Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи управління ефективністю бізнесу

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розрахунок па основі єдиного коефіцієнта приросту аргументів

Нехай, як і раніше задана функція . Введемо величину k 0, яка, будучи помноженою на коефіцієнти відносної важливості кожного з аргументів, дозволить отримати бажаний для них приріст. Розглянемо приклади.

1. Цільова установка:

Введемо єдину величину k u і отримаємо шукані прирости наступним чином:

Завдання зворотних обчислень полягає в пошуку величини k 0 з наступного рівняння:

Приклад 5. Множенням кількості продукції на її ціну отримують виручку, придбану в результаті реалізації продукції. Формула розрахунку має вигляд

де Р - виручка; К - кількість продукції; Ц - продажна ціна.

Припустимо, цільова установка наступна: збільшити виручку за рахунок зростання кількості продукції, що продається і її ціни. При цьому велика частина виручки повинна бути отримана за рахунок збільшення кількості '. Така установка на формулі відобразиться таким чином (рис. 2.6):

Наприклад 5

Мал. 2.6. До прикладу 5

Введемо величину і отримаємо . Отримаємо рівняння , вирішивши яке, знайдемо

Цілком очевидним обмеженням на вихідні дані є наступна нерівність:

Перевірка:

2. Цільова установка:

Завдання полягає в пошуку величини k 0 з наступного рівняння:

Приклад 6. Скористаємося завданням пошуку рентабельності, розглянутої раніше, де цільова установка наступна:

де Р - рентабельність; П - прибуток; С - собівартість продукції.

Введемо величину і отримаємо . Склавши рівняння і вирішивши його, отримаємо

Перевірка:

Приведення мережевих структур до ієрархічним

Практика формування дерев цілей показує, що найчастіше охоплення різних сторін діяльності підприємства і, як наслідок, відтворення значного числа цілей і їх показників вимагають використання більш загальної структури, в якій ряд вузлів не відображає сувору підпорядкованість цілей. Такі структури називаються мережевими. Але, як відомо, формальна обробка такого роду структур не тільки пов'язана зі значними труднощами, а й породжує неоднозначність в інтерпретації отриманих результатів. Тому там, де це можливо, мережеві структури перетворюються в ієрархічні.

Ієрархічна структура повинна відповідати таким вимогам:

  • • повинен бути єдиний кореневий вузол в дереві;
  • • кожен вузол в дереві повинен мати єдиного "батька".

При наявності двох кореневих вузлів можливі два варіанти: перший передбачає введення додаткового загального вузла, що об'єднує їх, другий - введення нової зв'язку між двома кореневими вузлами. На рис. 2.7 представлено два варіанти приведення мережевої структур

Приведення мережевої структури до єдиного кореневого вузла

Мал. 2.7. Приведення мережевої структури до єдиного кореневого вузла

тури до єдиного кореневого вузла. При введенні додаткового вузла з'являється нова зв'язок, яка вимагає вказівки свого пріоритету. При другому варіанті також з'являється нова зв'язок, яка збільшує кількість показників, від яких залежить узел- "батько", а значить, і кількість аргументів відповідної функції. Тут розробнику потрібно вибрати більш прийнятний для нього варіант: перший не ускладнювати розрахунків, зажадає ведення штучного показника, що не завжди можливо, а другий ускладнює обчислення, так як кількість аргументів функції збільшилася.

На рис. 2.8 демонструється вузол, який пов'язаний з двома вишепаходящіміся узами ( "батьками"). Для ліквідації подвійного підпорядкування вводиться дубльований вузол (заштрихований вузол).

Приведення вузла структури до єдиного "батьківському" вузла

Мал. 2.8. Приведення вузла структури до єдиного "батьківському" вузла

Правила приведення мережевих структур до ієрархічним наступні.

  • 1. Вузол мережі, який має двох і більше "батьків", дублюється для кожного з "батьків". Тоді приріст дубльованого вузла обчислюється тільки для "сина" першого "батька". Для всіх інших "батьків" приріст узла- "сина" розглядається в якості константи, значення якої дорівнює значенню першого "сина".
  • 2. Там, де "син" розглядається в якості константи, його коефіцієнт пріоритетності прирівнюється до нуля, бо в подальших розрахунках він не використовується. Його значення додається до залишився вузлу даного "батька". Якщо таких декілька, то пріоритетність розподіляється пропорційно їх величинам.
  • 3. За наявності кількох розрізнених ієрархічних структур, то для їх об'єднання вводиться новий штучний вузол, який об'єднує всі структури.

На рис. 2.9 представлений вузол F , який має двох "отців" В і А Для ліквідації даної аномалії вузол F закріплюють за вузлом В, а знову введений вузол const - за вузлом D . Значення вузла const, рівне новому значенню вузла F (F + ΔF) не розраховується, так як вузол const не приймає участі в розрахунку приросту вузла А поет-

Коригування коефіцієнтів пріоритетності після приведення мережевої структури до ієрархічної

Мал. 2.9. Коригування коефіцієнтів пріоритетності після приведення мережевої структури до ієрархічної

му його коефіцієнт пріоритетності а складається з коефіцієнтом пріоритетності "брата" β. Якщо братів більше, ніж один, то тоді він ділиться між "братами" пропорційно їх коефіцієнтам пріоритетності і додається до них.

 
<<   ЗМІСТ   >>