Повна версія

Головна arrow Географія arrow Економічна географія і регіоналістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ РОСІЇ

Після вивчення глави 7 студенти повинні:

знати

 • • поняття "виробничий потенціал", основні складові та критерії оцінки виробничого потенціалу;
 • • географію галузей промисловості Росії;
 • • структуру та особливості розміщення міжгалузевих промислових комплексів на території країни;

вміти

 • • аналізувати галузеву і міжгалузеву структуру промисловості і виділяти галузі промислової спеціалізації в різних регіонах;
 • • аналізувати проблеми розміщення і розвитку взаємопов'язаних галузей промислових комплексів;

володіти

• навичками економіко-географічного аналізу розміщення і розвитку галузей промисловості.

Виробничий потенціал промисловості

Промисловість - головна і провідна галузь матеріального виробництва. Вона впливає на розвиток продуктивних сил і виробничих відносин, є основою розширеного відтворення в економіці.

У промисловості переробляється сільськогосподарська продукція і проводиться основна частка товарів народного споживання. Вона робить значний внесок в державному накопиченні, задовольняє потреби суспільства та підвищує його матеріальний добробут.

Розвиток промисловості сприяє раціональному розміщенню продуктивних сил, розвитку регіонів країни, доцільного використання природних ресурсів.

В економіці РФ промисловість також є основною метою.

Галузева структура промисловості Росії включає 220 галузей і понад 500 окремих видів виробництва. За економічним призначенням продукції промисловість поділяється на дві групи: група "А" - виробництво засобів виробництва; група "Б" - виробництво продуктів споживання. Продукцією підприємств групи "А" є, наприклад, руда, кокс, технічне обладнання, а в групі "Б" - взуття, одяг, кондитерські вироби і т.д. Прикладами змішаної продукції можуть служити вугілля, цукор, тканини.

Класифікатор галузей народного господарства передбачав виділення в промисловості 16 комплексних галузей, що представляють по суті великі групи її галузей. Згідно КВЕД в промисловому виробництві виділяються наступні види економічної діяльності: "Видобуток корисних копалин", "Оброблювальні виробництва", "Виробництво і розподіл електроенергії, газу і води".

Структура промислового виробництва країни за видами економічної діяльності представлена в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Структура промислового виробництва за видами економічної діяльності, %

Види економічної діяльності

роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Видобуток корисних копалин

100

100

100

100

100

100

100

В тому числі:

видобуток паливно-енергетичних корисних копалин

87,7

88,5

88,7

88,5

89,1

88,0

87,8

видобуток корисних копалин, крім паливно-енергетичних

12,3

11,5

11,3

11,5

10,9

12,0

12,2

обробні виробництва

100

100

100

100

100

100

100

В тому числі:

виробництво харчових продуктів, включаючи напої, і тютюну

16,7

15,5

15,3

16,7

19,7

17,5

16,2

текстильне і швейне виробництво

1,1

1,2

1,0

0,9

1,1

1,0

1,0

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

оброблення деревини та виробництво виробів з дерева

1,6

1,5

1,6

1,5

1,5

1,4

1,3

целюлозно-паперове виробництво; видавнича та поліграфічна діяльність

3,6

3,5

3,6

3,3

3,5

3,2

3,0

виробництво коксу та нафтопродуктів

16,2

17,9

16,3

13,7

18,5

19,1

20,0

хімічне виробництво

7,6

6,8

6,8

8,0

7,4

7,7

8,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

2,2

2,3

2,6

2,5

2,6

2,6

2,5

виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів

4,8

5,1

6,1

6,5

4,8

4,4

4,5

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

21,4

21,6

21,1

20,7

16,7

18,4

18,1

виробництво машин та устаткування

5,4

5,6

5,7

5,9

5,6

5,1

4,9

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

5,1

5,4

5,9

5,8

5,7

5,6

5,7

виробництво транспортних засобів та устаткування

9,4

9,2

9,2

9,5

7,8

9,0

10,1

інші виробництва

2,7

2,3

2,6

2,7

2,0

2,3

2,1

виробництво інших матеріалів, які не включені до інших угруповань

2,0

1,9

2,0

2,1

2,9

2,5

2,4

Виробництво та розподілення електроенергії , газу та води

100

100

100

100

100

100

100

В тому числі:

