Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Соціально-економічна статистика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ І ЇЇ ЗМІСТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Роль і значення соціально-економічної статистики

Перехід України до ринкових відносин, зміна суспільно-політичного устрою зажадали застосування нових методів управління економікою і, як наслідок, призвели до переорієнтації діяльності статистичних органів та зміни завдань статистики.

Статистична інформація використовується на макрорівні для розробки економічної політики в країні, формування проектів бюджету РФ і її суб'єктів, отримання прогнозів соціально-економічного розвитку, аналізу реалізації федеральних законів і міжнародних зобов'язань Росії. Таким чином, статистика відіграє важливу роль у формуванні інформаційної інфраструктури економіки, соціальної сфери і суспільства в цілому. У зв'язку з цим в сучасних умовах вона повинна забезпечувати органи державного управління всіх рівнів, міжнародні організації, комерційні структури та населення об'єктивної, своєчасної та повної інформацією з питань соціально-економічного розвитку РФ, її регіонів, галузей і секторів економіки.

Важливим завданням органів статистики стало введення в статистичну практику показників і класифікацій, призначених для аналізу процесів в ринковій економіці. Для вирішення цього завдання здійснено перехід до системи національних рахунків, яка застосовується для характеристики загальної картини стану і розвитку економіки на макрорівні, встановлення взаємозв'язків між найбільш важливими макроекономічними показниками, до яких відносяться валовий внутрішній продукт (ВВП), кінцеве споживання, валове нагромадження, національне багатство і ін. Крім того, СНС дозволяє вивчати населення, ринок праці (зокрема, зайнятість і безробіття), бідність населення і інші соціальні питання за допомогою розширення системи понять і класифікацій, які використовуються в СНР. Таким чином, створиться глобальна інформаційна база для дослідження нс тільки економічних, а й соціальних процесів.

Це особливо важливо, тому що економічний розвиток не може бути самоціллю, а має сенс тільки тоді, коли воно спрямоване на створення умов, які дозволять людям прожити довге, здорове і гідне життя. У світовій практиці визнано, що економічні показники не можуть бути єдиним критерієм оцінки рівня розвитку і якості життя в країні. У програмних документах Європейського союзу (ЄС), в тому числі в Хартії основних соціальних прав трудящих (1989), проголошено єдність процесів економічного і соціального прогресу. В рамках програм держав - членів ЄС, які реалізують продекларовані принципи Хартії, передбачаються збільшення зайнятості населення, розвиток людських ресурсів, поліпшення умов життя і праці, подолання бідності, забезпечення функціонування системи соціального захисту і т.д.

Сьогодні значно більше уваги необхідно приділяти людському фактору як найважливішому джерелу економічного зростання. Метою проведених в Російській Федерації реформ повинен бути не тільки економічне зростання, а й одночасне поліпшення всіх сфер життєдіяльності населення.

В даний час не тільки підприємці, науковці, менеджери підприємств, а й кожен громадянин Росії повинен володіти основами статистичних знань. Без цього складно розібратися в програмах різних партій і блоків, документах Уряду РФ з питань соціально-економічного розвитку, повідомленнях в електронних засобах масової інформації та періодичній пресі. Володіння основами статистики дозволяє орієнтуватися в часом суперечливих публікаціях, критично осмислювати приводяться в різних виданнях статистичні дані, грамотно інтерпретувати матеріали органів державної статистики.

Вирішення цього завдання тісно пов'язане з необхідністю модернізації системи поширення статистичних даних на основі сучасних технологій і її орієнтацією на максимально повне задоволення потреб суспільства.

Особливо уважно слід ставитися до тих нових процесів, відображення яких лише з недавнього часу стало завданням російської статистики. Так, перехід до ринкової системи господарювання призвів до появи ринку праці та зміни політики держави щодо зайнятості населення. У зв'язку з цим виникла необхідність розробки системи статистичних показників, що оцінюють стан ринку праці на регіональному та федеральному рівнях; вимірювання рівня безробіття; аналізу факторів, що впливають на зайнятість населення в країні; виявлення основних тенденцій в зміні чисельності зайнятого населення по регіонах Росії і галузям економіки; і т.д.

Важливе значення набуває статистичний аналіз розшарування суспільства і пов'язаних з ним таких негативних явищ, як зростання злочинності, поширення наркоманії, проституції, а також криміналізація господарської діяльності. Статистичному аналізу підлягають і причини банкрутства підприємств, затримки виплат заробітної плати та ін.

Разом з тим на сучасному етапі державна статистика повинна оперативно реагувати на нові процеси в країні. Так, державна статистика повинна відображати хід реалізації національних проектів в області охорони здоров'я, освіти, забезпечення житлом, розвитку агропромислового комплексу, формувати систему показників статистики інновацій та "інформаційного суспільства" і т.д.

Щоб керувати сучасним суспільством, потрібно відстежувати стан і взаємодія двох основних сфер: економічної і соціальної. І хоча вони взаємозалежні (наприклад, рівень економічного розвитку країни відбивається на рівні життя населення, а кадровий потенціал багато в чому визначає хід економічних перетворень), кожна з них має конкретний окремий предмет дослідження і відповідно вимагає адекватної системи показників.

