Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Соціально-економічна статистика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА

Поняття національного багатства і класифікація його елементів

У сучасній соціально-економічній статистиці категорія національного багатства розглядається як "сукупність ресурсів країни (економічних активів), що становлять необхідна умова виробництва товарів, надання послуг і забезпечення життя людей" [1] . Елементи національного багатства є найважливішими факторами, що визначають поточну динаміку і перспективи соціально-економічного розвитку окремих країн.

Наявність достовірних оцінок національного багатства і його структурних елементів є найважливішою умовою побудови відповідної інформаційної та аналітичної бази для організації ефективного управління процесами їх формування та використання, що визначає особливу актуальність включення даної категорії в сферу комплексного статистичного аналізу.

В даний час до складу користувачів статистичною інформацією, що відбиває основні характеристики національного багатства, входять наступні групи:

  • • органи державного управління, що використовують відповідні статистичні дані в соціально-економічному плануванні та управлінні на макроекономічному, регіональному та галузевому рівнях;
  • • наукові та дослідні організації, окремі вчені і фахівці, які використовують відповідну інформацію при розробках, пов'язаних з підвищенням ефективності використання економічних ресурсів, статистичним аналізом їх стану і динаміки розвитку, економічним прогнозуванням і т.д .;
  • • міжнародні організації та дослідницькі групи, які здійснюють на основі даної інформації міжнародний аналіз, розробку показників і індикаторів, що характеризують рівень інвестиційної активності, економічний потенціал держав, регіонів, секторів і галузей економіки та ін.

Досвід проведення перших розрахунків, пов'язаних з визначенням сукупності благ, створених в процесі трудової діяльності людини, природних ресурсів та національного доходу, відноситься до XVII ст. і пов'язаний з роботами У. Петі і Л. Сміта. У цей і більш пізні періоди склад і методологія обчислення показників національного багатства в статистиці окремих країн характеризувалися певною специфікою. Це було обумовлено як історичними особливостями їх економічного розвитку, так і особливостями організації статистичних робіт в цих країнах, пов'язаних з урахуванням елементів національного багатства. В даному аспекті важливим етапом в побудові загальних стандартів і принципів уніфікації складу елементів національного багатства і відповідних облікових процедур є методологічні розробки Статистичної комісії ООН в області національного рахівництва.

Для визначення показників національного багатства відповідно до існуючої методологією СНС рекомендується побудова балансів активів і пасивів, різницю між значеннями яких у вигляді чистої вартості власного капіталу на макроекономічному рівні і є національне багатство.

Баланс активів і пасивів дозволяє провести аналіз обсягу, складу і структури національного багатства з урахуванням його розподілу по території країни, секторам економіки, видами економічної діяльності та форм власності. Розгляд балансу за ряд років дає можливість зробити висновки про динаміку зазначених характеристик. Дослідження статистичними методами показників балансу активів і пасивів у взаємозв'язку з аналізом інших макроекономічних показників відображає комплексну картину відбуваються в країні соціально-економічних процесів і може служити основою для прийняття управлінських рішень на різних рівнях управління, починаючи з державного при формуванні економічної політики і закінчуючи господарюючими на ринку суб'єктами і населенням з питань ведення особистого господарства. Показники балансу активів і пасивів взаємопов'язані з показниками рахунку операцій з капіталом, фінансового рахунку, рахунку інших змін в обсязі активів і рахунків переоцінки. Однак в практиці офіційної вітчизняної макроекономічної статистики баланс активів і пасивів поки не будується. Це пов'язано з рядом методологічних проблем, таких як оцінка вартості окремих елементів національного багатства, її змін і ін.

На рис. 5.1 подано класифікацію економічних активів, які є елементами національного багатства, рекомендована Статистичної комісією ООН в рамках СНР 1993 р [2]

Склад і класифікація економічних активів

Мал. 5.1. Склад і класифікація економічних активів

Відповідно до цієї класифікації вся сукупність накопичених в країні активів поділяється на фінансові та нефінансові активи. Їх склад детально розглянуто в гол. 4.

З 2007 р Росстат публікуються зведені дані про національне багатство став називати вартістю окремих нефінансових економічних активів, що є ще одним кроком на шляху зближення з міжнародними стандартами. Так, за даними Росстату (табл. 5.1) на початок 2009 р сукупна вартість нефінансових активів, для яких розроблені методи вартісної оцінки, становить 97,6 трлн руб. З них 76% припадає на основні фонди, 9% - на матеріальні оборотні кошти.

Таблиця 5.1

Вартість окремих нефінансових активів на початок 2006 р [3]

Групи нефінансових економічних активів

Млрд руб.

% Від виробленого

1. Основні фонди, включаючи незавершене будівництво:

всього;

88 680

91

з них основні фонди

74 471

76

2. Матеріальні оборотні кошти

8925

9

3. Накопичені домашнє майно

14 628

З даних, наведених в табл. 5.1, очевидно, що в Російській Федерації найбільш ваговим компонентом національного багатства з тих, які піддаються вартісній оцінці, є основні фонди. В офіційній редакції СНР 1993 р поняття "основні фонди" відсутній, але має місце поняття "основний капітал".

У російській та міжнародній статистиці питання про правомірність використання термінів "капітал" і "фонди" при характеристиці національного багатства залишається дискусійним, оскільки капітал утворює пасиви - джерела формування активів, а національне багатство - це чиста вартість активів. Однак існуюча неузгодженість термінології не впливає на зміст даних понять. У цьому підручнику вживається термін "основні фонди", який використовується в Класифікація основних фондів (ОКОФ).

  • [1] Методологічні положення зі статистики. Вип. 1. - М .: Держкомстат Росії, 1996. - 674 с.
  • [2] Рекомендації по оцінці основних фондів (включаючи нематеріальні активи) як елемент балансу активів і пасивів СНС. - М .: изд. Статкомітету СНД, 1996..
  • [3] Російський статистичний щорічник. 2009: Додати стат. зб. // Росстат. - М., 2009.
 
<<   ЗМІСТ   >>