Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Соціально-економічна статистика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Баланси основних фондів. Система показників стану і руху основних фондів

Баланс основних фондів - его статистична таблиця, що характеризує стан і рух основних фондів за певний період часу (як правило, за рік).

Баланси основних фондів будуються на різних рівнях управління. Так, на макрорівні вони складаються за територіальною ознакою (по регіонах і федеральних округах), галузям та секторам економіки, видами економічної діяльності, формами власності, а на мікрорівні - по окремим підприємствам і їх групам.

Основним призначенням балансів основних фондів є спрощене уявлення інформації про стан і рух основних фондів досліджуваного об'єкта. Крім того, показники балансів служать базою при характеристиці ефективності використання основного капіталу.

Розрізняють дві форми балансів основних фондів: перша форма характеризує основні фонди по їх повної вартості (табл. 5.6), друга - по залишкової вартості (табл. 5.7).

Таблиця 5.6

Схема балансу основних фондів за повною вартістю

Групи основних фондів за видами

Наявність основних фондів на початок періоду

Надходження основних фондів за період

Вибуття основних фондів за період

Наявність основних фондів на кінець періоду

всього

в тому числі

всього

в тому числі

нові

інші

ліквідовано

інші

А

1

2

3

4

5

e

7

8

За даними балансу за повною вартістю розраховується середньорічна вартість основних фондів.

Таблиця 5.7

Схема балансу основних фондів за залишковою вартістю

Групи основних фондів по вилам

Наявність основних фондів на початок періоду

Надходження основних фондів за період

Вибуття основних фондів за період

амортизація

Наявність основних фондів на кінець періоду

всього

в тому числі

всього

в тому числі

нові

інші

ліквідовано

інші

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показники, що містяться в балансах, можуть бути представлені у вигляді наступних рівностей:

• в балансі за повною вартістю

• в балансі за залишковою вартістю

де - повна вартість основних фондів станом відповідно на початок і кінець періоду; - повна вартість які поступили і вибулих основних фондів за період; залишкова вартість основних фондів станом відповідно на початок і кінець періоду; - залишкова вартість які поступили і вибулих основних фондів за період; А - нарахована сума амортизації.

Повна початкова і залишкова первісна вартість основних фондів на момент надходження збігаються, так як вони ще не зношені. Вибувають основні фонди через старості або повної амортизації відображаються в балансі, складеному за залишковою вартістю (див. Табл. 5.7), по ліквідаційної вартості - витрат, які понесло підприємство при ліквідації об'єкта основних фондів.

Можливі такі джерела надходження основних фондів:

 • - Придбання за плату;
 • - Спорудження та виготовлення за плату;
 • - Спорудження та виготовлення самої організацією;
 • - Надходження від засновників має значення вкладів до статутного (складеного) капітал, пайовий фонд;
 • - Надходження від юридичних і фізичних осіб безоплатно;
 • - Отримання державним і муніципальним унітарним підприємством при формуванні статутного фонду;
 • - Надходження в дочірні (залежні) суспільства від головної організації;
 • - Надходження в порядку приватизації державного та муніципального майна організаціями різних організаційно-правових форм (акціонерним товариством і ін.);
 • - Інші випадки.

Вибуття об'єктів основних фондів відбувається з наступних причин:

 • - Продаж об'єктів основних фондів;
 • - Списання у разі морального і фізичного зносу об'єктів;
 • - Ліквідація при аваріях, стихійних лих та інших надзвичайних ситуаціях;
 • - Передача у вигляді внеску до статутного (складеного) капіталу інших організацій, пайовий фонд;
 • - Передача за договорами міни, дарування;
 • - Передача дочірньому (залежному) суспільству від головної організації;
 • - Недостача і псування, виявлені під час інвентаризації активів і зобов'язань;
 • - Часткова ліквідація при виконанні робіт з реконструкції;
 • - Інші випадки.

Для узагальненої характеристики процесів руху основних фондів протягом періоду, що розглядається розроблена система показників, розрахунок яких заснований на даних балансів основних фондів.

Коефіцієнт надходження показує, скільки відсотків основних фондів з тих, які числяться на балансі, надійшло в аналізованому періоді:

Коефіцієнт оновлення показує, на скільки відсотків відбулося оновлення основних фондів в аналізованому періоді:

де - повна вартість нових основних фондів, що надійшли в аналізованому періоді.

Коефіцієнт вибуття показує, скільки відсотків основних фондів з тих, які значилися на балансі, вибуло в аналізованому періоді:

Коефіцієнт ліквідації показує, скільки відсотків основних фондів з тих, які значилися на балансі, було ліквідовано:

де - повна вартість основних фондів, які були ліквідовані в аналізованому періоді.

Коефіцієнт заміни вибулих фондів надійшли показує, скільки відсотків основних фондів, що пішло на заміну вибулих:

Коефіцієнт заміни ліквідованих фондів новими показує, скільки відсотків нових основних фондів пішло на заміну ліквідованих внаслідок їх старості і повного списання:

Стан основних фондів характеризується за допомогою показників придатності і зносу, які є моментними показниками і можуть бути визначені на початок і кінець аналізованого періоду.

Коефіцієнт зносу показує, на скільки відсотків зношені основні фонди, і визначається як відношення суми зносу, накопиченого за весь період експлуатації, до повної вартості основних фондів на момент визначення показника:

 • - На початок періоду ;
 • - На кінець періоду .

Коефіцієнт придатності показує, скільки відсотків основних фондів щороку для використання, і визначається як відношення залишкової

вартості основних фондів (ОФ ') на момент визначення показника до їх повної вартості (ОФ):

Сума коефіцієнтів зносу і придатності, розрахованих на один і той же момент часу, дорівнює 100%.

