Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ ТА ПІДГОТОВКА ЗВІТІВ (ВИСНОВКІВ)

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • склад, структуру і зміст кожного виду аудиторського висновку;
 • • порядок підготовки висновку, формування робочих документів аудитора;
 • • порівняльні показники;
 • • порівняльну фінансову звітність;
 • • особливості аудиту фінансової звітності спеціального призначення;

вміти

 • • визначати відповідно до отриманих доказами вид аудиторського висновку;
 • • виявляти фактори, що впливають і не впливають на думку аудитора;

володіти навичками

 • • складання аудиторського висновку будь-якого виду;
 • • складання аудиторського звіту та інших робочих документів.

Ключові слова: види аудиторських висновків, порівнянна інформація, інша інформація для підготовки фінансової звітності.

Аудиторський звіт (висновок) за фінансової звітності

Рекомендації за формою і змістом аудиторського висновку, що видається за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності суб'єкта, проведеної незалежним аудитором, наведені в MCA 700 "Аудиторський звіт (висновок) за фінансової звітності".

Відповідно до цього стандарту аудитор повинен вивчити і оцінити висновки, зроблені на основі отриманих аудиторських доказів, і на основі цих висновків висловити думку про фінансову звітність. В першу чергу необхідно визначити, чи підготовлена фінансова звітність відповідно до визнаних основами фінансової звітності - МСФЗ або відповідними національними стандартами або практикою. Аудитор повинен також встановити відповідність фінансової звітності законодавчим вимогам.

Розділ "Основні елементи аудиторського звіту (висновку)" визначає основні складові звіту. До них можуть бути віднесені:

 • назва. Аудиторський звіт повинен мати відповідну назву, в якому доцільно використовувати слова "незалежний аудитор". Це слід робити з метою ідентифікації аудиторського висновку серед звітів, складених іншими особами, наприклад посадовими особами суб'єкта, радою директорів або серед звітів інших аудиторів, від яких, можливо, не потрібно дотримання етичних вимог, встановлених для незалежного аудитора;
 • адресат. Аудиторський звіт повинен бути належним чином адресований згідно з обставинами домовленості про аудит та місцевими нормативними актами. Звіт, як правило, адресований акціонерам або раді директорів суб'єкта, фінансова звітність якого перевіряється;
 • відкриває, або вступний, абзац. Висновок аудитора повинно містити перелік перевіреної фінансової звітності суб'єкта із зазначенням дати і звітного періоду і заяву, що відповідальність за фінансову звітність лежить на керівництві суб'єкта, а аудитор відповідає тільки за вираз його думки про цю фінансову звітність на основі проведеної аудиторської перевірки;
 • абзац, що описує обсяг. Аудиторський звіт повинен включати в себе опис обсягу аудиту із зазначенням, що аудит був проведений відповідно до MCA або відповідними національними стандартами або практикою. Поняття "обсяг" означає здатність аудитора виконати вибірково аудиторські процедури. За аудитором встановлюється право самостійно визначати обсяг вибіркових процедур. Але в той же час обсяг вибіркових процедур повинен бути достатнім для об'єктивного і обгрунтованого аудиторського думки про фінансову звітність. В аудиторському висновку повинно бути зазначено, що аудит був спланований і проведений з метою забезпечення достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. У звіті слід вказати, що аудит включав в себе:
 • - Вивчення на основі доказів, що підтверджують суми у фінансовій звітності і розкриваються в ній відомості;
 • - Оцінку принципів бухгалтерського обліку, які застосовуються при підготовці фінансової звітності;
 • - Дослідження істотних оціночних значень, отриманих керівництвом при підготовці фінансової звітності;
 • - Оцінку загального подання фінансової звітності.

Звіт повинен містити заяву аудитора щодо того, що аудит надає достатні підстави для вираження думки;

 • абзац, що містить думку. В аудиторському звіті повинні бути визначені основні принципи фінансової звітності, використані при її підготовці, викладено думку аудитора з приводу того, чи дає фінансова звітність справедливо й достовірно відображають відповідно до основних принципів фінансової звітності, а також, якщо це доцільно, з приводу відповідності фінансової звітності законодавчим вимогам. Можуть бути використані терміни для висловлення аудиторської думки, такі як "справедливо й достовірно відображають погляд" і "представлена достовірно в усіх суттєвих аспектах". Щоб показати контекст, в якому виражена "справедливість", в аудиторському думці вказуються застосовувані основні принципи фінансової звітності за допомогою використання формулювання "відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності" (або "найменування основних принципів підготовки фінансової звітності з посиланням на країну походження"). Крім думки з приводу достовірного і справедливого погляду (або справедливого подання) в усіх суттєвих аспектах в аудиторському висновку може бути необхідно висловити думку з приводу відповідності фінансової звітності іншим вимогам застосовуваних положень і законів;
 • дата аудиторського звіту (висновку). Аудитор зобов'язаний датувати звіт на момент завершення аудиторської перевірки. Він повинен також врахувати вплив, який справили на фінансову звітність і звіт (висновок) події і операції, що стали відомими аудитору і мали місце до дати підписання аудиторського висновку. Аудитор не може підписувати аудиторський висновок раніше дати складання і затвердження фінансової звітності керівництвом аудируемой організації;
 • адреса аудитора. В аудиторському звіті (висновку) має бути зазначено конкретне місце знаходження аудитора, відповідального за проведення аудиту;
 • підпис аудитора. Аудиторський звіт повинен бути підписаний від імені аудиторської організації, особисто від імені аудитора або в разі потреби завірений обома підписами. Зазвичай звіт підписується від імені аудиторської організації, так як організація приймає на себе відповідальність за проведення аудиторської перевірки.

