Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Соціально-економічна статистика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Знос і вартісна оцінка основних фондів

Основні фонди схильні до зносу, який має місце, як під час експлуатації основних фондів, так і під час їх простою або зберігання.

Знос, що відбувається в процесі експлуатації основних фондів, є витрати основних фондів на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг). У собівартість ці витрати включаються у вигляді амортизаційних відрахувань. Отже, знос і амортизація - це не одне і те ж. Знос - це деформація самих основних фондів або процес, в результаті якого основні фонди втрачають здатність виконувати призначені їм функції, а амортизація - це зниження їх вартості через знос. Крім того, об'єкти основних фондів є активи з тривалим терміном корисного використання, а в умовах постійно мінливої кон'юнктури ринку і нестабільності цін їх вартість схильна до частих змін. Для більш-менш об'єктивної характеристики вартості основних фондів була розроблена система, що включає кілька видів її оцінок (рис. 5.4).

Види оцінки основних фондів

Мал. 5.4. Види оцінки основних фондів

Повна початкова вартість об'єкта основних фондів - це загальна сума витрат підприємства на спорудження або придбання об'єкта, включаючи суму транспортно-заготівельних витрат і суму витрат на монтаж. Поняття "первісна" говорить про те, що з цієї величини вартості починається облік об'єкта в балансі підприємства. Поняття "повна" вказує на охоплення всіх видів витрат, пов'язаних з введенням в експлуатацію даного об'єкта. Джерелом інформації про повної початкової вартості є документи первинного бухгалтерського обліку (накладні, кошторису і т.д.). Первісна вартість залишається незмінною протягом усього терміну служби об'єкта.

Первісна вартість за вирахуванням зносу (залишкова первісна вартість) виходить в результаті вирахування з повної початкової вартості суми накопиченого зносу, вираженого у вигляді амортизаційних відрахувань, які вже включаються в собівартість продукції, що випускається (виконаних робіт, наданих послуг).

Повна відновна вартість об'єкта основних фондів - це розрахункова величина коштів, які довелося б витратити підприємству, якби воно прийняло рішення про придбання точно такого ж, але нового (незношених) об'єкта в сучасних умовах. Поняття "відновна" вказує на те, що є можливість визначити, скільки коштує відновлений до початкового стану оцінюваний об'єкт і чи справедливо він відображений в бухгалтерському обліку. Відновлювальна вартість може відрізнятися від первісної як в меншу, так і в більшу сторону. Це пов'язано з тим, що коливання ринкових цін на різні за типом об'єкти основних фондів різноспрямовані. Так, наприклад, вартість комп'ютерної техніки має тенденцію до зниження, що пов'язано з високою швидкістю розвитку нових технологій. А такі об'єкти, як високоточне устаткування й верстати, дешевшають повільно, а в певні моменти можуть бути і дорожчати. Отже, їх відновна вартість буде вище початкової. Крім того, не слід забувати про вплив інфляції на динаміку цін. Всі основні фонди в рамках системи національного рахівництва враховуються по відновної вартості. Джерелом інформації про відновлювальної вартості є дані спеціально організованих статистичних спостережень.

Відновлювальна вартість за вирахуванням зносу виходить розрахунковим шляхом: повну відновну вартість множать на коефіцієнт придатності основних фондів, який визначається як відношення залишкової первісної вартості до повної початкової вартості.

Використання відновлювальної вартості основних фондів дозволяє охарактеризувати загальний обсяг основних фондів, його склад і структуру, так як вартісні оцінки об'єктів основних фондів, придбаних і введених в дію в різні моменти часу, розглядати в сукупності за первісною вартістю не можна. Підприємства та організації, які здійснюють господарську діяльність, створюють, набувають, продають і ліквідують свої основні фонди. Ці процеси відображаються змінами в структурі активів підприємств.

У разі придбання нового об'єкта основних фондів до вже сформованої величини необоротних активів, відображених в бухгалтерському балансі за залишковою вартістю, додається повна первісна вартість придбаного об'єкта. Таким чином, основні фонди в бухгалтерському балансі відображаються за змішаною (містить кілька видів оцінки) вартості, яка носить назву балансової вартості основних фондів.

З метою визначення реальної вартості об'єктів основних фондів проводиться їх переоцінка шляхом приведення первісної вартості у відповідність з ринковими цінами і умовами відтворення на дату переоцінки. Актуальність переоцінки виникає в момент, коли різниця між повною первісною і повної відновної вартістю значна.

При прийнятті рішення про переоцінку об'єктів основних засобів, що входять в однорідну групу об'єктів (будівлі, споруди, транспортні засоби тощо), організації слід враховувати, що в подальшому об'єкти основних засобів однорідної групи повинні переоцінюватися регулярно, щоб вартість зазначених об'єктів основних засобів , за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності, істотно не відрізнялася від поточної (відновлювальної) вартості.

Потрібно мати на увазі, що збільшення або зменшення вартості основних фондів підприємства, з одного боку, робить інформацію про майновий стан підприємства більш достовірної, а з іншого - позначається на величині сум, які сплачуються з податку на майно. Отже, управлінські служби повинні здійснювати постійний моніторинг цін об'єктів основних фондів, що є в розпорядженні підприємства.

Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" (ПБУ 6/01) комерційна організація може не частіше ніж один раз на рік (на початок звітного року) переоцінювати групи однорідних об'єктів основних фондів за поточною (відновної) вартості одним з двох способів:

 • • шляхом індексації;
 • • прямого перерахунку.

