Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Соціально-економічна статистика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТАТИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Система показників рівня життя населення

Зміни в економічній і соціальній сферах в Росії за останнє десятиліття вимагають адекватних перетворень в системі управління соціально-економічними процесами. У зв'язку з цим однією з найважливіших стала задача забезпечення органів управління всіх рівнів і населення необхідною і достовірною інформацією, що відбиває умови розвитку нашої країни.

Загальновизнано, що тільки економічні показники зростання не можуть бути єдиними індикаторами розвитку. Адекватна оцінка соціальних факторів дозволить домогтися їх раціонального використання з метою розвитку економіки та підвищення її конкурентоспроможності. На сьогоднішній день формування соціальної держави стадо національної філософією багатьох європейських країн з соціальним ринковим господарством. У такій державі програмною ціллю є забезпечення гідних умов життя і благоденства всіх його громадян.

Вивчення рівня життя населення в нашій країні було розпочато ще в 1920-х рр .; дослідження сутності і змісту поняття "рівень життя населення" носили досить глибокий систематичний характер. Проте поняття рівня життя у вітчизняній науковій літературі зазнає змін в залежності від соціально-економічного розвитку країни і зміни пріоритетів у цьому розвитку.

В даний час в економічній літературі не існує однозначного визначення поняття "рівень життя", так як при вирішенні різних завдань використовуються різні його тлумачення. Це пов'язано з тим, що дане поняття є складним і багатогранним і застосовується спільно з такими поняттями, як "народний добробут", "якість життя", "становище населення" та ін. Широке поширення терміна "якість життя" обумовлено тим, що зараз він характеризує задоволеність населення життям по значного набору потреб і інтересів, в який включаються: рівень життя як економічна категорія, умови праці та відпочинку, житлові умови, соціальна забезпеченість, охорона правопорядку і дотримання прав особистості, природно-кліматичні умови, якість навколишнього середовища, ступінь використання вільного часу і т.д.

У більшості визначень рівня життя акцентується увага на окремих сторонах цього поняття, проте особливий інтерес представляють його тлумачення, що дають комплексну оцінку даного терміну. Такі оцінки відображають ступінь реалізації життєвих інтересів населення та його переваг, які лежать в основі економічного розвитку. Таким чином, рівень життя населення є однією з найважливіших інтегральних характеристик соціально-економічної системи. Оцінка його динаміки дозволяє проаналізувати як спрямованість змін в економіці і соціальній сфері, так і їх наслідки для різних груп населення. Крім того, оцінка рівня життя необхідна для вивчення диференціації населення, а також відмінностей в умовах життя на регіональному рівні.

В даний час при оцінці рівня життя основним об'єктом дослідження є сім'я і домашнє господарство, а не середньостатистична людина, що дає можливість інтегрувати вивчення рівня життя з основними блоками СНС, де населення представлено як повноправний суб'єкт.

Залежність між рівнем життя і розвитком продуктивних сил країни проявляється через показники доходів, споживання і вартості життя, тому матеріальні складові займають центральне місце у визначенні рівня життя. У той же час він повинен оцінюватися з точки зору можливостей забезпечення гідного існування, і з урахуванням цих позицій найбільш повним представляється наступне визначення: рівень життя - це можливості населення та умови його життя, використовувані для задоволення розумних і раціональних потреб, а також забезпечують сталий розвиток як окремої особистості, так і суспільства в цілому.

Складність категорії рівня життя обумовлює необхідність формування системи статистичних показників так званого модельного набору соціальних індикаторів рівня життя населення. Окремі показники оцінки рівня життя населення розглядалися в інших розділах цього підручника, тому далі основну увагу буде приділено систематизації показників рівня життя населення.

