослідження наукової дисципліни "Ділові комунікації". У ньому розглядаються сутність, структура і типи комунікацій; становлення теорії комунікацій і питання функціонування системи комунікацій.

Другий розділ " Комунікативна сторона ділової взаємодії і типи ділових партнерів" особливу увагу приділяє способам вербальної і невербальної ділової комунікації. В рамках розгляду вербальної комунікації даються розгорнуті відповіді на такі питання, як уміння говорити, культура мови, аргументація в діловій комунікації, вміння слухати і т.д. Разом з тим велика увага приділена аналізу різного роду комунікативних бар'єрів, які виникають як у процесі говоріння, так і слухання, і даються рекомендації щодо профілактики цих бар'єрів. В рамках розгляду невербальної комунікації наводиться класифікація та інтерпретація невербальних засобів комунікації, а також розглядається специфіка міжкультурної невербальної комунікації. Одна з глав розділу знайомить з різними комунікативними типами ділових партнерів, які мають вплив на комунікативний процес, що слід неодмінно враховувати для підвищення ефективності та якості ділової комунікації. У зв'язку з цим в підручнику розглядаються концепції таких відомих у всьому світі вчених, як К. Юнг, К. Леонгард, Е. Шостром, Сьюзен Деллінгер, Е. Берн, Е. Шпрангер та ін.

Третій розділ " Форми ділових комунікацій " розглядає найбільш важливі з цих форм: ділова бесіда, ділову нараду, ділові переговори, виступ перед аудиторією, презентація, дебати з опонентом, ділове листування, розмова по телефону. Читач знайде тут багато цікавої і корисної інформації, яка дозволить йому продуктивно брати участь у різних формах ділової комунікації, більш успішно взаємодіяти з підлеглими, начальниками і колегами по діловому спілкуванню.

Четвертий розділ "Конфлікти , стреси і маніпуляції в ділових комунікаціях" розкриває негативний контекст ділових комунікацій, загальні комунікативні бар'єри (негативні соціокультурні, соціально-психологічні і психологічні чинники), які складають комунікативний контекст ділової взаємодії і негативно впливають на ефективність ділової комунікації. У підручнику розглянуті такі з них, як соціально-психологічні та внутрішньоособистісні конфлікти, стреси, а також різного роду маніпуляції, що виникають в діловому комунікативному процесі. Велике місце відводиться способам їх профілактики та дозволу.

П'ятий розділ "Етика і етикет у ділових комунікаціях" розглядає такі питання, як етичні принципи ділових комунікацій, етика бізнесу, етика в рекламі, етика кросскультурних і міжнаціональних ділових комунікацій, способи підвищення рівня моральності ділових комунікацій. Спеціальна увага приділена етикету і культури ділових комунікацій. Даний розділ покликаний допомогти читачеві не тільки усвідомити ті, часто приховані від першого погляду, етичні та етикетні бар'єри ділового спілкування і проблеми, які виникають в процесі ділової комунікації і служать їй перешкодою, але і успішно впоратися з ними.

Підручник "Ділові комунікації" призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки / спеціальностями: "Економіка", "Бізнес-інформатика", "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит", "Державне і муніципальне управління", "Менеджмент", " Реклама "," Зв'язки з громадськістю "та інших спеціальностей економічного профілю; представникам менеджменту і бізнесу. Крім того, робота буде необхідна всім, хто має справу з проблемами ділового спілкування і ділових комунікацій зокрема.

Студенти, які вже витратили дисципліну "Ділові комунікації", повинні:

знати

 • • теоретичні основи ділових комунікацій, їх види, сутність, функції та форми;
 • • прийоми групової та міжособистісної психодіагностики;
 • • механізми міжособистісного і внутрішньогрупового регулювання конфліктних ситуацій;
 • • моральні основи спілкування в сфері бізнесу, етику і етикетні форми ділової комунікації;

вміти

 • • застосовувати понятійно-теоретичний апарат, основні соціально-психологічні закони ділових комунікацій у професійній діяльності;
 • • вибирати правильну стратегію поведінки з діловими партнерами в процесі переговорів;
 • • складати об'єктивний соціально-психологічний портрет ділових партнерів;
 • • застосовувати конструктивні тактики в конфліктних ситуаціях ділових комунікацій;
 • • використовувати етичні правила і етикетні прийоми комунікативної культури;

володіти

 • • навичками вираження своїх думок і думки в міжособистісному і груповому взаємодії;
 • • прийомами психодіагностики в комунікативних взаємодіях з партнерами по бізнесу;
 • • навичками організації та проведення ділових бесід і переговорів в спілкуванні з метою побудови взаємовигідних партнерських відносин;
 • • методами компетентної роботи з документами, телефоном, факсом, оргтехнікою, комп'ютером, вести ділову переписку;
 • • етичної та етикетної культурою ділових комунікацій.
 
<<   ЗМІСТ   >>