Якщо переоцінка проводиться шляхом індексації для визначення нової вартості основних фондів, використовуються коефіцієнти, які показують, у скільки разів треба змінити початкову або відновну вартість об'єкта основних фондів (якщо об'єкт переоцінювався раніше). Такі коефіцієнти спеціально розробляються органами державної статистики для окремих груп основних фондів залежно від їх видів і термінів корисного використання.

Якщо ж переоцінка проводиться шляхом прямого перерахунку, то нова вартість об'єкта основних фондів визначається по документально підтвердженим ринковими цінами на аналогічні об'єкти або за висновком фахівців-оцінювачів.

Переоцінка об'єкта основних фондів передбачає визначення нової початкової вартості або поточної (відновлювальної) вартості і суми амортизації, нарахованої за весь час використання об'єкта.

Нарахування амортизації має виключно важливе економічне значення, так як відрахування, що накопичуються в амортизаційному фонді, використовуються підприємством для заміни повністю зношеного (амортизованого (списаного)) об'єкта іншим, на придбання якого витрачається амортизаційний фонд. Суми нарахованої амортизації повинні відповідати рівню зносу основних фондів.

Розрізняють знос фізичний і знос моральний.

Фізичний знос - це процес, в результаті якого об'єкти основних фондів, втрачаючи свої корисні для виробничого процесу фізичні якості, стають непридатними для подальшого використання. Ступінь фізичного зносу конкретного об'єкта визначається одним з двох способів:

 • 1) з припущення про те, що ступінь зносу залежить від терміну корисного використання або інтенсивності експлуатації;
 • 2) висновки експертів про технічний стан об'єкта.

Моральний знос має місце в тому випадку, якщо подальше використання діючого об'єкта основних фондів стає економічно недоцільним. Така ситуація виникає, якщо:

 • - Відбулося зниження ринкової вартості об'єктів, аналогічних чинним, внаслідок зниження витрат на їх створення;
 • - Розроблена більш досконала його модель, що має кращі технічні характеристики і велику ефективність.

Слід зазначити, що моральний знос першого і другого видів часто виникають одночасно.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію об'єкта основних фондів, і закінчуючи місяцем, наступним за місяцем виведення його з експлуатації.

Сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з терміну корисного використання об'єктів та норми амортизації - частки вартості, яка буде списана при кожному нарахуванні амортизації.

Амортизація нараховується одним із таких способів:

 • 1) лінійним;
 • 2) зменшуваного залишку;
 • 3) списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;
 • 4) списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Лінійний спосіб амортизації передбачає рівномірний списання

вартості об'єкта пропорційно терміну його корисного використання. При цьому норма амортизації (НА) в кожен рік нарахування амортизації буде однаковою:

Приклад 5.1. Підприємство витратило 500 тис. Руб. на придбання об'єкта основних фондів і 100 тис. руб. на його монтаж. Заводом-виробником термін його корисного використання встановлено 5 років. Потрібно визначити суми амортизаційних відрахувань за кожний рік експлуатації.

Повна початкова вартість об'єкта становитиме 500 + 100 = 600 тис. Руб.

Норма амортизації складе 100%: 5 = 20%.

Річна сума амортизаційних відрахувань складе 600 • 20: 100 = 120 тис. Руб., Отже, щомісяця буде списано 120: 12 = 10 тис. Руб.

Роки нарахування амортизації

Повна початкова вартість, тис. Руб.

Нарахована амортизація, тис. Руб.

Залишкова первісна вартість, тис. Руб.

перший

600

120

600 - 120 = 480

другий

600

120

480 - 120 = 360

третій

600

120

360 - 120 = 240

четвертий

600

120

240 - 120 = 120

п'ятий

600

120

120 - 120 = 0

Згідно з даними, наведеними в розрахунковій таблиці, повна первісна вартість залишається незмінною протягом усього терміну експлуатації, змінюється залишкова вартість. В кінці п'ятого року вартість об'єкта основних фондів стала дорівнює нулю, це означає, що він повністю замортизований.

Спосіб зменшуваного залишку заснований на ідеї списання основних фондів прискореними темпами і часто застосовується при списанні об'єктів, схильних до швидкого знецінення (наприклад, комп'ютерна техніка, програмне забезпечення). Для цього застосовується коефіцієнт прискорення, який збільшує норму амортизації:

Нормативними актами з бухгалтерського обліку встановлені різні значення коефіцієнта прискорення, диференційовані для різних груп основних фондів.

Річна норма амортизації при цьому способі нараховується на залишкову вартість.

Приклад 5.2. Підприємство придбало об'єкт основних фондів. Покупка обійшлася в 200 тис. Руб. Строк корисного використання об'єкта встановлено 5 років з коефіцієнтом прискорення амортизації, рівним 2. Потрібно визначити суми амортизаційних відрахувань за кожний рік експлуатації при прискореному способі списання.

Річна норма амортизації складе .

У перший рік експлуатації річна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з первісної вартості, сформованої при прийнятті об'єкта основних засобів до бухгалтерського обліку, 80 тис. Руб. (200 -40: 100), залишкова вартість на кінець року складе 120 тис. Руб. (200 - 80).

У другій рік експлуатації амортизація нараховується в розмірі 40% залишкової вартості на початок другого року і складе 48 тис. Руб. (120 • 40: 100), залишкова вартість на кінець року складе 72 тис. Руб. (120 - 48).

