Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Соціально-економічна статистика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Освіта і розподіл доходів

Процеси формування і розподілу доходів розглядаються в СНР як проміжні етапи перетворення результатів виробничої діяльності в ресурси, використовувані для цілей споживання і накопичення в економіці. Ці процеси відносяться безпосередньо до інституціональним одиницям і характеризують інтенсивність і напрямки зв'язують їх потоків у вигляді первинних доходів, які в СНР визначаються як доходи, що виплачуються і одержувані інституційними одиницями в результаті їх участі в процесі виробництва або володіння активами, використовуваними у виробництві.

Освіта доходів

Даний етап відображає розподіл ресурсів, отриманих в результаті виробничої діяльності, між одиницями відповідно до правами, обумовленими їхніми особливим статусом або участю у виробництві. Такий розподіл забезпечується на основі передач частини ресурсів беруть участь у виробництві одиниць іншим одиницям, здійснюваних у вигляді оплати праці найманих працівників і податкових виплат. Крім того, при формуванні доходів на даному етапі враховуються надходження ресурсів від сектора державних установ у вигляді субсидій, одержуваних окремими категоріями виробничих одиниць.

Оплата праці найманих працівників в СНС розглядається як вид винагород у грошовій або натуральній формі, що виплачуються роботодавцями за роботу, виконану у звітному періоді.

Категорія найманих працівників характеризується їх особливим статусом, визначеним наявністю укладеного на добровільній основі формального або неформального угоди між конкретною фізичною особою і роботодавцем за зобов'язаннями виконання робіт в обмін на винагороду в грошовій або натуральній формах. При цьому розміри винагороди, як правило, визначаються відповідно до витрат робочого часу або іншими об'єктивними показниками, що відображають обсяги виконаних робіт.

У СНС дана категорія осіб виділяється зі складу інших категорій економічно активного або зайнятого у виробництві населення, доходи яких формуються з джерел, не пов'язаних з оплатою праці.

Наймані працівники разом з категорією, що класифікується в СНС як самозайняті працівники, належать до зайнятого населення, економічна діяльність якого включається в обумовлені Системою кордону виробництва.

Відповідно до загальним визначенням до категорії самозайнятих відносяться особи, зайняті на некорпоративних підприємствах (крім квазікорпорації) і є їх власниками або співвласниками. До даної категорії відповідно до СНР відносяться:

 • - Працівники, зайняті у виробництві для цілей власного кінцевого споживання або накопичення капіталу;
 • - Неоплачувані працівники, зайняті на сімейних підприємствах.

Працівники, зайняті на таких підприємства на умовах найму, також

включаються в категорію найманих працівників, а самозайняті особи, які використовують найману працю - в категорію роботодавців. Самозайняті особи, які не використовують працю найманих працівників, в СНС утворюють самостійну категорію осіб з індивідуальною зайнятістю.

Аналогічні принципи виділення груп найманих працівників і роботодавців використовуються в СНР і щодо категорії надомних працівників - осіб, які мають з конкретним підприємством або організацією домовленість або уклали контракт на виконання робіт або постачання певних обсягів товарів або послуг і здійснюють виробничу діяльність за межами територій відповідних підприємств і організацій.

Оплата праці найманих працівників включає наступні елементи:

 • • заробітну плату;
 • • відрахування роботодавців до соціальних фондів.

Виплати заробітної плати можуть здійснюватися в грошовій і натуральній формах.

Заробітна плата в грошовій формі включає всі види грошових винагород за працю, в тому числі виплачуються регулярні суми, різного роду премії, доплати, надбавки, комісійні та ін., А також нараховані працівникам відповідно до законодавства грошові суми, не пов'язані з результатами праці, у вигляді оплати щорічних або вимушених відпусток, виплат при тимчасовій зупинці виробництва і т.д.

У ряді випадків (при наявності переваг в оподаткуванні для роботодавців або найманих працівників, при необхідності зниження надлишкових запасів виробленої продукції, у випадках необхідності забезпечення найманих працівників товарами і послугами, при специфічних умовах і характері виконуваних робіт та ін.) Роботодавцями можуть використовуватися натуральні форми виплат заробітної плати. Дана форма заробітної плати передбачає, як правило, надання роботодавцем найманому працівникові в якості винагороди різного роду споживчих товарів і послуг у вигляді продуктів харчування, спеціального одягу, житлових, страхових, рекреаційних, транспортних послуг, цільових кредитів і т.д.

Відрахування роботодавців до соціальних фондів як елемент оплати праці найманих працівників за змістом відповідають їхнім доходам, гарантованим при наступних обставинах:

 • - Потреби в медичному обслуговуванні;
 • - Утриманні осіб, які перебувають на утриманні (діти, люди похилого віку родичі, інваліди тощо);
 • - Зниженні рівня доходів (у зв'язку з виходом на пенсію, втратою роботи, захворюваннями, травмами, народженням дітей і т.д.);
 • - Втрати годувальника;
 • - Оплату витрат на освіту;
 • - Оплату житла домашніми господарствами з низькими доходами.