Розділ "Аудиторський звіт (висновок)" присвячений порядку складання беззастережно позитивного аудиторського висновку. Йдеться про те, що беззастережно позитивну думку має виражатися тоді, коли аудитор приходить до висновку про те, що фінансова звітність справедливо й достовірно відображають погляд (представлена достовірно в усіх суттєвих аспектах) відповідно до встановлених основними принципами фінансової звітності. Беззастережно позитивну думку непрямим чином вказує на те, що всі зміни принципів бухгалтерського обліку і методів їх застосування, а також їх вплив належно визначені та відображені у фінансовій звітності.

Розділ "Модифіковані звіти (висновки)" містить інформацію про аудиторські звіти, які вважаються модифікованими в таких ситуаціях:

 • • виявлені фактори, які не впливають на аудиторський думку (залучення уваги до аспекту). Наприклад, дрібні випадкові помилки бухгалтерського і податкового обліку;
 • • виявлені фактори, що впливають на думку аудитора (думка з застереженням). Але в майбутньому ці чинники можуть істотно спотворити показники фінансової звітності. Наприклад, порушення внутрішнього контролю в організації; порушення методики бухгалтерського обліку, пов'язаного з неправильним розумінням факту господарського життя;
 • • прийнято рішення про відмову від висловлення думки. Наприклад, облік ведеться не за нормами законодавства і вимагає відновлення;
 • • виражено негативну думку аудитора. Сукупні помилки, допущені в бухгалтерському та податковому обліку, більше рівня суттєвості.

Підводячи підсумки, можна сказати, що MCA 700 включають в себе рекомендовану формулювання беззастережно позитивної думки, а також дає приклади модифікуючих фраз, які використовуються при складанні модифікованих звітів (висновків). Визначено порядок видачі модифікованих аудиторських висновків.

Фактори, які не впливають на думку аудитора, мають місце в певних обставинах, коли аудиторський звіт (висновок) може бути модифікований за допомогою включення абзацу, присвяченого що впливає на фінансову звітність аспекту. Включення такого поясняющего абзацу не впливає на думку аудитора. Цей абзац бажано приводити після абзацу з думкою; в ньому зазвичай робиться посилання на те, що цей аспект не є підставою для включення застереження в аудиторський думку. Наприклад, може бути вказівка на слабку СВК в організації, що надалі може позначитися на спотворенні фінансової звітності, але в даний може недосконалість СВК не вплинуло на фінансову звітність.

Аудитор повинен модифікувати аудиторський звіт (висновок) за допомогою включення абзацу, в якому вказується на істотний аспект, що має відношення до допущенню про безперервність діяльності суб'єкта. Наприклад, в результаті форс-мажорних обставин, які відбулися після дати складання фінансової звітності, організація швидше за все не зможе виконувати свої фінансові зобов'язання протягом наступних 12 місяців після звітної дати.

Аудитор повинен розглянути можливість модифікування аудиторського звіту (висновку) за допомогою включення абзацу в разі значної невизначеності (що не стосується допущення про безперервність діяльності підприємства), усунення якої залежить від майбутніх подій і яка може вплинути на фінансову звітність. Наприклад, відсутність первинних документів, що підтверджують фінансову операцію на істотну суму для даної організації.

Фактори, що впливають на аудиторський думку, мають місце в тих випадках, коли аудитор не може висловити беззастережно позитивну думку, якщо існує одна з таких обставин, які, на думку аудитора, надають або можуть зробити істотний вплив на фінансову звітність:

 • а) обмеження обсягу роботи аудитора;
 • б) розбіжність з керівництвом щодо допустимості обраної облікової політики, методу її застосування або адекватності розкриття інформації інформації у фінансовій звітності.

Обставини, описані в п. "А", можуть призвести до висловлення думки з застереженням або до відмови від висловлення думки. Обставини, описані в п. "Б", можуть призвести до висловлення думки з застереженням або негативної думки.