У третій рік експлуатації амортизація нараховується в розмірі 40% залишкової вартості на початок третього року і складе 28,8 тис. Руб. (72 • 40: 100), залишкова вартість на кінець року складе 43,2 тис. Руб. (48 - 28,8 = 43,2) і т.д. до закінчення терміну використання об'єкта основних фондів. Після того як залишкова вартість об'єкта знижується до рівня 20% повної вартості, нарахування амортизації здійснюється переходом на лінійний метод.

Роки нарахування амортизації

Повна початкова вартість, тис. Руб.

Нарахована амортизація, тис. Руб.

Залишкова первісна вартість, тис. Руб.

перший

200

80,0

200 - 80,0 = 120,0

другий

200

48,0

120,0-48,0 = 72,0

третій

200

28,8

72,0- 28,8 = 43,2

четвертий

200

17,3

43,2- 17,3 = 25,9

п'ятий

200

25,9

25,9 - 25,9 = 0

При способі списання вартості по сумі числа років терміну корисного використання, який також вважається методом прискореної амортизації, норма амортизації за кожен рік вона й визначається виходячи з числа років, які передбачається використовувати об'єкт основних фондів:

Приклад 5.3. Підприємство придбало агрегатную установку для основного виробництва вартістю 500 тис. Руб. Строк корисного використання, заявлений в технічній документації, складає 5 років.

Потрібно визначити суми амортизаційних відрахувань за кожний рік.

Для розрахунку річної норми амортизації необхідно визначити загальну накопичену суму числа ліг терміну корисного використання, яка виходячи з даних складе 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5).

Норма амортизації в перший рік складе 5/15, так як до кінця терміну експлуатації ще залишається 5 років, у другій - 4/15, в третій - 3/15, в четвертий - 2/15, в п'ятий - 1/15.

Роки нарахування амортизації

Повна початкова вартість, тис. Руб.

амортизація

Залишкова первісна вартість, тис. Руб.

норма

сума, тис. руб.

перший

500

500- 166,67 = 333,33

другий

500

333,33-133,33 = 200

третій

500

200 100 = 100

четвертий

500

100-66,67 = 33,33

п'ятий

500

33,33-33,33 = 0

При способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) річна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді і співвідношення первинної вартості об'єкта основних засобів і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисного використання такого об'єкта.

Приклад 5.4. На баланс підприємства надійшов об'єкт основних фондів вартістю 300 тис. Руб. Передбачається, що в результаті його експлуатації буде вироблено 100 тис. Од. продукції. У перший рік експлуатації було вироблено 8 тис. Од. продукції. Тоді норма амортизації за цей рік складе 8% , а сума амортизаційних відрахувань - 24 тис. Руб. (300 • 8: 100). При наступних нарахуваннях амортизації базою для розрахунку відрахувань буде служити також первісна вартість об'єкта.

Вибір того чи іншого способу нарахування амортизації основних фондів закріплюється в обліковій політиці підприємства і по групі однорідних об'єктів основних фондів застосовується протягом усього строку корисного використання об'єктів, що входять в цю групу.

У діючих методичних вказівках з бухгалтерського обліку основних засобів вказано, що амортизація не нараховується по об'єктах основних засобів з вартістю не більше 10 000 руб. за од., а також придбаним книгам, брошур і подібним виданням. Їх вартість дозволяється списувати на витрати на виробництво (витрати на продаж) у міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію. Не нараховується також амортизація по об'єктах основних фондів бюджетних організацій.

Вартість основних фондів, що перейшла на продукцію і звана амортизацією на макроекономічному рівні, являє собою споживання основного капіталу. Відповідно до визначення, даного в СНС 1993 року, споживання основного капіталу являє собою зменшення вартості основного капіталу протягом звітного періоду в результаті його фізичного та морального зносу і випадкових пошкоджень. Величини споживання основного капіталу в складі системи макроекономічних показників виходить розрахунковим шляхом з використанням таких даних, як капітальні вкладення за тривалий період часу, терміни використання, норми зносу і вибуття основного капіталу та ін. Споживання основного капіталу нс є частиною проміжного споживання. В практику російської статистики впроваджується метод безперервної інвентаризації , який дозволяє постійно відслідковувати зміни у вартості основних фондів.

Ефективність використання основних фондів оцінюється за допомогою системи показників. Ці показники виходять при порівнянні результатів використання фондів з їх вартістю.

Вартість основних фондів є моментним показником, а результати використання основних фондів - інтервальним. Таким чином, для забезпечення порівнянності порівнюваних величин визначають середню вартість основних фондів. При цьому застосовується одна з таких формул усереднення:

• середня хронологічна (в разі якщо відомі дані про вартість основних фондів за рівні проміжки часу всередині розглянутого періоду):

де , - вартість основних фондів в різні моменти часу; п - число моментів часу;

• середня арифметична зважена (в разі якщо відомі дані про вартість основних фондів за нерівні проміжки часу всередині розглянутого періоду):

де - вартість основних фондів в різні моменти часу; тривалість часу, протягом якого j-я вартість основних фондів залишалася незмінною.

Приклад 5.5. Нехай відомі дані про стогін мости основних виробничих фондів підприємства за рік. На початок року (1 січня) вона становила 15,0 млн руб. Протягом року відбувалися надходження та вибуття основних фондів, які відображені в наведеній нижче таблиці.