Основні фонди комерційних організацій станом на початок 2009 р були зношені на 43,6%. При цьому найбільша ступінь зносу була зафіксована по машинам та комп'ютерного обладнання (50,6%) (табл. 5.8). Таке їх стан загрожує нормальному розвитку виробництва і нарощування виробничого потенціалу, а часом і повною зупинкою виробничої діяльності. В першу чергу це стосується комерційних підприємств в сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого користування, де знос машин і устаткування на початку 2009 р склав 69,3%, а знос споруд - 62,7 %. Також це відноситься і до такого виду економічної діяльності, як видобуток корисних копалин, у якому знос машин і устаткування і транспортних засобів наблизився до позначки в 54%.

При цьому повністю зношеними виявилася 1/5 всіх машин і обладнання, що використовуються комерційними організаціями.

Таблиця 5.8

Ступінь зносу основних фондів комерційних організацій [1] (на початок року, %)

Види основних фондів

роки

2005

2006

2007

2008

2009

Всі основні фонди

45,1

44,1

44,4

43,8

43,6

З них:

будівлі

26,2

27,0

25,7

24,4

22,6

споруди

49,0

46,6

47,3

46,8

46,6

Машини та обладнання

54,9

52,5

51,2

51,0

50,6

транспортні засоби

38,6

40,9

44,8

42,3

41,6

З 2006 р інформація про ступінь зносу основних фондів публікується за видами економічної діяльності. У табл. 5.9 додатково представлений питома вага кожного виду економічної діяльності в ВВП.

Таблиця 5.9

Ступінь зносу основних фондів організацій за видами економічної діяльності в 2008 р [1]

Види економічної діяльності

Ступінь зносу основних фондів,%

Валова додана

на початок року

на кінець року

вартість,% до ВВП

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

43,9

42,2

4,1

Рибальство, рибництво

61,3

62,7

0,2

Видобуток корисних копалин

52,9

50,9

8,1

обробні виробництва

46,0

45,6

15,3

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

51,6

51,2

2,6

Будівництво

46,4

45,5

5,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого користування

33,3

33,8

18,1

Готелі та ресторани

39,5

40,3

0,9

Транспорт і зв'язок

54,5

55,1

8,2

Фінансова діяльність

31,1

33,1

4,1

Операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг

33,1

31,9

9,6

Державне управління і забезпечення військової безпеки; обов'язкове соціальне забезпечення

48,0

47,9

4,3

Освіта

50,4

51,0

2,3

Охорона здоров'я та надання соціальних послуг

50,4

50,6

2,7

Надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг

40,3

40,7

1,5

У 2008 р 43% ВВП було створено підприємствами, знос основних фондів яких перевищував 30%. На початок 2009 р з економіки в цілому знос основних фондів досяг 45,3%.

Незважаючи на низькі темпи оновлення основних фондів (не більше 4,4% на рік), в російській економіці намітилася тенденція до їх збільшення, поряд зі стійким рівнем вибуття основних фондів (1,0-1,1 % на рік) (табл. 5.10 ).

Розгорнута інформація про оновлення та вибуття основних фондів публікується в розрізі видів економічної діяльності.

У табл. 5.11 коефіцієнт оновлення відображає введення в дію основних фондів у відсотках від наявності основних фондів на кінець року, а коефіцієнт вибуття - ліквідацію основних фондів у відсотках від наявності основних фондів на початок року.

Таблиця 5.10

Коефіцієнт оновлення та вибуття основних фондів [1] , %

(В порівнянних цінах)

коефіцієнти

роки

2004

2005

2006

2007

2008

Коефіцієнт оновлення основних фондів

2,7

3,0

3,3

4,0

4,4

Коефіцієнт вибуття основних фондів

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

Таблиця 5.11

Ступінь оновлення та вибуття основних фондів за видами економічної діяльності в 2008 р [4] (в порівнянних цінах)

Основні фонди

коефіцієнт оновлення

коефіцієнт вибуття

всього

4,4

1,0

У тому числі за видами економічної діяльності:

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

4,8

3,7

рибальство, рибництво

1,8

2,6

видобуток корисних копалин

7,1

1,1

обробні виробництва

7,0

1,4

виробництво і розподіл електроенергії, газу і води

3,5

0,3

будівництво

5,2

1,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого користування

8,6

0,8

готелі та ресторани

3,6

0,7

транспорт і зв'язок

3,9

0,4

фінансова діяльність

9,6

1,2

операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг; державне управління та забезпечення військової безпеки

2,1

0,8

обов'язкове соціальне забезпечення

7,8

1,8

освіта

4,2

1,0

охорона здоров'я та надання соціальних послуг

5,8

1,7

надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг

5,5

0,8

З даних, наведених в табл. 5.11, очевидно, що швидше за все оновлюються фонди в сфері фінансової діяльності (9,6%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонті автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого вжитку (8,6%) та державного управління і забезпечення військової безпеки; обов'язкового соціального забезпечення (7,8%). Вибувають основні фонди в більшій кількості в сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві (3,7%), рибальстві і рибництві (2,6%).

 • [1] Російський статистичний щорічник. 2009: Додати стат. зб. // Росстат. - М., 2009.
 • [2] Російський статистичний щорічник. 2009: Додати стат. зб. // Росстат. - М., 2009.
 • [3] Російський статистичний щорічник. 2009: Додати стат. зб. // Росстат. - М., 2009.
 • [4] Російський статистичний щорічник. 2009: Додати стат. зб. // Росстат. - М .. 2009.
 
<<   ЗМІСТ   >>