виробництво, передача і розподіл електроенергії, газу, пари та гарячої води

93,9

94,4

93,5

94,0

94,0

94,4

94,8

з них:

виробництво, передача і розподіл електроенергії

57,3

61,8

56,9

58,4

60,2

61,4

61,1

виробництво і розподіл газоподібного палива

6,4

5,0

6,0

6,7

4,2

4,3

4,6

виробництво, передача і розподіл пари і гарячої води

30,2

27,7

30,6

28,9

29,6

28,6

29,1

збір, очищення та розподілення води

6,1

5,6

6,5

6,0

6,0

5,6

5,2

Фактори розміщення промислового виробництва можна розділити на чотири групи: природно-економічні, техніко-економічні, економіко-політичні чинники, забезпеченість районів транспортними засобами та їх технічний рівень.

До групи природно-економічних факторів належать сировинної фактор, географічне середовище, трудові ресурси, щільність споживання.

Облік сировинного фактора вимагає детального вивчення запасів, якості та економіки використання сировинних, паливних і енергетичних ресурсів кожного району. За характером впливу сировинного фактора всі галузі промисловості поділяються на видобувні і обробні.

Значний вплив на розміщення промисловості надає географічне середовище , тобто кліматичні умови, гідрологічний режим річок, рельєф території, а також розподіл трудових ресурсів. Фактор робочої сили має значення буквально для всіх галузей промисловості, але його вплив скорочується в міру зниження трудомісткості виробництва. Чим більше трудомісткість виробництва і частка заробітної плати в собівартості продукції, тим сильніше залежність розміщення виробництва від географії трудових ресурсів, і навпаки. При цьому слід враховувати їх структуру і кваліфікаційний склад в окремих регіонах країни.

Щільність споживання, яка характеризується розмірами попиту населення на ту чи іншу продукцію, діє в напрямку, протилежному сировинному фактору. До районів і центрів споживання тяжіють зазвичай ті галузі, які зайняті обслуговуванням населення або виробляють малотранспортабельную і швидко псується. Роль споживчого фактора часто посилюється фактором трудових ресурсів, оскільки місця зосередження населення одночасно є не тільки джерелами робочої сили, а й споживачами значної кількості промислової продукції.

Техніко-економічні фактори розміщення промисловості представлені науково-технічним прогресом і раціональними формами організації виробництва.

Науково-технічний прогрес дасть можливість розміщення продуктивних сил по всій території країни незалежно від природних і кліматичних особливостей районів. НТП представлений такими напрямами як електрифікація, комплексна механізація і автоматизація, хімізація і вдосконалення технологічних процесів.

З НТП тісно пов'язана громадська організація виробництва, яка виступає в таких формах, як концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування.

Основні форми організації виробництва це концентрація, комбінування, спеціалізація, диверсифікація, кооперування.

Концентрація - збільшення розмірів окремих виробничих одиниць (підприємств, груп підприємств). До факторів економіко-географічного обмеження концентрації відносяться: макропространственние (втрати через зростання дальності перевезень), мезопространственние (обмеження розміру території), мікропространственние (обмеження площі під розширення підприємств).

Комбінування - форма концентрації виробництва, заснована на з'єднанні різних галузей промисловості в одному підприємстві, в якому продукти одного виробництва служать сировиною, напівфабрикатами або допоміжними матеріалами для інших.

Типи комбінування:

 • - Послідовна переробка сировини;
 • - Використання відходів виробництва;
 • - Комплексна переробка сировини.

Спеціалізація - форма громадської організації, заснована на поділі праці. Головною ознакою спеціалізації є отримання однорідної продукції на основі високої концентрації виробництва, ніж в кінцевому рахунку визначається економічна ефективність спеціалізації (машинобудування).

