Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Проектування логістичних систем

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка інвестицій та ризиків при проектуванні логістичних систем

Методи оцінки інвестиційних проектів можна умовно поділити на дві основні групи: недисконтовані і дисконтовані.

До недисконтований відносять методи, які оперують даними про первісних витратах капіталу і чистому потоці готівки за період життєвого циклу логістичного проекту і не передбачають ніяких поправок на переведення до поточної вартість майбутніх потоків готівки. До цієї групи можна віднести наступні показники.

1. Віддача від вкладеного капіталу і середня норма прибутку

2. Термін окупності

3. Метод середнього рівня віддачі

Дисконтовані методи базуються на допущенні, що гроші, отримані (або витрачаються) у майбутньому, будуть мати меншу цінність, ніж в даний час. Дисконтування пов'язано з поняттям альтернативної вартості грошей.

де ТС - поточна вартість; Д - вартість доходу, отриманого за період часу П; - коефіцієнт дисконтування.

де n - час, за яке проводиться дисконтування (роки).

При оцінці логістичних проектів необхідно враховувати інфляцію. Для цього необхідно провести певну модифікацію розрахунків, тобто ввести в формулу коефіцієнта дисконтируемой вартості рівень інфляції. Тоді коефіцієнт дисконтування майбутніх грошей буде розраховуватися за формулою

де F - рівень інфляції.

Обліковий коефіцієнт окупності (УКЗ) розраховується за формулою

де ТС - поточна вартість грошових потоків за варіантами; - капітальні вкладення.

Розрахунки дисконтованих і недисконтованих потоків готівки слід проводити за допомогою табл. 8.6, результати оцінки запропонованих варіантів можна уявити в табл. 8.7. Оцінку проектів з урахуванням ймовірності отримання готівки слід проводити за допомогою табл. 8.8, а зіставлення ризиків за варіантами - за допомогою табл. 8.9.

Таблиця 8.6. Розрахунки дисконтованих (чистих) і недисконтована потоків готівки

рік

Чистий потік готівки, ум. ден. од.

коефіцієнт дисконтування

Дисконтований потік готівки, ум. ден. од.

I варіант

II варіант

I варіант

II варіант

0-й

1-й

2-й

І т.д.

Таблиця 8.7. Результати оцінки запропонованих проектів

показник

I варіант

II варіант

Середня норма прибутку періоду окупності, роки

Чиста приведена вартість (ЧПС), ум. ден. од.

Обліковий коефіцієнт окупності (УКЗ)

Таблиця 8.8. Оцінка проектів з урахуванням ймовірності отримання готівки

рік

I варіант

імовірність

II варіант

імовірність

Очікуваний потік готівки

I варіант

II варіант

0-й

1-й

2-й

І т.д.

Таблиця 8.9. Оцінка варіантів ризику з урахуванням стану економіки

стан економіки

імовірність

Варіант чистого доходу

Очікуваний прибуток (ОП)

А

В

А

В

Економічний спад

млява економіка

економічний бум

всього

Для вимірювання ступеня ризику можна розрахувати коефіцієнт варіації До в, який представляє собою частка від ділення квадратичного відхилення δ на очікуваний прибуток ΣΟΠ за варіантами, тобто

Чим вище коефіцієнт варіації До в, тим ризикованіше варіант проекту фірми.

Розрахунок коефіцієнта варіації можна проводити за допомогою табл. 8.10.

Таблиця 8.10. Зіставлення ризиків за варіантами А і В

Вихідні дані (І)

Ожіданмая прибуток (ОП)

Відхилення Д = І - ОП

Д 2

імовірність Р

1

2

3

4

5

6

варіант А

Д2-Р

варіант В

ΣД 2

відхилення

Коефіцієнт варіації

А

в

А

В

δ Β

До

до в

Приклад оцінки логістичних проектів. Відомий загальний дохід, отриманий за період виконання проекту кожного з двох варіантів організації доставки продукції, - 200 000 дол .; капітальні витрати становлять 140 000 долл .; проект розрахований на 5 років; проект чистих потоків грошової вартості показаний в табл. 8.11.

