Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Види діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів

Комерційні банки історично були першими установами, які почали спеціалізуватися па операціях з цінними паперами.

Цілі, які переслідують банки, здійснюючи операції з цінними паперами, випливають з самої природи і ролі, яку вони відіграють па фінансовому ринку. Цінні папери служать засобом для досягнення головної мети - отримання прибутку. Вони розширюють можливості банків по організації грошово кредитних відносин, посилюють ринковий характер їх діяльності. Стандартність і серійність, здатність інтенсивно звертатися на фінансових ринках обумовлюють привабливість цінних паперів для банків, допомагають забезпечувати їх ліквідність.

Виходячи з цілей діяльності банків на ринку цінних паперів всі проведені ними операції можна об'єднати в такі групи:

 • 1) операції з метою отримання доходу;
 • 2) операції з підтримки ліквідності байка;
 • 3) операції, подібні кредитуванню (облік векселів, репо);
 • 4) емісія власних цінних паперів з метою залучення ресурсів (недепозитних джерела коштів);
 • 5) операції, при яких банк виступає в якості посередника на ринку цінних паперів.

Найважливішою класичної функцією банківських операцій з цінними паперами є отримання доходів , причому стабільних, тривалих, не схильних до кредитного ризику. Мінімальні вимоги до інвестиційного портфеля полягають у тому, щоб окупити витрати за залученими депозитами. Інвестиційні папери дають гарантований стабільний дохід на відміну від позик, які супроводжуються ризиком неплатежів в термін, а також мають здатність скорочуватися в залежності від економічної кон'юнктури.

Підтримка ліквідності для банків надзвичайно важливо, оскільки будь-яка навіть короткострокова затримка виконання банками своїх зобов'язань перед клієнтами може привести до масового вилучення коштів вкладниками і банкрутства. При цьому найбільш простим способом для підтримки ліквідності на належному рівні є наявність великих незнижуваних залишків коштів в касі і на кореспондентських рахунках. Однак цей спосіб дорогий, він призводить до заморожування ресурсів і втрати доходів.

В умовах розвиненого фондового ринку банки вирішують проблему ліквідності, розміщуючи кошти в цінні папери. Це дає можливість банкам у разі потреби швидко перетворювати цінні папери в гроші для виконання своїх зобов'язань. При цьому найбільшою ліквідністю в усьому світі мають державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою.

Операції банків з цінними паперами , аналогічні кредитування , здійснюються шляхом обліку перевідних векселів. Проводиться також кредитування клієнтів векселями самих банків. При короткостроковому кредитуванні банки використовують операції репо (купівля цінних паперів з умовою зворотного викупу).

Випуск власних цінних паперів для залучення додаткових ресурсів широко поширений в зарубіжній банківській практиці. У Росії довгий час зберігалися обмеження, а саме заборона випуску облігацій для формування і поповнення статутного капіталу, випуск їх на суму не більше 25% зареєстрованого статутного капіталу зробили емісію облігацій непривабливою для банків. І навіть після зняття обмежень випуск облігацій банками невеликий, їх місце займають інші інструменти, зокрема депозитні та ощадні сертифікати та векселі.

Відповідно до Закону про ринок цінних паперів російські комерційні банки мають право виступати в ролі фінансових посередників на ринку цінних паперів.

Функції фінансового брокера - це посередницькі (агентські) функції, що складаються в купівлі-продажу цінних паперів за рахунок і за дорученням клієнта на підставі договору комісії або договору доручення. При цьому банк може виконати доручення клієнта одним із таких способів: виконати угоду на біржі; купити цінні папери у клієнта для власного портфеля або продати наявні у нього ланцюгові папери клієнту. У тому випадку якщо заявка клієнта стосується котируються на офіційному ринку акцій, такі угоди відбуваються, як правило, на біржах.

Під дилерської діяльністю розуміється укладання угод купівлі-продажу ланцюгових паперів від свого імені і за свій рахунок. Дилером може бути тільки юридична особа, що є комерційною організацією. Слід зауважити, що центральні банки є, як правило, основними дилерами по державних ланцюговим паперів. В даний час центральні банки через ринок цінних паперів впливають на грошовий ринок і ринок капіталів.

Банки можуть займатися організацією випуску цінних паперів . Здійснюючи емісію цінних паперів, підприємства зазвичай вдаються до послуг посередників - банків, які мають необхідний досвід та можливості: кваліфікований персонал, мережа відділень і філій, що дозволяють розширити коло інвесторів. Таким чином, банк виступає в ролі інвестиційної компанії. Емісія цінних паперів за дорученням клієнта включає три етапи:

 • 1) підготовка емісії - узгодження з емітентом умов емісії;
 • 2) прийом (викуй) цінних паперів у емітента;
 • 3) розміщення цінних паперів (приватне, відкритий продаж).

Виступаючи в ролі інвестиційної компанії, банк може видавати гарантії з розміщення ланцюгових паперів на користь третіх осіб.

Банк від свого імені за винагороду протягом певного терміну здійснює управління переданими йому у володіння і належать іншій особі:

 • • цінними паперами;
 • • грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери;
 • • грошовими коштами і цінними паперами, одержуваними в процесі управління цінними паперами.

Клірингова діяльність - це діяльність з визначення взаємних зобов'язань, яка включає збір, звірку, коригування інформації але операціях з цінними паперами, підготовку бухгалтерських документів, залік взаємних зобов'язань, розрахунки по ним. Розрахунки за операціями з цінними паперами здійснюються на підставі договорів з учасниками ринку цінних паперів, для яких банк проводить розрахунки.