місяць

Надходження, млн руб.

Вибуття, млн руб.

Вартість на кінець місяця, млн руб.

січень

0,5

0,1

15,4

Лютий

4,7

0,8

19,3

Березень

-

-

19,3

Квітень

-

-

19,3

Травень

0,2

1,6

17,9

червень

0,2

0,2

17,9

Липень

1,1

-

19,0

Серпень

-

-

19,0

вересень

-

-

19,0

Жовтень

-

0,6

18,4

Листопад

0,4

-

18,8

грудень

-

0,8

18,0

Таким чином, за станом на 1 січня наступного року вартість основних виробничих фондів склала 18,0 млн руб.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів може бути визначена за допомогою кожного з описаних способів:

1) за середньою хронологічною, так як наведена інформація про вартість фондів за рівні проміжки часу. Важливо звернути увагу на те, що в чисельнику сума не 12, а 13 доданків значень:

2) по середній арифметичній зваженій. В даному випадку значення станом на 1 січня наступного року в розрахунок не береться:

Розрахунок за формулою середньої хронологічної вважається більш точним, так як включення в розрахунки вартості основних фондів на 1 січня наступного року дає уявлення про зміну їх вартості протягом грудня.

Співвідношення обсягу продукції, виробленої за певний період часу в вартісному вираженні (ВП), і середньої вартості основних фондів, які використовуються в процесі її виробництва, характеризує рівень фондовіддачі основних виробничих фондів (ФО) та ефективність їх використання:

(5.1)

В якості запобіжного результатів виробничої діяльності може виступати валова додана вартість (ВДВ). Тоді показник фондовіддачі прийме наступний вигляд:

Так як в чисельнику і знаменнику показника фондовіддачі стоять величини, вимірювані в одному і тому ж грошовому вираженні, але різні за сутністю, то фондовіддача має розмірність руб / руб. Вона показує, скільки в середньому рублів продукції вироблялося на кожен карбованець основних фондів підприємства.

Зростання показника фондовіддачі основних фондів свідчить про підвищення ефективності їх використання.

Збільшення фондовіддачі є одним з факторів зростання обсягу продукції. З формули (5.1) можна отримати обсяг продукції (результативний показник) у вигляді добутку двох факторів, що його утворюють, - рівня фондовіддачі основних засобів (якісна ознака) і середньої їх вартості (кількісний ознака):

(5.2)

Взаємопов'язані і індекси динаміки зазначених показників:

Мультипликативная модель (див. Формулу (5.2)) дасть можливість оцінити вплив кожного з факторів окремо на величину вартості продукції.

При побудові індексних моделей використовуються класичні позначення показників в базисному ( "0") і звітному ( "1") періодах.

Так, середня зміна рівня фондовіддачі по групі підприємств (галузей, регіонів) показує зведений індекс фондовіддачі :

(5.3)

де j - номер підприємства.

Індекс, розрахований за формулою (5.3), відображає також зміна вартості продукції за рахунок зміни ефективності використання основних фондів.

Середня зміна вартості основних фондів по групі підприємств (галузей, регіонів) показує вільний індекс основних фондів :

Цей же індекс показує, як змінилася вартість продукції за рахунок впливу зміни вартості основних фондів.

Крім того, можна визначити, як впливають зміни рівня фондовіддачі основних фондів (інтенсивний фактор) і середньої їх вартості (екстенсивний фактор) на динаміку обсягу продукції в абсолютному вираженні:

Сума приростів обсягу продукції під впливом окремих факторів покаже загальний приріст обсягу продукції:

Якщо факторні прирости однонаправлені, то можна оцінити їх частку в загальному прирості обсягу продукції:

 • • частка приросту обсягу продукції, обумовлена зміною ефективності використання основних фондів, - ;
 • • частка приросту обсягу продукції, обумовлена зміною вартості основних фондів, - .

Приклад 5.6. Нехай відомі наступні дані про обсяги продукції і основних фондів холдингу, в який входять три підприємства.

Номер підприємства, що входить до холдингу

Обсяг продукції, тис. Руб.

Середня вартість основних виробничих фондів, тис. Руб.

базисний період

Звітний період

базисний період

Звітний період

1

1900

2000

1500

1400

2

2000

2900

1400

2000

3

1700

2000

1450

1300

Разом

5600

6900

4350

4700

Рівень фондовіддачі основних фондів першого підприємства склав:

тобто на кожен рубль основних виробничих фондів першого підприємства вироблялося в базисному році 1,27 руб. продукції, а в звітному - 1,43 руб. За другим підприємству показники склали відповідно 1,43 і 1,45 руб., По третьому - 1,17 і 1,54 руб.

Зміна рівня фондовіддачі по кожному підприємству характеризується за допомогою індивідуальних індексів і абсолютних приростів:

тобто рівень фондовіддачі основних виробничих фондів на першому підприємстві в звітному періоді в порівнянні з базисним збільшився на 12,6% (0,16 руб / руб.), на другому - на 1,4% (0,02 грн / руб.), а на третьому - на 31,6% (0,37 руб / руб.).