Таблиця 8.11. Проект чистих потоків грошової вартості

рік

Чисті грошові потоки, ум. ден. од.

I варіант

II варіант

0-й

-140 000

-140 000

1-й

35 000

39 000

2-й

29 000

34 000

3-й

25 000

45 000

4-й

70 000

50 000

5-й

41 000

32 000

 • 1. Визначте:
  • • віддачу від вкладеного капіталу або середню норму прибили в цілому і по роках;
  • • термін окупності двох проектів;
  • • коефіцієнт дисконтування по роках при процентній ставці 8%;
  • • поточна потік готівки;
  • • коефіцієнт дисконтування по роках при процентній ставці 8%;
  • • обліковий коефіцієнт окупності (УКЗ).
 • 2. Оцініть варіанти з урахуванням ймовірності отримання потоків готівки (табл. 8.12).

Таблиця 8.12. Імовірність отримання потоків готівки

рік

імовірність

I варіант

II варіант

1-й

0,95

0,85

2-й

0,92

0,80

3-й

0,85

0,70

4-й

0,70

0,60

5-й

0,75

0,81

Оцінка варіанту з урахуванням пов'язаного з ним економічного ризику (табл. 8.13).

Таблиця 8.13. Оцінка варіанту з урахуванням пов'язаного з ним економічного ризику

стан економіки

імовірність

Варіант чистого доходу, ум. ден. од.

А

В

1. Економічний спад

0,5

4000

1500

2. Млява економіка

0,3

5000

4000

3. Економічний бум

0,2

6000

20 000

Рішення. Для розрахунку дисконтируемой (чистих) і недісконтіруемих потоків готівки використовуємо табл. 8.6, а розрахунок проведемо за допомогою табл. 8.14.

Як очевидно з таблиці, загальний чистий потік готівки для двох варіантів однаковий - 200 000 ум. ден. од., проте за роками він відрізняється.

Використовуємо перший метод - недисконтований і визначимо наступні показники.

Таблиця 8 . 14. Розрахунок недисконтована (чистих) і недисконтована потоків готівки

рік

Чистий потік готівки, ум. ден. од.

Коефіцієнт дисконтування,%

Дисконтований потік готівки, ум. ден. од.

I варіант

II варіант

I варіант

II варіант

0-й

-140 000

-140 000

1,000

-140 000

-140 000

1-й

35 000

39 000

0,926

32 410

36114

2-й

29 000

34 000

0,857

24 853

29 138

3-й

25 000

45 000

0,793

19 825

35 685

4-й

70 000

5000

0,735

51 450

36 750

5-й

41 000

32 000

0,681

27 921

21 792

доходи

200 000

200 000

156 459

159 479

прибуток

60 000

60 000

ЧПС

16 459

19 479

1. Віддача від вкладеного капіталу або середня норма прибутку:

тобто 8,6% щорічно.

2. Термін окупності капітальних вкладень:

Після цих розрахунків зробимо розрахунок дисконтованих потоків готівкових коштів для двох варіантів (див. Табл. 8.14). Для цього розрахуємо коефіцієнт дисконтування і поточну вартість ТЗ:

По роках розрахуємо коефіцієнт дисконтування і поточну вартість (див. Табл. 8.14: 1 варіант - 156 459 ум. Ден. Од .; II варіант - 159 479 ум. Ден. Од.).

Після розрахунків визначимо чисту наведену вартість (ЧПС). Підсумовуючи дисконтований потік (поточну вартість) по роках і варіантів, віднімаємо вкладений капітал:

Другий варіант більш ефективний, так як чиста приведена вартість в цьому варіанті вище, ніж в першому. Визначаємо обліковий коефіцієнт окупності (УКЗ).

Другий варіант більш ефективний, так як УКЗ вище першого варіанту.

Результати оцінки пропонованих варіантів за отриманими даними (див. Табл. 8.14) зводимо в табл. 8.15.