Форми спеціалізації:

 • - Предметна або спеціалізація по випуску готової продукції (суду, верстати та ін.).
 • - Подетальная з випуску окремих частин або деталей (мотори, шарикопідшипники і ін.);
 • - Технологічна (ливарний завод і ін.).

Диверсифікація - процес ускладнення галузевої структури суспільного виробництва, тобто збільшення номенклатури продукції і числа окремих спеціалізованих економічних об'єктів (підприємств, галузей).

Кооперування - організована взаємозв'язок спеціалізованих підприємств, тобто тісне та довгострокове співробітництво щодо спільного виготовлення загального готового продукту.

Економіко-політичні чинники розміщення промисловості проявляються у вирівнюванні рівнів економічного розвитку національних республік і районів в міжнародному поділі праці.

Певний вплив на розміщення різних галузей промисловості надають транспортні фактори. Наприклад, в галузях чорної металургії, цементній, цегляної та інших, де частка транспортних витрат становить 35-50% вартості їх продукції у споживача, транспорт має вирішальне значення. Можливість скорочення витрат на транспортування грає велику роль в підвищенні економічної ефективності територіальної організації цих галузей.

У машинобудівній галузі, наприклад, частка транспортних витрат складає 3-5%, і тут цей фактор не відіграє суттєвої ролі. Однак навіть для цих галузей скорочення транспортних витрат, що досягають значних розмірів, має чимале значення.

Виробничий потенціал промисловості відображає наявні та потенційні можливості виробництва, що характеризується системною єдністю ресурсів, в умовах його раціональної організації та взаємодії господарюючих суб'єктів. Виробничий потенціал включається в економічний потенціал, є динамічним, постійно розвиваються елементом, як в кількісному, так і в якісному відношенні.

Цілісна система виробничого потенціалу промисловості проявляється в певному і строгому взаємодії основних виробничих фондів (фондовий потенціал), промислово-виробничого персоналу (трудовий потенціал), всього обсягу інноваційно-інтелектуальних ресурсів, представлених у вигляді нових технологій або нематеріальних активів (інноваційний потенціал).

Кожен з потенціалів, будучи структурним елементом виробничого потенціалу, має свої особливості і значимість для галузі. Фондовий потенціал галузі - це максимально можлива здатність основних виробничих фондів (ОПФ) виробляти певний обсяг високоякісної продукції в певний відрізок часу. При цьому найбільш прогресивна така структура ОПФ, при якій переважає їх активна частина, основу якої складають машини і обладнання. Активні ОПФ визначають виробничу потужність підприємств галузі, їх технічний рівень, "створюють" продукцію.

На структуру ОПФ впливає насамперед технічний рівень виробництва, його географічне розміщення, розмір підприємства, форма організації виробництва, особливості галузей національної економіки.

Фондовий потенціал є основним резервом підвищення ефективності виробництва. Якісний стан ОПФ, ступінь їх розвитку та відповідності останнім досягненням науки і техніки сприяють інтенсифікації виробництва в галузі.

Нові виробничі системи складаються нс тільки з сучасних машин і механізмів. Найважливішою складовою виробничого потенціалу галузі є трудовий потенціал, що визначає масштаби, темпи, ефективність економічного розвитку. Поняття "трудовий потенціал" ширше поняття "трудові ресурси". Трудовий потенціал виражає новий зміст і характеризує рівень найбільш ефективного використання трудових ресурсів.

Кількісний склад трудового потенціалу промисловості визначається чисельністю працюючих. Якісна сторона потенціалу трудових ресурсів в меншій мірі піддається формалізації, тому що включає важко враховуються в практиці управління складові. Поряд з рівнем освіти, професійною кваліфікацією, досвідом і навичками роботи сюди відносяться і морально-психологічні якості працівників, виробнича культура та інші характеристики трудових ресурсів. Без залучення трудового потенціалу неможливо здійснювати жодне виробництво, від нього багато в чому залежить ступінь і ефективність використання фондового та інноваційного потенціалів.

