Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Соціально-економічна статистика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Принципи статистичного моделювання на основі Системи національних рахунків

Методологія та принципи побудови рахунків СНС дозволяють використовувати для аналітичних цілей комплекс статистичних моделей, які формуються для різних структурних елементів економіки.

У загальному випадку моделі функціонування економіки представляються у вигляді формалізованого системного опису взаємозв'язків між суб'єктами економічного обороту. Для виділення суб'єктів господарювання в якості елементарних економічних одиниць при моделюванні в СНС використовується поняття інституційної одиниці, а для позначення взаємозв'язків між інституційними одиницями i , А j ) - поняття елементарної економічної операції у вигляді зв'язує їх потоку ресурсів (рис. 4.10).

Схема елементарної економічної операції

Мал. 4.10. Схема елементарної економічної операції

В якості таких суб'єктів в моделі, засновані на даних СНР, можуть включатися різні структурні елементи: господарські одиниці, сектори економіки, окремі галузі і галузеві комплекси і т.д.

У сучасній практиці моделювання найбільш поширеними є секторні і міжгалузеві моделі, використання яких дозволяє реалізувати різні аспекти економічного аналізу.

Секторная модель в СНС забезпечує один з найбільш високих рівнів агрегування модельованих процесів і явищ в економіці і в залежності від складу врахованих елементів і аналізованих взаємозв'язків може представлятися в вигляді її різних модифікацій.

Для двухсекторной моделі весь комплекс економічних зв'язків представляється у вигляді потоків ресурсів, що зв'язують сектор домашніх господарств з корпоративним сектором. Основні операції в даній моделі зводяться: для корпоративного сектора - до виробництва товарів і послуг і інвестицій, для домашніх господарств - до споживчих витрат, обміну ресурсами для цілей кінцевого споживання і заощаджень.

Для трисекторна моделі додатковим сектором економіки, що враховуються в економічному обороті, є сектор державних установ, потоки ресурсів для якого включають податки і державні витрати.

Для моделі відкритої економіки додатковим сектором є сектор "Решта світу", а додатковими потоками, що враховуються в моделі, - експорт та імпорт товарів і послуг.

Загальна схема відкритої моделі економіки і її взаємозв'язку представлені на рис. 4.11.

У СНС основною формою інтегрованого уявлення рахунків і основою моделювання макроекономічних процесів є таблиці "витрати - випуск".

У теорії і практиці СНР їх побудова забезпечується на основі перетворення повного набору рахунків в матричний формат. В результаті схема взаємозв'язку основних рахунків може бути представлена у вигляді агрегованої матриці, що містить основні макроекономічні

Схема відкритої моделі економіки

Мал. 4.11. Схема відкритої моделі економіки

показники функціонування національної економіки. Таке уявлення рахунків СНС дозволяє забезпечити їх повну узгодженість і збалансованість по основних елементах, що істотно розширює можливості для здійснення аналізу різних аспектів функціонування національної економіки на основі побудови комбінованих показників з використанням інформації, що міститься у відповідних матрицях системи.

Необхідна ступінь деталізації показників при проведенні статистичного аналізу на основі даних СНР забезпечується при використанні її стандартних класифікацій, що дозволяють систематизувати основні операції, здійснювані між інституційними одиницями.

Загальна схема таблиці "витрати - випуск", сформована для базових рахунків СНС, представлена в табл. 4.21.

Вихідною в таблиці є виробнича матриця, сформована на основі показників, що містяться в рахунку виробництва СНР. Показники даної матриці можуть бути використані в аналізі для виявлення галузевої і товарної структури виробництва, яка визначається відповідно до класифікатора видів економічної діяльності та загальним товарним класифікатором СНС. На основі виробничої матриці при аналізі також може бути отримана загальна інформація по товарам і послугам, виробленим в рамках національної економіки, виявлено характер галузевої спеціалізації виробництва і т.д.

