Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

Сутність і структура валютного ринку, валютний курс

Валютний ринок можна характеризувати як сукупність економічних відносин, що виявляються при здійсненні операцій з купівлі та продажу іноземних валют, депозітно- кредитних відносинах в іноземних валютах, а також при операціях з інвестування валютного капіталу [1]

Найважливішими функціями валютного ринку є:

 • - Своєчасне здійснення міжнародних розрахунків;
 • - Регулювання валютних курсів;
 • - Диверсифікація валютних резервів;
 • - Страхування валютних ризиків;
 • - Отримання прибутку учасниками валютного ринку у вигляді різниці курсів валют;
 • - Проведення валютної політики, спрямованої на державне регулювання національної економіки та узгодженої політики в рамках світового господарства.

Валютні ринки можна класифікувати за цілою низкою ознак [2] :

 • - По валютних обмежень;
 • - Але видам валютних курсів;
 • - За ступенем організованості;
 • - За сферою поширення.

Валютний ринок з валютними обмеженнями називається невільним ринком, при відсутності їх - вільним валютним ринком.

За видами застосовуваних валютних курсів валютний ринок може бути з одним режимом і з режимом множинності валютних курсів.

Ринок з одним режимом - це валютний ринок з вільними валютними курсами, тобто з плаваючими курсами валют, котирування яких встановлюється на біржових торгах. Валютний ринок з режимом множинності валютних курсів - це ринок, на якому існує кілька встановлюються державою валютних курсів [3] .

Валютний курс - грошова одиниця однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн. При проведенні розрахунків однієї валюти в іншу валютний курс представляється у вигляді коефіцієнта. Перш за все на формування валютного курсу впливає купівельна спроможність валют, яка виражає середні національні рівні цін на товари, послуги та інвестиції. Однак слід зазначити, що формування валютного курсу це багатофакторний процес, з якого можна виділити: рівень інфляції, процентних ставок, рівень попиту і пропозиції валюти, стан платіжного балансу, ступінь економічної та політичної стабільності, валютну політику [4] .

Чим вище рівень інфляції в країні, тим нижче курс її валюти. Інфляційне знецінення грошей в країні тягне за собою зниження їх купівельної спроможності і падіння курсу але відношенню до валют тих країн, в яких темп інфляції нижче.

Рівень процентних ставок на фінансовому ринку в країні впливає за інших рівних умов на міжнародний рух капіталів. Учасники фінансового ринку при проведенні операцій беруть до уваги різницю процентних ставок на національному та світовому ринках з метою отримання прибутку.

Ступінь використання певної валюти на міжнародних ринках визначає масштаби її попиту і пропозиції. Наприклад, періодичний зростання світових цін і виплат за зовнішніми боргами сприяє підвищенню курсу долара навіть в умовах падіння його купівельної спроможності.

Підвищенню курсу національної валюти сприяє активний платіжний баланс, так як збільшується попит на неї з боку іноземних боржників. Пасивний платіжний баланс призводить до зниження курсу національної валюти, так як боржники конвертують її в іноземну валюту, щоб погасити зовнішні зобов'язання.

Ступінь економічної і політичної стабільності визначається станом економіки та політичною обстановкою в країні. Різні публікації офіційних даних в сфері економіки або політики здатні впливати на курси валют.

Співвідношення ринкового та державного регулювання валютного курсу позначається на його динаміці. Державне регулювання валютного курсу спрямоване на його зниження або підвищення в залежності від завдань валютно-економічної політики.

Па валютному ринку існує порядок встановлення курсових співвідношень між валютами, тобто режим валютного курсу . Розрізняють фіксований, "плаваючий" курси валют і їх варіанти, які б поєднували в різних комбінаціях окремі елементи фіксованого та "плаваючого" курсів [5]

При режимі фіксованого валютного курсу центральний банк встановлює курс національної валюти на певному рівні по відношенню до валюти будь-якої країни, до якої прив'язана валюта цієї країни, до валютного кошика (зазвичай в неї входять валюти основних торговельно-економічних партнерів) або до міжнародної грошової одиниці . Особливість фіксованого курсу в тому, що він залишається незмінним протягом більш-менш тривалого періоду, тобто не залежить від зміни попиту і пропозиції на валюту. Зміна фіксованого курсу відбувається в результаті його офіційного перегляду (девальвації - зниження або ревальвації - підвищення).

Режим фіксованого валютного курсу зазвичай встановлюється в країнах з жорсткими валютними обмеженнями та неконвертованій валютою. На сучасному етапі його застосовують в основному країни, що розвиваються. Для країн, де валютні обмеження відсутні або незначні, характерним є режим плаваючих, або тих, хто вагається, курсів. При такому режимі валютний курс відносно вільно змінюється під впливом попиту та пропозиції на валюту. Режим плаваючого курсу не виключає проведення центральним банком тих чи інших заходів, спрямованих на його регулювання.

До проміжних між фіксованим і плаваючим варіантами режиму валютного курсу можна віднести:

 • • режим "ковзної фіксації" - центральний банк щодня встановлює валютний курс виходячи з певних показників: рівня інфляції, стану платіжного балансу, зміни величини офіційних золотовалютних резервів і ін .;
 • • режим валютного коридору - центральний банк встановлює верхню і нижню межі коливання валютного курсу. Режим валютного коридору називають як режимом "м'якої фіксації" (якщо встановлено вузькі межі коливання), так і режимом "керованого плавання" (якщо коридор досить широкий). Чим ширше коридор, тим більшою мірою рух валютного курсу відповідає реальному співвідношенню ринкового попиту і пропозиції на валюту;
 • • режим "спільного" або "колективного плавання" валют - курси валют країн - членів валютної угруповання підтримуються по відношенню один до одного в межах валютного коридору і "спільно плавають» навколо валют, що не входять в угруповання.