Узагальнену оцінку зміни фондовіддачі основних виробничих фондів холдингу відображає вільний індекс фондовіддачі:

тобто фондовіддача основних виробничих фондів холдингу зросла в середньому на 12,1%. Отримане значення індексу фондовіддачі можна трактувати й інакше: під впливом зміни фондовіддачі обсяг продукції холдингу зріс на 12,1%, що в абсолютному вираженні становить 745 тис. Руб .:

Динаміка основних виробничих фондів холдингу характеризується за допомогою зведеного індексу основних фондів:

тобто вартість основних виробничих фондів холдингу зросла в середньому на 9,9%. Таке значення індексу має і іншу інтерпретацію: під впливом зміни вартості основних виробничих фондів обсяг продукції холдингу зріс на 9,9%, що в абсолютному вираженні становить 555 тис. Руб .:

Загальна зміна обсягу продукції під впливом всіх факторів:

Факторні прирости обсягу продукції мають однакову спрямованість (обидва збільшують результативний показник), що дозволяє визначити їх частки в загальному зміні обсягу продукції:

 • • частка приросту обсягу продукції, обумовлена зміною ефективності використання основних фондів, - або 57,3%;
 • • частка приросту обсягу продукції, обумовлена зміною вартості основних фондів, - або 42,7%.

Таким чином, в звітному періоді в порівнянні з базисним обсяг продукції холдингу збільшився на 23,2% (1300 тис. Руб.). Цей приріст на 57,3% (745 тис. Руб.) Був обумовлений зміною ефективності використання основних фондів і на 42,7% (555 тис. Руб.) - Зміною вартості основних фондів.

Обсяг продукції кожного підприємства ( ) представляється у вигляді добутку фондовіддачі ( ) і середньої вартості основних виробничих фондів ( ). Сукупний обсяг продукції (ВП) є добуток середнього рівня фондовіддачі ( ) і сумарною середньої вартості основних фондів ( ):

(5.4)

Середній рівень фондовіддачі по групі підприємств визначається відношенням випуску групи підприємств за період до середньої за період вартості основних виробничих фондів:

де j - номер підприємства в групі; k - загальна кількість підприємств у групі.

Так як відношення . являє собою частку окремих підприємств в сумарної вартості основних фондів і позначається як , формула середнього по групі підприємств показника фондовіддачі може бути записана наступним чином:

а модель обсягу продукції, розрахована за формулою (5.4), стає трехфакторной:

(5.5)

Користуючись формулою (5.5), можна виявити вплив на динаміку сукупного обсягу продукції наступних факторів:

1) фондовіддачі основних виробничих фондів по окремих підприємствах групи

(5.6)

2) частки цих підприємств в загальній вартості основних виробничих підприємств (структурний фактор)

(5.7)

3) сумарної вартості основних виробничих підприємств

(5.8)

Якщо кожен з приростів, отриманих за формулами (5.6) - (5.8) розділити на обсяг продукції базисного періоду (ОП0), то отримаємо відносну зміну обсягу продукції під впливом відповідних чинників.

З формули (5.4) очевидно, що одним з факторів, що впливають на обсяг продукції групи підприємств, є середня фондовіддача. Динаміку середньої фондовіддачі в відносному вираженні відображає індекс змінного складу

В абсолютному вираженні динаміку середньої фондовіддачі показує різницю чисельника і знаменника індексу змінного складу:

На зміну середньої по групі підприємств фондовіддачі впливають два фактори:

 • 1) рівень фондовіддачі на окремих підприємствах групи ( );
 • 2) структура основних фондів групи підприємств, яка характеризується частками цих підприємств в розподілі сумарної вартості основних фондів ( ).

Вплив змін фондовіддачі по окремим підприємствам групи на динаміку середньої фондовіддачі відображає індекс фіксованого складу в відносному вираженні (формула (5.9)) і різницю його чисельника і знаменника в абсолютному вираженні (формула (5.10)):

(5.9)

(5.10)

Вплив структурних зрушень в розподілі основних фондів між підприємствами групи на динаміку середньої фондовіддачі показує в відносному вираженні індекс впливу структурних зрушень (формула (5.11)), а в абсолютному - різниця його чисельника і знаменника (формула (5.12)):

(5.11)

(5.12)

Приклад 5.7. Розглянемо розрахунок і інтерпретацію наведених показників за умовами прикладу 5.6.

Зведену оцінку ефективності використання основних виробничих фондів холдингу можна дати, розрахувавши середню фондовіддачу:

тобто в базисному році на кожен рубль основних виробничих фондів холдингу вироблялося в середньому 1,29 руб. продукції, а в звітному - 1,47 руб. Середній рівень фондовіддачі збільшився на 0,18 руб / руб. (1,47 - 1,29 = +0,18).

На таку зміну середньої фондовіддачі вплинуло два фактори, вплив яких можна оцінити за допомогою індексу фіксованого складу та індексу впливу структурних зрушень. Визначимо частку кожного підприємства в загальній вартості основних виробничих фондів у базисному і звітному періодах:

З цих розрахунків очевидно, що в загальній вартості основних виробничих фондів істотно зросла частка другого підприємства (з 0,322 до 0,426), на якому ефективність їх використання в базисному періоді була найбільшою (1,43 руб / руб.).

Тоді індекс фіксованого складу за формулою (5.9) буде дорівнює:

Індекс впливу структурних зрушень за формулою (5.11)

Таким чином, в звітному періоді в порівнянні з базисним середній по холдингу рівень фондовіддачі основних фондів збільшився на 12,1% (0,16 руб / руб.) За рахунок коливання показника по окремим підприємствам холдингу і на 1,7% (0,02 руб.) в результаті структурних зрушень в розподілі загального обсягу основних виробничих фондів холдингу між його підприємствами.