Таблиця 4.21

Загальна система матриць таблиці "витрати - випуск"

Елементи економічного обороту

виробництво

споживання

накопичення

решта світу

товари та послуги

податки на товари та послуги

галузі економіки

домашні господарства

державні установи

приріст запасів МОЛ

приріст основного капіталу

виробництво

товари та послуги

1

2

3

4

5

6

податки на товари та послуги

7

8

9

10

11

12

галузі

економіки

13

споживання

непрямі

податки

14

15

факторні

доходи

16

17

18

19

накопичення

решта світу

20

21

22

23

У матрицях 1-6 зафіксовані дані про обсяги передач вироблених товарів і послуг різним секторам економіки. У їх складі найбільш важливою для аналізу є так звана абсорбційна матриця або матриця проміжного споживання (1), в якій відображаються обсяги товарів і послуг, споживаних виробничими галузями. Її елементи дозволяють при аналізі виявити структуру виробничих витрат і структуру споживання в галузевому розрізі.

В рамках даної матриці забезпечується узгодження товарної класифікації та класифікації цільових витрат виробників товарів і послуг СНР, що включаються в проміжне споживання.

Матриці 2 і 3 характеризують споживання товарів і послуг в секторах кінцевого попиту. При цьому елементи матриці 2 відображають їх індивідуальне споживання, а елементи матриці 3 - кінцеве споживання в секторі державних установ.

Детальний аналіз елементів наведеної матриці може бути здійснений з використанням діючої в СНС класифікації споживання товарів і послуг домашніми господарствами (як безпосередньо, так і в рамках обслуговуючих їх некомерційних організацій), а також класифікації функцій органів державного управління.

Елементи матриць 4 і 5 і наведеній схемі є один з основних джерел інформації щодо цільового використання вироблених товарів і послуг в процесі накопичення.

Таблиця 6 характеризує експорт товарів і послуг і дозволяє забезпечити аналіз його структури за їх основними видами.

Матриці 7-12 відображають потоки, що характеризують формування податкових надходжень і обсяги виплат субсидій на товари і послуги, придбані основними секторами економіки. Їх загальні обсяги відображаються в рахунку доходів і витрат матриці 15.

Інформація, що міститься в них інформація може бути використана при проведенні цільового аналізу, пов'язаного з виявленням специфіки реалізованої податкової політики, вивченням структури формування податкових надходжень і виплат в розрізі окремих секторів або галузей економіки, оподатковуваних елементів економічного обороту і т.д.

Інший аспект аналізу процесів, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням податкових надходжень, може бути забезпечений на основі матриці 14, що містить дані по податках і мит на імпорт.

Матриця 13 характеризує загальні обсяги виробництва товарів і послуг галузями резидентної економіки. Аналіз її елементів дозволяє виявити загальну галузеву структуру і основні пропорції в сфері виробництва товарів і послуг.

Матриці 16-18 в наведеній схемі характеризують витрати основних секторів і галузей економіки, пов'язані з використанням факторів виробництва і які висловлюються у формі оплати праці, платежів за отримані кредити, рентних платежів і ін. Крім того, в їх склад також може бути включена матриця, яка містить показники факторних доходів, отриманих і виплачених внаслідок взаємодії з нерезидентної економікою ( матриця 19).

На основі цієї групи матриць, крім аналізу показників доходів, може бути забезпечений симетричний аналіз структури споживання факторних послуг в розрізі основних секторів і галузей економіки. Дана інформація дає підстави при спільному використанні з показниками, що містяться в платіжному балансі, виявити структуру зовнішньоторговельних операцій факторингу послуг, представлених в рахунку поточних операцій у вигляді послуг праці і капіталу.

Приблизно аналогічної за своїм змістом і можливим аспектам аналізу є матриця, що характеризує обсяги імпорту товарів і послуг (20).

Матриці 21-23 є замикаючими в наведеній схемі і характеризують відповідні обсяги імпорту товарів і послуг в розрізі окремих галузей національної економіки, а також витрати домашніх господарств і урядові витрати за кордоном.

У загальному вигляді система базових матриць СНС представлена на рис. 4.12.

Система базових матриць СНС

Мал. 4.12. Система базових матриць СНС

Широкі можливості для аналізу на основі СНР можуть бути забезпечені при використанні відповідних підсумкових показників таблиці, що дозволяють за певних комбінаціях виявляти основні структурні характеристики функціонування галузей національної

Особливості подання показників рахунків СНС у вигляді таблиць "витрати - випуск" дозволяють використовувати в макроекономічному аналізі методи матричних обчислень, які є найбільш ефективними при комплексному вивченні процесів і явищ, які спостерігаються в економіці.

