Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи управління ефективністю бізнесу

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Структура інформаційної системи управління ефективністю бізнесу

Для успішного функціонування ВРМ -системи необхідна її інтеграція з різними програмними інструментами, які можуть бути налаштовані відповідно до індивідуальних потреб підприємства. На рис. 3.27 приведені контури управління (прямий і зворотній зв'язок між апаратом управління і об'єктом управління), в рамках яких представлена ВРМ- система. Розглянемо її структуру, склад і місце в системі управління.

На відміну від класичного уявлення систем управління, де вказуються тільки апарат і об'єкт управління, на рис. 3.27 в рамках апарату управління приведена додаткова структура - ВРМ- система. Знаходиться вона між інформаційною системою і апаратом управління. Тому зворотний зв'язок з інформаційної системи роздвоюється на два інформаційних потоку: один іде в апарат управління, другий - в ВРМ- систему. Факт перебування ВРМ -системи в контурі не прямий, а зворотного зв'язку вказує на те, що результати її функціонування направляються не в інформаційну систему, а в апарат управління. Це узгоджується з місцем, яке вона займає в архітектурі підприємства, і вказує на той факт, що ВРМ -система відіграє головну роль в управлінні, і тому інформаційна система обслуговує саме її, а не навпаки.

На рис. 3.27 представлений ряд програмних інструментів, що підтримують функції ВРМ -системи. Функції описані вище, тут же розглянемо характеристики програмних інструментів, які діляться на дві групи: власні інструменти, необхідні для моделювання та підтримки досягнення стратегічних завдань, і загальновідомі інструменти - MS Excel, Matlab, а також ВІ -Інструменти, інструменти прогнозування, бюджетування і аналізу .

Крім того, ВРМ -система користується інструментами ERP-cuc теми ( SCM , CRM, MRP II та ін.). Тому результати її функціонування і результати функціонування вже перерахованих

Структура ВРП-системи

Мал. 3.27. Структура ВРМ- системи

інструментів направляються апарату управління і в інформаційну систему, чого вимагає головна мета створення подібних систем - поширення вимог стратегічної мети на всі рівні управління і в усі структурні підрозділи. Розглянемо програмні інструменти, що входять в структуру ВРМ- системи або залучаються нею в процесі свого функціонування, з точки зору здійснюваних функцій.

 • 1. Функція "Розробка ССП, стратегічної карти і бізнес-процесів" реалізується виключно власними інструментальними засобами. Вони забезпечують можливості:
  • • моделювання та структуризації цілей управління всіх рівнів;
  • • зв'язування цілей з відповідальними за їх виконання;
  • • створення стратегічних карт;
  • • зв'язування всіх цілей з показниками, що вимірюють рівень їх досягнення;
  • • моделювання бізнес-процесів і зв'язування їх з цілями управління і показниками, що оцінюють їх ефективність.

Всі результати моделювання візуалізуються. Популярними в підтримці даної функції є продукти компанії IBM - WebSphere Business Modeler і WebSphere Integration Modeler Developer [381.

У гл. 4 буде детально розглядатися комплексний приклад, де всі можливості спеціальних програмних засобів будуть продемонстровані.

2. Функція "Прогнозування стратегічних індикаторів діяльності підприємства і ключових показників ефективності" підтримується спеціалізованими інструментами. Для функціонування ВРМ- системи повинні прогнозуватися нс тільки показники, що характеризують стратегічні цілі на довгостроковий період, але і ті ключові показники, які залежать від зовнішнього середовища. В роботі [48] представлений перелік програмних інструментів, широко використовуваний для прогнозування в даний час в бізнес-середовищі. Деякі з них наведені в табл. 3.7.

Більш докладно те, яким чином використовується прогноз в ВРМ- системі, розглянуто в підпункті 3.5.2.

3. Функція "Бюджетування, коригування цілей і розрахунок планових значень ключових показників ефективності" в ВРМ -системі ділиться на власне бюджетування і розрахунок цільових значень ключових показників відповідно до вимог стратегічної мети. У більшості випадків, особливо для дрібного і середнього бізнесу, використовується MS Excel. Великі ком

Таблиця 3.7

Деякі програмні інструменти прогнозування в бізнесі

Назва інструменту

використовувані моделі

Microsoft Excel, OpenOffice.org

Алгоритмічні, регресивні

Statistica, SPSS, E-views, Gretl

Широкий спектр регресійних рівнянь, нейромережеві технології

SAPAPO

алгоритмічні

ForecastPro, ForecastX

алгоритмічні

Logility

Алгоритмічні, нейромережеві технології

ForecastPro SDK

алгоритмічні

Deductor

Широкий спектр регресійних рівнянь, нейромережеві технології

палії для здійснення власне бюджетування воліють спеціалізовані системи, мова про які піде нижче. Розрахунок же цільових значень показників виконується виключно в MS Excel.

