Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз прибутковості активів

Аналіз прибутковості активів є надзвичайно важливим напрямом аналізу якості управління активами банку.

Прибутковість активів означає їх здатність приносити дохід, створювати джерело для розвитку банку і зміцнення його капітальної бази.

Підвищення прибутковості активів має для банку принципове значення, оскільки їх підвищення означає зростання прибутку банку. При цьому між показниками ризику і прибутковості існує прямий зв'язок - чим вища доходність, тим, як правило, вище і ризик.

З точки зору прибутковості активи діляться на наступні групи:

 • 1) активи, що приносять дохід (працюючі);
 • 2) активи, що приносять менш значущі доходи;
 • 3) активи, які не мають постійної прибутковості;
 • 4) активи, що не приносять доходу;
 • 5) інші активи.

Активами , які приносять основний дохід , в комерційному банку є:

 • а) короткострокові та середньострокові позики;
 • 6) кошти, вкладені в операції з цінними паперами;
 • в) валютні операції.

До активів, що приносять менш значущі (незначні) доходи, відносять:

 • а) факторингові операції;
 • б) форфейтинговие послуги;
 • в) лізинг;
 • г) участь в промисловому інвестуванні, в діяльності інших господарських структур;
 • д) кошти, розміщені на кореспондентських рахунках в банках.

До складу активів, які не мають постійної прибутковості, але,

які можуть, за певних обставин, приносити дохід, слід віднести:

 • а) прострочені позики (в рублях і валюті);
 • б) векселі, неоплачені в строк і опротестовані;
 • в) грошові кошти в касах банку (в рублях і валюті).

Ці активи представляють собою суттєвий резерв

при формуванні доходів банку, а тому виявлення і усунення причин, що не дозволяють їм його приносити, є найважливішим завданням аналізу активів даної групи.

До активів, що не приносить доходів, відносять:

 • а) кошти, абстрактні в розрахунки;
 • б) резерви, в тому числі на рахунках в Банку Росії;
 • в) внутрішньобанківські розрахунки;
 • г) дебіторську заборгованість.

До іншим активам належить майно банку і його витрати.

Основні засоби банку, на відміну від основних засобів підприємства, не є продуктивними в прийнятому розумінні цього слова, а значить, приносять дохід. Проте вони є умовою отримання цього доходу.

Після угруповання активів необхідно визначити:

 • - Питомі ваги активів перших трьох груп в сукупних активах банку і їх динаміку;
 • - Розмір дохідних активів, що припадають на одиницю власного капіталу і на одиницю залучених коштів;
 • - Активи з найбільшою прибутковістю;
 • - Відношення активів з найбільшою прибутковістю до суми всіх залучених коштів;
 • - Абсолютний і відносний приріст або зниження за аналізований період активів, що приносять дохід (відношення дохідних активів на кінець періоду до дохідних активів иа початок періоду, а також відношення питомої ваги дохідних активів в сумарних на кінець періоду до питомої ваги дохідних активів на початок).

У загальному вигляді прибутковість активів може бути визначена аналогічно відносної вартості залучених банком ресурсів у вигляді річної ставки простих і складних відсотків.

Дані про доходи банків наводяться в їх звітах про прибутки і збитки. Середній розмір активів за аналізований період визначається на основі балансових звітів на початок і на кінець періоду як середня арифметична величина.

Основними видами доходів банку є доходи, отримані у вигляді відсотків:

 • а) від позик, наданих клієнтам (некредитні організації);
 • б) позик, розміщених в кредитних організаціях;
 • в) здійснення операцій з цінними паперами з фіксованим доходом;
 • г) переоцінки іноземної валюти;
 • д) комісійних доходів.

В ході проведення аналізу сукупних доходів банку, здійснюваного в розрізі класифікації, прийнятої в Звіті про прибутки і збитки, необхідно також з'ясувати наступні питання:

 • а) причини появи нових видів доходів або скорочення (повного зникнення), одержуваних раніше;
 • б) надійність доходів, стабільність і можливість збереження їх в перспективі;
 • в) частку нестабільних і неординарних доходів, а також доходів з підвищеним ризиком.

Помстимося, що відносно стабільним в сучасних умовах є процентний дохід, що отримується за кредитами, безвідсотковий дохід від банківських послуг, доходи від операцій з іноземною валютою.

До нестабільних відносяться доходи від операцій з цінними паперами та від нестандартних (нетрадиційних) операцій.

Отже, до числа пріоритетних завдань аналізу доходів банку слід віднести:

 • - Визначення і оцінку обсягу і структури доходів;
 • - Вивчення динаміки дохідних складових; виявлення напрямків діяльності та видів операцій, що приносять найбільший дохід;
 • - Оцінку рівня доходів, що припадають на одиницю активів;
 • - Встановлення факторів, що впливають на загальну величину доходів і доходів, отриманих від окремих видів операцій;
 • - Виявлення резервів збільшення доходів.
 
<<   ЗМІСТ   >>