Загальна схема матричного балансу економіки представлена на рис. 4.13, де - потоки ресурсів, що відображають міжгалузеві зв'язки в економіці; - кінцевий попит на продукцію (послуги) i -й галузі; - первинні витрати в j-й галузі економіки, що відображають витрати, пов'язані з оплатою факторних послуг; - валовий випуск i - й галузі; - загальні витрати j-й галузі економіки.

Загальна схема матричного балансу економіки

Мал. 4.13. Загальна схема матричного балансу економіки

Матричний баланс економіки складається з окремих квадрантів, елементи яких відображають взаємозв'язки між її галузями у вигляді потоків ресурсів (рис. 4.14).

Сукупність елементів, що містяться в матрицях, дозволяє формувати різні системи вихідних балансових рівнянь, які використовуються для вирішення широкого кола аналітичних задач.

Перший квадрант представляє собою матрицю порядку (n × п) і відображає потоки ресурсів між галузями економіки:

Структура матричного балансу економіки.

Мал. 4.14. Структура матричного балансу економіки.

Квадранти: 1 - перший, 2 - другий, 3 - третій

Кінцева продукція галузей економіки представлена у другому квадраті у вигляді матриці-стовпця:

Первинні витрати в галузях представлені в третьому квадранті у вигляді матриці-рядка .

В результаті загальний баланс потоків ресурсів в економіці може бути представлений у вигляді такої системи структурних рівнянь:

Перша система рівнянь відображає структуру використання товарів (послуг), вироблених в окремих галузях економіки, яка визначається співвідношенням їх вартісних обсягів, що використовуються в проміжному і в кінцевому споживанні.

Друга система рівнянь відображає структуру витрат в галузях економіки, пов'язаних з виробництвом товарів, яка визначається співвідношенням матеріальних і первинних витрат.

У математичної інтерпретації при побудові моделі балансу економіки при i = j забезпечується дотримання наступних співвідношень:

- Рівність загальних підсумків однойменних рядків і стовпців таблиця, тобто

- Рівність загальних підсумків другого і третього квадрантів балансу:

При розробці моделі балансу також передбачається, що між обсягами споживаних ресурсів і обсягами виробництва товарів і послуг існує пряма лінійна залежність.

В результаті витрати продукції j-ї галузі на виробництво одиниці продукції j-ї галузі (в натуральній або вартісній формі) можуть бути виражені у вигляді коефіцієнтів пряних витрат:

які для системи в цілому можуть бути представлені у вигляді матриці коефіцієнтів прямих витрат:

В результаті систему рівнянь, що характеризують обсяги виробництва товарів і послуг в галузях економіки, можна представити у вигляді

або в загальному вигляді

де .

Подальші перетворення системи призводять до системи рівнянь виду

або в матричної формі

де А - матриця коефіцієнтів прямих витрат; Y - матриця-стовпець значень обсягів кінцевої продукції галузей економіки; X - матриця- стовпець значень обсягів валової продукції галузей економіки.

Рішення системи щодо Y дозволяє визначити обсяги кінцевої продукції при встановленому цільовому випуску продукції по галузях економіки:

де Е - одинична матриця.

Вирішуючи систему рівнянь щодо X , можна визначити обсяг продукції кожної галузі, який необхідний для отримання планованого обсягу кінцевої продукції ( Y ):

де - обернена матриця, або матриця повних витрат , що є фундаментальною основою моделювання потоків ресурсів в економіці, елементи якої дозволяють оцінити комплексні потреби і можливості кожної з її галузей, пов'язані з виробництвом товарів і послуг.

Кожен елемент матриці характеризує потребу у випуску продукції галуззю i для отримання в процесі виробництва одиниці кінцевого продукту галузі j, що дозволяє розглядати випуск продукції для галузей як функцію цільових значень кінцевої продукції:

У моделюванні елементи матриці В представляють коефіцієнти повних витрат:

В економічному аспекті елементи даної матриці можуть інтерпретуватися як збільшення обсягів проміжного споживання в конкретних галузях економіки, необхідні для досягнення цільових показників по приросту обсягів відповідних видів кінцевої продукції.

 
<<   ЗМІСТ   >>