При побудові системи статистичних показників рівня життя населення повинні вирішуватися наступні завдання:

 • • достатня повнота охоплення об'єкта дослідження на мікро- і макрорівні і відповідність вимогам формування статистичних показників;
 • • забезпечення багаторівневого аналізу, що передбачає узгодженість показників на рівні країни в цілому з показниками для окремих груп населення та територій;
 • • можливість використання показників системи для міжнародних зіставлень;
 • • можливість застосування показників і результатів їх дослідження при формуванні положень економічної і соціальної політики держави і його окремих регіонів;
 • • можливість виділення індикаторів рівня життя населення по кожному з напрямків його вивчення;
 • • побудова узагальнених оцінок рівня життя населення, що забезпечують можливість динамічних і просторових його зіставлень по регіонах і країнах.

На 29 сесії Статистичної комісії ООН в лютому 1997 року було затверджено мінімальний набір національних даних соціальної статистики, рекомендований Робочою групою з міжнародними статистичними програмами та координації Економічної і соціальної ради ООП. До складу набору включені наступні показники:

 • • чисельність населення з розбивкою по иолу, віком і, де необхідно, по етнічним групам;
 • • середня очікувана тривалість життя при народженні з розбивкою по підлозі;
 • • дитяча смертність з розбивкою по підлозі;
 • • материнська смертність;
 • • частка дітей з вагою при народженні менше 2,5 кг з розбивкою по підлозі;
 • • середня тривалість навчання в школі з розбивкою по підлозі і, якщо можливо, майновим станом;
 • • ВВП на душу населення;
 • • середньодушовий дохід домашніх господарств;
 • • вартість мінімального продовольчого кошика, необхідної для задоволення потреб в їжі;
 • • частка безробітних з розбивкою по підлозі;
 • • співвідношення зайнятих і загальної чисельності населення з розбивкою по підлозі, формальному і неформальному секторах;
 • • доступ до питної води;
 • • забезпеченість санітарно-гігієнічними умовами;
 • • кількість осіб на одну кімнату, виключаючи кухню і ванну.

У рішенні Статистичної комісії ООН відзначається, що перелік показників повинен розглядатися не як вичерпний, а як мінімальний набір індикаторів. ООН рекомендує також розробляти показники з урахуванням національних особливостей держав і забезпечення максимальної порівнянності даних між країнами.

Росстатом розроблена система показників, що дають можливість оцінки рівня життя на сучасному етапі і зіставлення рівня життя населення в Росії і інших країнах.

Показники рівня життя можуть бути об'єднані в наступні розділи:

 • • інтегральні індикатори рівня життя;
 • • показники матеріальної забезпеченості населення;
 • • показники особистого споживання і харчування населення;
 • • житлові умови населення;
 • • показники освіти;
 • • показники охорони здоров'я;
 • • показники культури, туризму і відпочинку;
 • • індикатори громадського порядку.

Інтегральні індикатори рівня життя включають такі показники: макроекономічні, демографічні, економічної активності, пенсійного забезпечення.

До макроекономічних показників, що характеризують рівень життя, відносяться наступні: витрати на кінцеве споживання домашніх господарств, фактичне кінцеве споживання домашніх господарств, темпи зростання реальних наявних доходів домашніх господарств, оплата праці найманих працівників, в тому числі прихована, фонд заробітної плати, номінальна та реальна середньомісячна заробітня плата.

Демографічні показники оцінки рівня життя відіграють надзвичайно важливу роль, оскільки населення, з одного боку, є об'єктом спостереження при дослідженні рівня життя, а з іншого боку, відображає своїми характеристиками рівень економічного і соціального розвитку країни. У систему демографічних показників, що відображають рівень і якість життя, включені наступні: темпи зростання чисельності постійного населення; очікувана тривалість життя при народженні, в тому числі по підлозі; рівень дитячої смертності, в тому числі по підлозі; рівень дитячої смертності, в тому числі по підлозі; рівень матері якоїсь смертності.

Показники економічної активності включають рівень економічної активності, рівень зайнятості, співвідношення чисельності зайнятих в економіці до чисельності населення, рівень безробіття.

