Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Соціально-економічна статистика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Рахунок утворення доходів

Балансує статтею рахунку утворення доходів є показники операційного прибутку (ОП) і змішаних доходів (СД). Умовний приклад їх розрахунків наведено в табл. 4.13.

Останній показник відноситься тільки до некорпоративних підпри- ємствам і використовується як елемент балансує статті даного рахунку тільки для сектора "Домашні господарства".

Базове рівняння для розрахунку балансують статей рахунку утворення доходів, які формуються для окремих секторів економіки, включає наступні елементи:

де ВІД - оплата праці найманих працівників; НПІ - податки на виробництво і імпорт; С - субсидії.

Податки на виробництво та імпорт, що відображаються в даному рахунку, включають як елементи податки на продукти та інші податки на виробництво.

Таблиця 4.13

Система показників рахунку утворення доходів, ум. ден. од.

Використання ресурсів

Економічні операції і показники

формування ресурсів

решта світу

Економіка в цілому

Сектор національної економіки

Сектор національної економіки

Економіка в цілому

решта світу

НКО, які обслуговують домашні господарства

Домашні господарства

Державні установи

фінансові

корпорації

нефінансові корпорації

нефінансові

корпорації

фінансові

корпорації

Державні установи

Домашні господарства

НКО, які обслуговують домашні господарства

Валова додана вартість / Валовий внутрішній продукт

160

14

40

але

в

355

Чистий додана вартість / Чистий внутрішній продукт

133

12

34

102

5

311

152

5

8

28

3

108

1. Оплата праці найманих працівників

В тому числі:

116

3

8

18

2

85

36

2

10

1

23

51

2

1

2

18

2. Податки на виробництво та імпорт

В тому числі:

28

23

2

1

2

18

-11

-1

-7

3. Субсидії

В тому числі:

-3

-8

1

-7

75

1

13

11

9

41

Валовий операційний прибуток

88

88

Валові змішані доходи

37

11

5

7

14

Чистий операційний прибуток

82

82

Чисті змішані доходи

Відповідно до методології СНР чисті податки на продукти визначаються на основі даних рахунку утворення доходів як різниця значень агрегатних показників податків (НП) і субсидій (СП) на продукти, що відображаються на рівні економіки в цілому:

Принципи формування і взаємозв'язку між різними групами показників СНС визначають особливості розрахунків балансових показників рахунку утворення доходів. Для окремих секторів економіки такі побудови грунтуються на використанні базового рівняння, яке модифікується в залежності від використовуваної (валовий або чистої) основи оцінки.

Наприклад, для сектора нефінансових корпорацій значення показника валового операційного прибутку (ВОП) визначається на основі загальної рівності:

Відповідно значення показника чистого операційного прибутку (ПОП) для даного сектора економіки складе

Для сектора домашніх господарств відповідні балансуючі статті, є комбінаціями показників операційного прибутку і змішаних доходів, визначаються на основі таких рівностей:

• для валових показників:

• для показників, розрахованих на чистій основі:

Для економіки в цілому відповідні балансові показники, що формуються на валовий і чистої основі, можуть бути визначені з використанням наступних розрахункових рівнянь:

Рахунок розподілу первинних доходів

В даний рахунок крім доходів, що формуються в сфері виробництва і відображаються в рахунку формування доходів, також включається додатково група показників, що характеризують надходження і виплати для секторів економіки, пов'язані з використанням фінансових активів і невироблених активів, наданих їх власниками в розпорядження інших економічних суб'єктів. Умовний приклад їх розрахунків наведено в табл. 4.14.

Такі доходи (витрати) фіксуються в рахунку розподілу доходів у вигляді показників, що відображаються у ресурсній частині і частині використання як доходи, отримані і виплачені конкретним секторам економіки.

Балансує статтею рахунку є показник сальдо (валових або чистих) первинних доходів (СПД).

Загальна розрахункова схема побудови балансового показника для даного рахунку визначається на основі виразу

де СПД - сальдо первинних доходів; ДСП - доходи від власності отримані; ДСВ - доходи від власності виплачені.

Особливості таких побудов для окремих секторів економіки визначаються складом елементів, що включаються до відповідних розрахункові рівняння. Наприклад, для сектора фінансових корпорацій, для якого враховується в даному рахунку набір елементів є мінімальним, значення сальдо валових (СВПДфк) і чистих (СЧПДфк) первинних доходів визначаються на основі таких рівностей:

За аналогією визначаються значення балансують показників і для сектора некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства:

Для сектора домашніх господарств і сектора державних установ до складу врахованих елементів при побудові балансових рівнянь додатково включаються відповідно показники оплати праці найманих працівників і чисті податки на виробництво і імпорт.

Таблиця 4.14

Система показників рахунку розподілу первинних доходів, ум. ден. од.

Використання ресурсів

Економічні операції і показники

формування ресурсів

решта світу

Економіка в цілому

Сектор національної економіки

Сектор національної економіки

Економіка в цілому

решта світу

НКО, які обслуговують домашні господарства

Домашні господарства

Державні установи

фінансові

корпорації

нефінансові корпорації

нефінансові

корпорації

фінансові

корпорації

Державні установи

Домашні господарства

НКО, які обслуговують домашні господарства

Валовий операційний прибуток

41

9

11

13

1

75

Валові змішані доходи

88

88

Чистий операційний прибуток

14

7

5

11

37

Чисті змішані доходи

82

82

3

1. Оплата праці найманих працівників

В тому числі:

154

154

1

3

118

118

1

36

36

2. Податки на виробництво та імпорт

51

51

28

28

23

23

3. Субсидії

В тому числі:

-11

-11

-3

-3

-8

-8

29

62

1

5

12

31

13

4. Доходи від власності

В тому числі:

17

28

6

30

2

83

8

6

40

1

2

7

20

10

6

21

3

10

1

41

5

16

8

7

1

1

5

3

II

1

21

3

3

1

1

1

3

2

4

4

2

4

6

2

10

3

5

2

7

1

4

12

378

2

280

45

6

45

Валові первинні доходи / Валовий національних дохід

334

1

272

39

4

18

Чисті первинні доходи / Чистий національний дохід

Для економіки в цілому відповідні балансують показники, обчислені на валовий і чистої основі, визначаються з урахуванням всієї сукупності елементів:

СВПД = 75 + 88+ 154 + 51 - 11 + 83-62 = 378;

СЧПД = 37 + 82 + 154 + 51 - 11 + 83-62 = 334.

В системі макроекономічних показників СВПД визначається як валовий національний дохід (ВНД), а СЧПД - як чистий національний доход (ЧНД).

В даному рахунку також відображаються показники, що характеризують доходи і витрати сектора "Решта світу", одержувані у вигляді оплати праці найманими працівниками - нерезидентами, зайнятими в резидентної економіці, або виплачуються саморозміщувані найманим працівникам, зайнятим в нерезидентної економіці, а також доходи і витрати даного сектора , пов'язані відповідно з наданням в користування саморозміщувані інституціональним одиницям іепроізведенних матеріальних і фінансових активів, які є власністю нерезидентів, або використанням нерезидентними інституційними одиницями іепроізведенних матеріальних і фінансових активів, які є власністю резидентів.

У наведеному прикладі відповідні доходи і витрати решти світу за цими напрямками в звітному періоді склали:

  • - З оплати праці - 1 і 3 ум. ден. од .;
  • - Власності - 8 і 29 ум. ден. од.
 
<<   ЗМІСТ   >>