У СНС в складі таких відрахувань виділяють:

 • - Фактичні відрахування роботодавців, які складаються з відрахувань на користь найманих працівників третім особам (фонди соціального забезпечення, страхові компанії, незалежні організації, що управляють програмами соціального страхування, та ін.).
 • - Умовно обчислені соціальні відрахування роботодавців, які є еквівалентом сумарних відрахувань, необхідних для забезпечення відповідних соціальних гарантій працівникам (членам їх сімей) при використанні для цих цілей власних (без участі третьої сторони) ресурсів роботодавців.

У загальному випадку в СНС податки визначаються як обов'язкові некомпенсируемое виплати, вироблені в грошовій або натуральній формі інституційними одиницями органам державного управління. За аналогією субсидії розглядаються як некомпеісіруемие виплати, вироблені органами державного управління виробничим одиницям відповідно до рівнів виробництва, продажу або імпорту товарів і послуг.

Виплати податків і отримання субсидій одиницями, безпосередньо беруть участь у виробничій діяльності, на етапі формування доходів обмежуються тільки категорією " інші податки на виробництво" та " інші субсидії на виробництво", які пов'язані з використанням окремих факторів виробництва або (для податків) отриманням прав на здійснення певних видів діяльності або економічних операцій. Такими факторами при виплатах податків виробничими одиницями є використання землі, основних фондів і трудових ресурсів, а при отриманні відповідних субсидій - застосування окремих контингентів трудових ресурсів, прогресивних видів основних фондів, сировини, матеріалів і ін. Даний вид податків і субсидій є частиною більш загальної категорії враховуються в СНС податків і субсидій на виробництво та імпорт, в яку також включені податки і субсидії на продукти.

На відміну від податків на виробництво податки на продукти виплачуються інституційними одиницями відповідно до обсягів товарів і послуг, що виробляються, реалізуються, використовуваних або імпортованих резидентними одиницями.

Як елементи в їх склад включаються:

 • - Податок на додану вартість (ПДВ) або його аналоги, які акумулюються (як правило, з урахуванням віднімаються елементів) на етапах руху товарів і послуг і виплачуються в повному обсязі кінцевим покупцем;
 • - Податки і мита на імпорт, що складаються з податків на товари і послуги (крім ПДВ), які підлягають сплаті при перетині товаром фактичної або митного кордону держави або при наданні послуг нерезидентними одиницями саморозміщувані одиницям;
 • - Податки на експорт, що складаються з податків на товари і послуги, які підлягають сплаті при перетині товаром фактичної або митного кордону держави або при наданні послуг резидентними одиницями нерезидентним одиницям;
 • - Податки на продукти (крім НСД і податків на імпорт і експорт), що складаються з податків на товари і послуги, вироблені резидентними підприємствами, і виплачуються при їх виробництві, продажу, передачі, здачі в оренду або використання для власного споживання і накопичення (податки з продажів, обороту, акцизні збори, податки на окремі види послуг і т.д.).

Взаємозв'язок елементів СНС, що становлять блок податкових виплат, що відображаються на етапі освіти доходів, представлена на рис. 4.1.

Схема класифікації податків на виробництво та імпорт відповідно до СНР

Мал. 4.1. Схема класифікації податків на виробництво та імпорт відповідно до СНР

За аналогією субсидії на продукти виплачуються відповідно до обсягів товарів і послуг, що виробляються, реалізуються, використовуваних або імпортованих резидентними одиницями. До їх складу також включаються субсидії на імпорт і експорт, а також інші субсидії на продукти, вміст яких в цілому аналогічно змісту відповідних видів податків.

Взаємозв'язок відповідних елементів, що становлять блок одержуваних субсидій, що відображаються на етапі освіти доходів, представлена на рис. 4.2.

Схема класифікації субсидій на виробництво та імпорт відповідно до СНР

Мал. 4.2. Схема класифікації субсидій на виробництво та імпорт відповідно до СНР

На етапі освіти доходів змістовні відмінності окремих видів податків визначаються особливостями суб'єктів, що здійснюють їх виплати.

Платниками податків на виробництво є безпосередньо виробничі одиниці , тому такі податки можуть бути віднесені до конкретного джерела виплат, що дозволяє ідентифікувати пов'язані з цим потоки ресурсів на рівні окремих секторів економіки. Податки на продукти, що мають відношення до різних груп одиниць, які купують товари та послуги для цілей, не пов'язаних з виробничою діяльністю, на етапі освіти доходів можуть бути враховані тільки на загальноекономічному рівні.

Утворені на даному етапі після здійснення відповідних виплат залишкові ресурси інституційних одиниць, що беруть участь у виробництві, представлені у вигляді операційного прибутку і змішаних доходів . Остання категорія стосується лише некорпоративних підприємств, для яких характерним є відсутність (перш за все через проблеми методологічного характеру) відповідної облікової бази для виділення в складі отриманих в результаті виробничої діяльності доходів у вигляді прибутку і винагород за роботу, виконану власниками підприємств або іншими членами домашніх господарств. Крім того, для даної групи підприємств на практиці досить складно виділити в складі активів і проміжного споживання структурні елементи, які використовуються безпосередньо для виробничих цілей або власного кінцевого споживання.

За змістом операційний прибуток і змішані доходи як види ресурсів відображають співвідношення доходів і витрат інституційних одиниць в процесі виробництва і визначаються як розрахункові категорії, особливості побудови яких розглядаються в наступних розділах.

 
<<   ЗМІСТ   >>