При вивченні інноваційного потенціалу як здатності підприємств галузі впроваджувати і використовувати інновації основну увагу слід приділяти ресурсів, якими володіє галузь для здійснення інноваційної діяльності (науково-технічний потенціал). Інноваційний тип розвитку в сучасних умовах є єдиним варіантом розвитку галузі, що забезпечує її якісне зростання.

Революційні зміни в техніці, кардинальні структурні зрушення у виробництві, нові методи управління є основою інтенсифікації відтворення ресурсів виробничого потенціалу. Інноваційний потенціал представляє собою джерело фінансування розширеного відтворення.

Рішення відтворювальних завдань займає провідне місце в структурі проблем російської економіки. У зв'язку з цим підвищується зацікавленість і матеріальна відповідальність підприємств галузі в використанні інвестицій, вкладених у виробництво, що спрямовуються на відтворення ОПФ, трудових ресурсів.

У 2011 р обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг власними силами в промисловому виробництві склав 33 678 млрд руб., В тому числі видобуток корисних копалин - 23,39%; обробні виробництва - 65,01%; виробництво і розподіл електроенергії, газу і води - 11,61%.

Для порівняння, в 2008 р обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг власними силами в промисловому виробництві склав 23 559 млрд руб., В тому числі видобуток корисних копалин - 21,98%; обробні виробництва - 67,10%; виробництво і розподіл електроенергії, газу і води - 10,92%.

Максимального значення кількісний склад трудового потенціалу промисловості досяг в 1985 р - 23 095 тис. Осіб, тоді як в 2003 році цей показник був дорівнює 12 384 тис. Осіб (або 53,6% значення в 1985 р), в 2008 р . чисельність зайнятих у промисловому виробництві скоротилася до 11 970 тис. чоловік, а в 2011 році цей показник склав 10 517 тис. чоловік.

Основні фонди промисловості складають 26,3% вартості основних фондів економіки країни. У 2011 р за видом економічної діяльності "Видобуток корисних копалин" знос основних фондів склав 51,9%; по виду "Оброблювальні виробництва" основні фонди зношені на 46,6%, ступінь зносу основних фондів по виду "Виробництво і розподіл електроенергії, газу і води" - 51,2%.

Поступальний розвиток економіки безпосередньо пов'язане з відтворенням основних фондів з огляду на те, що задоволення виникаючих суспільних потреб вимагає реконструкції, технічного переозброєння існуючих основних фондів або створення нових, здатних виробляти нову продукцію. Досягнення цієї мети неможливо без інвестицій.

Для стимулювання інвестиційної активності необхідно визначити пріоритети розвитку підприємств промисловості, розробити інвестиційно привабливі проекти. Для реалізації інвестиційної політики необхідно використовувати багатоджерельний систему інвестування.

Регулювання виробничого потенціалу промисловості і управління інвестиційним процесами в російській економіці дозволить сформувати раціональну галузеву і територіальну структуру промисловості.

Основними одиницями територіальної структури промисловості є промислові райони, промислові агломерації, промисловий вузол, промислові центри.

До складу великих економічних зон входять промислові райони - території з однорідними природними умовами і ресурсами, розвитком виробничих сил, матеріально-технічної бази, виробничої та соціальної інфраструктурою.

Промислові агломерації - територіальні економічні освіти, що відрізняються високим рівнем концентрації підприємств різних галузей господарства, інфраструктурних об'єктів, наукових установ, високою щільністю населення.

Промисловий вузол - група виробництв, компактно розміщених на невеликій території. Його головними ознаками є територіальний поділ праці, наявність виробничих зв'язків між підприємствами, спільність системи розселення, виробничої і соціальної інфраструктури.

Промислові центри - підприємства можуть нс мати технологічних зв'язків, наприклад обласні центри.

Сутність промислового районування полягає у виділенні і обґрунтуванні виробничо-територіальних поєднань різного таксономічного рангу, що складаються всередині промисловості як результат регіональних взаємодій між економікою, технікою і природою (промислове районування є необхідною умовою економічного районування).

 
<<   ЗМІСТ   >>