Іншим показником, що характеризує ефективність використання основних фондів, є рівень фондомісткості продукції. Фондоемкость (ФЕ) обратна фондовіддачі і визначається як відношення середньої за період вартості основних виробничих фондів до обсягу виробленої за цей період продукції (або доданої вартості, отриманої в результаті виробництва і продажу продукції ):

або • (5.13)

Одиниці виміру показника фондомісткості продукції - руб / руб. Значення ФЕ показує, скільки рублів основних фондів припадає на 1 руб. виробленої продукції. Зростання фондомісткості продукції в динаміці розглядають як негативну тенденцію.

З формули (5.13) можна отримати вартість основних фондів у вигляді добутку двох чинників, що її утворюють, - рівня фондомісткості продукції (якісна ознака) і обсягу продукції (кількісний ознака):

Взаємопов'язані і індекси динаміки зазначених показників:

Індекси фондомісткості і вартості продукції визначаються наступним чином:

Вони відображають, як в середньому змінилася фондомісткість продукції і її вартість по групі підприємств.

Крім того, можна визначити, як впливає динаміка рівня фондомісткості продукції та се обсягу на зміну потреби підприємства в основних фондах в абсолютному вираженні:

Сума зазначених приростів вартості основних виробничих фондів під впливом окремих чинників відображає її загальний приріст:

Якщо факторні прирости мають однакову спрямованість, то можна оцінити їх частку в загальному прирості основних виробничих фондів:

 • • частка приросту вартості основних виробничих фондів, обумовлена зміною ефективності використання основних фондів, - ;
 • • частка приросту вартості основних виробничих фондів, обумовлена зміною обсягу виробленої продукції, -

Розглядаючи групу підприємств, середню вартість основних виробничих фондів кожного підприємства ( ) можна представити у вигляді добутку фондомісткості ( ) і обсягу виробленої продукції ( ). Сумарна вартість основних виробничих фондів ( ) є добуток середнього рівня фондоємності ( ) і сумарного обсягу виробленої продукції :

(5.14)

Середній рівень фондовіддачі по групі підприємств у вигляді відношення випуску за період до середньої за період вартості основних виробничих фондів:

Середній рівень фондомісткості продукції групи підприємств - це відношення середньої за період вартості основних фондів до випуску холдингу за період:

Так як відношення - є частку окремих підприємств в загальній вартості продукції групи підприємств і позначається як, формула середнього по групі підприємств показника фондовіддачі може бути записана в наступному вигляді:

а модель сумарної потреби в основних фондах підприємств (див. формулу (5.14)) стає трехфакторной:

(5.15)

Користуючись формулою (5.15), можна виявити вплив на динаміку потреби в основних фондах наступних факторів:

1) фондомісткості продукції по окремим підприємствам групи

(5.16)

2) частки цих підприємств в загальній вартості виробленої продукції (структурний фактор)

(5.17)

3) сумарного обсягу продукції

(5.18)

Якщо кожен з приростів, отриманий за формулами (5.16) - (5.18), розділити на загальну вартість основних фондів групи підприємств базисного періоду ( ), то отримаємо відносну зміну вартості основних фондів, залучених до виробництва, під впливом відповідних чинників.

З формули (5.14) очевидно, що одним з факторів, що характеризують обсяг основних фондів, залучених до виробництва, є середня фондомісткість. Її динаміку в відносному вираженні характеризує індекс змінного складу

В абсолютному вираженні це зміна показує різницю чисельника і знаменника індексу змінного складу:

Звідси випливає, що рівень цього показника впливають два фактори:

 • 1) рівень показника фондомісткості на окремих підприємствах групи ( );
 • 2) структура виробленої продукції, яка характеризується частками цих підприємств в розподілі сумарної вартості виробленої продукції ( ).

Вплив коливання показників фондомісткості по окремим підприємствам групи на динаміку середнього показника фондомісткості основних фондів показує індекс фіксованого складу і різниця його чисельника і знаменника:

(5.19)

Вплив структурних зрушень в розподілі обсягу продукції між підприємствами групи па динаміку середньої фондомісткості продукції показує індекс впливу структурних зрушень і різниця його чисельника і знаменника:

(5.20)

Приклад 5.8. Розглянемо аналіз показників фондомісткості за умовами прикладу 5.6.

Рівень фондомісткості продукції першого підприємства склав

тобто для виробництва кожної гривні продукції в базисному році було потрібно використання основних виробничих фондів на суму 0,79 руб., а в звітному - 0,70 руб. За другим підприємству показники склали відповідно 0,70 і 0,69 руб., По третьому - 0,85 і 0,65 руб.

Зміна рівня фондомісткості по кожному підприємству характеризується за допомогою індивідуальних індексів і абсолютних приростів:

тобто рівень фондомісткості продукції на першому підприємстві в звітному періоді в порівнянні з базисним знизився на 11,4% (0,09 руб / руб.), на другому - на 1,5% (0,01 руб / руб.), а на третьому - на 23,5% (0,20 руб / руб.).

Визначимо зведений індекс фондомісткості і різниця його чисельника і знаменника:

тобто по холдингу в цілому рівень фондомісткості знизився в середньому на 11,5%. Така зміна ефективності використання основних виробничих фондів знизило потребу в них на 11,5% або на 610 тис. Руб.