Таблиця 8.15. Зведена таблиця результатів оцінки варіантів

показник

I варіант

II варіант

Середня норма прибутку,%

8,6

8,6

Період окупності, роки

3,9

3,0

Чиста приведена вартість (ЧПС)

16 459

19 479

Обліковий коефіцієнт окупності (УКЗ)

1,175

1,1391

За розрахунковими показниками другий варіант більш ефективний, хоча перевага не настільки істотне.

Розглянемо вищенаведений приклад з урахуванням ймовірності отримання готівки (використовуючи табл. 8.8). Вихідні дані наведені в табл. 8.16.

В результаті цього розрахунку перший варіант виявляється кращим, так як ми отримаємо більш високий прибуток (I варіант - 20 930 дол. = 160 930 - 140 000, II варіант - 5770 дол. = 145 770 -140 000).

Оцінимо варіант з урахуванням пов'язаного з ним економічного ризику (табл. 8.17).

Таблиця 8.16. Оцінка варіантів з урахуванням ймовірності отримання готівки

рік

I варіант, ум. ден. од.

імовірність

II варіант, ум. ден. од.

імовірність

Очікуваний потік готівки, ум. ден. од.

I варіант

II варіант

1-й

35 000

0,95

39 000

0,85

33 250

33 150

2-й

29 000

0,92

34 000

0,80

26 680

27 200

З-й

25 000

0,85

45 000

0,70

21 250

2

4-й

70 000

0,70

50 000

0,60

: 49 000

31 500

5-й

41000

0,75

32 000

0,81

30 750

30 000

Разом

160 930

145 770

Таблиця 8.17. Оцінка варіанту з урахуванням пов'язаного з ним економічного ризику

стан економіки

імовірність

Варіанти чистого доходу, ум. ден. од.

Очікуваний прибуток, ум. ден. од.

А

В

А

В

1

2

3

4

5

6

1. Економічний спад

0,5

4000

1600

2000

800

2. Млява економіка

0,3

5000

4000

1500

1200

3. Економічний бум

0,2

6000

20 000

1200

4000

всього

-

-

-

Σ4700

Σ6600

Проведемо зіставлення ризиків. Імовірність отримання потоків готівки для кожного стану економіки приведена в гр. 2 табл. 8.17. З таблиці варіант В дасть кращу віддачу, оскільки сумарний прибуток складе 6600 ум. ден. од. Однак ризик, пов'язаний з варіантом В, значно вище, так як ми вводимо нові елементи в організацію перевезень (табл. 8.18). Для вимірювання системи ризику ми можемо розрахувати коефіцієнт варіації, який представляє собою відхилення, поділене на середнє відхилення. У разі прийняття варіанту А коефіцієнт варіації складе 0,1661, а для варіанту В -1,072. Іншими словами, варіант В майже в 6,45 рази ризикованіше, тому необхідно оцінити, чи варто можливість отримання додаткового прибутку в 1900 ум. ден. од. (6600 - 4700) зрослого ризику. Підприємці дадуть різний відповідь на це питання в залежності від їх ставлення до ризику.

Таблиця 8.18. Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта варіації і вимірювання ризику

результат

очікувана

прибуток

(ОП)

Відхилення (Д)

Д 2

вероят

ність

(Р)

Д 2

1

2

3

4

5

6

варіант А

4000

4700

-700

490 000

0,5

245 000

5000

4700

+300

90 000

0,3

27 000

6000

4700

+ 1300

1 690 000

0,2

338 000

Σ610 000

варіант В

1600

6000

-4400

19 360 000

0,5

9680 000

4000

6000

-2000

4000 000

0,3

1200 000

20 000

6000

+ 14 000

196 000 000

0,2

39 200 000

Σ50 080 000

відхилення

Коефіцієнт варіації

А

В

А

В

GA = 781

δΒ = 7076

До А = 0,1661

До B = 1,072

Відносини стратегії залежить від природи ризиків і завдань фірми. Наприклад, вона може віддати перевагу більш низький, але більш вірний дохід більш високому, але менш певного.

 
<<   ЗМІСТ   >>