Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз ліквідності активів

Важливою характеристикою якості активів банку є їх ліквідність.

Ліквідність активів означає їх здатність швидко звертатися в готівку.

У міру зниження здатності активів звертатися в готівку їх підрозділяють наступним чином:

 • 1) високоліквідні;
 • 2) ліквідні;
 • 3) активи середньострокової ліквідності;
 • 4) активи довгострокової ліквідності;
 • 5) неліквідні активи.

Чим вище ризик, властивий активів, тим нижче їх ліквідність.

У практиці вітчизняних банків високоліквідні активи (миттєвої ліквідності) складаються, як правило, з готівки та прирівняних до неї коштів (коштів на кореспондентських рахунках, що зберігаються в Банку Росії).

До ліквідних активів можуть бути віднесені:

- Кредити, видані банком в рублях і іноземній валюті, з терміном погашення протягом найближчих 30 днів, а також інші платежі на користь кредитної організації, підлягають перерахуванню протягом найближчих 30 днів (дебітори, суми

переплати, які підлягають поверненню кредитної організації на звітну дату з фонду обов'язкових резервів);

- Кошти на коррахунках і в розрахунках в російських і в зарубіжних банках країн, що входять до "групи розвинених".

Розвиток ринку ланцюгових паперів в Росії дозволяє відносити до ліквідних активів і короткострокові (до 30 днів) вкладення в торгові цінні папери, придбані для перепродажу та одержувані за договорами позики.

Активи середньостроковій ліквідності - це кредити з терміном погашення від 30 до 180 днів; інвестиції в цінні папери (утримувані до погашення і призначені для продажу), розміщені кошти в депозити в інших банках з тим же терміном.

Активи довгострокової ліквідності включають:

 • - Всі кредити, видані кредитною організацією в рублях і іноземній валюті терміном понад 180 днів;
 • - Кошти, інвестовані в акції, боргові зобов'язання та інші фінансові інструменти з аналогічним терміном;
 • - Розміщення банком кошти в депозити, в тому числі в дорогоцінних металах, з які залишилися терміном погашення понад рік;
 • - Видані банком гарантії та поручительства терміном дії понад рік.

Неліквідними активами є: прострочені кредити; сумнівні до повернення борги; будівлі, споруди банку; некотируваних цінні папери; інвестиції в нерухомість.

Наведена вище класифікація є чисто аналітичної і не регламентована жодними нормативними документами. Залежно від ситуації на фінансовому ринку і па ринку банківських послуг або від зміни якості того чи іншого активу останні можуть переходити в сусідні групи ліквідності.

У процесі аналізу активів:

 • а) групують їх за ступенем зменшення ліквідності;
 • б) визначають обсяг активів кожної групи ліквідності;
 • в) визначають їх питома вага в загальній сумі активів;
 • г) визначають частку найбільш ліквідних активів в їх загальній сумі;
 • д) обчислюють відношення ліквідних активів до вкладів;
 • е) розраховують величину кожного виду активів, що припадає на 1 крб. залучених коштів;
 • ж) обчислюють розмір кожного виду активів, що припадають на 1 руб. статутного фонду;
 • з) оцінюють достатність найбільш ліквідних активів.

При отриманні останнього показника необхідно виходити з того, що мінімальний рівень високоліквідних активів повинен покривати, як правило, близько 5-10% підсумку пасиву балансу.

Слід зазначити, що угруповання розміщених коштів відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку в кредитних організаціях за термінами їх погашення є необхідною умовою проведення аналізу ліквідності активів комерційних банків. Так, наприклад, позичкові операції групуються за такими термінами: до 30 днів (до запитання; на 1 день; від 2 до 7 днів; від 8 до 30 днів); від 31 до 90 днів, від 91 до 180 днів; від 181 до 1 року; від 1 року до 3 років; понад 3 років.

Можна також розглянути показники ліквідності банківських активів з точки зору надання операційних послуг клієнтам. До числа показників, що характеризують різні сторони ліквідності банківських активів, можуть бути віднесені:

 • - Частка грошових коштів в сукупних активах. Треба враховувати, що не всі касові активи банку можуть бути використані для покриття його потреб в ліквідних коштах, а лише частину, депонована у вигляді так званих касових резервів (встановленого банком мінімально припустимого залишку готівки в операційній касі);
 • - Середньозважена за всіма строками величина всіх виданих кредитів і зданих в оренду активів - сукупні активи. Невисоке значення даного показника має оцінюватися позитивно, оскільки зазначені в чисельнику активи відносяться до низьколіквідні. Середнє значення даного показника для західних банків - близько 55%;
 • - Відношення тимчасових інвестицій до активів. Цей показник характеризує питома вага короткострокових вкладень в цінні папери, що мають досить високу ступінь ліквідності. Нормальне його значення для західних банків - 15-20%;
 • - Відношення суми резервного фонду та всіх видів створюваних банком резервів (на покриття збитків за позиками, цінних паперів та інших активів) до неліквідних активів. Оскільки резерви банку підтримують на постійному рівні деяку частину його ліквідності, то дане співвідношення в якійсь мірі встановлює пропорції між ліквідної і неліквідної частинами активів;
 • - Відношення довгострокових вкладень до резервних фондів. Це ставлення найменш ліквідних активів до найбільш ліквідним;
 • - Відношення ринкової (справедливої) ціни цінних паперів до їх балансової вартості (або ціною придбання). Цей показник характеризує ліквідність активів, що мають ринкову вартість і ступінь її зміни;
 • - Частка закладених цінних паперів в їх загальної вартості. Це відношення найбільш ліквідних активів певного виду до загальної суми активів того ж виду;
 • - Інші показники.
 
<<   ЗМІСТ   >>