Визначимо зведений індекс обсягу продукції і різниця його чисельника і знаменника:

тобто в цілому по холдингу обсяг продукції збільшився на 22,2%, що підвищило потребу в основних фондах на 960 тис. руб.

Факторні прирости вартості задіяних основних виробничих фондів мають різну спрямованість, тому визначити їх частки в загальному зміні результативного показника неможливо.

Загальна зміна вартості основних фондів становить 350 тис. Руб .:

Середня по холдингу фондомісткість продукції

тобто на виробництво кожного рубля продукції холдингу в базисному році припадало в середньому на 0,78 руб. основних фондів, а в звітному - 0,68 руб. Середній рівень фондомісткості знизився на або на 0,10 руб / руб.

(0,68 - 0,78 = -0,10).

На таку зміну середньої фондомісткості вплинуло два фактори, вплив кожного з яких можна оцінити за допомогою індексу фіксованого складу та індексу впливу структурних зрушень. Для цього визначимо частку кожного підприємства в обсязі виробленої продукції:

Тоді індекс фіксованого складу за формулою (5.19) буде дорівнює:

Індекс впливу структурних зрушень визначається за формулою (5.20):

Таким чином, в звітному періоді в порівнянні з базисним в цілому по холдингу середній рівень фондомісткості продукції знизився на 11,5% (0,09 руб / руб.) За рахунок коливання показника по окремим підприємствам холдингу і на 1,3% (0, 01 руб / руб.) в результаті структурних зрушень в розподілений і та загального обсягу випущеної продукції холдингу між його підприємствами.

Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів доповнюється вивченням забезпеченості зайнятих основними фондами за допомогою показника фондоозброєності праці (ФВ). При цьому можливі різні варіанти зіставлень: вартість основних фондів виробничого призначення з чисельністю робочих, зайнятих у виробництві, вартість основних фондів підприємств із загальною чисельністю працівників і т.д. Для забезпечення порівнянності порівнюватися величин використовується середня чисельність зайнятих за розглянутий період ( ):

Високий ступінь забезпеченості зайнятих основними фондами є одним з факторів високого рівня продуктивності праці, а в кінцевому рахунку і збільшення обсягу виробленої продукції. У зв'язку з цим управлінські служби прагнуть до зростання показника фондоозброєності праці.

Показники фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності і продуктивності праці взаємопов'язані між собою:

Крім того, обсяг продукції як результативний показник може бути представлений у вигляді трехфакторной моделі, що включає фондовіддачу, фондоозброєність купа і чисельність зайнятих:

(5.21)

Індексний метод аналізу дозволяє виявити вплив фондовіддачі основних фондів, фондомісткості продукції та фондоозброєності праці

на його продуктивність, а також вплив ефективності використання основних фондів, фондоозброєності праці та чисельності зайнятих на обсяг продукції.

Загальна зміна обсягу продукції у відносному вираженні визначає індекс обсягу продукції

(5.22)

або

а в абсолютному вираженні - різниця чисельника і знаменника індексу обсягу продукції (див. формулу (5.22)):

У трехфакторной моделі (див. Формулу (5.21)) вплив зміни фондовіддачі на динаміку обсягу продукції без урахування впливу інших факторів у відносному вираженні характеризує індекс фондовіддачі

в абсолютному вираженні - різниця чисельника і знаменника індексу фондовіддачі:

Вплив зміни фондоозброєності праці на динаміку обсягу продукції без урахування впливу інших факторів у відносному вираженні характеризує індекс фондоозброєності

в абсолютному вираженні - різниця чисельника і знаменника індексу фондоозброєності:

У трехфакторной моделі (див. Формулу (5.21)) вплив зміни чисельності зайнятих на динаміку обсягу продукції без урахування впливу інших факторів у відносному вираженні визначає індекс чисельності зайнятих

в абсолютному вираженні - різниця чисельника і знаменника індексу чисельності зайнятих:

Вивчення динаміки фондоозброєності праці, яка є одним з факторів зміни обсягу продукції, проводиться з використанням індексного методу аналізу.

По групі підприємств розраховують середній рівень показника озброєності праці основними фондами за формулою середньої арифметичної зваженої

(5.23)

Так як відношення . характеризує частку окремих підприємств в загальній чисельності робітників (працівників) підприємств досліджуваної групи ( ), то формула (5.23) може прийняти такий вигляд:

(5.24)

З формули (5.24) очевидно, що на величину показника фондоозброєності праці впливають два фактори: власне фондоозброєність праці зайнятих на окремих підприємствах групи і їх розподіл між підприємствами.

Зміна середнього значення показника фондоозброєності праці характеризується індексами змінного і фіксованого складу, індексом впливу структурних зрушень і відповідними абсолютними приростами:

При аналізі, проведеному на мікрорівні, показник фондовіддачі всіх виробничих фондів доповнюється показником фондовіддачі активної їх частини ( ). У його знаменнику вартість активної частини основних виробничих фондів, яка може бути отримана як твір загальної вартості основних виробничих фондів на частку їх активності частини ( ):

(5.25)

Чим ефективніше використовуються основні фонди, тим вище значення представлених показників. Отже, їх збільшення в динаміці можна розглядати як позитивну тенденцію.

При аналізі, проведеному на макрорівні, як обсягу продукції розглядають ВДС галузей і секторів економіки, ВВП, а при регіональному аналізі - ВРП. Такий напрям аналізу дозволяє диференціювати галузі, сектори і регіони по ефективності використання основних фондів.