Об'єктом національного і міждержавного регулювання є валютні обмеження і режим конвертованості валют.

Валютні обмеження - це введені в законодавчому або адміністративному порядку обмеження операцій з національною та іноземною валютою, золотом та іншими валютними цінностями.

Розрізняють обмеження платежів та переказів по поточних операціях платіжного балансу та з фінансових операцій (тобто операціями, пов'язаними з рухом капіталів і кредитів), за операціями резидентів і нерезидентів. На міждержавному рівні здійснюється регулювання валютних обмежень але поточних операціях.

Від кількості та виду що практикуються в країні валютних обмежень залежить режим конвертованості валюти. Валютна конвертованість (оборотність) - це можливість конверсії (обміну) валюти даної країни на валюти інших країн. Розрізняють повністю конвертовані (оборотні) валюти, частково конвертовані і неконвертовані (необоротні).

Повністю конвертованими ( "вільно використовуваними", згідно з термінологією МВФ) є валюти країн, в яких практично відсутні валютні обмеження за всіма видами операцій для всіх власників валюти (резидентів і нерезидентів). При часткової конвертованості в країні зберігаються обмеження на окремі види операцій і (або) для окремих власників валюти. Якщо обмежені можливості конверсії для резидентів, то конвертованість називається зовнішньою, якщо для нерезидентів - внутрішньої. Найбільше значення з точки зору зв'язку внутрішнього ринку зі світовим має конвертованість по поточних операціях платіжного балансу, тобто можливість без обмежень здійснювати імпорт та експорт товарів.

Валюта називається неконвертованій, якщо в країні діють практично всі види обмежень, і насамперед заборона на купівлю-продаж іноземної валюти, її зберігання, вивезення і ввезення. Неконвертована валюта характерна для багатьох країн, що розвиваються.

За сферою поширення можна виділити міжнародний та внутрішній валютні ринки. У свою чергу, міжнародний і внутрішній ринки складаються з ряду регіональних ринків, які утворюються фінансовими центрами (банками, біржами) в окремих регіонах світу або даної країни.

Міжнародний валютний ринок охоплює валютні ринки всіх країн світу. Під ним розуміється ланцюг тісно пов'язаних між собою системою кабельних і супутникових комунікацій світових регіональних валютних ринків, між якими існує перелив коштів у залежності від поточної інформації і прогнозів провідних учасників ринку щодо можливого положення окремих валют. У зв'язку з розташуванням світових регіональних валютних ринків в різних часових поясах можна сказати, що міжнародний валютний ринок працює цілодобово [6] .

Внутрішній валютний ринок - це валютний ринок однієї держави, тобто ринок, що функціонує всередині даної країни, зокрема внутрішній валютний ринок Росії - це система відносин з купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів в іноземних валютах на території РФ.

Структурно виділяють два елементи валютного ринку: біржовий і позабіржовий (міжбанківський).

Біржовий валютний ринок функціонує за встановленими правилами. Валютні біржі виконують посередницькі функції в якості торговельних майданчиків, зокрема забезпечують: організацію торгів і укладання угод з купівлі та продажу іноземної валюти з учасниками торгів; організацію і проведення розрахунків в іноземній валюті і в рублях за угодами, укладеними на біржі.

Валютні операції уповноважених комерційних банків на позабіржовому ринку здійснюються без посередників між банками на основі договірних валютних курсів. Комерційні банки складають переважну більшість серед учасників валютного ринку, через них здійснюється основний обсяг валютних операцій.

Центральні банки також виступають в ролі учасників валютного ринку. Вони проводять валютні інтервенції, здійснюють управління валютними резервами. Такі учасники валютного ринку, як компанії, що здійснюють зовнішньоторговельні операції, формують стійкий попит і пропозиція іноземної валюти (імпортери). Однак дані компанії нс мають прямого доступу на валютний ринок і проводять депозитні і конверсійні операції через комерційні банки. Також учасниками валютного ринку можуть бути інвестиційні та пенсійні фонди, брокерські, страхові та трастові компанії.

 • [1] Жіжілев В. І . Оптимальні стратегії отримання прибутку на ринку РСЖЕХ і ринку цінних паперів. М: Видавництво "Фінансовий консультант", 2002. С. 20.
 • [2] Балабанов І. Т. Валютний ринок і валютні операції. М.: Фінанси і статистика, 1994. С. 8.
 • [3] Симонов Ю. Ф. Валютні відносини: навч, посібник для вузів / Ю. Ф. Симонов, Б. П. Носко. Ростов н / Д: Фенікс, 2001. С. 31.
 • [4] Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини / під ред. Л. Н. Красавиной. М .: Фінанси і статистика, 2005. С. 40.
 • [5] Загальна теорія грошей і кредиту / під ред. Е. Ф. Жукова. 3-е изд. ЮНИТИ ДАНА. 2001. С. 320.
 • [6] Балабанов І. Т. Валютний ринок і валютні операції. М.: Фінанси і статистика. 1994. С. 8.
 
<<   ЗМІСТ   >>