Основоположним для розвитку і вдосконалення державної статистики є Федеральний закон від 29 листопада 2007 р № 282-ФЗ "Про офіційне статистичному обліку і системі державної статистики в Російській Федерації".

Реформування статистики в Росії торкнулося перш за все ті етапи статистичного дослідження, які пов'язані з організацією статистичних спостережень і формуванням системи показників соціально-економічної статистики, що характеризують стан і розвиток економічної та соціальної сторін життя суспільства.

Результати статистичного спостереження повідомляються у формі статистичних показників. Показником називають узагальнену кількісну характеристику якісно визначених соціально-економічних явищ і процесів стосовно до конкретних умов місця і часу. Основою формування і використання інтегрованих інформаційних ресурсів, акумульованих у Федеральній службі державної статистики (Росстат), є Каталог статистичних показників (КСП).

У каталозі міститься перелік показників, які використовуються в статистичній практиці. У нього включені показники, представлені в формах федерального державного нагляду, а також розрахункові показники, які є результатом обробки первинних даних.

Показники КСП згруповані на основі міжгалузевого рубрикатора в три основні блоки.

  • 1. Блок показників, що характеризують фактори розвитку економіки. В цьому блоці представлені наявні ресурси (матеріальні і нематеріальні, трудові, фінансові), джерела розвитку економіки, умови соціально-економічного розвитку (інвестиції, ціни і тарифи, організаційно-технічний потенціал і т.д .).
  • 2. Блок показників, що характеризують результати розвитку економіки. В цьому блоці представлені економічні, соціальні, демографічні, екологічні показники. Економічні результати характеризують виробництво товарів (робіт, послуг), зовнішньоекономічну діяльність, ефективність виробництва, інвестиційну діяльність і т.д. У складі соціальних результатів даються характеристики доходів працівників, умов їх праці, можливостей підвищення кваліфікації та ін.

Блоки 1 та 2 сформовані переважно з показників діючої державної статистичної звітності, вихідних статистичних матеріалів і публікацій, інформації міністерств і інших організацій.

3. Блок показників, що характеризують статистичну оцінку ступеня реалізації цілей розвитку економіки. У цьому блоці показники представлені як відносини фактичних показників до прогнозних (планових, нормативних) значень основних показників розвитку економіки: середньорічних темпів зростання ВВП, обсягів промислового виробництва і сільськогосподарської продукції, обсягів експорту та імпорту, природного приросту населення, мінімального розміру пенсій та ін. Ці відносини відображають ступінь досягнення прийнятих основних параметрів розвитку економіки з урахуванням її потенційних можливостей до стійкого зростання. Показники цього блоку сформовані з щорічних публікацій на основі аналітичних записок Росстату.

Станом на червень 2007 р в КСП зареєстровано 5462 статистичних показника.

Система державної статистики є важливим елементом інформаційної структури суспільства. Під офіційною статистичною інформацією розуміються результати державних статистичних спостережень, отримані після обробки статистичних даних, зібраних від фізичних та юридичних осіб.

Якість статистичних даних характеризується їх затребуваністю, своєчасністю, достовірністю, доступністю, інтерпретованих.

Затребуваність статистичних даних характеризує коректність поставлених цілей і завдань статистичного дослідження. Вона являє собою якісну оцінку задоволення потреб користувачів, тобто оцінку того, наскільки дані служать цілям, заради яких були зібрані, і доведені вони до користувачів. При плануванні статистичної діяльності необхідно враховувати вартість і витрати часу на формування даних, відповідних очікуванням користувачів.

Своєчасність подання даних відображає прийнятну для користувачів тривалість періоду часу, що проходить від спостережуваного події до моменту публікації або передачі замовнику відповідних даних. Своєчасність характеризується гранично допустимим інтервалом часу, протягом якого інформація є актуальною і затребуваною користувачами.

Достовірність статистичних даних зазвичай вимірюється на основі оцінки індивідуальних джерел похибки розрахунків: неповноти охоплення генеральної сукупності при суцільних обстеження, помилок, пов'язаних з використанням вибіркового методу, відмов респондентів від відповідей, навмисного спотворення інформації, що надається, а також помилок в процесі обробки статистичних даних.

Доступність відображає стан готовності даних до офіційного поширенню (публікації), а також інформованість користувачів про можливості і засобах отримання цікавих для них даних. Одним з аспектів цієї характеристики є можливість отримання даних необхідного обсягу. Доступність інформаційних ресурсів для всіх категорій користувачів - це один з важливих чинників стабільного розвитку суспільства.

Интерпретируемость статистичних даних відображає можливість співвіднесення користувачем статистичних даних з об'єктивною реальністю соціально-економічної ситуації.

У зв'язку з цим користувач повинен мати доступ до методики проведення обстеження, до даних про ступінь охоплення об'єкта спостереження, до методики розрахунку показників.

Якість статистичних даних досягається за рахунок того, що статистична діяльність базується на науково обґрунтованої методології збору та обробки статистичних даних. В сучасних умовах методологічна база здійснення статистичної діяльності повинна бути гармонізована з прийнятими міжнародними стандартами і принципами їх використання в міжнародній практиці.

 
<<   ЗМІСТ   >>