За оцінкою IDC (International Data Corporaliori - компанія, що займається аналітикою), як правило, за величиною доходів від ВРМ- додатків на нервом місці знаходилися доходи, отримані за рахунок бюджетування і планування (37,0%). Тому в ВРМ- системі особлива увага приділяється завданням бюджетування, так як, надаючи для відділу бюджетування цільові ключові показники, вона встановлює зв'язок між стратегічними цілями і бюджетами підприємства. Тут найважливішу роль відіграють розрахунки, виконані на основі зворотних обчислень, що дозволяють розрахувати бюджетні показники. Наявність MS Excel або іншого табличного процесора обов'язково, так як без нього неможливе виконання найважливішої функції ВРМ. Полягає в поширенні вимог стратегічної мети для всіх розділів бюджетування за рахунок встановлення алгоритмічної зв'язку між чисельно вираженими рівнями досягнення цілей з показниками, що розробляються відділом бюджетування. Використовувані для цього зворотні обчислення, детально будуть розглянуті на комплексному прикладі в гл. 4.

Крім MS Excel у відділі бюджетування використовуються і власні спеціалізовані програмні засоби. Сьогодні в цій сфері функціонує безліч як вітчизняних, так і зарубіжних систем, перелік яких наведено в параграфі 3.3. Характеристика російських розробок з точки зору можливості створення гнучкої системи бюджетів, консолідації бюджетів, інтеграції з бухгалтерськими системами, можливості аналізу

даних приведена в роботі [53]. Слід зазначити, що всі вітчизняні системи бюджетування містять засоби експорту / імпорту з системою MS Excel, що дозволяє їх пов'язувати з ВРМ-системою. Розглянемо деякі з них.

Програмний продукт BPlan призначений для розробки, аналізу та контролю виконання бюджетів. Він дозволяє створювати бюджет у вигляді сукупності взаємопов'язаних таблиць. В системі підтримуються можливості план-фактного аналізу, аналізу "Що, якщо?", А також є можливість імпорту даних із зовнішніх джерел за допомогою MS Excel.

Система PlanDesigner характеризується розробником як інструмент бюджетного управління і контролю, орієнтований на вирішення завдань корпоративного управління: аналіз, прогнозування, планування та перепланування, контроль, організаційне проектування, управління мотивацією персоналу та автоматизації корпоративних регламентів. Вона дозволяє імпортувати дані із зовнішніх джерел (систем управлінського та бухгалтерського обліку, систем для управління проектами, різних ERP- продуктів, MS Excel, файлів xml і інтернет-джерел).

Програмний комплекс "КІС: Бюджетування" може застосовуватися в разі необхідності складання короткострокових, середньострокових і довгострокових планів розвитку підприємства або групи підприємств. На підставі прогнозних вихідних даних будується модель господарської діяльності підприємства, що дозволяє визначити потребу в ресурсах. Тісна інтеграція з MS Excel дозволяє використовувати всі його можливості для побудови системи звітності (діаграми, графіки, обчислення і т.д.).

Наступний програмний інструмент, який використовується для підтримки функції бюджетування, - це Matlab, застосовуваний в разі необхідності формулювання цілей нечіткими поняттями. У ряді випадків нечіткий висновок дозволяє більш адекватно змоделювати реальні економічні процеси. Однак застосування даного інструменту вимагає розробки спеціального інтерфейсу, що забезпечує передачу результатів розрахунків з Matlab в ВРМ- систему, а також прийом вихідних даних з інших програмних продуктів.

4. Функції "Моніторинг діяльності підприємства" і "Фінансово-економічний аналіз стану підприємства" підтримуються різними спеціалізованими і програмними засобами, серед яких особливе місце займає сама ВРМ- система з підтримкою ВІ -Інструменти. Більш докладно про ці інструменти піде в параграфі 3.7. Характеристики інтелектуальних технологій детально розглядаються також в [6, 10].

ВРМ- система безпосереднім чином впливає також і на роботу найважливіших компонентів інформаційної системи (ERP-cvi- стеми), призначеної для інформаційного супроводу більшості етапів постачання, виробництва і реалізації продукції. Ці компоненти для свого функціонування також потребують планових ключових показниках, орієнтованих на досягнення стратегічної мети. На рис. 3.28 представлений типовий мінімальний склад ERР -системи, де наведені найважливіші її компоненти:

 • SCM ( supply chain management) - управління ланцюгами постачанням;
 • CRM (customer relationship management ) - управління взаємовідносинами з клієнтами;
 • MRP II (material requirements planning + capacity requirements planning) - планування матеріалів і потреби в виробничих потужностях;
 • FRM (finance resource management) - управління фінансами.

Типовий мінімальний склад ERР-системи

Мал. 3.28. Типовий мінімальний склад ERР -системи

Слід нагадати, що отримані ВРМ -системою бюджетні (планові) показники розраховуються в межах обмежень, які встановлюються відповідними службами. Наприклад, для бюджету по виробництву розраховуються обмеження на показники не тільки на їх верхні значення, але і нижні. Обмеження встановлюють виходячи з наявності замовлень і виробничих потужностей, інформація про яких поставляється з CRM- і MRP- модулів.

 
<<   ЗМІСТ   >>