Якщо чисельник і знаменник формули (5.25) поміняти місцями, то отримаємо інший показник фондомісткості продукції, що характеризує ефективність використання активної частини основних виробничих фондів ( ):

Чим ефективніше використовуються основні фонди, тим нижче значення показників фондомісткості продукції. Отже, їх зменшення в динаміці можна розглядати як позитивну тенденцію.

Аналіз динаміки показників ефективності основних фондів повинен проводитися в постійних (фіксованих, порівнянних) цінах, що обумовлено високим ступенем впливу цін на формування вартості основних фондів.

При цьому для вивчення показників на макрорівні економіки органами державної статистики публікуються відповідні індекси, що дозволяють переводити вартість основних фондів в постійні ціни, - індекси фізичного обсягу основних фондів. Перерахунок показників вартості основних фондів в постійні ціни здійснюється методом екстраполірованія, однак при перерахунку не слід забувати про те, що публікуються індекси, як правило, характеризують зміну фізичного обсягу у відсотках до попереднього року в цінах попереднього року і такий аналіз можливий на порівняно невеликих проміжках часу . При розрахунку показників фондовіддачі та фондомісткості випуск також слід аналізувати в постійних цінах.

Поряд з розглянутими показниками важливе значення (особливо в області фінансового аналізу) мають показники рентабельності капіталу, які можуть характеризувати ефективність (прибутковість) використання як сукупного капіталу підприємств, так і його окремих елементів.

Показник рентабельності капіталу ( R ) визначається відношенням суми прибутку (П), отриманої за період, до середньої за цей період вартості капіталу (К):

(5.26)

Показник рентабельності характеризує, скільки рублів прибутку отримано в середньому на кожен рубль залученого капіталу. Чим вище значення показника рентабельності, тим ефективніше використовується капітал. Розрахункова величина може бути виражена у відсотках або не мати одиницю виміру.

Показники рентабельності можуть розраховуватися як для групи підприємств, так і для окремо взятого підприємства, а також для видів капіталу.

З формули (5.26) можна отримати показник прибутку як твір показника рентабельності капіталу на його вартість:

Вплив кожного з цих факторів на суму прибутку оцінюється за допомогою наступних моделей:

 • • рентабельність капіталу і ;
 • • вартості капіталу і .

Якщо факторні прирости мають однакову спрямованість, то можна визначити частку кожного з них у загальному прирості прибутку.

Розглянемо випадок, якщо аналіз проводиться в масштабах одного підприємства, яке використовує в фінансово-господарської діяльності та оборотні, і основні фонди. Якщо в знаменнику формули (5.26) варто величина вартості всього капіталу підприємства, то в чисельнику також повинна стояти сума прибутку від усіх видів діяльності. Отриманий показник називається рентабельністю підприємства. Основні фонди підприємства можуть бути згруповані за різними ознаками, наприклад за їх ролі у виробничому процесі, терміну експлуатації, амортизаційних групах і т.п. Кожна із зазначених угруповань має своє місце в аналізі господарської діяльності. Останнім часом у зв'язку з введенням податкового обліку особливого значення набула угруповання основних фондів по амортизаційних групах. Віднесення конкретних об'єктів основних фондів до тієї чи іншої амортизаційної групі впливає на величину амортизаційних відрахувань, а отже, на величину витрат, що включаються в собівартість продукції, виконуваних робіт і послуг, що надаються, а значить і на фінансовий результат.

Розподіл вартості об'єктів основних фондів по амортизаційних групах по різним підприємствам у відносному вираженні досить стійко і знаходиться в залежності від галузевої приналежності підприємства (або виду економічної діяльності).

Виділення груп основних фондів і розподіл між цими групами суми прибутку, отриманої в результаті фінансово-господарської діяльності, дозволяє оцінювати і порівнювати їх прибутковість, що має дуже важливе практичне значення.

Для узагальненої характеристики прибутку основного капіталу визначають середній показник рентабельності

(5.27)

де j - номер амортизаційної групи, який приймає значення від 1 до 10.

Формулу (5.27) можна представити в іншому вигляді

Такий вид формули показує, що на середню величину рентабельності основного капіталу впливають два фактори: власне рівень рентабельності основних фондів за окремими групами ( ) і частки кожної цих груп в загальній вартості основного капіталу ( ). Вплив кожного з них можна оцінити за допомогою індексного методу статистичного аналізу.

Так, вплив зміни рівня рентабельності основних фондів за окремими групами на середню по підприємству рентабельність основних фондів покаже індекс фіксованого складу.

(5.28)

в абсолютному вираженні

(5.29)

Вплив структурного фактора - змін в розподілі загальної вартості основних фондів по амортизаційних групах - покаже індекс впливу структурних зрушень

(5.30)

в абсолютному вираженні

(5.31)

Сукупна зміна середнього рівня рентабельності покаже індекс змінного складу

(5.32)

в абсолютному вираженні

(5.33)

Між формулами (5.28), (5.30) і (5.32), а також (5.29), (5.31) і (5.33) існують наступні взаємозв'язки:

У разі якщо оцінка рентабельності основного капіталу проводиться по групі підприємств, то підрядковий символу в формулі (5.27) буде означати номер підприємства, що входить до анализируемую групу, і приймати всі значення в межах загального числа розглянутих підприємств, а самі моделі при цьому залишаться незмінними.

 
<<   ЗМІСТ   >>