Думка з застереженням следует висловлювати в тому випадку, коли аудитор приходить до висновку, що неможливо висловити беззастережно позитивну думку, але вплив незгоди з керівництвом або обмеження обсягу не так істотно і глибоко, щоб висловити негативну думку або відмовитися від висловлення думки. Думка з застереженням повинно містити вираз "за винятком" впливу аспекту, до якого стосується застереження.

Відмова від висловлення думки має місце в тих випадках, коли обмеження обсягу настільки істотно і глибоко, що аудитор не може отримати достатні належні аудиторські докази і, отже, висловити думку про фінансову звітність.

Негативна думка следует висловлювати тільки тоді, коли вплив будь-якого розбіжності з керівництвом настільки істотно і глибоко для фінансової звітності, що, на думку аудитора, внесення застереження в звіт (висновок) не є адекватним для розкриття вводить в оману або неповного характеру фінансових звітів, аудитор оцінив, що в цілому сумарна помилка, допущена у фінансовій звітності, більше певного аудитором рівня суттєвості.

Якщо аудитор висловлює думку, відмінну від беззастережно позитивного, він повинен чітко описати всі істотні причини цього в ув'язненні і, якщо можливо, дати кількісний опис можливого впливу на фінансову звітність. Зазвичай ця інформація викладається в окремому абзаці, що передує висловом думки або відмови від висловлення, і може включати в себе посилання на більш детальну інформацію в примітках до фінансової звітності.

Розділ "Обставини, які можуть призвести до висловлення думки, відмінного від беззастережно позитивного" стосується в основному обмежень обсягу аудиту. Обмеження обсягу роботи аудитора може встановлювати суб'єкт (наприклад, умовами аудиторського завдання передбачено, що аудитор не виконуватиме аудиторські процедури, які він вважає необхідними). Проте якщо обмеження, передбачене умовами завдання, таке, що аудитор вважає за необхідне відмовитися від висловлення думки, він зазвичай не погоджується виконувати таку обмежену завдання, якщо тільки це не потрібно за законом. Сказано, що аудитор не повинен погоджуватися на проведення аудиту, якщо обмеження перешкоджає виконанню встановлених законодавством обов'язків аудитора. Аудитор повинен і зобов'язаний самостійно визначити необхідний і достатній обсяг аудиторських процедур, достатніх для об'єктивного і обгрунтованого своєї думки. Аудитор може не погодитися з керівництвом з таких питань, як допустимість обраної облікової політики, метод її застосування або адекватність розкритою інформації у фінансовій звітності. Якщо такі розбіжності є суттєвими для фінансової звітності, аудитор повинен висловити думку з застереженням або негативну думку.

У розділі "Перспективи державного сектора" говориться, що хоча основні принципи, викладені в даному MCA, застосовуються при аудиті фінансової звітності в державному секторі, законодавство, що стосується мандата проведення аудиту, може конкретно визначати характер, зміст і форму аудиторського висновку. Вказується, що в MCA 700 не розглядаються форма і зміст аудиторського висновку у випадках, коли фінансова звітність складена відповідно до розкритими принципами бухгалтерського обліку, встановленими законодавством або указом міністерства (або іншого органу) і приводять до складання вводить в оману фінансової звітності.

Приклад аудиторського висновку з виразом беззастережно позитивної думки

Аудиторський висновок щодо фінансової (бухгалтерської) звітності

Адресат. Аудитор.

Найменування: товариство з обмеженою відповідальністю "XXX". Місце знаходження: індекс, місто, вулиця, номер будинку та ін. Державна реєстрація: номер і дата реєстраційного свідоцтва.

Ліцензія: номер, дата, найменування органу, який надав аудиторської організації ліцензію на здійснення аудиторської діяльності, термін дії.

Є членом (вказати найменування акредитованого професійного аудиторського об'єднання).

Аудіруемое особа.

Найменування: відкрите акціонерне товариство "ΥΥΥ". Місце знаходження: індекс, місто, вулиця, номер будинку та ін. Державна реєстрація: номер і дата реєстраційного свідоцтва.

Ми провели аудит фінансової (бухгалтерської) звітності організації "ΥΥΥ" за період з 1 січня по 31 грудня 20 (ХХ) включно. Фінансова (бухгалтерська) звітність організації "ΥΥΥ" складається:

 • • з бухгалтерського балансу;
 • • звіту про прибутки і збитки;
 • • додатків до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки;
 • • пояснювальної записки.

Відповідальність за підготовку та подання цієї фінансової (бухгалтерської) звітності несе виконавчий орган організації "ΥΥΥ". Наш обов'язок полягає в тому, щоб висловити думку про достовірність в усіх суттєвих аспектах даної звітності і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації на основі проведеного аудиту.

Такий порядок прикладу дано в MCA.

 
<<   ЗМІСТ   >>