Однією з найважливіших характеристик рівня життя є економічне становище пенсіонерів, оскільки з урахуванням демографічного старіння населення їх частка в країні збільшується. У зв'язку з цим в систему інтегральних індикаторів рівня життя включені наступні показники пенсійного забезпечення: чисельність пенсіонерів, в тому числі в угрупованні за віком; суми призначених місячних пенсій, в тому числі за віком; середній номінальний розмір призначених пенсій; темпи зростання середнього реального розміру призначених пенсій; мінімальний розмір пенсій.

Показники матеріальної забезпеченості населення можуть бути розділені на дві групи: доходи домашніх господарств і нерівність в розподілі доходів між окремими групами населення. Показники цього розділу визначаються на основі даних вибіркового обстеження домашніх господарств.

До групи показників доходів домашніх господарств включені показники сукупних і грошових номінальних і реальних доходів домашніх господарств (загальних і наявних), а також показники, що характеризують реальні можливості населення: купівельна спроможність середньодушових грошових доходів; середньомісячна заробітна плата; середній розмір призначених пенсій; дефіцит доходу; Індекс споживчих цін.

Нерівність в розподілі доходів оцінюється з використанням характеристик розподілу населення по 20% -ним групам в залежності від обсягу грошових доходів, доцільний коефіцієнт диференціації доходів, коефіцієнта концентрації доходів - індексу Джині.

До показників особистого споживання і харчування населення відносяться: вартість мінімального споживчого кошика, величина прожиткового мінімуму, структура і динаміка споживчих витрат домашніх господарств в поточних і порівнянних цінах, частка витрат на харчування в наявних ресурсах і споживчих витратах домашніх господарств, середньодушове споживання основних продуктів харчування, енергетична цінність харчового раціону, вміст у продуктах харчування тваринних білків в розрахунку на душу населення.

Оцінка житлових умов населення проводиться з використанням таких показників, як забезпеченість населення житлом (загальна і житлова площа в розрахунку на одну людину); частка витрат на оплату житла в споживчих витратах населення; число сімей, які перебувають на обліку на отримання житла.

В розділ показників освіти включаються число державних денних освітніх установ і чисельність учнів у них; число державних вищих навчальних закладів та чисельність студентів в них на 10 000 чоловік населення; число державних середніх спеціальних навчальних закладів і чисельність студентів в них в розрахунку на 10 000 чоловік населення.

В розділ показників культури, туризму і відпочинку включаються число відвідувань театрів і музеїв на 1000 чоловік населення; кількість виданих книг, брошур і журналів на душу населення; чисельність лікувалися і відпочивали в санаторно-курортних установах і закладах відпочинку; чисельність російських громадян, які виїжджали за кордон в туристичні поїздки.

В якості індикаторів громадського порядку використовуються три групи показників: число зареєстрованих злочинів, розкриття злочинів і коефіцієнти смертності від убивств, в тому числі по підлозі і в угрупованні на міське і сільське населення.

Наведена система показників має структуру, що дозволяє узгодити її із загальною системою соціально-економічних показників. Даний набір показників може бути використаний для більш детальної оцінки рівня життя окремих груп населення всередині країни, а також для міжнародних зіставлень рівня життя населення.

В даний час Росстатом застосовується досить розгорнута система показників, що характеризує соціальне становище і рівень життя населення. Показники наводяться в збірниках "Російський статистичний щорічник", "Регіони Росії", "Соціальний стан і рівень життя населення Росії", "Праця і зайнятість в Росії", "Охорона здоров'я в Росії", "Освіта в Росії", "Злочинність і правопорядок в Росії. Статистичний аспект "," Житлове господарство та побутове обслуговування населення Росії "," Демографічний щорічник "і ін. Крім того, надзвичайно важливі показники, отримані за результатами обстеження домашніх господарств, публікуються в збірниках" Доходи, витрати і споживання домашніх господарств ", "Споживання продуктів харчування в домашніх господарствах", а також в бюлетенях "Обстеження населення з проблем зайнятості".