Депозитарною діяльністю визнається надання послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів і (або) обліку і переходу прав на цінні папери. Професійний учасник ринку цінних паперів, здійснює депозитарну діяльність, іменується депозитарієм. Особа, яка користується послугами депозитарію але зберігання цінних паперів і (або) обліку прав на них, іменується депонентом. Між депозитарієм і депонентом полягає депозитарний договір (договір про рахунок депо), який регулює їх відносини в процесі депозитарної діяльності. Висновок депозитарного договору не тягне за собою переходу до депозитарію права власності на цінні папери депонента. Депозитарій не має права розпоряджатися цінними паперами депонента, управляти ними або здійснювати від імені депонента будь-які дії з цінними паперами, за винятком випадків, передбачених депозитарним договором.

Депозитарій несе цивільно-правову відповідальність за збереження депонованих у нього сертифікатів цінних паперів. Він має право на підставі угод з іншими депозитаріями залучати їх до виконання своїх обов'язків зі зберігання сертифікатів цінних паперів і (або) обліку прав на ланцюгові папери депонентів.

В обов'язки депозитарію входить:

 • • реєстрація фактів обтяження цінних паперів депонента зобов'язаннями;
 • • ведення окремого від інших рахунку депо депонента із зазначенням дати і підстави кожної операції але рахунку;
 • • передача депоненту всієї інформації про цінні папери, отриманої депозитарієм від емітента або власника реєстру власників цінних паперів.

Відповідно до депозитарного договору депозитарій має право на вступ на свій рахунок доходів з цінних паперів, що зберігаються в цілях перерахування на рахунки депонентів.

Банки займаються діяльністю з ведення реєстру власників цінних паперів . Під системою ведення реєстру власників цінних паперів розуміється сукупність даних, зафіксованих па паперовому носії та (або) з використанням електронної бази даних, що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих в системі ведення реєстру власників цінних паперів номінальних утримувачів та власників цінних паперів та облік їх прав щодо цінних паперів, зареєстрованих па їх ім'я, що дозволяє отримувати і направляти інформацію зазначеним особам і складати реєстр власників цінних паперів. Для цінних паперів на пред'явника система ведення реєстру власників цінних паперів не застосовується.

Реєстр власників ланцюгових паперів - це частина системи ведення реєстру, що представляє собою список зареєстрованих власників із зазначенням кількості, номінальної вартості і категорії належать їм іменних ланцюгових паперів, складений станом на будь-яку встановлену дату і що дозволяє ідентифікувати цих власників, кількість і категорію належних їм цінних паперів .

Держателем реєстру може бути емітент або професійний учасник ринку цінних паперів, здійснює діяльність з ведення реєстру на підставі доручення емітента.

Номінальний утримувач цінних паперів - особа, зареєстрована в системі ведення реєстру, в тому числі є депонентом депозитарію і не є власником щодо цих цінних паперів. В якості номінального утримувача ланцюгових паперів можуть виступати професійні учасники ринку цінних паперів. Це може бути депозитарій, зареєстрований в якості поминального власника цінних паперів відповідно депозитарного договору. В якості номінального утримувача може бути зареєстрований брокер.

Номінальний утримувач щодо іменних цінних паперів, власником яких він є в інтересах іншої особи, зобов'язаний:

 • • здійснювати всі необхідні дії, спрямовані на забезпечення отримання цією особою всіх виплат, які йому належать за цими цінними паперами;
 • • здійснювати угоди і операції з цінними паперами виключно за дорученням особи, в інтересах якої він є номінальним утримувачем цінних паперів;
 • • вести облік цінних паперів, які він тримає в інтересах інших осіб, на роздільних позабалансових рахунках і постійно мати на роздільних позабалансових рахунках достатню кількість цінних паперів для задоволення вимог осіб, в інтересах яких він тримає ці цінні папери.

Права і обов'язки власника реєстру, порядок здійснення діяльності з ведення реєстру визначаються чинним законодавством і договором, укладеним між реєстратором та емітентом.

Банки можуть займатися діяльністю по організації торгівлі на ринку цінних паперів . Такою діяльністю визнається надання послуг, безпосередньо сприяють висновку цивільно-правових угод з цінними паперами між учасниками ринку цінних паперів.

Професійний учасник ринку цінних паперів, здійснює діяльність по організації торгівлі па ринку цінних паперів, називається організатором торгівлі на ринку цінних паперів.

Організатор торгівлі на ринку цінних паперів зобов'язаний розкривати таку інформацію будь-якій зацікавленій особі:

 • • правила допуску учасників ринку цінних паперів до торгівлі;
 • • правила допуску до торгів ланцюгових паперів;
 • • правила укладання та звірки угод;
 • • правила реєстрації угод;
 • • правила виконання угод;
 • • правила, що обмежують маніпулювання цінами;
 • • розклад надання послуг організатором торгівлі на ринку цінних паперів,
 • • регламент внесення змін і доповнень до перераховані вище позиції;
 • • список ланцюгових паперів, допущених до торгів.

Про кожній угоді, укладеній у відповідності до встановлених організатором торгівлі правилами, будь-якій зацікавленій особі надається наступна інформація:

 • • дата і час укладання угоди;
 • • найменування цінних паперів, які є предметом угоди;
 • • ціпа одного цінного паперу;
 • • кількість цінних паперів.

Таким чином, комерційні банки поєднують звичайні депозитно-позичкові і розрахункові операції з більшістю операцій на ринку цінних паперів. Це характерно для багатьох європейських країн і для сучасної Росії.

 
<<   ЗМІСТ   >>