Безумовний інтерес представляє система показників рівня життя, розроблена Інститутом соціально-економічних проблем народонаселення РАН, відмінності якої від системи показників Росстату полягають в наступному:

 • • представлений більш детальний перелік показників доходів і витрат населення;
 • • присутній розділ, що характеризує діяльність галузей соціальної сфери, в якому вони розглядаються в трьох аспектах: по вартості наданих населенню послуг, забезпеченості населення соціальними послугами, характеристиці галузей даної сфери як економічних об'єктів;
 • • представлений найважливіший розділ "Природно-кліматичні умови життя". Екологічні характеристики рівня життя в даний час набувають все більшого значення у зв'язку з безпрецедентними темпами зростання світового споживання і, як наслідок, зусиллям тиску на навколишнє середовище і виснаженням ресурсів.

За своїм змістом використовуються у вітчизняній практиці системи статистичних показників рівня життя досить близькі до аналогічної системи, розробленої ООН.

З часу свого створення ООН займається питаннями людського розвитку, рівня життя і пов'язаних з ними соціальних, економічних і екологічних умов з метою сприяння "підвищенню рівня життя, повної зайнятості населення та умов економічного і соціального прогресу і розвитку" [1] , поставленої в Статуті ООН . У 1978 р ООН вперше опублікувала попередні керівні принципи щодо соціальних показників. В якості організаційної та концептуальної основи використовується система єдиної соціально-демографічної та пов'язаної з нею економічної та іншої інформації. Системи статистичних показників, що розробляються ООН, враховують вимоги різних категорій користувачів, що мають різний досвід. До цих вимог перш за все відносяться наступні:

 • • єдина термінологія при використанні соціальних показників, що забезпечує узгодження статистичних концепцій, класифікацій та програм збору даних;
 • • забезпечення методологічно порівнянної основи розробки показників національними статистичними службами з метою проведення міжнародних зіставлень;
 • • створення умов для тісної співпраці міжнародних організацій в області та розробки і координації соціальних програм;
 • • необхідність збору і обробки на порівнянної основі даних, що стосуються спеціальних груп населення: жінок, дітей, молоді, інвалідів, сільського населення.

Система показників, розроблена ООН, включає 12 розділів:

 • • демографічні характеристики населення;
 • • санітарно-гігієнічні умови життя;
 • • споживання продуктів харчування;
 • • житлові умови населення;
 • • освіта і культура;
 • • зайнятість і умови праці;
 • • доходи і витрати населення;
 • • вартість життя і споживчі ціни;
 • • транспортні засоби;
 • • організація відпочинку;
 • • соціальне забезпечення;
 • • свобода людини.

Роботи ООН але формування та впровадження в різних країнах системи показників для адекватної оцінки рівня життя спрямовані на забезпечення інформацією про розвиток людського потенціалу. В даний час рівень життя став настільки широким поняттям (про що свідчать використовувані системи показників), що за своїм змістом цілком інтегрується з оцінками людського розвитку.

Рівень життя за своїм змістом - це більш широке поняття, ніж просто матеріальні умови життя населення. В даний час загальновизнано, що рівень доходів не є єдиним і визначальним умовою людського розвитку. Для забезпечення гідного життя людині потрібно значний набір благ, за допомогою використання яких і досягається необхідний рівень існування. Крім того, рівень життя оцінюється не тільки через споживання цих благ, а й через можливості їх отримання.

Як буде показано далі, багато показників, які використовуються для оцінки рівня життя, застосовуються для розрахунку узагальнюючих показників людського розвитку, оцінки регіональних відмінностей в якості життя і аналізу динаміки розвитку людського потенціалу окремих країн, регіонів і світу в цілому.

 • [1] Довідник за соціальними показниками: Серія F. № 49. - Нио-Йорк: ООН, 1989.
 
<<   ЗМІСТ   >>